«براذرکشی»
خالد بایزیدی

«براذرکشی»
...........................................................................
1-
برگهای درخت!
چه غم انگیز
درین بهاردل انگیز
به زردی گرائیدند
گاه که دیدند:
دسته ی تبر...
از«خودشان»است؟!
.........................................................
2-
قدرهمدیگررابدانیم:
چنانکه رفتیم
دیگرهرگز!
برنخواهیم گشت؟!
..........................................................
3-
کبوتری
درمیدان جنگ
صلح را
به تصویرمی کشید
وپیشمرگ مجروح ای
واپسین نگاه اش را
به کبوترمی بخشید؟!
......................................................
4-
تیری که...
به پرنده
اصابت نکرد
شادی کنان
به زمین افتاد؟!
.....................................................
5-
کبوتران راکشتند
من به حال آسمان گریستم
که این آسمان گلگون
چگونه پروازاین کبوتران را
ازخاطره آبی اش برمی دارد؟!
..................................................
6-
ازدرخت پرسیدم:
ازچه اندوهگینی...
گفت:
ازاینکه ازمن
دسته ی تبری راساخته اند؟!
...............................................
7-
به چشمان مردمم
نگاه می کنم
آه!...
انگارنگاهشان
دوستانه نیست
نکندباز!
دشمن درنگاه شان
لانه کرده؟!
...............................................
8-
جنگ بود
پرنده ی سپید
درآسمان میدان نبرد
پرگشود
مرادیدوگفت:
اگردل هرپرنده ای رابشکافی
برآن نوشته می بینی:
جنگ هرگز..هرگز
صلح آری...اری
به خدادست نگهدارید
این راگفت :
وبدورپرید
نگاه پژواک صلح اش
درمیان انبوه اتش ودودناپدیدشد؟!
.................................................
10-
کفش های پیشمرگه ی شهیدی
حکایت راه های نرفته را
برایش تعریف می کرد
..............................................
11-
ساعت مچی پیشمرگه ی شهیدی رادیدم:
که هنوز!
عقربه هایش تیک تاک می کرد
..............................................
12-
درختی می گریست
که هنوز
ازدرختهایش
دسته ی تبرمی سازند؟!
..................................................
13-
گلوله که به سینه گل
اصابت کرد
بهارقهرنمود
وپائیزشادی کنان
ازراه رسید؟!
................................................
14-
رگبارمسلسل
که بردشت لاله زارچکید
گلهافریادبرآوردند:
پس رویش ماگل ها
چه می شود؟!
................................................
15-
جنگ برادرکشی که شد
چهارگل!
ازچهارگلزار
ازشرمساری سرشان را
به پائین انداختند
وبلبل درسپیده دم بهاری
کردشیون وزاری؟!

منبع:پژواک ایران


خالد بایزیدی

فهرست مطالب خالد بایزیدی در سایت پژواک ایران 

* چندکوتاه سروده ی تازه  [2018 Apr] 
*مرثیه بهار  [2018 Mar] 
* اهل ایرانم! [2018 Feb] 
*برای«ویداموحد»زن شجاع میدان انقلاب [2018 Jan] 
* برای مردم مبارز وبه پاخواسته ی ایران [2018 Jan] 
*چهارکوتاه سروده  [2018 Jan] 
*سال نو [2017 Dec] 
*چهارشعر کوتاه / به استقبال روز دانشجو [2017 Dec] 
*چندکوتاه سروده [2017 Nov] 
*عاشقانه‌ها [2017 Nov] 
*در وصف علی اشرف درویشیان [2017 Oct] 
*سه شعر کوتاه  [2017 Sep] 
*چهارکوتاه سروده  [2017 Aug] 
*دو سروده کوتاه [2017 Aug] 
* برای مریم میرزاخانی [2017 Jul] 
*سهمم را گرفتم [2017 Jul] 
*دو طرح [2017 Jun] 
*«من چقدرخوشبختم»  [2017 Jun] 
* «طرح های چشم»  [2017 Jun] 
*«براذرکشی» [2017 May] 
*«گل وخاک» [2017 May] 
* «عاشق شدن» [2017 May] 
*به استقبال اول ماه مه  [2017 Apr] 
*چند شعر کوتاه [2017 Apr] 
*چند شعر کوتاه [2017 Apr] 
*چند کوتاه سروده [2017 Apr] 
*چندشعراروتیک  [2017 Mar] 
*چندشعر نوروزانه [2017 Mar] 
*«سرزمین من»  [2017 Mar] 
*بمناسبت هشت مارچ روزجهانی زن [2017 Mar] 
*چند شعر و طرح [2017 Feb] 
*محکوم [2017 Feb] 
*چند سروده کوتاه [2017 Feb] 
*پنج شعرکوتاه [2017 Feb] 
*طرح های برای هایکو [2017 Jan] 
* چندعاشقانه  [2017 Jan] 
* «تنها یک روز»  [2017 Jan] 
*کاش می‌توانستم [2017 Jan] 
*وطن [2016 Dec] 
*«کاشکی» [2016 Dec] 
*برای شب یلدا  [2016 Dec] 
*بوسه اناالحق [2016 Dec] 
*چند شعرتازه [2016 Dec] 
*چهارشعر کوتاه [2016 Dec] 
*چندشعر کوتاه تقدیم به معلولین [2016 Dec] 
*«بابانوئل» [2016 Nov] 
* اهل کردستانم [2016 Nov] 
* «نان وغم»  [2016 Nov] 
*چند شعر کوتاه  [2016 Nov] 
*شعرهای «گریلا» و «کورد» [2016 Nov] 
*آشنایی دمیرتاش با مساله کرد و ورود به دنیای سیاست [2016 Nov] 
*چند شعر کوتاه [2016 Oct] 
*تنهاصداست که می ماند؛ یادی از خواننده بلندآوازه‌ی کرد حسن زیرک  [2016 Oct] 
*چند سروده کوتاه [2016 Oct] 
*چند شعر کوتاه [2016 Oct] 
*چند کوتاه سروده برای پروین صدیقی [2016 Oct]