طرح های برای هایکو
خالد بایزیدی

 
1-
چراغ قوه را
که روشن کردم
شب گفت:
آی ازاینهمه زخمم؟!؟!
2-
بهارکه آمد
پائیزدرزیرآواربرگهای زرد
مدفون گردید؟!؟!
3-
ماهی که به خشکی رسید
چه ملتمسانه
دعای باران رامی خواند؟!؟!
4-
هرشب ستاره ای!
برسقف آسمان می سوزد
ازاین روست...
شب مدام سیه پوش است؟!؟!
5-
کاش زنبورعسلی می بودم
تاکه تشنگی ام را
بابوسه ای ازروی گلفام شبنم
رفع می کردم؟!؟!
6-
وقتی که اززندگی عصبانی می شوم
چون مستی...
به زندگی تنه می زنم؟!؟!
7-
همیشه به پائیزمی اندیشم
که ازچه رو...
همه گلهای بهاری ام را
زیربرگهای زرداش
مدفون کرده؟!؟!
8-
کودکی ام را
درآئینه پنهان کردم
جوانی ام رادردلم
وپیری ام رادراشکهایم؟!؟!
9-
آی مردم!
روزی چندبار
تابوتم بردستهایتان
تاگورستان
آهسته وآرام بدون هیچ شتابی
تشییع می شود؟!؟!
10-
گاه که شاعران می میرند
شب ازشادی
تمام سقف آسمان اش را
ستاره باران می کند؟!؟!
11-
شب!
چه بی خیال است
باگذشت قرنها قرن
هنوزتارموی ازسرش
سپیدنگشته؟!؟!
12-
سیگارم را
غربت روشن کرد
وبی گمان غربت نیز
خاموش خواهدکرد؟!؟!
13-
وقتی که تورابوسیدم
زنبورعسلی نیز...
روی لبانم نشست؟!؟!
14-
من اززندگی
فرزندی دارم
بنام مرگ؟!؟!
15-
من ومرگ
اینقدروابسته ایم
که حتی لحظه ای
ازهم غافل نیستیم؟!؟!
16-
درروزتولدم
مرگ چه دسته گلی
به حجم تمام زیبایی اش
برایم به هدیه آورده بود؟!؟!
17-
زندگی ام کزکرده بود
گفتم:ازچه کزکرده ای
گفت :امروزمرگ
هیچ سراغی ازمن نگرفته؟!؟!
18-
وقتی که مرگ می آید
من ماسک می زنم
وقتی که مرگ می رود
من ماسک ام رابرمی دارم؟!؟!
19-
کاش باران بودم
باسقوط ازآسمان
عمرم نیز
تمام می شد؟!؟!
20-
صدای پای رفتن ات
درگوشم
نوای مرغ سحررامی خواند
21-
تصویرات را
درآئینه گم کردم
ازاین روست...
هرروزائینه رانگاه می کنم
22-
زنبورعسلی
روی پیرهن گدارت نشست

 

 
 

منبع:پژواک ایران


خالد بایزیدی

فهرست مطالب خالد بایزیدی در سایت پژواک ایران 

* چندکوتاه سروده ی تازه  [2018 Apr] 
*مرثیه بهار  [2018 Mar] 
* اهل ایرانم! [2018 Feb] 
*برای«ویداموحد»زن شجاع میدان انقلاب [2018 Jan] 
* برای مردم مبارز وبه پاخواسته ی ایران [2018 Jan] 
*چهارکوتاه سروده  [2018 Jan] 
*سال نو [2017 Dec] 
*چهارشعر کوتاه / به استقبال روز دانشجو [2017 Dec] 
*چندکوتاه سروده [2017 Nov] 
*عاشقانه‌ها [2017 Nov] 
*در وصف علی اشرف درویشیان [2017 Oct] 
*سه شعر کوتاه  [2017 Sep] 
*چهارکوتاه سروده  [2017 Aug] 
*دو سروده کوتاه [2017 Aug] 
* برای مریم میرزاخانی [2017 Jul] 
*سهمم را گرفتم [2017 Jul] 
*دو طرح [2017 Jun] 
*«من چقدرخوشبختم»  [2017 Jun] 
* «طرح های چشم»  [2017 Jun] 
*«براذرکشی» [2017 May] 
*«گل وخاک» [2017 May] 
* «عاشق شدن» [2017 May] 
*به استقبال اول ماه مه  [2017 Apr] 
*چند شعر کوتاه [2017 Apr] 
*چند شعر کوتاه [2017 Apr] 
*چند کوتاه سروده [2017 Apr] 
*چندشعراروتیک  [2017 Mar] 
*چندشعر نوروزانه [2017 Mar] 
*«سرزمین من»  [2017 Mar] 
*بمناسبت هشت مارچ روزجهانی زن [2017 Mar] 
*چند شعر و طرح [2017 Feb] 
*محکوم [2017 Feb] 
*چند سروده کوتاه [2017 Feb] 
*پنج شعرکوتاه [2017 Feb] 
*طرح های برای هایکو [2017 Jan] 
* چندعاشقانه  [2017 Jan] 
* «تنها یک روز»  [2017 Jan] 
*کاش می‌توانستم [2017 Jan] 
*وطن [2016 Dec] 
*«کاشکی» [2016 Dec] 
*برای شب یلدا  [2016 Dec] 
*بوسه اناالحق [2016 Dec] 
*چند شعرتازه [2016 Dec] 
*چهارشعر کوتاه [2016 Dec] 
*چندشعر کوتاه تقدیم به معلولین [2016 Dec] 
*«بابانوئل» [2016 Nov] 
* اهل کردستانم [2016 Nov] 
* «نان وغم»  [2016 Nov] 
*چند شعر کوتاه  [2016 Nov] 
*شعرهای «گریلا» و «کورد» [2016 Nov] 
*آشنایی دمیرتاش با مساله کرد و ورود به دنیای سیاست [2016 Nov] 
*چند شعر کوتاه [2016 Oct] 
*تنهاصداست که می ماند؛ یادی از خواننده بلندآوازه‌ی کرد حسن زیرک  [2016 Oct] 
*چند سروده کوتاه [2016 Oct] 
*چند شعر کوتاه [2016 Oct] 
*چند کوتاه سروده برای پروین صدیقی [2016 Oct]