مرثیه بهار
خالد بایزیدی

 
بهار آمد! اما گل های با غچه پژمرده اند
بهار آمد! اما ماهیهای طاقچه مرده اند
«دلیر»درین بهاربجزصدای زاغ سار نمی آیدبگوش
ازبهارچه بگویم:بهاررابه زاغچه سپرده اند
بیش ازنیم سده است که کبوتران عشق وآزادی سرزمینم بهارراندیده اند
وهمیشه درزیرخش خش برگهای زرد به استقبال پائیزبی هنگام دفته اند
وگل های آلاله ونسترن رادرزیربرگهای زرد مدفون کرده اندوهرگاه که
خواسته اند:سرودبهار را سردهند زاغ سارهای...ازآن سوی جنگل مرثیه
بهارراخوانده اند...خنده هارا بر روی لبها کشته اند ومرثیه ها را گریه ها را
اندوه وماتم ها را برلبها نشانده اند ورقص وپایکوبی راشادی وشادمانی را
ازمیان برداشته اند.وعزاوماتم واندوه را جلیگزین نموده اند.وهرچه شادی و
شادمانی است ازمیان فرهنگ لغات...ازمیان ترانه هاوشعرهاوغزلهاست
برداشته اندوادبیات مارا به یک پارچه مرثیه خوانی تبدیل کرده اندواکنون
می بایدمرثیه ی دوهزاروپانصد سال پیش را بدوش بکشیم ...وهرگاه هم
یارای حمل اش رانداشته باشیم باید تاوان آن را که اعدام وشلاق وتهدیدو
اهانت وتحقیراست.بپردازیم وکوهه ای ازخاکستررابرآتش نوروزمان بپاشند
که دیگرنویدنوروروشنایی سرندهیم وهمواره درتاریکی وظلمت همانند:
خفاشان بمانیم وازنوروروشنایی هراس داشته باشیم.باری بیش ازنیم سده است
که همیشه ازپشت میله های زندان نظاره گرآمدن بهار بوده ایم ونوای خوش
بلبل راهمیشه درکنج قفس ها شنیده ایم وگاهی هم پروبال زدن کبوترکه به.
استقبال بهاربرود...ولی باشلاق وباتوم وتهدید صیادان خون آشام مواجه
شده وگریان وناامید به آسمان آبی نگاه کرده که خالی ازپروازپرندگان است
که امیدوارم یکی ازاین نوروزهای باستانی این ضحاکان تشنه به خون جوانان
ناکام ازبین بروندوکاوه های شهرباشادی وهلهله بارقص وپایکوبی بهارا ن را
خجسته بگویند..ایدون باد
.......................................

منبع:پژواک ایران


خالد بایزیدی

فهرست مطالب خالد بایزیدی در سایت پژواک ایران 

* چندکوتاه سروده ی تازه  [2018 Apr] 
*مرثیه بهار  [2018 Mar] 
* اهل ایرانم! [2018 Feb] 
*برای«ویداموحد»زن شجاع میدان انقلاب [2018 Jan] 
* برای مردم مبارز وبه پاخواسته ی ایران [2018 Jan] 
*چهارکوتاه سروده  [2018 Jan] 
*سال نو [2017 Dec] 
*چهارشعر کوتاه / به استقبال روز دانشجو [2017 Dec] 
*چندکوتاه سروده [2017 Nov] 
*عاشقانه‌ها [2017 Nov] 
*در وصف علی اشرف درویشیان [2017 Oct] 
*سه شعر کوتاه  [2017 Sep] 
*چهارکوتاه سروده  [2017 Aug] 
*دو سروده کوتاه [2017 Aug] 
* برای مریم میرزاخانی [2017 Jul] 
*سهمم را گرفتم [2017 Jul] 
*دو طرح [2017 Jun] 
*«من چقدرخوشبختم»  [2017 Jun] 
* «طرح های چشم»  [2017 Jun] 
*«براذرکشی» [2017 May] 
*«گل وخاک» [2017 May] 
* «عاشق شدن» [2017 May] 
*به استقبال اول ماه مه  [2017 Apr] 
*چند شعر کوتاه [2017 Apr] 
*چند شعر کوتاه [2017 Apr] 
*چند کوتاه سروده [2017 Apr] 
*چندشعراروتیک  [2017 Mar] 
*چندشعر نوروزانه [2017 Mar] 
*«سرزمین من»  [2017 Mar] 
*بمناسبت هشت مارچ روزجهانی زن [2017 Mar] 
*چند شعر و طرح [2017 Feb] 
*محکوم [2017 Feb] 
*چند سروده کوتاه [2017 Feb] 
*پنج شعرکوتاه [2017 Feb] 
*طرح های برای هایکو [2017 Jan] 
* چندعاشقانه  [2017 Jan] 
* «تنها یک روز»  [2017 Jan] 
*کاش می‌توانستم [2017 Jan] 
*وطن [2016 Dec] 
*«کاشکی» [2016 Dec] 
*برای شب یلدا  [2016 Dec] 
*بوسه اناالحق [2016 Dec] 
*چند شعرتازه [2016 Dec] 
*چهارشعر کوتاه [2016 Dec] 
*چندشعر کوتاه تقدیم به معلولین [2016 Dec] 
*«بابانوئل» [2016 Nov] 
* اهل کردستانم [2016 Nov] 
* «نان وغم»  [2016 Nov] 
*چند شعر کوتاه  [2016 Nov] 
*شعرهای «گریلا» و «کورد» [2016 Nov] 
*آشنایی دمیرتاش با مساله کرد و ورود به دنیای سیاست [2016 Nov] 
*چند شعر کوتاه [2016 Oct] 
*تنهاصداست که می ماند؛ یادی از خواننده بلندآوازه‌ی کرد حسن زیرک  [2016 Oct] 
*چند سروده کوتاه [2016 Oct] 
*چند شعر کوتاه [2016 Oct] 
*چند کوتاه سروده برای پروین صدیقی [2016 Oct]