پیام آقای رییس جمهور کل تاریخ به البشریت به المناسبات الیوم النوروز 1396 الهجریه و الشمسیه‎
پ. مهرکوهی

 
ملت ها و مردمان عزیز من!
 
نوروز که همان آرزوی برآمدن قسط و اقتسادیاتجات توحیدی است از سوی من به شما ملت ها مبارک باد. باشد که به یَمَن ِ عزم شما به زیسطن در اصتقلال و آزادی، این جشن همان بگردد که ما گفتیم. نوروز توحید است و وجه تولید ِ توحید است. و چنین شد که نوروز تأسیس گردید. خُب، این شد؟ ولی شنیده کرده ایم باز هم سال ِ نو شد و این مهرکوهی بازهم به ما گیر داده به سبب آن دوران ِ ماضی که ما در خدمط آن امام ِ حاضر و ولی ی امر مصلمین جهان بودیم و امام، امام می کردیم و واژه ی امام از دهان مبارک ما نمی افتاد. 
 
در آنزمان تجلی ی عشق به آن امام در همه ی وجود ِ حضرتِ من، حتا در آروغ هایی که پیاپی می زدیم و هنوز هم پیاپی می زنیم، تبلور می یافت ولی با نوروز که ما تأسیس کردم و به جمشید و دیگر شاهان و استوره ها سپردیم، جهان دیگر شد. آنچه شما آقای مهرکوهی فهم نمی کنی، آن مرتبت عشق بود در نزد ما و در نزد ِ قدمای فراماسونری ی ما که به ملاتاریا ملازمت نداشت. شما فهم می کنی که ما چه رنج ها کشیدم تا آن بزرگی به دانش فیریک بخشیدم و روح را به فیزیک نوین که هم اَش ماده بود، برگردانم؟
 
این که گیر داده،  هنوز فهم نکرده است که آن ماضی، ماضی بود و به روز و آپدیت و یا به لسان پدران غارتگر ما تخم جن ها، التحديث نمی شود و نشد. اگر حال به ماضی بود سنجش، این همه تله ویزیون ِ سدای آمریکا و دیگر نشرها، چپ و راست، به ما حال نمی دادند. پس تو کی هستی که به شخص ِ ما ایراد کنی از برای آن تأسیس نوروز؟
 
 آن ژان پل سارتر که بزرگ شما بود سر ِ شب می آمد و تا ساعت نُه و ده روز بعد که ما تازه به نماز بامدادی بر می خاستم، دم ِ در ِ خانه ی ما می نشست و کیلو، کیلو خواهش می کرد که ما در حق او مهرورزی کرده و کمی از اقتسادیات توحیدی و تئوری ی افتضاحیات توحیدی به او درس دهم، حال فهم می کرد یا نمی کرد، بماند.  
 
 
 
من هفته ی پیش به وزیر پدافند ملی ی فرانسه، به رییس های سازمان های امنیتی ی فرانسه از "دی. سی. اس. دی" و "دی. جی. ای. یی" گرفته تا دیگران دستور دادیم در باره ی این آدم تفتیش جات کنند. به من آگاهی شد این آدم تا سال پیش در اسپانیا بوده و کم از یکسالی است که به اینگیلیسطان و نزد اربابان فراماسون ما هجرط کرده تا شاید در خدمت ملکه ی معظم زیر آب ما را بزند. خُب، همین؟ همینکه آدم منزلت ما در دستگاه فراماسون فهم نکند، می شود این.
 
دیروز، آقای "ژان یوو لی دراین"، وزیر پدافند ملی ی فرانسه، وقت شرفیابی از ما خواست. گفتیم بگذارند بیاید. آمد. گزارش داد. به او گفتیم اگر این شد که این آدم گمراه نامصلمان به اینگیلیسطان رفته است، پس امر همایونی ی ما را به "ام. آی. شش"  ابلاغ کند و از آن ها بخواهد حواسشان به این گونه آدم ها که قسط و اقتسادیات توحیدی را ریشخند کرده اند، باشد.
 
به این الدنگی هم که وزیر امنیت ِ ملی ی خودم است و فرق گوله ی "ژ. 3" و کالیبر پنجاه را نمی داند و همیشه آبروریزی می کند دستور دادم، او هم در اینترنت حواسش به این آدم باشد.
 
 بدبخت! تو رفته ای به اینگلیس که زیر آب ما را بزنی؟ فکر می کنی خبرها نمی رسد؟ من، ملاتاریا را در رختخواب اَش جیک بزند، خبردار می شوم و آنوقت تو رفته ای به اینگلیس که چه بشود؟ دستگاه فراماسونری آن همه زحمت کشید و حتا توانست در آن سال های ماضی از شاه برای ما بورسیه ی فرانسه بگیرد. تو کجا بودی، آنزمان که فراماسونری مبارزه ها کرد برای ایران؟
 
زمانی که خود ِ معمار اعظم کُلی روی خِنگی و پُر رویی ی ما حساب باز کرده بود، آنوقت تو امروز می گویی همه اَش به کشک؟   
 
ملت های من! 
 
نوروز را جشن بگیرید و گوش اَتان به این ها نباشد. این آدم این بار پیله کرده است که چرا ما از "تأسیس نوروز" گفته ام و آورده است: "ای مردک! نوروز بنگاه حقه بازی و شیادی ی اسلامی نیست که "تأسیس" شود. نوروز که بنگاه شادمانی ی آقای قاطبه نیست که تأسیس گردد. تأسیس نوروز دیگر چیست مردک ِ خِنگ!؟". 
 
ملت های من!، شما بگویید،  ین شد حرف؟ نخست آنکه ما مردک نیستم و رییس جمهور تاریخیم. با مردک خواندن ما، به جهان توهین جات شده است و به نوروز. اگر این نمی دانی، پس از بی بی سی بپرس. از همان وزیرهای فراماسونری ی شاه که هنوز زنده اند، بپرس! تو کجا بودی آنروز که ما دستور تأسیس نوروز دادم؟ این را کَس پیش از ما درنیافته بود که نوروز، روز پیدایش انسان بر این کره ی خاکی است. آنوقت ما می فرمایم تأسیس نوروز و تو می گویی غلططط است؟ نوروز یک آیین است از نیاکان ما تازیان و از دل بیابان های عربستان برخاسته است. حال ما آنرا به شما ایرانیان پیشکش کرده و به شما نسبت داده ایم، به جای صپاصگزاری، بصتانکار هم می شوی؟ اگر این آیین از آن ِ شما فرزندان زرتشت بود، پس چرا در نوروز با نیایش “یا مقلب القلوب و الابصار یا مدبرالیل و النهار یا محول الحول و الاحوال حول حالنا الی احسن الحال” آغاز می کنید؟ هان؟
 
ای رشک ورز! چشم نداری ببینی که ما جم ِ روشنی ی جهان و خرد بشریت ِ پیروز هستم؟
 
چشم نداری که ببینی آنروز که من به ایران بازگشتیم، درختان سبز شدند و ایران سبزه‌زار گشت و بدین مناسبت، جشن نوروز تأسیس شد؟ این نمی دانی که ایرانیان از کتاب ها که ما بافتم به زندگی و معرفت توانا شدند؟ که تا  آن روز ما در ایران بودم، پیری نبود و پیری رخت بسته بود از آن مردم ِ من و جوانی بود، مرگ نبود و زندگانی بود، گرسنگی نبود و سیری بود، و مردم از خوشی دیدار شخص ِ ما و نیز از سیری که ما به ایشان بخشیده بودم، شکمشان باد کرده بود، بیماری نبود و تندرستی بود، غم نبود و شادی بود، ناامیدی نبود و امید بود، ناحق‌ها نبودند و حق‌ها بودند و همه می گفتند: رییس جمهور تاریخ! حماقت اَت می کنیم! 
 
ایرانیان ِ من!
 
به یاد آورید که کاوه آهنگر راسطین آن کس است که نان کماج همدان به دندان کشید، دود چراغ نفتی در پستوی حجره های بازار همدان خورد و انجزه، انجزه وحده کنان برای شما دانایی آفرید و با کتاب اقتسادیات توحیدی اَش درفش آهنگری را برافراشت. پس بر شما مردم ِ من است که جشن گرفتن را جشن کنید و سفره ی هشت سین را که سین نخست آن "سید"، یعنی ما، رییس جمهور تاریخ، پهن کرده و آن بزرگی را که ما به شما سبب شدیم پاس بدارید.
 
ایرانیان ِ من! 
 
فرخنده تابش طلوع اشعه ی مو و تأسیس جات نوروزیات بر شما آزاده زنان و مردان ِ نوروزی، بسمه تعالی باد!
 
 رییس جمهور تاریخ 
به سنه ی السبت - 19 جمادي الثانيه 1438 القمریه
 
(و چون ملاتاریا به ما کَلَک زد، و اسلام عزیز را به نام خود کرد، پس ما هم از امروز به پولیتیک میزنم و تیارت ملی بازی در می آورم!)
 
برابر با شنبه 28، اسفند 2575 هخامنشی   
 
 
با آرزوی نوروزی خوش برای همه ی دوستاران آزادی ی ایران و همه ی نوروز دوستانی که به دروغ و ریاکاری و غارت دارایی های مردم به تنکدستی کشانیده شده ی ایران  یک "نه!" بزرگ می گویند 
 
پ. مهرکوهی
 
 

منبع:پژواک ایران


فهرست مطالب پ. مهرکوهی در سایت پژواک ایران 

*خیزش نوین ایرانیان و رو در رویی ی همه ی اسلامیان با ایران و ایرانی  [2018 Jan] 
* کشور کردستان، یا کشور بارزان ها  [2017 Oct] 
*درود بر جمهوری ی کتالونیا!‎ [2017 Oct] 
*کشتار، کشتار است، چه در لاس وگاس و چه در ایران [2017 Oct] 
*ترزا می، کسی که به دزدی ی نان تنگدستان و بینوایان آمده است‎ [2017 Jun] 
*پسر جان! دیگر از این کار ها نکن!‎ [2017 Jun] 
*آیا آقای ترامپ دارند تشریف می برند؟ [2017 May] 
*اندر چرایی و چند و چون ِ پیروزی ی امانوئل مکرون‎ [2017 May] 
*حال و هوای فرانسه خوب نیست  [2017 May] 
*از رام الله تا واشنگتن، انجز انجز انجز وعده کیلویی چند؟‎ [2017 May] 
*پیام رییس جمهور تاریخ به مناسبت یوم الله توحیدی کارگر‎ [2017 May] 
*پیام آقای رییس جمهور کل تاریخ به البشریت به المناسبات الیوم النوروز 1396 الهجریه و الشمسیه‎  [2017 Mar] 
* ناتنیاهو و اردوغان، دو گستاخ آشوب پرست [2017 Mar] 
*اسکار ِ امسال و گَند توئیت ترامپ‎ [2017 Mar] 
*آیا ترامپ آهسته، آهسته آماده ی جنگ با ایران می شود؟ [2017 Feb] 
*ما، سرنوشت ِ ایران و کارزار جنگ خواهانه ی ترامپ پس از رفتن ِ مایکل فلین  [2017 Feb] 
*اندر داستان اندرزنامه ی اوباما برای اعلیحضرت ترامپ  [2017 Jan] 
*ساختمان پلاسکو را «آن» بساخت و اینان بسوزاندند [2017 Jan] 
*ولادیمیر پوتین، اعلیحضرت ترامپ و آینده ی ناروشن نقش ِ ایران در سوریه [2017 Jan] 
*اکبر! رفتی؟ [2017 Jan] 
*آنچه امشب آنگلا مرکل درپیام ِ سال نو خواهد گفت‎ [2016 Dec] 
*داستان ولادیمیر پوتین و پنجه ای که اوباما بر چهره ی ترامپ کشید‎ [2016 Dec] 
*آیا کارلوف، فرسته ی روسیه در آنکارا، به دستور اردوغان کشته شد؟‎ [2016 Dec] 
*ترکیه و کشتن یک فرستاده به دست یک مأمور خدا [2016 Dec] 
*سلام دوباره آقای ترامپ! خسته نباشید!  [2016 Dec] 
*دیدار ترامپ با مردی که آمریکا بخت رییس جمهور شدن وی را از دست داد‎ [2016 Dec] 
*نگاهی به برآمدن ترامپ [2016 Nov] 
*با من تا پایان راه عشق برقص  [2016 Nov] 
*در زیر پوست انتخابات آمریکا  [2016 Nov] 
*حجت‌الاسلام م شجونی در سن 84 ساللگی جوانمرگ شد و جهان را در غم درگذشت خود سوگوار کرد [2016 Nov] 
*منصور پورحیدری، یا معنای انسان زیستن [2016 Nov] 
*کشور پاکستان، یا چاهکنی که سرانجام در چاه خشونت پروری فرو خواهد رفت  [2016 Oct] 
* در سوگ گل نازنین گلستان ِ برنامه ی «گل ها» [2016 Sep] 
*آن کس که جهان انسان ایرانی را جهانی کرد، رفت [2016 Jul] 
*با این اقتدار اسلام که شما دارید، بدبخت تر شدیم، آقا! [2016 Mar] 
* پیام رییس جمهور تاریخ به جهانیان به مناسبت آغاز سال نو فرنگی و ینگه دنیایی [2016 Jan] 
*جب بوش و جنگ های احتمالی ی آمریکا در آینده ای نه چندان دور [2015 May] 
*شوخی های ضد تروریستی ی آمریکا و عربستان در یمن [2015 Apr] 
*از رفسنجانی و احمدی نژاد تا زمانی برای شادی؟ [2015 Apr] 
*اندر داستان آقای ناتنیاهو در پاریس [2015 Jan] 
* همه چیز در پاریس آرام راست [2015 Jan] 
*کریستمس ایرانی [2014 Dec] 
*بحران پناهنده گی و مهاجرت در سوئد [2014 Dec] 
*بی تفاوتی در برابر یک نام جعلی ی تازی برای آبراه پارس [2014 Dec] 
*خداحافظی ی اوباما با «هاگل»اَش! [2014 Nov] 
*مشکل آقای اوباما و کاپیتولاسیون ایران؟ [2014 Nov] 
*آیا عراق بر می خیزد؟ [2014 Nov] 
*در حاشیه ی نیایش - شماره ی یک، اسید پاشی [2014 Oct] 
*دولت سوریه در ماه آپریل گذشته بمب شیمیایی به کار برده است [2014 Aug] 
*چه کسی پیروز ِ جنگ ِ حماس و اسراییل است؟ [2014 Aug] 
*بانو کلینتون و عملیات جنگی ی اوباما در عراق [2014 Aug] 
*حقوق بشر فرانسوی و خشم دروغین آقای فابیوس از حمام خون ناتنیاهو [2014 Aug] 
* بگذار کودکستان ها را بمباران کنند [2014 Aug] 
*تصمیم به انجام جنایت [2014 Jul] 
*رسانه ها، صهیونیسم و هنر زنده، زنده سوزاندن آدم ها  [2014 Jul] 
*آمریکا و داعش در عراق [2014 Jul] 
*جنگ سوریه در عراق [2014 Jun] 
*تنش میان ایران و عربستان در عراق  [2014 Jun] 
*آیا جنگ در عراق خاک ایران هم می کشد؟ [2014 Jun] 
*در غم ِ مرگ ِ حضرت مهدوی ی کنی [2014 Jun] 
*خوشحال ها و«هپی» ها به بهشت نمی روند [2014 Jun] 
*پوتین، اوکراین و دو دوزه بازی ی جهان ِ غرب/ پ. مهرکوهی  [2014 Mar] 
*چرا آمریکا هواپیمای خط هوایی ی مالزی را سر به نیست کرد؟‎ [2014 Mar] 
*نگاهی به آینده‌ی احتمالی اوکراین و اروپا [2014 Feb] 
*طنز: پیام ِ رییس جمهور ِتاریخ به مناسبت ِ عید ِ سعید ِ کریثطمس! [2013 Dec] 
*هوشی و من و افغانستان [2013 Dec] 
*​ آقا جون الکی بزرگش نکن!  [2013 Dec] 
*نامه ی سرگشاده به آقای جنتی پیرامون ِ بهداشت و آفتابه های سران ِ فتنه [2013 Dec] 
*کشتن و تشویش ِ اذهان ِ عمومی [2013 Nov] 
*بمب اتمی و امنیت ایران [2013 Oct] 
*از جنگ تا امید [2013 Sep] 
*جنجال ِ جنگ ِ آقای اوباما [2013 Sep] 
* طنز: یادداشت های رییس جمهور تاریخ [2013 Aug] 
*قانون آزادی جهان [2013 Aug] 
*شب های پُر آشوب ِ مصر [2013 Jul] 
* این اصغر فرهادی اعدام باید گردد! [2013 Jul] 
* نامه ای سرگشاده ی به آقای جنتی + سنفونی شماره ی پنج [2013 Jun] 
*شما چه فکر می کنید؟- توییت های ایرانی- شماره چهار [2013 Jun] 
*چه کسی را رییس جمهور می کنند؟- توئیت های ایرانی / شماره سه  [2013 Jun] 
*چرا من ولایتی را انتخاب می کنم؟- توئیت‌های ایرانی- شماره‌ی دو [2013 Jun] 
*تویترهای ایرانی! شماره‌ی یک [2013 Jun] 
*انتقاد پیرامون رد صلاحیت [2013 May] 
*سنگی بر گور رفسنجانی [2013 May] 
*نامزدی پ. مهرکوهی در انتخابات ریاست جمهوری اسلامی  [2013 May] 
*خواهش می کنیم، برای رضای خدا، بفرما! [2013 May] 
* شوالیه های دروغین ِ ایرانی نما [2013 May] 
*پیام ِ آقای رییس ِ جمهور ِ تاریخ در رثاء حاجی آقا  [2013 May] 
*فرار کنید آقا، بد بخت شدیم! [2013 May] 
*جنگ در کره؟، کدام جنگ؟ [2013 Apr] 
*یادداشتی درباره‌ی یک مرگ [2013 Apr] 
*پیام ِ نوروزی رییس جمهور ِتاریخ [2013 Mar] 
*در نقد ِ گونه ای از سیاست و "بی بصیرتی" ی فراگیر [2013 Mar]