کشور کردستان، یا کشور بارزان ها
پ. مهرکوهی

غرب به نیکی می دانست که با تازش به خاک عراق، آن کشور یکپارچه گی ی خود را از دست می دهد. یکی از انگیزه های آمریکا و پادوهایش برای تازش به خاک عراق انجام نقشه ای بود که اسراییل از سال های 1960 برای عراق در سر پرورانده و به غول دست آموز اَش تزریق کرده بود: دو پاره کردن عراق به یک کردستان مستقل و یک کشور عربی که در آن سنی ها و شیعیان پیوسته توی سر هم بزنند.
اسراییل توانست از راه ایران شاهنشاهی جای پایی برای خود در کردستان عراق پیدا کرده و به آموزش نیروهای مصطفا بازرانی بپردازد و با استوار شدن پیوندها و جای پایش در آن سرزمین، ایران را دور بزند، بی آنکه دولت شاهنشاهی ی ایران توانسته باشد از برنامه ی اسراییل بزرگ بویی برد. نقشه ی اسراییل بزرگ برنامه ای بود به زیان منافع ایران و دیگر کشورهای پیرامون آبراه پارس و خاورمیانه، هم در آن سال های دور و هم امروز.
در آن هنگام کشور مصر ِ جمال عبدالناصر زده نیز، ناآگاهانه و همچون مهره ای ساده در بازی ی بزرگ خاورمیانه در به انجام رسانیدن ِ آرزوهای بالا بلند اسراییل ابزار دست آن کشور شد. ناصر، با رویای رهبری ی جهان عرب و فرو رفته در یک خواب و خلسه ی بلند، هرگز نتوانست نقشه های دراز مدت اسراییل برای خاورمیانه را دریابد. او، درست مانند پایوران امروزه ی عربستان که در پشت هر به جنبش درآمدن شن های بیابان ها هم دست ایرانی ها را در کار می بینند، می کوشید گناه ناکارآمدی ی آرتش مصر در جنگ با اسراییل و خواری و شکست خود را به حساب دیگران بگذارد. کینه ورزی ی او با شاه و کشور ایران و همسدایی* (همصدایی) وی با دولت انگلستان در خلیج عربی خواندن خلیج پارس، همه در راستای خواسته ها و سیاست های اسراییل در سرگرم کردن کشورهای خاورمیانه بود. وی که از آزاد کردن سرزمین های اشغالی ی از چنگال اسراییل درمانده بود، با خیالی پنبه دانه ای در سودای جدا کردن خاک ِ پاک ِ خوزستان از ایران بر آمد. گویا تنها با برآوردن چنین رویایی می شد بر همه ی دشواری ها و واپس مانده گی های جهان عرب پیروز شد! آه، اگر او را خرد می بود! همبستگی ی آنروز در خاورمیانه می توانست در کاهش تنش های آینده کارگر افتد و زمینه ی یک بالایش همآهنگ را در سراسر خاورمیانه فراهم آورد.
 
از سال 1990 آن طرح نخستین دو پاره کردن عراق دگرش هایی یافت و جهان غرب خواستار سه پاره شدن عراق گردید و نقشه تازه ی خاورمیانه ی نو در محفل های سیاسی و آرتشی ی ناتو به بحث گذاشته شد. آن خواست تاکنون پا برجا مانده و دست نخورده است ولی هنوز زمان انجام آن را مناسب نمی دانند.
اگرچه چندین دهه است که کردهای عراق در تکاپوی به پا کردن کشور کردستان هستند، ولی این تنها سرشت آفتاب پرستانه ی رهبران کردها است که جلوی انجام چنین خواستی را از آنان گرفته است.
امروزه، اگر پشت گرمی ی پنهانی از سوی آمریکا نبود، آقای بارزانی به دنبال طرح کشور کردستان که در دراز مدت باید شهرهای کردنشین ایران را هم در بر گیرد، نمی رفت. آه، اگر بارزانی را خرد می بود! او در برخورد با ایران زمین به همان راهی می رود که عبدالناصر مصری رفت و زیان کرد و زیان دید، - اگرچه سنجیدن نسبی ی یک کوتوله ی سیاسی ی بی پرنسیب با عبدالناصر کار درستی نیست.
 
در سال 2003، تا پای آمریکایی ها به کردستان عراق رسید، بر روی همه ی خودروهای تشکیلات آقای بارزانی ی نقشه ی کردستان بزرگ که دربرگیرنده ی استان های غربی ی ایران است، نقش بست. 
با پدید آمدن کشور فرضی ی کردستان، هر اندازه نقش اسراییل و هواداران و وابسته گانش در آمریکا در این پدید آوردن بسیار اندک باشد، باز هم پیرزوی ی بزرگی برای آن کشور خواهد بود که پس از انگلستان و فرانسه، توانسته در خاورمیانه دست به کشورسازی بزند! آن بالا بردن درفش اسراییل در شهرهای کردستان عراق برابر با اعلان جنگ به دولت مرکزی ی عراق بود که پشت همه ی دست های پشتیبان داعش، دست اسراییل را در ساختن "داعش" می بیند. - انبارهای جنگ ابزارهای اسراییلی به دست آمده از داعش خود گویای بسیاری از چیزها است-.
 
هنوز همه پرسی ی استقلال کردستان انجام نگرفته بود که شماری از اهل سیاست، شاید در پدافند از نگهداشت کشور یکپارچه ی عراق، هم مانندی هایی میان استقلال خواهی ی کردها با جدایی ی بخشی از هندوستان و پدید آمدن کشور پاکستان دیدند. پیدایش پاکستان به آواره گی میلیون ها تن و کشته شدن بیش از یک میلیون انسان انجامید. ولی چنین هم سنجی یی به هیچ روی درست نیست زیرا نه این عراق، آن هندوستان است، نه این بارزانی آن محمد علی جناح است، نه فوأد معصوم رییس جمهور کرد ِ عراق کسی است مانند گاندی و نه آقای عبادی نخست وزیر عراق کسی است هم پایه و هم سنگ جواهر لعل نهرو، و نه این زمانه مانند آن زمانه. هندوستان با آن تمدن درخشان و دیرینه اش کجا و عراق، کشوری دست ساخته ی انگلستان، کجا؟
امروزه امکان فرو ریختن عراق بیش از امکان یکپارچه ماندن آن است ولی هر گونه تلاش کُردها برای ماهی گیری از آب گل آلود به ادامه ی جنگ خانه گی در عراق می انجامد، جنگی که سرانجام دامن خود کردها را هم خواهد گرفت. 
در شرایط کنونی ی خاورمیانه هرچه در این خاک بنشانی از آن تنها خشم و خون و خشونت برخواهد خاست. نادیدن این واقعیت، همراه با نادیده گرفتن جغرافیای سیاسی ی کردستان عراق، دل بستن به توافق های پشت پرده ی دولت خودمختار آقای بارزانی با ترکیه برای فروش نفت ارزان به ترکیه و گشودن درهای کردستان عراق برای کالاهای ساخت ترکیه، حساب کردن روی لابی های اسراییل، همه زمینه ساز دام خود چیده ای شدند که مسعود بارزانی و دیگر رهبران کرد عراق را به انجام همه پرسی استقلال وا داشت. در این دو دلی و گمانی نیست که همه سازمان های سیاسی ی کرد عراقی خواستار استقلال هستند. ولی اگر روزی این استقلال به دست و رهبری ی مسعود بارزانی انجام گیرد، طایفه ی بارزانی در کردستان عراق دست بالا را خواهد یافت. در آن صورت دیگر طایفه های گوناگون کرد در برابر دگرش یافتن کردستان به سرزمین خانواده ی بارزانی واکنش نشان خواهند داد. برای آنان همبسته شدن کشور کردستان با نام خانواده ی بارزانی ها پذیرفتنی نیست. مردم کشور فرضی ی کردستان راه به جایی نخواهند برد، اگر آن کردستان چیزی شود مانند کشور عربستان ِ دودمان سعود! کشور پادشاهی ی کردستان بارزانی؟ اگر خالی کردن پشت دار و دسته ی بارزانی در کرکوک درست باشد، نشان از بازی ی بسیار پیچیده تری در پشت پرده ی نمایش است. سیاست ورزی نیاز به چشمانی بینا دارد. صحنه های پشت پرده را آقای بارزانی ندیده بود. 
 
پ. مهرکوهی 
نوزدهم اکتبر 2017، بزابر با 27 مهر 2576 ایرانی
 
 
 
 

منبع:پژواک ایران


فهرست مطالب پ. مهرکوهی در سایت پژواک ایران 

*خیزش نوین ایرانیان و رو در رویی ی همه ی اسلامیان با ایران و ایرانی  [2018 Jan] 
* کشور کردستان، یا کشور بارزان ها  [2017 Oct] 
*درود بر جمهوری ی کتالونیا!‎ [2017 Oct] 
*کشتار، کشتار است، چه در لاس وگاس و چه در ایران [2017 Oct] 
*ترزا می، کسی که به دزدی ی نان تنگدستان و بینوایان آمده است‎ [2017 Jun] 
*پسر جان! دیگر از این کار ها نکن!‎ [2017 Jun] 
*آیا آقای ترامپ دارند تشریف می برند؟ [2017 May] 
*اندر چرایی و چند و چون ِ پیروزی ی امانوئل مکرون‎ [2017 May] 
*حال و هوای فرانسه خوب نیست  [2017 May] 
*از رام الله تا واشنگتن، انجز انجز انجز وعده کیلویی چند؟‎ [2017 May] 
*پیام رییس جمهور تاریخ به مناسبت یوم الله توحیدی کارگر‎ [2017 May] 
*پیام آقای رییس جمهور کل تاریخ به البشریت به المناسبات الیوم النوروز 1396 الهجریه و الشمسیه‎  [2017 Mar] 
* ناتنیاهو و اردوغان، دو گستاخ آشوب پرست [2017 Mar] 
*اسکار ِ امسال و گَند توئیت ترامپ‎ [2017 Mar] 
*آیا ترامپ آهسته، آهسته آماده ی جنگ با ایران می شود؟ [2017 Feb] 
*ما، سرنوشت ِ ایران و کارزار جنگ خواهانه ی ترامپ پس از رفتن ِ مایکل فلین  [2017 Feb] 
*اندر داستان اندرزنامه ی اوباما برای اعلیحضرت ترامپ  [2017 Jan] 
*ساختمان پلاسکو را «آن» بساخت و اینان بسوزاندند [2017 Jan] 
*ولادیمیر پوتین، اعلیحضرت ترامپ و آینده ی ناروشن نقش ِ ایران در سوریه [2017 Jan] 
*اکبر! رفتی؟ [2017 Jan] 
*آنچه امشب آنگلا مرکل درپیام ِ سال نو خواهد گفت‎ [2016 Dec] 
*داستان ولادیمیر پوتین و پنجه ای که اوباما بر چهره ی ترامپ کشید‎ [2016 Dec] 
*آیا کارلوف، فرسته ی روسیه در آنکارا، به دستور اردوغان کشته شد؟‎ [2016 Dec] 
*ترکیه و کشتن یک فرستاده به دست یک مأمور خدا [2016 Dec] 
*سلام دوباره آقای ترامپ! خسته نباشید!  [2016 Dec] 
*دیدار ترامپ با مردی که آمریکا بخت رییس جمهور شدن وی را از دست داد‎ [2016 Dec] 
*نگاهی به برآمدن ترامپ [2016 Nov] 
*با من تا پایان راه عشق برقص  [2016 Nov] 
*در زیر پوست انتخابات آمریکا  [2016 Nov] 
*حجت‌الاسلام م شجونی در سن 84 ساللگی جوانمرگ شد و جهان را در غم درگذشت خود سوگوار کرد [2016 Nov] 
*منصور پورحیدری، یا معنای انسان زیستن [2016 Nov] 
*کشور پاکستان، یا چاهکنی که سرانجام در چاه خشونت پروری فرو خواهد رفت  [2016 Oct] 
* در سوگ گل نازنین گلستان ِ برنامه ی «گل ها» [2016 Sep] 
*آن کس که جهان انسان ایرانی را جهانی کرد، رفت [2016 Jul] 
*با این اقتدار اسلام که شما دارید، بدبخت تر شدیم، آقا! [2016 Mar] 
* پیام رییس جمهور تاریخ به جهانیان به مناسبت آغاز سال نو فرنگی و ینگه دنیایی [2016 Jan] 
*جب بوش و جنگ های احتمالی ی آمریکا در آینده ای نه چندان دور [2015 May] 
*شوخی های ضد تروریستی ی آمریکا و عربستان در یمن [2015 Apr] 
*از رفسنجانی و احمدی نژاد تا زمانی برای شادی؟ [2015 Apr] 
*اندر داستان آقای ناتنیاهو در پاریس [2015 Jan] 
* همه چیز در پاریس آرام راست [2015 Jan] 
*کریستمس ایرانی [2014 Dec] 
*بحران پناهنده گی و مهاجرت در سوئد [2014 Dec] 
*بی تفاوتی در برابر یک نام جعلی ی تازی برای آبراه پارس [2014 Dec] 
*خداحافظی ی اوباما با «هاگل»اَش! [2014 Nov] 
*مشکل آقای اوباما و کاپیتولاسیون ایران؟ [2014 Nov] 
*آیا عراق بر می خیزد؟ [2014 Nov] 
*در حاشیه ی نیایش - شماره ی یک، اسید پاشی [2014 Oct] 
*دولت سوریه در ماه آپریل گذشته بمب شیمیایی به کار برده است [2014 Aug] 
*چه کسی پیروز ِ جنگ ِ حماس و اسراییل است؟ [2014 Aug] 
*بانو کلینتون و عملیات جنگی ی اوباما در عراق [2014 Aug] 
*حقوق بشر فرانسوی و خشم دروغین آقای فابیوس از حمام خون ناتنیاهو [2014 Aug] 
* بگذار کودکستان ها را بمباران کنند [2014 Aug] 
*تصمیم به انجام جنایت [2014 Jul] 
*رسانه ها، صهیونیسم و هنر زنده، زنده سوزاندن آدم ها  [2014 Jul] 
*آمریکا و داعش در عراق [2014 Jul] 
*جنگ سوریه در عراق [2014 Jun] 
*تنش میان ایران و عربستان در عراق  [2014 Jun] 
*آیا جنگ در عراق خاک ایران هم می کشد؟ [2014 Jun] 
*در غم ِ مرگ ِ حضرت مهدوی ی کنی [2014 Jun] 
*خوشحال ها و«هپی» ها به بهشت نمی روند [2014 Jun] 
*پوتین، اوکراین و دو دوزه بازی ی جهان ِ غرب/ پ. مهرکوهی  [2014 Mar] 
*چرا آمریکا هواپیمای خط هوایی ی مالزی را سر به نیست کرد؟‎ [2014 Mar] 
*نگاهی به آینده‌ی احتمالی اوکراین و اروپا [2014 Feb] 
*طنز: پیام ِ رییس جمهور ِتاریخ به مناسبت ِ عید ِ سعید ِ کریثطمس! [2013 Dec] 
*هوشی و من و افغانستان [2013 Dec] 
*​ آقا جون الکی بزرگش نکن!  [2013 Dec] 
*نامه ی سرگشاده به آقای جنتی پیرامون ِ بهداشت و آفتابه های سران ِ فتنه [2013 Dec] 
*کشتن و تشویش ِ اذهان ِ عمومی [2013 Nov] 
*بمب اتمی و امنیت ایران [2013 Oct] 
*از جنگ تا امید [2013 Sep] 
*جنجال ِ جنگ ِ آقای اوباما [2013 Sep] 
* طنز: یادداشت های رییس جمهور تاریخ [2013 Aug] 
*قانون آزادی جهان [2013 Aug] 
*شب های پُر آشوب ِ مصر [2013 Jul] 
* این اصغر فرهادی اعدام باید گردد! [2013 Jul] 
* نامه ای سرگشاده ی به آقای جنتی + سنفونی شماره ی پنج [2013 Jun] 
*شما چه فکر می کنید؟- توییت های ایرانی- شماره چهار [2013 Jun] 
*چه کسی را رییس جمهور می کنند؟- توئیت های ایرانی / شماره سه  [2013 Jun] 
*چرا من ولایتی را انتخاب می کنم؟- توئیت‌های ایرانی- شماره‌ی دو [2013 Jun] 
*تویترهای ایرانی! شماره‌ی یک [2013 Jun] 
*انتقاد پیرامون رد صلاحیت [2013 May] 
*سنگی بر گور رفسنجانی [2013 May] 
*نامزدی پ. مهرکوهی در انتخابات ریاست جمهوری اسلامی  [2013 May] 
*خواهش می کنیم، برای رضای خدا، بفرما! [2013 May] 
* شوالیه های دروغین ِ ایرانی نما [2013 May] 
*پیام ِ آقای رییس ِ جمهور ِ تاریخ در رثاء حاجی آقا  [2013 May] 
*فرار کنید آقا، بد بخت شدیم! [2013 May] 
*جنگ در کره؟، کدام جنگ؟ [2013 Apr] 
*یادداشتی درباره‌ی یک مرگ [2013 Apr] 
*پیام ِ نوروزی رییس جمهور ِتاریخ [2013 Mar] 
*در نقد ِ گونه ای از سیاست و "بی بصیرتی" ی فراگیر [2013 Mar]