با این اقتدار اسلام که شما دارید، بدبخت تر شدیم، آقا!
پ. مهرکوهی

دلمان را خوش کرده بودیم که تحریم ها برداشته می شوند و آن یکسد میلیارد دلاری که تا کنون از چنگال سندیکای اسلامی ی دزدان به دور مانده بوده است به خزانه ی کشور بر می گردد. شاید، اگر و شاید! دور خود می چرخیدیم و با خودمان گپ می زدیم و برای دلخوشکنک خودمان حساب هایی می کردیم که نگو. بر پایه ی یک آزموده ی سی و هفت ساله و با یک حساب سر انگشتی برآورد می کردیم: از آن پول، پنجاه میلیارد دلارش به جیب برادران قاچاقچی می رود. بیست میلیارد دلار به جیب خدمتگذارانی که درقالب "دولت محترم دسته کلید" به مردم خدمت می کنند، خواهد رفت. ده میلیارد سهم نمایندگان محترم مجلس خواهد شد. ده میلیارد دلار سهم مصباح یزدی، آیت الله امپراتور شکر و ..... و ، نوری ی همدانی و دیگر آقایان ریز و درشت و شریکان و کوچک و بزرگ ایشان می شود. پس از آن پنج میلیارد دلار را هم باید برای هزینه ی گردش ها و تفریح های سالم اسلامی ی آقازاده ها در بهترین ساحل های دریاها در آمریکا و اروپا کنار گذاشت که بروند حال کنند و آنچه بر دیگران حرام کرده اند، همچون همیشه، بر خود حلال بدارند. باده سر کشند و با پایکوبی و رقص در بهترین دیسکوهای غرب کافر و ملعون درفش اسلام عزیز را بکوبند. از سر احتیاط، چهار میلیارد دلار هم را به 
حساب هزینه ی خرید چماق های ساخت چین در نظر گرفتیم. به هر رو این چماق ها باید در آینده ای نه چندان دور بر سر مردم ایران شکسته شوند.
 
 
 
 
Image result for rooster
 
 
 
 
با همان حساب سر انگشتی، گمان می کردیم سرانجام باید یک میلیارد دلار ته داستان بماند. با خودمان می گفتیم اگر خرده عدالتی در نهادشان خانه داشته باشد و اگر خرده خردی داشته باشند و آن یک میلیارد دلار باقی مانده را به بهانه ای ملاخور نکنند، شاید بشود با آن چندین کیلومتر راه آهن ساخت و چند بشکه ی آب در دریاچه ی ارومیه خالی کرد تا پیش از مرگ چند چکه آب نوشیده باشد و دریاچه ی ناکام و ناامید، تشنه لب از جهان نرود. در خیال به آن پول ته کاسه مانده چنان دل خوش کرده بودیم که نگو. دلمان می خواست مقداری از آن پول را هزینه ی ساختن دبستان در شماری از روستاهای دور افتاده کنیم. یا اینکه برای چند سد تن از بچه های کار و رنج یکی یک جفت کفش دست و پا کرده و در کنار آن پوشاک تیم ملی فوتبالمان را رو براه سازیم. فراموش نشود تیم ملی کشور نازنین جیبوتی، که ما برای آنان یک ساختمان مجلس شاهانه ساختیم، مشکل لباس ندارد. گمان کنم برای همین بی نیازی هاشان بود که پس از پایان کار آن خوش خدمتی ی ما و تحویل گرفتن مجلشان یک بیلاخ برادرانه ی اسلامی به نشانه ی سپاسگزاری حواله مان کردند و گفتند:"بروید گم شوید، شما تروریستید!".
 
بگذریم. همچنین دلمان می خواست کمی از آن یک میلیارد را هزینه ی رسیدگی به وضع سالمندان کشور نماییم. آرزوهامان فراوان، ولی دریغ که دادگاهی در آمریکا همه ی خواب های ما را به هم زد و جهان کودکانه ی ما را چنان در هم کویید که گفتن ندارد.
 
 
 
گویی ما همیشه و همه جا محکومیم تا همان "هیچ" معروف جایگزین رویاهایمان شود. گمان نکنید که ما در رویاهامان چنین و چنان می کنیم و کاوه وار وارد میدان می شویم تا سینه ی نا بکردار سپهر را چاک  داده و حق خویش بستانیم. نه، از این خبر ها نیست. ما خیلی هنر کنیم در رویاهامان آرزوی رفتن این جناح و آمدن جناح رقیب را می فرماییم. تا فصل و فرگردی دیگر، بازی از نو و از این سر به آن سر شدنی دیگر. همین. رویاهای ما گاه و بیگاه ما را به تکاپو وا می دارند تا هر از چند گاهی در پای صندوق های رأی به شادمانگی ی این یا آن جناح رژیم به رقص در آییم. رویاهای ما بال پرواز را از دست داده اند و از این بیشتر نمی توانیم و به این که داریم خرسندیم. ولی دریغ با این وضع تازه ای که به پا شده، از این پس گویا حق خواب دیدن را هم نداریم.
 
 
 
داستان چنین است: دادگاهی در آمریکا، ایران را به پرداخت پنجاه میلیارد دلار برای زیان های یازده سپتامبر محکوم کرده است. البته روزنامه های سرزمین اسلامزده ی ما می گویند تنها بیست و یکی دو میلیارد دلار باید خسارت بدهیم. این دروغ می گویند که ملت همیشه آماده به رأی دادن یکباره سنگ کوب نکنند.
 
 
 
 آخر ای آمریکایی های شیطان رجیم! انصافتان کجاست؟ این چه رسمی است که تروریست مظلوم شیعه باید جور تروریست سنی را هم بکشد؟ تازه از همه ی این ها به کنار، چرا یک ملتی که نه سر پیاز است و نه ته پیاز، باید خسارت پرداز خرده حساب هایی شود که روحش هم از آن بی خبر بوده و است؟
 
 
 
آهای مردم!، راستی هیچ دادگاه آمریکایی دل دارد که عربستان را برای یازده سپتامبر محکوم کرده و ناچار به پرداخت یک ریال بی ارزش ایرانی تاوان کند؟
 
 
 
آهای آقای فیلد مارشال دکتر پرفسور محسن رضایی!، آهای آقای فیلد مارشال دکتر پرفسور آکادمیسین رحیم صفوی!، آهای آقای سوپر فیلد مارشال دکتر پرفسور استراتژیسین سردار نقدی! آهای آقایان دلواپسان متوهم! یک کاری بکنید، یک تیزی، یک تیغ موکت بری، یک چیزی به جایی از این آمریکایی ها بکشید. بروید در آن ینگه دنیا چند لیتر اسید بیاشید به سر و چهره ی چند تا آدم که این آمریکایی ها کمی بترسند و دست از سرما بردارند. هی هر شب می آیید توی قارقارک سیمای سرافراز، و هی آمریکا را لِنگ می کنید. هی می گویید می زنیم، می زنیم. آیا از صدقه ی قدرت چنین و چنانی شماست که دارایی های مردم ایران شده مانند حلوای در مسجد؟ شما هی خط و نشان می کشید، ولی هر کس دوست داشت می آید دستی در این دیس حلوا می کند و فاتحه هم نمی فرستد. شما که هر روز برای نشان دادن اقتدار اسلام عزیز موشکی، ترقه ای، فشفشه ای در می کنید تا آمریکا را تحریک کرده و تحریم ها برداشته نشوند، بفرمایید بالا کشیدن دارایی های مردم ایران به دست دادگاه های آمریکایی نشانه ی اقتدار اسلام است؟ اگر همین روزها دادگاهی در جیبوتی هم ما را به چند میلیارد دلار زیان وارده برای دیرکرد در ساخت آن ساختمان پیشکشی محکوم کرد چه خاکی بر سرمان کنیم؟ 
 
 
Image result for rooster
 
 
 
 
 
آهای، آقای آمریکا!، فدات شم. آقا ما عملی هستیم، نوکرتم. آقا ما معتادیم. مععععععععععتتتتتتاد!، آقا، نمی فهمی؟ ما به این شعار مرگ بر اسراییل معتادیم و توی این اعتیاد گیر کرده ایم. دیگر پس از سی و هفت سال اعتیاد، خماری، نشئه گی و هزار کوفت دیگر از پس خرج عملمون هم بر نمی آییم. ما را به حال خودمان بگذارید. این هم شد کار که برای یک شعار الکی که بچه گربه را هم نمی ترساند ما را پنجاه میلیارد دلار جریمه می کنی؟ بی وجدان!؟
 
 
 
پنجاه میلیارد دلار تنها برای اینکه گویا خانواده ی اسامه بن لادن برای چندی مهمان هتل های آقایان از ما بهتران بوده اند؟ آیا دولت آمریکا و دادگاه های آمریکایی می توانند در برابر کشور پاکستان که برای سال ها به بن لادن و همه دار و دسته اش پناه داده بود از این غلط ها کنند؟ گویا تازه این آغاز داستان است. وزارت دادگستری آمریکا در روز پنجشنبه، ۲۴ مارس دادخواستی را علیه هفت تن ایرانی ی هکگر دستینه کرده است. در آن دادخواست آمده که آن کسان برای یک شرکت امنیت کامپیوتری وابسته به سپاه پاسداران کار می‌کردند. اینک خر بیار و باقالی بار کن! بهارمان گل داد. کارمان ساخته است. گمان کنم برای این یکی بالای پنجاه میلیارد دیگر جریمه مان کنند. یکسد میلیارد دلار به همین راحتی پر زد و رفت. یک چیزی هم دستی باید به آن ها بدهیم. اگر هم نپردازیم، تحریم های تازه بارمان می کنند. آن نانی را که احمدی نژاد در دوران نفت بشکه ای یکسد و پنجاه دلار وعده داده بود سر سفره ی مردم ایران بیاورد، همان نانی را که رنگش را هم ندیدیم، اینک باید بدهیم به آمریکا.
 
نمی دانم، شاید خدا به ما برای آن که قدر معجزه ی هزاره ی هالوگری را نشناختیم خشم گرفته است. گویا برای جبران ناسپاسی ما است که گروهی از ما بهتران می خواهند او را دوباره به ما قالب کنند. احمدی نژادی قول داد که با بکار افتادن چراغ پریموس اتمی همه ی کارهامان به کام شود. نشد، زیرا نگذاشتند. کار سفارت انگلیس بود.
 
پایان داستان شنو که پریموس اتمی یی که بالای دویست میلیارد دلار هزینه روی دستمان گذاشته بود، سرنوشتی بهتر از موشک اس 300 پیدا نکرد. در جریان سفره ی پهن و گشاد موشک اس 300 تنها روسیه خورد. در قضیه ی پریموس اتمی پاکستان، کره شمالی، چین، روسیه و.... خوردند. کی که نخورد؟ حتا سودان هم خورد. کسی چه می داند، شاید فتیله های آن پریموس اتمی ساخت دولت اشعالگر فلستین (فلسطین) عزیز بود که با واسطه بازی سدبار گرانتر به ما انداختند و ما به روی خود نیاوردیم. همه آمدند و خوردند و پس از آنکه سیر شدند گفتند: درش را گل بگیرید. ما هم گرفتیم. حالا دادگاه عالی جیبوتی به کنار، اگر دادگاهی در آن کشور فلان فلان شده ی سومالی که در آن دری به لولایی بند نیست یک صورت حساب بفرستد چه کنیم؟ این بار برویم و به کی رأی بدهیم؟
 
 
 
 خروس ایرانی
 
 شنبه 26 مارس - 2016 
Image result for rooster

منبع:پژواک ایران


فهرست مطالب پ. مهرکوهی در سایت پژواک ایران 

*خیزش نوین ایرانیان و رو در رویی ی همه ی اسلامیان با ایران و ایرانی  [2018 Jan] 
* کشور کردستان، یا کشور بارزان ها  [2017 Oct] 
*درود بر جمهوری ی کتالونیا!‎ [2017 Oct] 
*کشتار، کشتار است، چه در لاس وگاس و چه در ایران [2017 Oct] 
*ترزا می، کسی که به دزدی ی نان تنگدستان و بینوایان آمده است‎ [2017 Jun] 
*پسر جان! دیگر از این کار ها نکن!‎ [2017 Jun] 
*آیا آقای ترامپ دارند تشریف می برند؟ [2017 May] 
*اندر چرایی و چند و چون ِ پیروزی ی امانوئل مکرون‎ [2017 May] 
*حال و هوای فرانسه خوب نیست  [2017 May] 
*از رام الله تا واشنگتن، انجز انجز انجز وعده کیلویی چند؟‎ [2017 May] 
*پیام رییس جمهور تاریخ به مناسبت یوم الله توحیدی کارگر‎ [2017 May] 
*پیام آقای رییس جمهور کل تاریخ به البشریت به المناسبات الیوم النوروز 1396 الهجریه و الشمسیه‎  [2017 Mar] 
* ناتنیاهو و اردوغان، دو گستاخ آشوب پرست [2017 Mar] 
*اسکار ِ امسال و گَند توئیت ترامپ‎ [2017 Mar] 
*آیا ترامپ آهسته، آهسته آماده ی جنگ با ایران می شود؟ [2017 Feb] 
*ما، سرنوشت ِ ایران و کارزار جنگ خواهانه ی ترامپ پس از رفتن ِ مایکل فلین  [2017 Feb] 
*اندر داستان اندرزنامه ی اوباما برای اعلیحضرت ترامپ  [2017 Jan] 
*ساختمان پلاسکو را «آن» بساخت و اینان بسوزاندند [2017 Jan] 
*ولادیمیر پوتین، اعلیحضرت ترامپ و آینده ی ناروشن نقش ِ ایران در سوریه [2017 Jan] 
*اکبر! رفتی؟ [2017 Jan] 
*آنچه امشب آنگلا مرکل درپیام ِ سال نو خواهد گفت‎ [2016 Dec] 
*داستان ولادیمیر پوتین و پنجه ای که اوباما بر چهره ی ترامپ کشید‎ [2016 Dec] 
*آیا کارلوف، فرسته ی روسیه در آنکارا، به دستور اردوغان کشته شد؟‎ [2016 Dec] 
*ترکیه و کشتن یک فرستاده به دست یک مأمور خدا [2016 Dec] 
*سلام دوباره آقای ترامپ! خسته نباشید!  [2016 Dec] 
*دیدار ترامپ با مردی که آمریکا بخت رییس جمهور شدن وی را از دست داد‎ [2016 Dec] 
*نگاهی به برآمدن ترامپ [2016 Nov] 
*با من تا پایان راه عشق برقص  [2016 Nov] 
*در زیر پوست انتخابات آمریکا  [2016 Nov] 
*حجت‌الاسلام م شجونی در سن 84 ساللگی جوانمرگ شد و جهان را در غم درگذشت خود سوگوار کرد [2016 Nov] 
*منصور پورحیدری، یا معنای انسان زیستن [2016 Nov] 
*کشور پاکستان، یا چاهکنی که سرانجام در چاه خشونت پروری فرو خواهد رفت  [2016 Oct] 
* در سوگ گل نازنین گلستان ِ برنامه ی «گل ها» [2016 Sep] 
*آن کس که جهان انسان ایرانی را جهانی کرد، رفت [2016 Jul] 
*با این اقتدار اسلام که شما دارید، بدبخت تر شدیم، آقا! [2016 Mar] 
* پیام رییس جمهور تاریخ به جهانیان به مناسبت آغاز سال نو فرنگی و ینگه دنیایی [2016 Jan] 
*جب بوش و جنگ های احتمالی ی آمریکا در آینده ای نه چندان دور [2015 May] 
*شوخی های ضد تروریستی ی آمریکا و عربستان در یمن [2015 Apr] 
*از رفسنجانی و احمدی نژاد تا زمانی برای شادی؟ [2015 Apr] 
*اندر داستان آقای ناتنیاهو در پاریس [2015 Jan] 
* همه چیز در پاریس آرام راست [2015 Jan] 
*کریستمس ایرانی [2014 Dec] 
*بحران پناهنده گی و مهاجرت در سوئد [2014 Dec] 
*بی تفاوتی در برابر یک نام جعلی ی تازی برای آبراه پارس [2014 Dec] 
*خداحافظی ی اوباما با «هاگل»اَش! [2014 Nov] 
*مشکل آقای اوباما و کاپیتولاسیون ایران؟ [2014 Nov] 
*آیا عراق بر می خیزد؟ [2014 Nov] 
*در حاشیه ی نیایش - شماره ی یک، اسید پاشی [2014 Oct] 
*دولت سوریه در ماه آپریل گذشته بمب شیمیایی به کار برده است [2014 Aug] 
*چه کسی پیروز ِ جنگ ِ حماس و اسراییل است؟ [2014 Aug] 
*بانو کلینتون و عملیات جنگی ی اوباما در عراق [2014 Aug] 
*حقوق بشر فرانسوی و خشم دروغین آقای فابیوس از حمام خون ناتنیاهو [2014 Aug] 
* بگذار کودکستان ها را بمباران کنند [2014 Aug] 
*تصمیم به انجام جنایت [2014 Jul] 
*رسانه ها، صهیونیسم و هنر زنده، زنده سوزاندن آدم ها  [2014 Jul] 
*آمریکا و داعش در عراق [2014 Jul] 
*جنگ سوریه در عراق [2014 Jun] 
*تنش میان ایران و عربستان در عراق  [2014 Jun] 
*آیا جنگ در عراق خاک ایران هم می کشد؟ [2014 Jun] 
*در غم ِ مرگ ِ حضرت مهدوی ی کنی [2014 Jun] 
*خوشحال ها و«هپی» ها به بهشت نمی روند [2014 Jun] 
*پوتین، اوکراین و دو دوزه بازی ی جهان ِ غرب/ پ. مهرکوهی  [2014 Mar] 
*چرا آمریکا هواپیمای خط هوایی ی مالزی را سر به نیست کرد؟‎ [2014 Mar] 
*نگاهی به آینده‌ی احتمالی اوکراین و اروپا [2014 Feb] 
*طنز: پیام ِ رییس جمهور ِتاریخ به مناسبت ِ عید ِ سعید ِ کریثطمس! [2013 Dec] 
*هوشی و من و افغانستان [2013 Dec] 
*​ آقا جون الکی بزرگش نکن!  [2013 Dec] 
*نامه ی سرگشاده به آقای جنتی پیرامون ِ بهداشت و آفتابه های سران ِ فتنه [2013 Dec] 
*کشتن و تشویش ِ اذهان ِ عمومی [2013 Nov] 
*بمب اتمی و امنیت ایران [2013 Oct] 
*از جنگ تا امید [2013 Sep] 
*جنجال ِ جنگ ِ آقای اوباما [2013 Sep] 
* طنز: یادداشت های رییس جمهور تاریخ [2013 Aug] 
*قانون آزادی جهان [2013 Aug] 
*شب های پُر آشوب ِ مصر [2013 Jul] 
* این اصغر فرهادی اعدام باید گردد! [2013 Jul] 
* نامه ای سرگشاده ی به آقای جنتی + سنفونی شماره ی پنج [2013 Jun] 
*شما چه فکر می کنید؟- توییت های ایرانی- شماره چهار [2013 Jun] 
*چه کسی را رییس جمهور می کنند؟- توئیت های ایرانی / شماره سه  [2013 Jun] 
*چرا من ولایتی را انتخاب می کنم؟- توئیت‌های ایرانی- شماره‌ی دو [2013 Jun] 
*تویترهای ایرانی! شماره‌ی یک [2013 Jun] 
*انتقاد پیرامون رد صلاحیت [2013 May] 
*سنگی بر گور رفسنجانی [2013 May] 
*نامزدی پ. مهرکوهی در انتخابات ریاست جمهوری اسلامی  [2013 May] 
*خواهش می کنیم، برای رضای خدا، بفرما! [2013 May] 
* شوالیه های دروغین ِ ایرانی نما [2013 May] 
*پیام ِ آقای رییس ِ جمهور ِ تاریخ در رثاء حاجی آقا  [2013 May] 
*فرار کنید آقا، بد بخت شدیم! [2013 May] 
*جنگ در کره؟، کدام جنگ؟ [2013 Apr] 
*یادداشتی درباره‌ی یک مرگ [2013 Apr] 
*پیام ِ نوروزی رییس جمهور ِتاریخ [2013 Mar] 
*در نقد ِ گونه ای از سیاست و "بی بصیرتی" ی فراگیر [2013 Mar]