فریاد بلند سرنگونی، پس از پیروزی جنبش دادخواهی
موسی حاتمیان

مردم اندیمشک و دزفول و جونقون و شهر کرد و ایذه و…با شعار مرگ بر رئیسی خامنه‌ای قاتله و…به خیابان‌ها آمده اند، و آتش آبان نهفته در کف خیابان ها را شعله ور می کنند.

همانطور که در مقاله ی قبلی «پیام مهم پیروزی دادگاه حمید نوری، برای فعالان جنبش دادخواهی» تأکید کرده بودم، بر خلاف قشر الیت و نخبه ی ایرانی خارج کشور، که هنوز از انقطاع نسلی پس از مشروطه نسبت به جامعه رنج می برند!، مردم کوچه و بازار، با راه اندازی مجدد شعله های قیام سرنگونی، و با رادیکال‌ ترین شعارهای مرگ بر خامنه‌ای، مرگ بر رئیسی، توپ تانک فشفشه آخوند باید گم بشه…نشان داده اند که پیروزی جنبش دادخواهی مردم میهنمان در دادگاه نوری را بیش و پیش از روشنفکران دریافت کرده اند!.
اگر به زبان جامعه شناسی و اصل همبستگی پدیده ها اشراف و باور داشته باشیم، در می یابیم که علیرغم معضل گرانی کمر شکن سالیان اخیر، اصلا اتفاقی نبوده و نیست که درست چند روز پس از پیروزی درخشان جنبش دادخواهی مردم میهنمان، جرقه های قیام جدید در شهرها زده شده، و برای اولین بار پس از روی کار آمدن عضو هیئت مرگ قتل عام زندانیان سیاسی، شعار مرگ بر رئیسی در خیابان های شهرهای مختلف تا همین امشب در اندیمشک طنین انداز شده است، و بر اساس همان اصل یاد شده، می رود تا خرمنی از آتش سرکش قیام سراسری را شعله ور کند.
دقیقاً به همین دلیل در مقاله ی پیشین یادآوری کردم، که یکی از بزرگترین خیانت های رهبران فراری اپوزیسیون، و همدستی هایشان با حکومت اسلامی اشغالگران حاکم بر میهنمان، همانا سر بریدن اپوزیسیون، و ممانعت از شکل گیری یک آلترناتیو فراگیر جدی برای تأثیر گذاری کیفی در سرفصل قیام های مردمی بوده و هست!.
البته برای مدعیان جنبش کارگری و دهقانی! از هر دو نوع خواهری، برادری اسلامی کمونیستی!، که دغدغه ای جز پاچه گیری از برگزاری جشن پیروزی مادران و اعضای خانواده های دادخواه و دوستانشان در استکهلم نداشته و ندارند، بی آنکه به آنها تهمتی بزنم که خدای نکرده، این را نیز مأموریتی به نیابت از ضد امپریالیست های وطنی دارند!، همچنانکه در دو سال گذشته ی پاچه ورمالیدگی چپ و راست انقلابی در کنارهم، و بجز برای نجات نوری و به صلابه کشیدن ایرج مصداقی و لابد مادرعصمت و دوستان ایشان مبارزه ی دیگری نداشتند، مطالبات مردمی نیز جایی نداشته و ندارد، اما تا آنجا که به مردم میهنمان برمی‌گردد، این آتشی برآمده از مطالبات فرو خفته ی آغازین تاکنون است، از اعدام های فرخ رو پارسا ها و…در پشت بام مدرسه رفاه و علوی که شما رفقا و برادران مجاهد اسلام انقلابی تان برایشان هورای ضد امپریالیستی می کشیدید(نشریه کار و سر مقاله نشریه مجاهد شماره ۳ و نشریات دیگر گروه ها و …) و همین مسول کمیسیون فعلی امنیت برادران رفقای چپی که هفته ی پیش بعنوان سخنگوی امام زمان فراری در پاسخگویی به ایرج مصداقی در چادر سر نبش دادگاه بود، همان روزهای اعدام نیز به نمایندگی از همین رهبری عقیدتی، وردست خلخالی برای تنظیم سریع آن احکام شروع قتل عام مردم بود!، و از زنجیر و دشنه و پنجه بوکس های فرود آمده بر پیکر زنان شهر نو، تا فریاد در گلو خفه کرده ی زنان شجاع ۱۷ اسفند پنجاه و هفت سیاهی که همه با هم! بر مردم و میهنمان آوار کرده اید، تا قتل عام های کردستان و خوزستان و…که نهایتاً در قتل عام زندانیان سیاسی رکورد جدیدی از سبعیت اسلامی استالینیستی به ثبت رساند، و در قیام آبان در ابعاد اجتماعی و کف خیابان ها نیز باز تکرار شده است.
بنابراین شما تمامی مدعیان اسلام بردبار انقلابی با ماسک داعشی، و رفقای کارگری و دهقانی با ماسک استالینی به همان بازی های کودکانه ی انقلابی خودتان و حمله به جنبش دادخواهی مشغول باشید، و تمام سرمایه و امکانات و هم و غم تان را صرف حمایت از حمله ی پوتین و حماس و این مبارزه ی ضد امپریالیستی بکنید، تا لااقل خیال مردم ما راحت باشد، و خودشان به کار قیام مشغول باشند، زیرا 
گر پلیدان این پلیدیها کنند
آبها بر پاک کردن می‌تنند
گرچه ماران زهرافشان می‌کنند
ورچه تلخان‌مان پریشان می‌کنند
باد که را ز آب جو چون وا کند 
آب یک‌رنگی خود پیدا کند
زهرها هرچند زهری می‌کنند
زود تریاقاتشان بر می‌کنند
واقعیت این است که از آغاز و طی دو سال گذشته نیز یادآوری می کردم، که ابعاد این «طرح پیچیده ی چند وجهی» ایرج مصداقی و دوستانش، و تبعات و تأثیراتش بر من و ما دقیقاً روشن نبوده است، ولی همچنانکه تأکید کرده بودم، با این پیروزی، جنبش دادخواهی مردم میهنمان از سرفصلی برنگشت ناپذیر عبور کرده است، و اکنون همگان بوضوح می بینیم که پیروزی درخشان جنبش دادخواهی، صد روزیست که نه تنها نوری و رجوی با رفقای کارگری و دهقانی و مقیسه و رئیسی و خامنه‌ای را لرزانده، بلکه تمام ایران را تکان داده است، و این شعله های سرکش قیام در شهرهای مختلف میهنمان، تازه از نتایج سحر است، باش تا آتش سحرگهان آن بدمد!
به شکر آن که شکفتی به کام بخت ای گل
نسیم وصل ز مرغ سحر دریغ مدار
حریف عشق تو بودم چو ماه نو بودی
کنون که ماه تمامی نظر دریغ مدار
جهان و هر چه در او هست سهل و مختصر است
ز اهل معرفت این مختصر دریغ مدار
کنون که چشمه قند است لعل نوشینت
سخن بگوی و ز طوطی شکر دریغ مدار
غبار غم برود حال خوش شود حافظ
تو آب دیده از این رهگذر دریغ مدار
ما پیروز می شویم!
 
موسی حاتمیان
پنجشنبه ۲۲ اردیبهشت / maj 12,2022

منبع:پژواک ایران


موسی حاتمیان

فهرست مطالب موسی حاتمیان در سایت پژواک ایران 

*قاتلان مهرجویی و بیمارستان الاهلی یکی هستند! [2023 Oct] 
*به بهانه‌ی بیمارستان الاهلی و یک سوال از رجوی [2023 Oct] 
*جایزه صلح نوبل [2023 Oct] 
*فاطمه فاطمه نیست!  [2023 Oct] 
*مهر آمد و بوی سرخ طوفان [2023 Sep] 
*نیکا پرچم مانا! [2023 Sep] 
*انقلاب زن زندگی آزادی زنده است! [2023 Sep] 
*نگاهی به یازده سپتامبرپس از دو دهه  [2023 Sep] 
*پشت پرده ی غوغای حضور نیری جنایتکار در آلمان [2023 Jul] 
*نیمه ی پنهان ماه پیروزی درخشان جنبش دادخواهی  [2022 Jul] 
*پیروزی درخشان جنبش دادخواهی، در زوایای آشکار و پنهانی [2022 Jul] 
* جاکش های سیاسی حکومت اسلامی، در لشکرکشی پهلوی ستیزی* [2022 Jun] 
*پیام رضا پهلوی، فرصتی برای نجات ایران و ایرانی [2022 Jun] 
*از آن سحرگهان خرداد پر فریاد، تا این شامگاهان خرداد پر بیداد!* [2022 May] 
*دست های خونین جنایتکاران، از فاجعه سینما رکس تا متروپل امروز آبادان  [2022 May] 
*فریاد بلند سرنگونی، پس از پیروزی جنبش دادخواهی [2022 May] 
*پیام مهم پیروزی دادگاه حمید نوری، برای فعالان جنبش دادخواهی [2022 May] 
*خوشآمد روز فیروزی، ازین نو جشن پیروزی [2022 May] 
*سپاسی در آستانه جشن پیروزی، از میهن تی وی و باشندگان جنبش دادخواهی [2022 May] 
*چرا جشن پیروزی دادگاه نوری، جشن ملی ایرانیان است؟ [2022 Apr] 
*دادگاه حمید نوری، نماد پیروزی سالی که گذشت! [2022 Mar] 
*نوروز پیروزی برآمده از دادگاه حمید نوری [2022 Mar] 
*افسار پاره کردن رجوی در مقابل پیروزی دادگاه نوری [2022 Mar] 
*رئیسی راسپوتین پوتین! [2022 Feb] 
*ایرج مصداقی، آخرین تیر ترکش دادگاه امروز، و پیروزی جنبش دادخواهی! [2022 Feb] 
*خانه ی شلالوند، نماد سروهای بدار آویخته در بند! [2022 Feb] 
*روایت اشتری از آن تابستان همه کشی!  [2022 Feb] 
*فریادی برای سر بریده ی اهوازی، در برابر مدعیان آن بهمن سیاهی!  [2022 Feb] 
*بدرقه ی دیگری در سالگرد کوچ شهروز رشید! [2022 Feb] 
*کرونای نوری و پارادوکس شادی!  [2022 Jan] 
*دسته گلی برای مردم سوئد، دادستان ها، و یوران یالمارشون! [2022 Jan] 
*یاشاسین مهدی اصلانی!  [2022 Jan] 
*ایرج مصداقی و دادگاه نوری، از منظر ایرج پزشکزاد! [2022 Jan] 
*«ناپرهیزی های ضدامپریالیستی» در «دادگاه امپریالیستی»! [2022 Jan] 
*ادعای چپ ستیزی، یا حکایت در دیزی! [2022 Jan] 
*یادی از «شکری» در کلاپ هاوس دادگاه نوری  [2021 Dec] 
*«پیروزی فریاد زندگی در دادگاه نوری» [2021 Dec] 
*«سخنگوی مجاهدین در گامی فراتر از قاتلین» [2021 Dec] 
*«منتهای دنائت ضد مردمی رجوی در دادگاه نوری»  [2021 Dec] 
*«عاشقانه های جلادان، از دادگاه نوری در استکهلم، تا قلب ایران در اصفهان»  [2021 Dec] 
*«بده بستانهای ولایت غالب و مغلوب در دادگاه امروز استکهلم»  [2021 Dec] 
*«خط دفاعی حکومت اسلامی، در برابر پیروزی جنبش دادخواهی» [2021 Nov] 
* «پایان تلاش نافرجام گروگانگیری دادخواهی»  [2021 Nov] 
*«دادخواهی به شیوه ی خوجه، در سنگرهای بتنی آلبانی»  [2021 Nov] 
*«جعبه سیاه دادگاه نوری، در دومین سال رونمائی» [2021 Nov] 
*«مش دولت و حمزه و مختار و فروغ، در یک قاب دادخواهی»  [2021 Oct] 
*«گندگاو چاله دهانی رئیسی، نسبت به مفاخر با شکوه هویت ملی» [2021 Oct] 
*«دادخواهی به سیاق رجوی از دادگاه نوری» [2021 Oct] 
*«از دهقان فداکار تا نوجوان آتشکار »  [2021 Sep] 
*«اوج تجارت اسلامی، در پرونده و دادگاه نوری» [2021 Sep] 
*«قتل شاهین ناصری، همزمان با سخنرانی رییس‌جمهور قتل عام»  [2021 Sep] 
*دادگاه نوری، داد از بیداد و خیانت شُغاد»  [2021 Sep] 
*«از میدان بهارستان تا میدان توپخانه!» [2021 Aug] 
*«از مادران خاوران و آبان تا دادگاه نوری، و جنبش دادخواهی مردم میهنمان» [2021 Aug] 
*«تهران دوباره فتح می شود!» [2021 Jul] 
*از دادگاه نور چشمی رئیس جانیان تا خروش خوزستان» [2021 Jul] 
*«رئیسی، اژه ای و دادگاه نوری» [2021 Jul] 
*«مشت محکم کارگران، بر دهان کثیف دولت رئیس جانیان»  [2021 Jun] 
*«رییس‌جمهور آیشمن» [2021 Jun] 
* «گزارشی از برادران افکاری، و وظیفه ملی ما» [2021 Jun] 
*«چماقداری حکومت اسلامی در آستانه انتخابات و قیام سراسری» [2021 Jun] 
*«آخرین نمایش انتخابات، شام آخر خامنه‌ای» [2021 Jun] 
*«جار بلند جنبش دادخواهی و دشمنانش»  [2021 Jun] 
*«خوبی که خویش را سرودی کرد و ماند» [2021 May] 
*«رئیسی راسپوتین نظام، یا گورباچوف حکومت اسلامی»  [2021 May] 
*«ساز سازمان ملل و سازمان مجاهدین» [2021 Apr] 
* «خیز جنایتکاران برای خاوران زندگان و انتخابات مردگان» [2021 Apr] 
*«توپخانه دروغ رجوی به کدام طرف شلیک می کند؟» [2021 Apr] 
* «تاراج ایران توسط حکومت اسلامی اشغالگران»  [2021 Mar] 
*«نوروز پیروز، چنگ در چنگ با دشمنان دیروز و امروز»  [2021 Mar] 
*«هشتم مارس، اولین قیام زنان ایران، در مقابل حکومت اسلامی اشغالگران زن ستیز» [2021 Mar] 
*«جنازه گردانی انیس نقاش توسط خامنه‌ای کلاش بر یابوی مماشات» [2021 Feb] 
*« رکورد های جنایت در اندیشه اسلامی شقاوت»  [2021 Feb] 
*«خاله زری سرود می خواند» [2021 Feb] 
*«بیست دوم بهمن گورزاد»  [2021 Feb] 
*«بهمنی که در بحران هویت ملی بر میهنمان آوار شد» [2021 Feb] 
*«تسخیر کنگره، پیروزی بایدن و تبعاتش برای جنبش دادخواهی مردم ایران» [2021 Jan] 
*«دستور خامنه‌ای جلاد برای قتل عام جمعی»  [2021 Jan] 
*«ارابه ولایت فقیه»  [2020 Jun] 
*«شریف شرافت به یغما رفته» [2020 Jun] 
*«خرداد پر بیداد» [2020 Jun] 
*«جنایت کشتن جورج فلوید، و استقبال جنایتکاران از این حادثه دردناک» [2020 Jun] 
*«فاصله ای ویرانگر از چهار خرداد تا پانزدهم و سی خرداد» [2020 Jun] 
*«اهمیت پیروزی مجدد بازداشت نوری جنایتکار» [2020 May] 
*«رد پای قاتلان رومینای نوجوان در اندیشه اسلامی جنایتکاران حاکم بر میهنمان» [2020 May] 
*«تروریسم خمینی - خامنه‌ای - رجوی، مثلث شوم تروریسم اسلامی» [2020 May] 
*«گناه امیر جوان، خروج بر امام زمان غرق در گندآب جمکران و رمضان» [2020 May] 
*«پیروزی ادامه بازداشت نوری جنایتکار، مشت محکمی به اعدام های رمضان» [2020 May] 
*«هر کتابی برگی ست از تاریخ» [2020 Apr] 
*«فاجعه انقلاب فرهنگی از دریچه کرونا» [2020 Apr] 
*«از نیمه شعبان تا زنجیریان رمضان» [2020 Apr] 
*«کرونای رمضان خطرناکتر از کرونای جهان» [2020 Apr] 
*«دستمریزاد به میهن دوستان»  [2020 Apr] 
* «نعل کرونا به ضرب سکه ی اسلام» [2020 Apr] 
*«قتل عام خاموش زندانیان توسط حکومت اسلامی جنایتکاران حاکم» [2020 Apr] 
*«پیروزی ادامه بازداشت نوری جنایتکار در این وانفسای کرونا» [2020 Apr] 
*«کرونا، سیزده بدر، چهارده معصوم هم بدر»  [2020 Mar] 
*«راست و دروغ سیزده کرونایی» [2020 Mar] 
*«کرونا، ویروس جنگ یا صلح» [2020 Mar] 
*«ویروس کرونا، مائده الهی یا تیغ دو لبه برای حکومت اسلامی» [2020 Mar] 
*«جشن نوروز، چنگ در چنگ با ویروس حکومت اسلامی» [2020 Mar] 
*هشتم مارس امسال و جایگاه زنان در جنبش دادخواهی ایران [2020 Mar] 
*«حکومت قتل عام و آینده میهنمان». موسا حاتمیان [2020 Mar] 
*«دستگیری نوری جنایتکار و چشم انداز فرو ریختن دیوار برلین اسلامی» [2020 Feb] 
*«سندرم استکهلم و تراژدی کمدی الهی اپوزیسیون» [2020 Feb] 
*«سرفصل قیام دی و بهمنی دیگر»  [2020 Jan] 
*«نگذاریم که ملا سر آبان ببرد»  [2020 Jan] 
* ظهور رجوی و دستِ خر کوتاه!* [2020 Jan] 
* «جفتک زن جمکران»  [2020 Jan] 
*خجسته «۸مارس» روز جهانی زن [2018 Mar] 
*گاز اشک آور, عیدی کارگران نیشکر هفت تپه [2018 Mar] 
*مرثیه ای برای شورای حقوق بشر و سازمان ملل [2018 Feb] 
*رفراندوم, پرهیز از خشونت و حق دفاع  [2018 Feb] 
*ژنو میزبان آوائی جنایتکار [2018 Feb] 
*سقوط هواپیما به مقصد یاسوج, سانحه یا...؟ [2018 Feb] 
*رفراندوم واقعی جوانان قیام از دیشب تا امروز در تهران [2018 Feb] 
*"دختران میدان انقلاب" نماد هویت ملی ایرانیان [2018 Feb] 
*آیا بایستی از طرح رفراندوم با نظارت سازمان ملل متحد حمایت کرد؟ [2018 Feb] 
*دستان خونین علیرضا آوایی وزیر دادگستری دولت روحانی [2017 Aug]