PEZHVAKEIRAN.COM «چماقداری حکومت اسلامی در آستانه انتخابات و قیام سراسری»
 

«چماقداری حکومت اسلامی در آستانه انتخابات و قیام سراسری»
موسی حاتمیان

از روز استقرار حکومت اسلامی، خمینی جلاد و تمامی والی امام جمعه های جنایتکارش در سراسر ایران، بنا به تجربه تاریخی خودشان از حکومت علی که با چماقداری عریان بیعت می گرفت

 
تا تجربه ی سردمداران آخوندها در استفاده از شعبان جعفری و لات ها بر علیه مصدق و فاطمی...، و اتکای خمینی و حزب چماق بدستان بر پایین ترین قشر اجتماعی بی طبقه، برای سرکوب تظاهرات شجاعانه هفدهم اسفند پنجاه هفت پس از آن بهمن سیاه، که «اولین فریاد جنبش دادخواهی مردم میهنمان به رهبری زنان» بود!، تا سرکوب تمامی اعتراضات و تظاهرات، از تهران تا سرکوب خونین تظاهرات مردم اندیمشک در زمستان پنجاه و هشت توسط شعبان قلاوند(معروف به شعبان بی مخ) و باند اولیه ی تشکیل دهنده ی سپاه پاسداران، و دیگر شهرستان ها، بعنوان سیاست روزمره حکومت اسلامی مورد استفاده قرار گرفته است.
این اندیشه اسلامی متکی به چماقداری، نه تنها توسط خمینی و جانشینانش، بلکه توسط رجوی نیز از پاریس و دادگاه های یعقوبی و زرکش تا عراق و نشست های اشرف و لیبرتی و آلبانی، بعنوان اصلی ترین اهرم سرکوب مورد استفاده بوده و هست...
اگر چه حکومت اسلامی از این اهرم نه تنها در سرکوب جامعه، بلکه در شکنجه و قتل زندانیان سیاسی نیز استفاده کرده است، و قتل علیرضا شیرمحمدی، انتقال سپیده قلیان، گلرخ ابراهیمی، آتنا دایمی، سهیل عربی و دیگر زندانیان سیاسی به بند مجرمین عادی خطرناک، تنها نمونه های بکارگیری این سیاست است، اما از دیروز و امروز، همچنانکه در تمامی ایام نمایش انتخابات، تلاش پروپاگاندای تبلیغاتی اتاق فکر های تاریک حکومت اسلامی در سطح جامعه، بر پایه همین فرهنگ چماقدارای اسلامی ابعاد بیشتری یافته است، که پدری با تبر دخترش را چهل تکه کرده است...، یا پسری با نام قهرمان ملی ایران، بابک خرمدین، توسط پدرش که یک سرهنگ شاهنشاهی سابق، جانباز جنگ با عراق، بشدت ضد عرب و ریلکس در اجرای جنایتی با همدستی همسرش...، و تا امروز که بفرموده!، توسط مقامات سابق رونمائی و پخش می شود، که ما از لات ها در سرکوب ۸۸ یا شکنجه (بخوانید تجاوز به دستگیر شدگان) استفاده کردیم...
 علیرغم تلاش بی وقفه برای پختن خوراک های تبلیغاتی و سر کار گذاشتن مردم در داخل و خارج کشور، برای عدم تمرکز بر دادخواهی در مقابل انتخابات، اما در متن خودش، بیانگر وحشت فراگیری از قیامی سراسریست، که مقامات و اتاقهای فکر آنها، بنا به اشراف اطلاعاتی شان، آنرا بخوبی احساس و انتظار می کشند، و به همین دلیل بایستی جوانان را از پیآمد های آن به هر شکل ممکن، و حتی رونمایی قسمتی از واقعیات جنایات و...بترسانند.
البته خامنه‌ای جلاد و اتاق فکرهای اطلاعات، با اشراف بر بحران هویت ملی گریبانگیر مجاهدین و چپ درمانده، و همزادی و همدستی از آغاز این دو جریان با خودش، که به نیابت با چماقداری در خارج کشور، نفس جنبش را بریده اند، و امکان هر تشکل، تجمع و تظاهرات فراگیر ملی را سلب کرده اند، خیالش راحت است، و حتی یقین دارد که از هم اکنون رجوی برای چماقداری بر علیه دادگاه نوری جنایتکار در سوئد، اکبر خوش‌کوشک هایش را سازماندهی و توجیه کرده است...
اما همچنانکه در مقاله قبلی به اشارتی تأکید کرده ام، خامنه‌ای، رییسی و اتاقهای فکر تاریک حکومت اسلامی، بخوبی اشراف دارند، که پس از جار بلند مادران قهرمان جنبش دادخواهی برای تحریم سراسری نمایش انتخابات، که فریاد بلند نه بزرگ به تمامیت رژیم است، و با اقبال اکثریت مردم ایران در داخل و خارج کشور همراه شده است، و همچنانکه در تریبون های آزاد داخل کشور، تست و مشاهده کرده اند، جنبش دادخواهی مردم میهنمان، از مادران دادخواه تا دادگاه نوری جنایتکار، از تجمع خانواده افکاری و رهبران میدانی جنبش دادخواهی دو روز پیش در شیراز، تا تجمع و درگیری دیروز جانبازان در تهران و..‌.،هر دو طرف (مردم و اشغالگران ایران) از سرفصل طلسم سرکوب عبور کرده اند!، و شعله های قیام سراسری در کف خیابان های تهران و تمام میهنمان در حال باد خوردن است...دیر است و دور نیست، که از این شعله های کف خیابان، آتشفشان خشم مردم, فوران خواهد کرد، و بی تردید تمامیت حکومت اسلامی اشغالگران را به گورستان تاریخ روانه خواهند کرد!.
 
جنبش دادخواهی مردم ایران پیروز می شود!
 
موسی حاتمیان
دوشنبه ۲۴ خرداد /۱۴ ژوئن ۲۰۲۱
 
*توضیح: یکی از دوستان سوال کرد، که چرا در مقاله قبلی
 
 
از شش حواریون خامنه‌ای ای در انتخابات جاری در توصیف اولیه نوشته ام، در حالیکه کاندیداها هفت نفرند؟ و این ممکن است غلط انداز شود، پاسخ دادم که در لحظه ی نگارش، با حذف رییسی جنایتکار بعنوان انتخاب احتمالی خامنه‌ای، قصد گره زدن شش نفر پوششی با شش نفر اصلی نامبرده ی بعدی را داشتم، اما انتقاد این دوست درست است، و نوشتار بایستی روشن و بی ابهام باشد.

منبع:پژواک ایران


موسی حاتمیان

فهرست مطالب موسی حاتمیان در سایت پژواک ایران 

* پیام اطلاعات خامنه‌ای برای تبادل حمید نوری   [2023 Dec] 
*قاتلان مهرجویی و بیمارستان الاهلی یکی هستند!  [2023 Oct] 
*به بهانه‌ی بیمارستان الاهلی و یک سوال از رجوی  [2023 Oct] 
*جایزه صلح نوبل  [2023 Oct] 
*فاطمه فاطمه نیست!   [2023 Oct] 
*مهر آمد و بوی سرخ طوفان  [2023 Sep] 
*نیکا پرچم مانا!  [2023 Sep] 
*انقلاب زن زندگی آزادی زنده است!  [2023 Sep] 
*نگاهی به یازده سپتامبرپس از دو دهه   [2023 Sep] 
*پشت پرده ی غوغای حضور نیری جنایتکار در آلمان  [2023 Jul] 
*نیمه ی پنهان ماه پیروزی درخشان جنبش دادخواهی   [2022 Jul] 
*پیروزی درخشان جنبش دادخواهی، در زوایای آشکار و پنهانی  [2022 Jul] 
* جاکش های سیاسی حکومت اسلامی، در لشکرکشی پهلوی ستیزی*  [2022 Jun] 
*پیام رضا پهلوی، فرصتی برای نجات ایران و ایرانی  [2022 Jun] 
*از آن سحرگهان خرداد پر فریاد، تا این شامگاهان خرداد پر بیداد!*  [2022 May] 
*دست های خونین جنایتکاران، از فاجعه سینما رکس تا متروپل امروز آبادان   [2022 May] 
*فریاد بلند سرنگونی، پس از پیروزی جنبش دادخواهی  [2022 May] 
*پیام مهم پیروزی دادگاه حمید نوری، برای فعالان جنبش دادخواهی  [2022 May] 
*خوشآمد روز فیروزی، ازین نو جشن پیروزی  [2022 May] 
*سپاسی در آستانه جشن پیروزی، از میهن تی وی و باشندگان جنبش دادخواهی  [2022 May] 
*چرا جشن پیروزی دادگاه نوری، جشن ملی ایرانیان است؟  [2022 Apr] 
*دادگاه حمید نوری، نماد پیروزی سالی که گذشت!  [2022 Mar] 
*نوروز پیروزی برآمده از دادگاه حمید نوری  [2022 Mar] 
*افسار پاره کردن رجوی در مقابل پیروزی دادگاه نوری  [2022 Mar] 
*رئیسی راسپوتین پوتین!  [2022 Feb] 
*ایرج مصداقی، آخرین تیر ترکش دادگاه امروز، و پیروزی جنبش دادخواهی!  [2022 Feb] 
*خانه ی شلالوند، نماد سروهای بدار آویخته در بند!  [2022 Feb] 
*روایت اشتری از آن تابستان همه کشی!   [2022 Feb] 
*فریادی برای سر بریده ی اهوازی، در برابر مدعیان آن بهمن سیاهی!   [2022 Feb] 
*بدرقه ی دیگری در سالگرد کوچ شهروز رشید!  [2022 Feb] 
*کرونای نوری و پارادوکس شادی!   [2022 Jan] 
*دسته گلی برای مردم سوئد، دادستان ها، و یوران یالمارشون!  [2022 Jan] 
*یاشاسین مهدی اصلانی!   [2022 Jan] 
*ایرج مصداقی و دادگاه نوری، از منظر ایرج پزشکزاد!  [2022 Jan] 
*«ناپرهیزی های ضدامپریالیستی» در «دادگاه امپریالیستی»!  [2022 Jan] 
*ادعای چپ ستیزی، یا حکایت در دیزی!  [2022 Jan] 
*یادی از «شکری» در کلاپ هاوس دادگاه نوری   [2021 Dec] 
*«پیروزی فریاد زندگی در دادگاه نوری»  [2021 Dec] 
*«سخنگوی مجاهدین در گامی فراتر از قاتلین»  [2021 Dec] 
*«منتهای دنائت ضد مردمی رجوی در دادگاه نوری»   [2021 Dec] 
*«عاشقانه های جلادان، از دادگاه نوری در استکهلم، تا قلب ایران در اصفهان»   [2021 Dec] 
*«بده بستانهای ولایت غالب و مغلوب در دادگاه امروز استکهلم»   [2021 Dec] 
*«خط دفاعی حکومت اسلامی، در برابر پیروزی جنبش دادخواهی»  [2021 Nov] 
* «پایان تلاش نافرجام گروگانگیری دادخواهی»   [2021 Nov] 
*«دادخواهی به شیوه ی خوجه، در سنگرهای بتنی آلبانی»   [2021 Nov] 
*«جعبه سیاه دادگاه نوری، در دومین سال رونمائی»  [2021 Nov] 
*«مش دولت و حمزه و مختار و فروغ، در یک قاب دادخواهی»   [2021 Oct] 
*«گندگاو چاله دهانی رئیسی، نسبت به مفاخر با شکوه هویت ملی»  [2021 Oct] 
*«دادخواهی به سیاق رجوی از دادگاه نوری»  [2021 Oct] 
*«از دهقان فداکار تا نوجوان آتشکار »   [2021 Sep] 
*«اوج تجارت اسلامی، در پرونده و دادگاه نوری»  [2021 Sep] 
*«قتل شاهین ناصری، همزمان با سخنرانی رییس‌جمهور قتل عام»   [2021 Sep] 
*دادگاه نوری، داد از بیداد و خیانت شُغاد»   [2021 Sep] 
*«از میدان بهارستان تا میدان توپخانه!»  [2021 Aug] 
*«از مادران خاوران و آبان تا دادگاه نوری، و جنبش دادخواهی مردم میهنمان»  [2021 Aug] 
*«تهران دوباره فتح می شود!»  [2021 Jul] 
*از دادگاه نور چشمی رئیس جانیان تا خروش خوزستان»  [2021 Jul] 
*«رئیسی، اژه ای و دادگاه نوری»  [2021 Jul] 
*«مشت محکم کارگران، بر دهان کثیف دولت رئیس جانیان»   [2021 Jun] 
*«رییس‌جمهور آیشمن»  [2021 Jun] 
* «گزارشی از برادران افکاری، و وظیفه ملی ما»  [2021 Jun] 
*«چماقداری حکومت اسلامی در آستانه انتخابات و قیام سراسری»  [2021 Jun] 
*«آخرین نمایش انتخابات، شام آخر خامنه‌ای»  [2021 Jun] 
*«جار بلند جنبش دادخواهی و دشمنانش»   [2021 Jun] 
*«خوبی که خویش را سرودی کرد و ماند»  [2021 May] 
*«رئیسی راسپوتین نظام، یا گورباچوف حکومت اسلامی»   [2021 May] 
*«ساز سازمان ملل و سازمان مجاهدین»  [2021 Apr] 
* «خیز جنایتکاران برای خاوران زندگان و انتخابات مردگان»  [2021 Apr] 
*«توپخانه دروغ رجوی به کدام طرف شلیک می کند؟»  [2021 Apr] 
* «تاراج ایران توسط حکومت اسلامی اشغالگران»   [2021 Mar] 
*«نوروز پیروز، چنگ در چنگ با دشمنان دیروز و امروز»   [2021 Mar] 
*«هشتم مارس، اولین قیام زنان ایران، در مقابل حکومت اسلامی اشغالگران زن ستیز»  [2021 Mar] 
*«جنازه گردانی انیس نقاش توسط خامنه‌ای کلاش بر یابوی مماشات»  [2021 Feb] 
*« رکورد های جنایت در اندیشه اسلامی شقاوت»   [2021 Feb] 
*«خاله زری سرود می خواند»  [2021 Feb] 
*«بیست دوم بهمن گورزاد»   [2021 Feb] 
*«بهمنی که در بحران هویت ملی بر میهنمان آوار شد»  [2021 Feb] 
*«تسخیر کنگره، پیروزی بایدن و تبعاتش برای جنبش دادخواهی مردم ایران»  [2021 Jan] 
*«دستور خامنه‌ای جلاد برای قتل عام جمعی»   [2021 Jan] 
*«ارابه ولایت فقیه»   [2020 Jun] 
*«شریف شرافت به یغما رفته»  [2020 Jun] 
*«خرداد پر بیداد»  [2020 Jun] 
*«جنایت کشتن جورج فلوید، و استقبال جنایتکاران از این حادثه دردناک»  [2020 Jun] 
*«فاصله ای ویرانگر از چهار خرداد تا پانزدهم و سی خرداد»  [2020 Jun] 
*«اهمیت پیروزی مجدد بازداشت نوری جنایتکار»  [2020 May] 
*«رد پای قاتلان رومینای نوجوان در اندیشه اسلامی جنایتکاران حاکم بر میهنمان»  [2020 May] 
*«تروریسم خمینی - خامنه‌ای - رجوی، مثلث شوم تروریسم اسلامی»  [2020 May] 
*«گناه امیر جوان، خروج بر امام زمان غرق در گندآب جمکران و رمضان»  [2020 May] 
*«پیروزی ادامه بازداشت نوری جنایتکار، مشت محکمی به اعدام های رمضان»  [2020 May] 
*«هر کتابی برگی ست از تاریخ»  [2020 Apr] 
*«فاجعه انقلاب فرهنگی از دریچه کرونا»  [2020 Apr] 
*«از نیمه شعبان تا زنجیریان رمضان»  [2020 Apr] 
*«کرونای رمضان خطرناکتر از کرونای جهان»  [2020 Apr] 
*«دستمریزاد به میهن دوستان»   [2020 Apr] 
* «نعل کرونا به ضرب سکه ی اسلام»  [2020 Apr] 
*«قتل عام خاموش زندانیان توسط حکومت اسلامی جنایتکاران حاکم»  [2020 Apr] 
*«پیروزی ادامه بازداشت نوری جنایتکار در این وانفسای کرونا»  [2020 Apr] 
*«کرونا، سیزده بدر، چهارده معصوم هم بدر»   [2020 Mar] 
*«راست و دروغ سیزده کرونایی»  [2020 Mar] 
*«کرونا، ویروس جنگ یا صلح»  [2020 Mar] 
*«ویروس کرونا، مائده الهی یا تیغ دو لبه برای حکومت اسلامی»  [2020 Mar] 
*«جشن نوروز، چنگ در چنگ با ویروس حکومت اسلامی»  [2020 Mar] 
*هشتم مارس امسال و جایگاه زنان در جنبش دادخواهی ایران  [2020 Mar] 
*«حکومت قتل عام و آینده میهنمان». موسا حاتمیان  [2020 Mar] 
*«دستگیری نوری جنایتکار و چشم انداز فرو ریختن دیوار برلین اسلامی»  [2020 Feb] 
*«سندرم استکهلم و تراژدی کمدی الهی اپوزیسیون»  [2020 Feb] 
*«سرفصل قیام دی و بهمنی دیگر»   [2020 Jan] 
*«نگذاریم که ملا سر آبان ببرد»   [2020 Jan] 
* ظهور رجوی و دستِ خر کوتاه!*  [2020 Jan] 
* «جفتک زن جمکران»   [2020 Jan] 
*خجسته «۸مارس» روز جهانی زن  [2018 Mar] 
*گاز اشک آور, عیدی کارگران نیشکر هفت تپه  [2018 Mar] 
*مرثیه ای برای شورای حقوق بشر و سازمان ملل  [2018 Feb] 
*رفراندوم, پرهیز از خشونت و حق دفاع   [2018 Feb] 
*ژنو میزبان آوائی جنایتکار  [2018 Feb] 
*سقوط هواپیما به مقصد یاسوج, سانحه یا...؟  [2018 Feb] 
*رفراندوم واقعی جوانان قیام از دیشب تا امروز در تهران  [2018 Feb] 
*"دختران میدان انقلاب" نماد هویت ملی ایرانیان  [2018 Feb] 
*آیا بایستی از طرح رفراندوم با نظارت سازمان ملل متحد حمایت کرد؟  [2018 Feb] 
*دستان خونین علیرضا آوایی وزیر دادگستری دولت روحانی  [2017 Aug]