PEZHVAKEIRAN.COM خانه ی شلالوند، نماد سروهای بدار آویخته در بند!
 

خانه ی شلالوند، نماد سروهای بدار آویخته در بند!
موسی حاتمیان

دادگاه امروز استکهلم با ادامه ی شهادت حمید اشتری آغاز و پی گرفته شد، و علیرغم تمامی تلاش نوری و وکلایش، که از دیروز مدعی فرصت زیادی برای رو کردن تناقضات شاهد بودند، اما شاهد امروز با ادامه ی تسلط کامل دیروز در پاسخ های صادقانه، دقیق و حسابشده، آنچنان وکلای نوری را به چالش کشید، که قاضی بر خلاف معمول، به حمایت از شاهد بار‌ها سخنان وکیل مدافع نوری را قطع کرد، و با تصریح بر درستی سخنان بدون تناقض شاهد، از دادستانی درخواست کرد که پاسخ وکلای متهم را بدهند، و فرصت بازی با کلمات و طرح سوالات گمراه کننده ی معمول جلسات قبلی را به آنها نداد، که این نیز نشانه ی بارزی از جهت گیری ذهنیت قاضی و دادگاه برای محکومیت قطعی متهم بود!، نشانه ای که بازجو دادیار قتل عام نیز با شم بازجویی خودش آنرا احساس کرد، و در واکنش بی اختیاری بعد از چند بار انگشت بالا بردن کلاس مدرسه ی اکابری چون فرمانده اش رییسی، و ضمن کلی تعریف و تمجید های بچه آخوندی از قاضی، بشدت به دادستانی و وکیل شاکی اعتراض کرد، و با فراموشی عمدی دادگاه های چند دقیقه ای انقلاب اسلامی، بعنوان پادوی هیئت مرگ آن تابستان مرگبار، به قاضی دادگاه دمکراتیک استکهلم درس حقوق قضائی هم داد، و حد و حدود دادستان و وکیل مدافع شاکی و شاهد را نیز با بیشرمی اسلامی به ایشان یادآوری کرد، که البته ناشی از سراسیمه گی متهم، در احساس یک قدمی محکومیت و زندان طویل المدت است!.
نوری و وکلایش که در برابر شهادت حمید اشتری شکست خورده بودند، با اعلام اینکه سوال دیگری ندارند، برای شاهد بعدی دادگاه بیتابی می کردند، و او کسی نبود جز دکتر حقوق بین‌الملل، قاضی دادگاه های رسیدگی به جنایت بر علیه بشریت در آرژانتین و آفریقا و اقصی نقاط جهان، وکیل دادگاه زهرا کاظمی، پرفسور آکسفورد و یک وانت بار القاب خودخوانده ی کلاپ هاوس های اضداد جنبش دادخواهی در سال گذشته تاکنون که
به هوس هر دو سه روزیست هوادار کسی
کاش از آغاز نیفتد به چنین دلالی کار کسی
و احتمالا همه مانند نگارنده منتظر بودند که بنا به حواله های ایشان به روز شهادت شازده ی نجات دهنده ی پرونده، امروز ایشان از ادعاهای خویش دفاع کند، اما با شگفتی در قسمت نخست اظهاراتش در پاسخ به دادستان و قاضی، از هیچکدام از این القاب و ادعاهای خویش دفاع نکرد، بلکه به همگان نشان داد، جایی که ذره ای قانون و حقوق بین‌الملل جاری باشد، جایی برای آن عر و تیزهای کلاپ هاوس های معلوم الحال نیست!.
البته تاجر پیشه ی دلالی که جنبش دادخواهی را با دکان و بورس های دلالی اشتباه گرفته بود، و تا مقطع واسطه شدن برای تماس با ربکا مونی  و مطرح شدن در پرونده ی نوری، امروز از تک و تای دلالی نیفتاد، و آخرین شانس موفقیت دکترای دلالی اش را با مزایده و حراج خودش در تأیید تمام خواسته های نوری و وکلایش، در معرض دید و شنود همگانی قرار داد، و اتفاقاً چه خوب که امروز بعنوان شاهد حاضر شد، و همگان بوضوح شاهد بودند که او برای جلب نظر و کمک های نقدی طرف مقابل، در حمله به ایرج مصداقی، حمید اشتری، مختار شلالوند، نیما سروستانی و ...از هیچ رذالتی در تأیید پروپاگاندای دروغ حکومت اسلامی قتل عام دریغ نکرد، و البته سوای نتیجه ی این تلاش و دلالی شرافت نداشته، که عوایدی دریافت کند یا نه، اما در دادگاه امروز پاسخ های صریح و شفاف و رسواکننده را از ربکا مونی دریافت کرد، و باز هم تمامی خزعبلات این دلال اسلامی و طرف های ذینفع هر دو ولایت غالب و مغلوب بر باد رفت…
بود شخصی مفلسی چون موسوی
خبره و دلال هر چه ناکسی
لقمهٔ زندانیان خوردی گزاف
در حقوق مادران کردی خلاف...
همانطور که همه شاهد بودیم، از قسمت دوم دادگاه، خانه ی شلالوند سوژه اصلی بود!، جلسه ی اول طرح دستگیری نوری در کجا بود؟، چرا ایرج مصداقی آنجا را انتخاب کرده بود؟ چرا این نفرات در خانه ی شلالوند جمع شده بودند؟ چه کسانی در این خانه بودند؟ آیا نیما سروستانی هم در این خانه حضور داشت؟ و...، اما راستی چرا؟!.
برای پاسخ به سوالات وکلای نوری، دادستان، قاضی و حتی قاضی وجدان خودمان، بایستی کمی به عقب برگردیم، و بیاد آوریم که پس از دستگیری حمید نوری در آن طرح پیچیده ی چند وجهی و تحقق این پیروزی درخشان توسط همین شاکیان اصلی، خانه ی شلالوند بعنوان پایگاه محل این تجمع و طراحی، مورد کین و غضب هر دو ولایت غالب و مغلوب قرار گرفت، و تمامی حقد و کین امام زمان فراری، از دهم آگوست تا دادگاه آلبانی، برای  تخطئه کردن این خانه که حتی به ایرج مصداقی و مختار شلالوند و حمید اشتری و نیما سروستانی و...محدود نماند، و در رذالتی افسارگسیخته حتی حمزه و شلالوند و قتل عام شدگان را هدف حذف قرار دادند و ... ، امتداد همین تلاش مشترک هر دو ولایت غالب و مغلوب بود، که امروز نهایتاً علیرغم تلاش وکلای حمید نوری و دلالی موسوی و... ناکام ماندند.
تمامی این واکنش‌های هیستریک حکومت اسلامی و همدستانش، اتفاقاً به این دلیل بود، که آنها خیلی خوب و شاید بهتر از اکثر ما می دانستند، این خانه متعلق به مختار شلالوند نیست!، و این انتخاب ایرج مصداقی را حساب شده می دانستند!، زیرا خانه ی شلالوند، پناهگاه عباس رحیمی و دیگر منتقدان و جداشدگان بوده است، زیرا مانند موزه ی تصاویر و یادگاری های حمزه و قتل عام شدگان است، زیرا آخرین ایستگاه دیدارها و مویه های مش دولت است، که اتفاقاً آخرین دیدارهای ایرج مصداقی با مش دولت هم در این خانه بوده است و...، پس انتخاب ایرج مصداقی برای محل طراحی دستگیری یکی از پادوهای مرگ آن تابستان قتل عام، هر دو ویژگی اصلی مورد نظر را در خود داشته است، قتل عام شدگان و مادران خاوران!، نماد سروهای بدار آویخته در آن تابستان سربداران، و برای همین حسن انتخاب پر رمز و راز نیز بایستی به ایرج مصداقی بعنوان مبتکر این شاهکاری که با کمک شاکیان اصلی محقق کرد، و با تمامی شاهدان دادگاه آنرا تاکنون به پیش برده است، صمیمانه دستمریزاد بگوییم، و بی حکمت نبود که امروز هم در ادامه ی حمله ی پروپاگاندای هر دو ولایت غالب و مغلوب به این خانه، حمید نوری به قرآن و مانیفست کشتار و سوزاندن دگراندیشان پناه برد، و آنرا در دادگاه می خواند، و شاید برای یافتن آیه ی ۱۰۷ سوره ی توبه جستجو می کرد*، که بر اساس آن در اندیشه و دستور محمد، تا خوانش خمینی و خامنه‌ای و اسلام بردبار رجوی، این خانه ی دگراندیشان بایستی سوزانده میشد، تا از اساس چنین شورها و طرحی در آن بر علیه اسلام عزیز قتل عام کنندگان شکل نمی گرفت، و این همه خرج و عزای دو ساله را بر هر دو ولایت غالب و مغلوب تحمیل نمی کرد...که برای درک جامع این موضوعات و  روند دادگاه از آغاز تاکنون، می توانید به توضیحات مبسوط ایرج مصداقی در مصاحبه امشب سعید بهبهانی با ایشان مراجعه کنید:
 
 
 
بله همچنانکه در جلسه ی امروز دادگاه نیز به عیان شاهد شکست دشمنان و پیروزی جنبش دادخواهی بودیم، همانطور که ایرج مصداقی نیز در این مصاحبه یادآوری می کند، همه در این جشن پیروزی شرکت کنیم، تا با تمام رفقا و یاران سر به دارمان همراه شده، و در لبخندی بر لبان مادران خاوران و آبان و...سهیم شویم. ما پیروز می شویم،
مبارک باد آن خانه، و آن جامه که اندر رزم پوشندش؛
گوارا باد آن باده که اندر فتح نوشندش.
شما را باده و جامه
گوارا و مبارک باد!
 
موسی حاتمیان
چهارشنبه ۴ اسفند/februari 23,2022
 
پاورقی:
*آیه ۱۰۷ سوره ی توبه در باره ی سوزاندن پناهگاه در راه ماندگان و گرفتاران در شب های بارانی و... بدستور محمد است، که در واقع نهادینه کردن قتل و سوزاندن محل دگراندیشان بوده و به مسجد ضرار معروف است، خمینی بارها برای توجیه و تهییج چماقداران در حمله به بیت شریعمتداری و سوزاندن مقرهای گروه های سیاسی و...از این ترم قرآنی استفاده می کرد، که در حمله به بیت منتظری پس از اعتراض وی به قتل عام زندانیان سیاسی و همچنین توسط رجوی نیز برای سرکوب هر صدای مخالفی در تشکیلات، به تفسیر نوین و خوانش اسلام بردبارش از این ترم قرآنی می پرداخت.
 
   
    
 
 

منبع:پژواک ایران


موسی حاتمیان

فهرست مطالب موسی حاتمیان در سایت پژواک ایران 

* پیام اطلاعات خامنه‌ای برای تبادل حمید نوری   [2023 Dec] 
*قاتلان مهرجویی و بیمارستان الاهلی یکی هستند!  [2023 Oct] 
*به بهانه‌ی بیمارستان الاهلی و یک سوال از رجوی  [2023 Oct] 
*جایزه صلح نوبل  [2023 Oct] 
*فاطمه فاطمه نیست!   [2023 Oct] 
*مهر آمد و بوی سرخ طوفان  [2023 Sep] 
*نیکا پرچم مانا!  [2023 Sep] 
*انقلاب زن زندگی آزادی زنده است!  [2023 Sep] 
*نگاهی به یازده سپتامبرپس از دو دهه   [2023 Sep] 
*پشت پرده ی غوغای حضور نیری جنایتکار در آلمان  [2023 Jul] 
*نیمه ی پنهان ماه پیروزی درخشان جنبش دادخواهی   [2022 Jul] 
*پیروزی درخشان جنبش دادخواهی، در زوایای آشکار و پنهانی  [2022 Jul] 
* جاکش های سیاسی حکومت اسلامی، در لشکرکشی پهلوی ستیزی*  [2022 Jun] 
*پیام رضا پهلوی، فرصتی برای نجات ایران و ایرانی  [2022 Jun] 
*از آن سحرگهان خرداد پر فریاد، تا این شامگاهان خرداد پر بیداد!*  [2022 May] 
*دست های خونین جنایتکاران، از فاجعه سینما رکس تا متروپل امروز آبادان   [2022 May] 
*فریاد بلند سرنگونی، پس از پیروزی جنبش دادخواهی  [2022 May] 
*پیام مهم پیروزی دادگاه حمید نوری، برای فعالان جنبش دادخواهی  [2022 May] 
*خوشآمد روز فیروزی، ازین نو جشن پیروزی  [2022 May] 
*سپاسی در آستانه جشن پیروزی، از میهن تی وی و باشندگان جنبش دادخواهی  [2022 May] 
*چرا جشن پیروزی دادگاه نوری، جشن ملی ایرانیان است؟  [2022 Apr] 
*دادگاه حمید نوری، نماد پیروزی سالی که گذشت!  [2022 Mar] 
*نوروز پیروزی برآمده از دادگاه حمید نوری  [2022 Mar] 
*افسار پاره کردن رجوی در مقابل پیروزی دادگاه نوری  [2022 Mar] 
*رئیسی راسپوتین پوتین!  [2022 Feb] 
*ایرج مصداقی، آخرین تیر ترکش دادگاه امروز، و پیروزی جنبش دادخواهی!  [2022 Feb] 
*خانه ی شلالوند، نماد سروهای بدار آویخته در بند!  [2022 Feb] 
*روایت اشتری از آن تابستان همه کشی!   [2022 Feb] 
*فریادی برای سر بریده ی اهوازی، در برابر مدعیان آن بهمن سیاهی!   [2022 Feb] 
*بدرقه ی دیگری در سالگرد کوچ شهروز رشید!  [2022 Feb] 
*کرونای نوری و پارادوکس شادی!   [2022 Jan] 
*دسته گلی برای مردم سوئد، دادستان ها، و یوران یالمارشون!  [2022 Jan] 
*یاشاسین مهدی اصلانی!   [2022 Jan] 
*ایرج مصداقی و دادگاه نوری، از منظر ایرج پزشکزاد!  [2022 Jan] 
*«ناپرهیزی های ضدامپریالیستی» در «دادگاه امپریالیستی»!  [2022 Jan] 
*ادعای چپ ستیزی، یا حکایت در دیزی!  [2022 Jan] 
*یادی از «شکری» در کلاپ هاوس دادگاه نوری   [2021 Dec] 
*«پیروزی فریاد زندگی در دادگاه نوری»  [2021 Dec] 
*«سخنگوی مجاهدین در گامی فراتر از قاتلین»  [2021 Dec] 
*«منتهای دنائت ضد مردمی رجوی در دادگاه نوری»   [2021 Dec] 
*«عاشقانه های جلادان، از دادگاه نوری در استکهلم، تا قلب ایران در اصفهان»   [2021 Dec] 
*«بده بستانهای ولایت غالب و مغلوب در دادگاه امروز استکهلم»   [2021 Dec] 
*«خط دفاعی حکومت اسلامی، در برابر پیروزی جنبش دادخواهی»  [2021 Nov] 
* «پایان تلاش نافرجام گروگانگیری دادخواهی»   [2021 Nov] 
*«دادخواهی به شیوه ی خوجه، در سنگرهای بتنی آلبانی»   [2021 Nov] 
*«جعبه سیاه دادگاه نوری، در دومین سال رونمائی»  [2021 Nov] 
*«مش دولت و حمزه و مختار و فروغ، در یک قاب دادخواهی»   [2021 Oct] 
*«گندگاو چاله دهانی رئیسی، نسبت به مفاخر با شکوه هویت ملی»  [2021 Oct] 
*«دادخواهی به سیاق رجوی از دادگاه نوری»  [2021 Oct] 
*«از دهقان فداکار تا نوجوان آتشکار »   [2021 Sep] 
*«اوج تجارت اسلامی، در پرونده و دادگاه نوری»  [2021 Sep] 
*«قتل شاهین ناصری، همزمان با سخنرانی رییس‌جمهور قتل عام»   [2021 Sep] 
*دادگاه نوری، داد از بیداد و خیانت شُغاد»   [2021 Sep] 
*«از میدان بهارستان تا میدان توپخانه!»  [2021 Aug] 
*«از مادران خاوران و آبان تا دادگاه نوری، و جنبش دادخواهی مردم میهنمان»  [2021 Aug] 
*«تهران دوباره فتح می شود!»  [2021 Jul] 
*از دادگاه نور چشمی رئیس جانیان تا خروش خوزستان»  [2021 Jul] 
*«رئیسی، اژه ای و دادگاه نوری»  [2021 Jul] 
*«مشت محکم کارگران، بر دهان کثیف دولت رئیس جانیان»   [2021 Jun] 
*«رییس‌جمهور آیشمن»  [2021 Jun] 
* «گزارشی از برادران افکاری، و وظیفه ملی ما»  [2021 Jun] 
*«چماقداری حکومت اسلامی در آستانه انتخابات و قیام سراسری»  [2021 Jun] 
*«آخرین نمایش انتخابات، شام آخر خامنه‌ای»  [2021 Jun] 
*«جار بلند جنبش دادخواهی و دشمنانش»   [2021 Jun] 
*«خوبی که خویش را سرودی کرد و ماند»  [2021 May] 
*«رئیسی راسپوتین نظام، یا گورباچوف حکومت اسلامی»   [2021 May] 
*«ساز سازمان ملل و سازمان مجاهدین»  [2021 Apr] 
* «خیز جنایتکاران برای خاوران زندگان و انتخابات مردگان»  [2021 Apr] 
*«توپخانه دروغ رجوی به کدام طرف شلیک می کند؟»  [2021 Apr] 
* «تاراج ایران توسط حکومت اسلامی اشغالگران»   [2021 Mar] 
*«نوروز پیروز، چنگ در چنگ با دشمنان دیروز و امروز»   [2021 Mar] 
*«هشتم مارس، اولین قیام زنان ایران، در مقابل حکومت اسلامی اشغالگران زن ستیز»  [2021 Mar] 
*«جنازه گردانی انیس نقاش توسط خامنه‌ای کلاش بر یابوی مماشات»  [2021 Feb] 
*« رکورد های جنایت در اندیشه اسلامی شقاوت»   [2021 Feb] 
*«خاله زری سرود می خواند»  [2021 Feb] 
*«بیست دوم بهمن گورزاد»   [2021 Feb] 
*«بهمنی که در بحران هویت ملی بر میهنمان آوار شد»  [2021 Feb] 
*«تسخیر کنگره، پیروزی بایدن و تبعاتش برای جنبش دادخواهی مردم ایران»  [2021 Jan] 
*«دستور خامنه‌ای جلاد برای قتل عام جمعی»   [2021 Jan] 
*«ارابه ولایت فقیه»   [2020 Jun] 
*«شریف شرافت به یغما رفته»  [2020 Jun] 
*«خرداد پر بیداد»  [2020 Jun] 
*«جنایت کشتن جورج فلوید، و استقبال جنایتکاران از این حادثه دردناک»  [2020 Jun] 
*«فاصله ای ویرانگر از چهار خرداد تا پانزدهم و سی خرداد»  [2020 Jun] 
*«اهمیت پیروزی مجدد بازداشت نوری جنایتکار»  [2020 May] 
*«رد پای قاتلان رومینای نوجوان در اندیشه اسلامی جنایتکاران حاکم بر میهنمان»  [2020 May] 
*«تروریسم خمینی - خامنه‌ای - رجوی، مثلث شوم تروریسم اسلامی»  [2020 May] 
*«گناه امیر جوان، خروج بر امام زمان غرق در گندآب جمکران و رمضان»  [2020 May] 
*«پیروزی ادامه بازداشت نوری جنایتکار، مشت محکمی به اعدام های رمضان»  [2020 May] 
*«هر کتابی برگی ست از تاریخ»  [2020 Apr] 
*«فاجعه انقلاب فرهنگی از دریچه کرونا»  [2020 Apr] 
*«از نیمه شعبان تا زنجیریان رمضان»  [2020 Apr] 
*«کرونای رمضان خطرناکتر از کرونای جهان»  [2020 Apr] 
*«دستمریزاد به میهن دوستان»   [2020 Apr] 
* «نعل کرونا به ضرب سکه ی اسلام»  [2020 Apr] 
*«قتل عام خاموش زندانیان توسط حکومت اسلامی جنایتکاران حاکم»  [2020 Apr] 
*«پیروزی ادامه بازداشت نوری جنایتکار در این وانفسای کرونا»  [2020 Apr] 
*«کرونا، سیزده بدر، چهارده معصوم هم بدر»   [2020 Mar] 
*«راست و دروغ سیزده کرونایی»  [2020 Mar] 
*«کرونا، ویروس جنگ یا صلح»  [2020 Mar] 
*«ویروس کرونا، مائده الهی یا تیغ دو لبه برای حکومت اسلامی»  [2020 Mar] 
*«جشن نوروز، چنگ در چنگ با ویروس حکومت اسلامی»  [2020 Mar] 
*هشتم مارس امسال و جایگاه زنان در جنبش دادخواهی ایران  [2020 Mar] 
*«حکومت قتل عام و آینده میهنمان». موسا حاتمیان  [2020 Mar] 
*«دستگیری نوری جنایتکار و چشم انداز فرو ریختن دیوار برلین اسلامی»  [2020 Feb] 
*«سندرم استکهلم و تراژدی کمدی الهی اپوزیسیون»  [2020 Feb] 
*«سرفصل قیام دی و بهمنی دیگر»   [2020 Jan] 
*«نگذاریم که ملا سر آبان ببرد»   [2020 Jan] 
* ظهور رجوی و دستِ خر کوتاه!*  [2020 Jan] 
* «جفتک زن جمکران»   [2020 Jan] 
*خجسته «۸مارس» روز جهانی زن  [2018 Mar] 
*گاز اشک آور, عیدی کارگران نیشکر هفت تپه  [2018 Mar] 
*مرثیه ای برای شورای حقوق بشر و سازمان ملل  [2018 Feb] 
*رفراندوم, پرهیز از خشونت و حق دفاع   [2018 Feb] 
*ژنو میزبان آوائی جنایتکار  [2018 Feb] 
*سقوط هواپیما به مقصد یاسوج, سانحه یا...؟  [2018 Feb] 
*رفراندوم واقعی جوانان قیام از دیشب تا امروز در تهران  [2018 Feb] 
*"دختران میدان انقلاب" نماد هویت ملی ایرانیان  [2018 Feb] 
*آیا بایستی از طرح رفراندوم با نظارت سازمان ملل متحد حمایت کرد؟  [2018 Feb] 
*دستان خونین علیرضا آوایی وزیر دادگستری دولت روحانی  [2017 Aug]