PEZHVAKEIRAN.COM بیت الاحمار ِ حضرت ِ آقا
 

بیت الاحمار ِ حضرت ِ آقا
شادی سابجی

1     ولّی امر بر انجام  ِ انواع  ِ شرارت ها که می بوده ،
2     به یادش نیست کهریزک، به زیر  ِسوله ی آهن،
3     جنایت های بسیاری به حق  ِپیکر  ِانسان وُ انسان شد،
4      ولی هرگز نگفتا آن ولّی  ِاحمق  ِ بی امر، یک امری،
5     و یا یک معذرت حتی، برای نوع  ِ ایرانی !
6     ولّی امر  ِ دجالان وُ دجالان، همو بودش و شکی هم
7      نمی باشد که اصلا بویی از ایران و ایرانی نمی دارد.
8     و کهریزک نمی گردید هرگز یک کلامی در بیان  ِ اعظم العظما !
9     و صد رحمت ، ابوبکر سه بغدادی که بهتر بود از این حضرت  ِ آقا !
10     شهید  ِراه  ِکهریزک، نشد حتی به یک ذرّه کلامی در
11     بیانات  ِشریف ِ آن ولّی امر  ِاشرّاران !
12     نگفتی یک کلام  ِ خشک حتی آن چنان گویا،
13     که نشنیده جنایت های جذاب چنان جاری، به کهریزک !
14     ولّی امر  ِ اشرّاران، سخن دارم کمی با تو !
15     که من از گریه ی جمعی آن حُضار می دانم که
16     عظمای جهالت هست اما آن چنان گسترده اطراف ات !
17     زبان ات لال گردیده پس از آن پانزده سال  ِگذشته
18     از جنایت های کهریزک ! تمام معنی این  "واژه-کهریزک "
19     تماما زیر و رو گشته، ولی آن یک ولّی امر هرگز او
20     نگفته واژه هایی حتی، برای بررسی آن وقایع های کهریزک !
21     و این گونه است سبک  ِ حکمرانی با جنایت های خرواری !
22     برای اعظم العظمای  ِ برترگونه از صدها پِیمبَرها !
23     ولّی امر  ِ لجباز  ِ همان بیت  ِ جماران ها نگفتی واژه ایی حتی،
24     برای همدلی با آن شهیدان  ِ خسارت دیده ی آقا !
25     ولّی امر بر امر  ِ تمام این جنایت ها تماما بی عقوبت ها، فقط تنها،
26     خودت باشی الا ای حضرت ِ آقای  ِ آقایان !
27     و حتی معنی این واژه ی " آقا " چنان کن فیکون گردیده از
28     این حضرت  ِ آقا ! تمام واژه ها را بس تهی کردی تو از معنا !
29      ولّی امر  ِ خونخواران و زالوها ! سخن دارم فراوان ها،
30      اگر چه حضرت  ِ آقا خودش هم شعر می گوید وَ
31     شاعرهای بسیاری صله داده همو با دست  ِ بیمارش !
32     و تحسین می کند اشعار زیبا را، خصوصا شاعران  ِ چاپلوس  ِ عابر  ِ بیت الحمارش را !
33     ولّی امر  ِ ایران است وُ هرگز واژه ی ایران نمی گوید،
34    ولّی امر  ِ ایران است و در بیت الحمار  ِ خود، به فکر  ِ نام  ِ " اَسلام" است !
35      صدا صد مرحبا حتی به آن آقا ابوبکری که در بغداد می بوده،
36      که آن آقا نمی گفتش، خدا آید نشیند بر زبان  ِ زشت !
37      ولّی امر می باشد چنان خندان برای خلق  ِانواع شرّارت ها !
38      ولّی امر در بیت الحمار  ِ خود، فرامُش کرده ایران را به صد باره،  
39     نه کهریزک برایش مسئله باشد نه حتی آن یکی طیّاره ی
40     بیچاره ی آتش گرفته بر سر  ِشهرش و آن یک منبر  ِ شومش !
41     ولّی امر  باید او جواب  ِ مردمان  ِ داغدار  ِ شهر را گوید، نمی گوید !
42      و شاعر نیست اما آن یکی فرمانده ی کل قوا حتی !
43      اگر حمال می باشد به انواع قوای کشورش حتی ،
44     بباید دادگاه اعظمی فوری، شود تشکیل بر انواع  ِاهمالات  ِ  
45      این عظمای  ِ لجبازان ! و طیّاره به آتش چون کبابی سوخت
46      با امر  ِ ولّی امر  ِ آقا جان ! فدایی های بسیاری چنان دارد فراوان ها !
47     کسی حتی نمی گوید که ای عظمای کم مغزان،
48     و طیّاره چرا در آسمان آتش زدی، حالا؟ تو آقا جان ! برای شعبده بازی روشهای فروانی ست،
49     و امیدم چنان باشد که در بیت ِ الحمار حضرت ِ آقا
50     کسی خواند همین یک شعر  ِ شاعر را، بسا شاید که از خوابش شود بیدارتر حالا !
51     و شعرم رو به پایان است چون، یک دم، نفس مانده برای حضرت  ِآقا !
52     و اطمینان چنان دارم که با دست ِ یداللهی و آن وجدانک  ِ جمعی،
53     به زودی ها خلاصی یابد این ایران از این بیت ِ الحمار  ِ حضرت ِ آقا !
54     ولّی امر پرسش کن، چه بیزار است مردم ها از این بیت ِ الحمار  ِ حضرت ِ آقا ؟
55     و آن بیت ِ الحمار  ِ حضرت ِ آقا ! شود موزه، که عبرت ها شود بر مردمان، آقا !
 
۱ ژوئیه  ۲۰۲۴  برابر با ۱۱ تیر ۱۴۰۳
فرانسه ، در سایه سار دریاچه، حومه ی اندیشه ورزی برای ایران و ایرانی
 
 

منبع:پژواک ایران


شادی سابجی

فهرست مطالب شادی سابجی در سایت پژواک ایران 

*بیت الاحمار ِ حضرت ِ آقا   [2024 Jul] 
*حسرت به سلطانی  [2024 May] 
*دایه شریفه  [2024 Mar] 
*ای در پیشانی ات سربی نشسته !   [2024 Jan] 
*بساط ِ چای دبش ِ آیت الأشرار  [2023 Dec] 
*ظریف الدوله ی زیرک !   [2023 Nov] 
*شهید ِ مُو و گیسوان  [2023 Nov] 
*به یاد نیمی از آن جمجمه بودم   [2023 Oct] 
*الا ای همسر ِسابق !   [2023 Aug] 
*و زائر شو به قبرِ آن شجاع ِ سربداری که . . .  [2023 Aug] 
*الا یا ایّها الخندان !   [2022 Jun] 
*اردی جان، موفقِ پولبر ! کولبری بلدی عزیز؟  [2022 May] 
*تو اسماعیل نوزایی ایرانی  [2022 May] 
*زورق بان ادبی و دلشوره ایی تاریخی برای تکرار تراژدی  [2022 Apr] 
*گُلا! مویت مجعد بود  [2021 Dec] 
*گفتا شراب خواری؟   [2021 Dec] 
*به دو پستان بریده ی پروانه سوگند  [2021 Nov] 
*تفنگچی ! پیر پر امیدمان که درگذشت  [2021 Oct] 
*خون شویِ خندان رو   [2021 Mar] 
*سهیلا ای انارت مست  [2020 Dec] 
*کایلی بخند ای زنِ زیبا   [2020 Nov] 
*میمونِ مُطرّب باز در مِلکی دو هکتاری  [2020 Aug] 
*الا ربّنا آتنا دائمی !   [2020 Jun] 
*الا تهرانِ لرزش ها   [2020 May] 
*الا نیلوفرک! نیلوفر جانت سلامت باد !  [2020 Mar] 
*گورکنِ گورِ خویش است  [2019 Nov] 
*الا ای شمس آگاهی ؟ از این زن های ‏زندانی ؟  [2019 Oct] 
*الا بوکوحلال مهربان، آیا کجا ‏هستید ؟  [2019 Apr] 
*الا ای شمسِ تبریزی که اسماعیل ‏ها، بخشی است   [2019 Feb] 
*سردارِ لَشَن ! خیبرِ قاسم   [2019 Jan] 
*نامش جمال بود همه ایران و عشق بود  [2018 Oct] 
*سَربکش به سرکشی ! که رقصِ شهره ها...  [2018 Jul] 
*باران می بارد بر هر سه ثلثِ ثلاثه‌ی وطن  [2018 Jun] 
*در خیکمان چپاندند  [2018 May] 
*گلرخ بگو اغما   [2018 Apr] 
*خون را به چشم، سرمه ی بیداد کرده ام  [2018 Feb] 
*کرکس براندازم ‏   [2018 Jan] 
* هفتاد تار و پودِ وطن دریغ شد !‏  [2017 Oct] 
*خنیای سُرخینِ تخلیه  [2017 Sep] 
*شیر بر زمین افتاد   [2017 Jul] 
*صدای گریه اش از زیرِ خاکِ احمد آباد است  [2017 Jul] 
*نگران گسل های تهران ام   [2017 May] 
*وقتي رديف و قافيه ام شعري  [2016 Aug] 
*عمو که مرد   [2016 May] 
*اين روزها بي چتر مانده ام   [2016 May] 
*به هیچ کس مگو ولی نظاره کن  [2016 Mar] 
*سقوط در ابتذال زنان ایرانی کاندیدای مجلس شورا  [2016 Feb] 
*چمدانی گریخته از وطنی گَس، مملوِ حسرتِ عشق  [2016 Feb] 
*شمعی برافروزانده آنک آن پرستو  [2015 Nov] 
*سایه ها افتاده بر سرهای گل ها  [2015 Nov] 
*جمهوری جهل و جنون   [2015 Oct] 
*ماندگار بی "بی نیاز"- یادداشتی در وداع فتح الله بی نیاز  [2015 Oct] 
*تفنگچی و پیرِ پرامید  [2015 Sep] 
* «خوابمان نبرد!» يادداشتي بر فيلم «خوابم مي آيد»  [2015 Sep] 
*طرح فراخوان ادبی جهت شرکت در برنامه ی *زورقِ ادبیاتِ ایران در آب های دور*  [2015 Sep] 
*و ساحل بي قرارش بود   [2015 Sep] 
*پناهجو   [2015 Sep] 
*تولد است   [2015 Aug] 
*آن سوی پرچین  [2015 Aug] 
*حسب حالي بنوشتي و شد ايامي چند ! يادداشتي بر کتاب سرگذشت يک سفر نوشته ي محمد جعفري   [2015 Aug] 
*چيزي بگو چيزي نگو لاله ي مرداد سرب نوش  [2015 Aug] 
*از دارِ انسان شد این زنگ قنادی  [2015 Jul] 
*چه باید کرد اما آن دو صد اسبان ایلامی گرفتارند؟  [2015 Jun] 
*و تبردارِ شهرِ زور به بدرقه آمد!  [2015 May] 
*نگرانم گلِ نرگس  [2015 May] 
*باستیل و اوین   [2015 Apr] 
*او، او،ما   [2015 Mar] 
*داس  [2015 Mar] 
*سيبي دونيم   [2015 Mar] 
*بهمن ديگري در راه است!  [2015 Mar] 
*تشنه، تشنه   [2015 Mar] 
*سرو قاهره  [2015 Feb] 
*اين روزها زنده ها   [2015 Feb] 
*سبد سبد  [2015 Feb] 
*سنجابِ بي کاج  [2015 Feb] 
*جنونِ انار، آنِ انار، بسم رب ال انار  [2015 Feb] 
*گلِ نسرین، رسالتِ خیزش  [2015 Feb] 
*بابک و بُهت دریا   [2015 Feb] 
*مرگِ مترسک   [2014 Dec] 
*کربلا همين اوين است و تپه هاش  [2014 Dec] 
*نرگس اي گل فرياد   [2014 Dec] 
*گيسوکمندِ کوباني  [2014 Dec] 
*جوي خون مي رود پاي درختِ کهنسالِ پير  [2014 Dec] 
*سگِ هار  [2014 Dec] 
*کبوتر بچه گانِ قفس   [2014 Dec] 
*عزت ما را به خاطر نياور  [2014 Dec] 
*بس است اين ميمون هوا کردن ها   [2014 Nov] 
*آخرين درخواست  [2014 Nov] 
*زندانشهر   [2014 Nov] 
*ديوارِ بلندِ آجرسياه   [2014 Nov] 
*تاکسي خبر کن تا کسي نيامده   [2014 Nov] 
*به کجا مي تُرانيد  [2014 Oct] 
*آه پرستو!  [2014 Oct] 
*آه ای زباله ی تزویر  [2014 Oct]