میرحسین موسوی رو در روی « خامنه ای» یا «نظام»؟
سیامک نادری

 

موضعگیری و پیام میر حسین موسوی از منظرسیاسی، ازحیث ایجاد شکاف در درون نظام و کشاندن عناصر بینابینی و لایه میانی نظام و بخشی از جامعه به صحنه و رویا رویی با ولایت فقیه خامنه ای…، وهمچنین برای اینکه خون کمتری ریخته شود…امری بسود مردم و مبارزه با رژیم حاکم است، اما در محتوا و ماهیّت تا آنجا که به اساس  و بنیاد رژیم سراپا ارتجاعی و قرون وسطایی برمی گردد، در این پیام سخن از «حفط این نظام» است و کماکان در برهمان پاشنه « دوران طلایی» خمینی، بمثابه بنیانگذار جمهوری اسلامی می چرخد. درحالیکه مردم در شعارها و طنین فریاد شان درقیام ۹۶ از اصلاح طلبان عبورکردند و درقیام ۹۸ از اسلام و مذهب حاکم.

این پیام به بهترین صورت علائم بالینی میرحسین موسوی را بتصویر می کشد.

– اگر نام میرحسین موسوی را از این پیام حذف کنیم، ابتدا به ساکن در تا نیمه ی پیام،  با شخص و موضعگیری مواجه می شویم که رو در روی این نظام و در کنار مردم و قیام کنندگان قرار دارد.

– قیاس و شبیه سازی کشتار درمیدان ژاله۵۷ و قیام۹۸، چه درکمیّت وچه کیفیت غیر واقعی و ناملموس می نماید و تنها می تواند در نظر و بیان موسوی، کارکرد و امکان مصرف در دیالوگ های درون نظام را داشته باشد، تا بدین وسیله بخواهد با دروان شاه، و ستمگران و طاغوت را تداعی کند. اما چنانکه سرکوب دهه ۶۰ و قتل عام ۶۷درتاریخ جنایتکاران بی نظیر است، کشتار قیام ۹۸ نیز از این دست بشمار می رود.

– ازیک سو موسوی خود را درکنار مردم و از کشته شدگان بعنوان«شهیدان» نام برده و رویاروی خامنه ایی ولی فقیه با «حاکمیت مطلقه»  قرار میدهد.

و ازسوی دیگر خواستار« معرفی آمرین و مباشرین این کشتار و محاکمه علنی آنها» گشته است، این درحالی است که مسئول و فرمانده بلامنازع سرکوب و کشتار آبان۹۸،  کسی جز ولایت مطلقه فقیه و شخص خامنه ای نبوده و نیست.آیا موسوی انتظار دارد چاقو دسته اش را ببرد؟. آیا می توان انتظار داشت  آمرین کشتار، خود را بدست محاکمه جنایتکاران بسپارند؟. این چیزی نیست که هیچ کسی کوچکترین ابهامی در باره آن داشته باشد، حتی شخص آقای موسوی.

– موسوی در بخش پایانی پیام، کماکان خود را درچارچوب «نظام»( و نه ولایت  خامنه ای) قرار داده و از این منظر می گوید:

« صدا کلفت کردن و دم از میان یک جنگ جهانی بودن پاسخی قانع کننده به مردم نیست و این فرافکنی‌ها نمی‌تواند زخم عمیق و خطرناک وارد شده را التیام بخشد. کافی است نظام به عواقب کشتار میدان ژاله توجه کند.»

تناقض موسوی درشرح واقعه تا نتیجه گیری از واقعه

پیام موسوی در«شرح واقعه» کشتار مردم  و «نتیجه گیری» و آنچه از آن استنتاج می کند،  دارای رویکردی بس متناقض و دوگانه  است. تا آنجا که به پیام وموضعگیری وی در بیان واقعه برمی گردد والبته از آنجا که هنوز در درون نظام قرار داشته و به طور فیزیکی نیز در حصر( بازداشت خانگی) بسر می برد، از این منظر، موضعگیری و رویا رویی او با خامنه ای بطور نسبی موضعی مناسب ، به نسبت سایر همردیفان خود و اصلاح طلبان،‌ بود و موضعی قوی و قاطع تری است. کما اینکه کروبی در آخرین موضعگیری خود در باره انتخابات، بی نیاز به هیچونه توضیح و تفسیری، ماهیّت تمام و کمال خود را بنمایش گذشت. به عبارتی میتوان گفت همانگونه که مردم در انتخابات شعار می دادند« بدون هیچ دلیل – خاک تو سرجلیلی» کروبی با این موضعگیری خود را دراین راستا قرار داد.

هنگامی که موسوی می بایست نتیجه گیری خود از کشتار آبان  را  ارائه دهد، اگر چه «دوران طلائی» خمینی را آگاهانه و هوشیارانه بدلیل واکنشی به حقی که درمیان افواه مردم در پی دارد، از بکارگیری این ترم فاکتور می گیرد، اما همین معنا ومفهوم  را لحاظ کرده و می گوید:

« صدا کلفت کردن و دم از میان یک جنگ جهانی بودن پاسخی قانع کننده به مردم نیست و این فرافکنی‌ها نمی‌تواند زخم عمیق و خطرناک وارد شده را التیام بخشد. کافی است نظام به عواقب کشتار میدان ژاله توجه کند

منظور از «نظام»، چیزی جز بنیان گذار جمهوری اسلامی وخمینی، و عواقب چنین کشتاری برای «نظام» نبوده و نیست، به عبارتی میرحسین موسی نیز، عبور مردم وطنین فریاد شان در مخالفت با اصل وکلیّت این «نظام» را درک کرده ونسبت به وجود همین خطر هشدار می دهد. چرا که پایان این نظام، پایانی بر اسلام سیاسی و حاکمیّت قرون وسطایی این نظام جهل و جنون و جنایت فساد است.

منتقدین هماره به میرحسین موسوی خُرده میگیرند:«چرا درقبال سرکوب خونین و  قتل عام ۶۷ سخنی بمیان نمی آورد؟.»

پاسخ اما، برای شخص موسوی بغایت روشن وساده و قابل فهم است؛ هیچ تیغه چاقویی یافت نمیشود تا  دسته خود را ببُرد. محکوم کردن سرکوب و جنایات دهه۶۰ و قتل عام ۶۷ و آمر اصلی آن «خمینی» بمنزله نفی تمامت «میرحسین موسوی» است، به همین دلیل اساساً به این مقوله ورود نمی کند، زیرا «خود» در این واقعه هولناک و بقول آقای منتظری« بزرگترین جنایت تاریخ» سهیم بوده و به همین دلیل در پرداختن به این موضوع مشکل اساسی داشته و دارد. کما اینکه اگر سرسوزنی با آن مخالفت داشت، می توانست مشابه همین پیام قیام ۹۸ ، حتی با ضریبی صد مرتبه، و هزار مرتبه کمتر،‌ سرکوب دهه ۶۰ و بطور خاص قتل عام ۶۷ را، و آنطور که حداد عادل از آن نام می برد« قصه زیرپوست مردم » را بازگویی کرده و محکوم کند، ویا حداقل پس ازسی و یکسال اطلاعاتی از این جنایت هولناک ارائه دهد.

دریک کلام باید گفت:«‌ پیام موسوی و رویارویی با خامنه ای، یک گام به جلو، و ده گام به عقب و رجعت به دهه طلایی نظام است.

این پیام به بهترین صورت علائم بالینی میرحسین موسوی را بتصویر می کشد.

میرحسین موسوی یکی از عناصر اصلی تصمیم گیری در دوران خمینی بود، ترکیب خمینی، رفسنجانی، خامنه ای، اردبیلی و میرحسین موسوی، هماره در سیاهترین تاریخ این میهن بیاد خواهد ماند. در آذرماه سال ۱۳۶۶ که من درزندان گوهردشت بودم هنوز شلاق کش کردن خامنه ایی توسط خمینی را بیاد دارم که درموضوع انفال، این خمینی بود که درحمایت ازموسوی و نظراتش در مخالفت با  خامنه ای از وی دفاع کرد و خامنه ای را کسی خواند که هیچ چیزی از اسلام نمی داند.

در اواخر ۶۱ یا اوایل ۶۲ هیئتی از دولت از زندان گوهردشت بازدید کرد و به بند ما(۱۲) نیز سرکشی کرده و در راهرو بند صحبت می کردند. البته اگر میرحسین موسوی نیز در آن ترکیب هیئت بازدیدکننده قرار داشت و یا همچون سایر افراد هیئت دولت سخن میگفت، من در داخل سلول می توانستم ازطریق صدا و لهجه اش ، او را شناسایی کنم؛ اما میرحسین موسوی یکی ازپنج عناصر اصلی تصمیم گیری دردهه نخست انقلاب بود، و ناگزیر یکی ازدست اندکاران سرکوب دهه ۶۰ بود.

رویا رويی میرحسین موسوی با خامنه ای، تداعی یک جنگ خانوادگی درون اسلام است و با تشابه تاریخی آن، درصدر اسلام و رویا رویی ابوبکر،‌عمر، عثمان و علی و حسن وحسین… درکسب قدرت و حاکمیّت.

موسوی باید بداند ومی داند  که در صحنه سیاست، امکان دیالوگ ومانور وجود دارد، اما تاریخ بسا بی رحم است و از روی افراد می گذرد. واینک میهن ما، نه درشرایط سیاسی، بلکه درشرایط تاریخی قرار گرفته است. یکبار برای همیشه، عبور از اسلام و مذهب، با هر پسوند و پیشوندی.

یک گام به پیش( مبارزه با خامنه ای) به معنای ده گام به پسو رجعت به دوران طلایی( خمینی) فریبی بیش نیست، و تجربه این چهل سال هولناک و تاریخی، ما را بی نیاز می سازد از روش « آزمون و خطا»

منبع:پژواک ایران


سیامک نادری

فهرست مطالب سیامک نادری در سایت پژواک ایران 

*زیر سوال بردن اطلاعیه های کمیسیون شورا توسط مجاهدین خلق؟- دادگاه حمید نوری [2021 Aug] 
*شکستن دیوار صوتی قتل عام۶۷؛ جعبه سیاه در دادگاه [2021 Aug] 
*قتل عام ۶۷؛ امنیتی‌ترین پرونده نظام در دادگاه سوئد؛ «مسئله‌ای» که اگر شروع بشود «پایانی نخواهد داشت…» [2021 Jul] 
*۱۴۲ بازجو، شکنجه گر و زندانبان در شورای ملی مقاومت [2021 Jul] 
*«منصور» و « مداح» سرکوبگر رجوی در تشکیلات درگذشت [2020 Feb] 
*قاسم سلیمانی و لاجوردی، دو جنایتکار و پیشانی جنگی برون و درون مرزی نظام [2020 Jan] 
*تفاوت ۱۸۰ درجه ای رجوی، با اعضای مجاهدین خلق [2020 Jan] 
* درگذشت پدری شریف، ‌از پدران طوقیان سربدار «قتل عام ۶۷»  [2020 Jan] 
*سلبریتی؟، یا کولبران خامنه ای و فاشیزم مذهبی؟ [2020 Jan] 
*« جنایت و مکافات» یک رهبر قاتل [2020 Jan] 
*علت ظهور «رجوی» پس از کشته شدن «قاسم سلیمانی» [2020 Jan] 
*جُوکر جنگ مسلحانه، دُن کیشوت زرد رسانه [2020 Jan] 
*سایت مجاهدین خلق: مریم رجوی را « صاحب» مردم دانست  [2019 Dec] 
*قتل عام آبان ۹۸ نمودی از قتل عام۶۷  [2019 Dec] 
*میرحسین موسوی رو در روی « خامنه ای» یا «نظام»؟ [2019 Dec] 
*تکذیب هویت حمید عباسی توسط حسن نوروزی آخوند ماله کش قضایی  [2019 Nov] 
*افتضاح دیگری برای مریم رجوی و همکار جولیانی با فساد و رشوه در استیضاح ترامپ  [2019 Nov] 
*تقدیم به « مریم » شمشیر کین اسلام سیاسی « رجوی»  [2019 Nov] 
*آه ای بانوی کین سیاه تاب چقدر نیازمندی به جعل و تحریف و دستبرد و بیتوته در سراب [2019 Nov] 
*اعتراف مریم رجوی به تبهکاری و جاسوسی بر علیه منتقدان [2019 Nov] 
*فرو ریزش خاکریزهای رژیم در لبنان و عراق، آزادی زندانیان در روزهای اخیر در ایران؟  [2019 Oct] 
*رئیس جمهور« اسلام دمکراتیک وبردبار» و جاسوسی و جاسوس پروری برعلیه منتقدان [2019 Oct] 
*دعوت به مبارزه مسلحانه مردم عراق توسط مسعود رجوی  [2019 Oct] 
*اسناد تأیید و تشویق خمینی برای اعدام عناصر رژیم پهلوی توسط رجوی  [2019 Oct] 
* پیام رجوی با تاریخ سه روز بعد، و بازمصرف بانو مرضیه  [2019 Oct] 
*دختر آبی و رئیس «جمهور»؟ برگزید ه مقاومت و «اسلام دمکراتیک و بردبار»! [2019 Oct] 
*دختر آبی و رئیس «جمهور»؟ برگزید ه مقاومت و «اسلام دمکراتیک و بردبار»! [2019 Oct] 
*کوهها جنبیدند – کلمات نه” [2019 Sep] 
*بی تا تر از تفنگ، جهنده تر از گلوله، دخت آبی آبی، فیروزه ای، فیروزه ای ترین  [2019 Sep] 
*کشف جدید دانشمند «مریم رجوی»: یک فقره «هرمافرودیت»  [2019 Aug] 
*دو مُردار در یک بستر عفن، « مُرداب» [2019 Jul] 
*خاطره ای از ۸ تیر ۵۵ و خانه تیمی حمید اشرف  [2019 Jun] 
*چه رویی دارد این رهبر ، سرسگ را! سلامت باد [2019 Jun] 
*رجوی دقیقه ۹۰ برگ ۲۱ اش را کشید (مرگ مهدی افتخاری)  [2019 Jun] 
*هراس خامنه ایی و آتش بفرمان مهره جنایتکار اطلاعاتی، امنیتی رژیم و اعتراف به راز « قتل عام ۶۷» توسط خمینی [2019 May] 
*چهره زرده تخم مرغی ظریف، ازدستکش سفید تا پرفسورحقوق بشر  [2019 May] 
*ایرج مصداقی و « حرفه» و کمدی درام « شادی ها» ومحصولی جدیدی ازسازمان «عبا »  [2019 Apr] 
*ه سیل ، نه ویرانی، نه …، چهل سال است دو روی سکه ایران را سراسر نکبت گرفته [2019 Mar] 
* «شاه» صدای مردم را شنید، «رضا پهلوی» نه! [2019 Mar] 
*گزارش مفصل از زندان های مریم رجوی در آلبانی با عکس‌های اختصاصی  [2019 Feb] 
*تبدیل مراسم سنتی عاشورای مجاهدین، به رویارویی با رضا پهلوی [2019 Feb] 
*اقدام نمادین: دیدارپمپئو ومسیح علی نژاد [2019 Feb] 
*خبرجعلی حضور مجاهدین خلق درعراق، نیازمشترک جمهوری اسلامی و رجوی [2019 Jan] 
*مرگ بهترین بابای دنیا، یا مرگ بهترین رهبرعقیدتی دنیا؟  [2019 Jan] 
*درمان۵۰۰۰مردم آلبانی توسط مریم رجوی، فساد وجنایت واخاذی، بنام همیاری [2018 Dec] 
*چرا رئیسی درفلاکت واستیصال مدعی است حکم قتل نداده است؟  [2018 Dec] 
*تهاجم مریم رجوی به رضا پهلوی بعنوان «تهدید اصلی بشریت» و «عامل وزارت اطلاعات وخامنه ای» [2018 Nov] 
*کینه توزی مریم رجوی ازمسیح علی نژاد وشکوه دختران انقلاب [2018 Nov] 
*کینه خامنه ایی ومریم رجوی نسبت«دختران انقلاب»، وجعل شعارهای مردم ایران  [2018 Nov] 
*سند صوتی کاک حسام ازفرماندهان مجاهدین با سیامک نادری پس ازجدایی ازسازمان [2018 Nov] 
*راه حل دادخواهی- ایجاد کمپین جهانی دادخواهی قتل عام ۶۷ [2018 Oct] 
*تظاهرات مسلحانه ۵مهر۶۰ ناقوس شکست مبارزه مسلحانه چریک شهری رجوی [2018 Sep] 
*گریه های کودک ۶ماهه درسلول انفرادی گوهردشت و مادر زیربازجویی وشکنجه [2018 Sep] 
*دگردیسی رجوی وایستادن رو در روی حنیف نژاد [2018 Sep] 
*فرزین نصرتی، طوقی سینه بازو ستبر سربدار ۶۷گوهردشت [2018 Aug] 
*آذر واقعاً «آذر» بود ودرزندان گوهردشت، «سلیمانی!» بر تخت شکنجه ها و وفا ی به عشق [2018 Aug] 
* مجید معروف خانی، طوقی سربدار۶۷ گوهردشت  [2018 Aug] 
*جبارشبانی، ازطوقیان سربدار۶۷ گوهردشت [2018 Aug] 
*تجاوز به زنان در اوین و گوهردشت «زنان» فرشته های سربدار به آئین ماهیان سیاه کوچولو [2018 Jul] 
*« فروغ جاویدان»ـ جنون شیفته کسب قدرت رجوی وکین برعاشقان [2018 Jul] 
*گرازهای شهردار! گورهای طوقیان سربدار درهم شکستنی نبود ونیست  [2018 Jul] 
*« طوقیان سربدار۶۷» زنجیرناپذیران سلول دژم [2018 Jul] 
*چرخه مرگ و پدیده های کسب وکار مافیایی زوج رجوی [2018 Jul] 
*عکس ۲۰۰ تن ازافرادی که با فریب ونیرنگ زوج رجوی به اشرف کشاندند [2018 Jul] 
*رجوی بیش از۱۰۰۰ تن را با نیرنگ و وعده شغل، پول، کیس پناهندگی، زن وخوشگذرانی… به اشرف کشاند [2018 Jul] 
*روشنگری با استناد به سخنان رجوی وسازمان،‌ از دروغ های مریم درویلپنت  [2018 Jul] 
*حقیقت‌ مانا- گزارشی به سه نسل- خطاب به رجوی [2018 Jun] 
*خروج امریکا ازبرجام بسود، یا به زیان مردم ومقاومت؟  [2018 Jun] 
*فراخوان تحقیقات به مریم رجوی، بیش از۱۰۰ خودکشی و قتل درمجاهدین [2018 May] 
*ترامپ، مریم سلامت می کند – کُرنش نثارت می کند [2018 May] 
*پدیده مافیایی قاچاق انسان در مجاهدین [2018 Apr] 
*پدیده استخدام مزدور توسط رجوی – بعنوان اعضای ارتش آزادیبخش «ملی؟» [2018 Mar] 
*خبرفوری به مردم و مریم رجوی ( بازتاب انتشار خبرمهدی افتخاری … را کشتند) [2018 Mar] 
*مهدی افتخاری ( فرمانده فتح ا لله - فرمانده و طراح پرواز بنی صدرورجوی به پاریس) را کشتند [2018 Mar] 
*“مرد قیچی بدست “( شبحی در سایه می چرخد )  [2018 Mar] 
*فرارازدست مجاهدین ومریم رجوی درآلبانی؟ موسی دامرودی وغلام رضا میرزایی [2018 Mar] 
*خودکشی دخترجوانی بنام سمانه بزرگان فر درتشیکلات مریم رجوی درآلبانی [2018 Mar] 
*استیصال و شکست خامنه ایی وذلالت وکینه توزی مریم رجوی ازشکوه دختران انقلاب [2018 Mar] 
*حرمسرا، رقص رهایی [2018 Mar] 
* “سرکش تر از ستاره منم” [2018 Mar] 
*پیام به خانواده ها درنوروز۹۷(وضعیت رقت انگیزاعضای مجاهدین درآلبانی) و عکسهای اختصاصی [2018 Mar] 
*«منظومه تقویم سال » ۱۳۹۱ [2018 Mar] 
*ولایت عقیدتی رجوی ، جعل وتحریف نص صریح آیات قران ونهج البلاغه وسنّت پیامبران [2018 Mar] 
*من هر روزتکه پاره میشوم، هرروز، مث امروز [2018 Feb] 
*امریکا پیگیر یک خلبان اف ۵ ویک شهروند ناپدید و سربه نیست شده بدست رجوی [2018 Feb] 
*سه عکس وچند خاطره ازفوتبال و زندان و اشرف وآلبانی [2018 Feb] 
*لیست اسامی کشته شدگان زیر شکنجه و سربه نیست کردن زندانیان سال۷۳ بدست رجوی [2018 Feb] 
*علیرضا طاهرلو، از چاله خمینی تا سیاهچاله رجوی [2018 Feb] 
*لیست و عکس بازجویان و شکنجه گران زندانهای سال۷۳، تحت عنوان پروژه رفع ابهام [2018 Feb] 
*کتاب‌های سیامک نادری [2018 Feb] 
*فضاحت موضعگیری مریم رجوی درباره دختران وزنان آزاده بی روسری [2018 Feb] 
*عکسها، ازابعاد دستگیرها سخن می گویند [2018 Feb] 
*عکس‌های زندانیان سال ۷۳ در زندان‌های رجوی و قرارگاه اشرف [2018 Jan] 
*اسامی بیش از ۴۰۰ تن از زندانیان پروژه رفع ابهام سال ۷۳ در زندان‌های رجوی در قرارگاه اشرف [2018 Jan] 
*بمناسبت پیام آقای اسماعیل وفا یغمایی به رجوی – فتوای فحّاشی رهبری: رمال نویس [2018 Jan] 
*آقا وخانم رجوی! چرا آمارمرگ ومیر مجاهدین درآلبانی، سه برابرآماری است که که درعراق تحت محاصره پزشکی است؟ [2018 Jan] 
*تلاش رجوی برای جلب رضایت دولت امریکا برگزاری رژه نمایشی مجاهدین پس ازارائه طرح عملیات سرنگونی [2018 Jan] 
*مذاکرات رجوی با ژنرال پترائوس وارائه طرح سرنگونی رژیم [2018 Jan] 
*خروش زنان [2018 Jan] 
*روشنگری از چند نمونه ازجعل و دروغ و ترفند توزیع عکس و شعارنویسی بنام رهبرمقاومت! [2018 Jan] 
*هشدار! به جعل وترفند ویدئویی مجاهدین، برای کشاندن تظاهرات مردم به مبارزه مسلحانه  [2018 Jan] 
*خروش مردم- شیادی مضحک روحانی- بورشدن رجوی [2018 Jan] 
*مریم ومسعود رجوی! رو در روی مسیح وکالم انجیل - درسه پرده [2017 Dec] 
*جوابیه آقا وخانم رجوی! و پشت پرده ها [2017 Dec] 
*روشنگری در مورد جنایات رجوی: درخواست تشکیل هیئت تحقیق پزشکی وپلیس جنایی [2017 Dec] 
*آقای وخانم رجوی! شما بگین! من چی بگم؟ شما بگین، من چه بنویسم؟! [2017 Dec] 
*اقدامات مریم و مسعودرجوی قبل وپس از مبادرت به قتل درلیبرتی [2017 Dec] 
*« گاه آنقدر خشمگینم که ...»  [2017 Dec]