«منظومه تقویم سال » ۱۳۹۱
سیامک نادری

 

 ” موشهای کورِ زادۀ تقویم ”  (۱)  

 

بوی کهنگی میدهداین تقویم

چیزی شبیه شناسنامۀ موریانه خوردۀ مُردگان

چون نمایش “ساعت شنی” وریزش مرگ آوار”زمان”

سالگشت ها… – دهه ها – سده ها –  پس مانده های قرون

چیزی نبوده بجُز کوهِ جبر حوادث و – موشهای کورِزادۀ تقویم

تاریخ صفرها – دایره های بسته و حلقه زنجیرِزنگاربسته پوچ وبی تپش

باد می زندایّام سال را- نشانگان بطالت

پژواک نعره ها و- اهتزاز جمجمه ها.

 

این نشخوار قرون – این سوگنامۀ تکراری را

بی هیچ مراسم تدفین و ، آگهی مجلس ترحیم

وانهادم به مزبله ای- چون اسلاف خویش

مثل روزنامه های تکراری و بی مُسمّای ” مگس گیر ” !

“جمهوری اسلامی” شلاق

“کیهانِ” درحصار

“رسالتِ” گرگها

“اطلاعاتِ” دروغ

“همشهری” کین

بکارت دریدۀ”اعتماد”

“مردم سالاریِ” آخوند

زُوزه رُوضه خوانی مرگ “روزها”

مُرده بادها – میراثِ “مرده خوار” هاست

…………………………………………………………………………………………………………….

“منظومه ” تقویم سال “

 

 “روزی برای عشق”(۲)

 

درسالنامه وتقویم

روزی بنام “عشق”

وروزی برای عشق ونشانه ای ازآن

روزی برای خدا وستایش ذلیخایش – نبود و نیست

احساسی پوچ ورق می خورد تمام

مثل “جعبه شانسیِ” پوچ – در “جمعه” های پوچ تر

درفقربرهنۀ امید

مثل میراث بنیانگذارِاحساس”هیچ”

تقویم مُردگان! – نه زندگان – نه ما!

تقویم تارعنکبوت بسته – روزشمارمُردگی

 

اینگونه وارث سایه سارغارها شدن

اینگونه “خود” هیزم شقاوت و

برّۀ کباب چنجۀ” تاریخ شدن – تا چند ؟!

اینگونه ، مُردگان را – سگ سپاسی بودن

و”زندگان” را- بی هیچ مجال، دریدن وکشتن وخوردن !

تا چند !

 

بگذارعشق – شعلۀ تاریخ و تقویمِ ما شود

بگذاررؤیا – سپیده اش – مقدمِ جهان و

عشق – احرام ما شود

ومقصد و مقصود را -“نظیره ای”

وفصلی – برای پویش وتغییر دائم تقویم

…………………………………………………………………………………………………………….

” منظومه ” تقویم سال ”

 

” روزی بنام ” بینوایان”  (۳) 

 

درعصر روشن دانش و جهش

روزی بنام جشنِ اندیشه ها سُور”عقل” نیست

وعقل- انحصار سفیهان فقاهت – تخمیر قبایح اندیشه

زنجیرۀ صفرهای بی انتهاست .

 

درفصل پویش و تغییر دائم تقویم

روزی بنام “بینوایان” ثبت خواهم داد

دزد راخواهم گفت :

چه کسی زخم دوگانگی ، پردۀ شب را به روی تو گشود و

ازچهردوست – برادرت همسایه ها وخواهرات

پرده های جهان را بروی تو بست؟

دزد را خواهم گفت :

بخشایش خدا همیشه ازآن توست

واشرفی اش خواهم بخشید

باید که قفل های مسلّح -گشوده شوند

ازرمزالتماس چشمهای بی بخت تو

ازاینهمه رنجهای غریبانۀ انسان ِنابرده گنج !

به پاسِ تکاپوی شبانه های تو .

دستهای چسبناک عنکبوت و- هزار فرشته را

بر سرانگشتان تو خواهم کاشت

برممنوعه های روزگار تو

دزد را خواهم گفت :

توخود تندیسِ حقیقتی به “فقر” روز

ازغارت شب های بد سگال

دزد را خواهم گفت :

بی خوابی شبانه ها وعبادت روبه “دیوار” و ندبه ها

“بخت” تو نیست !

ای وارث زمین !

کدام حیلت صاحبمنصبان شب – خداچه های غارت وقدرت

دستان عفیف رؤیای کودکیت را به دزدی گشود؟.

آنکه حُرمت تورا ربود

“شاه دزدِ قدرت بود”

وشاهکارش ، نعل وارانه زدن .

نقره داغ خواهم کرد

ثبت خواهم داد روزی بنام حاکمیت ” انسان “

روزی که فرّاش محلّه – مست قدرتِ چموش را – جارو کند

“اینست مانیفیست ما”

روزی که مادران – حاکمیت را- پُروّ کنند

سیاستی – به پاکی سفرۀ دل

نه زُباله های دلقک و دیپلماسی.

روزی که شاه دزد قدرت را

روزی که یابوی مست قدرت را

بگیریم وببندیم به خیش

برانیمش به زمین – شخم زند .

…………………………………………………………………………………………………………….

“منظومه ” تقویم سال ” 

 

” ننگی بنام – روز تغذیه “(۴)

 

ثبت خواهم داد روز”فقرِ فرهنگ مسلّطِ” را

سوگوارۀ انسان وننگی بنام”روز تغذیه” را .

“انسان”واین طبیعت بخشایشگر

والاترازآن بود – به چنین روزی بیالاید تقدس اش را

طاعون گرسنگی و مهمانی حقارتی چنین !؟

ارزانی شیطان بود – نه خدا !

 

روزی بنام “یتیم” – این سنگ زیرین آسیاب

آرزوهای”یتیم” ماندۀ انسان- وجدان درگوشه تقویم خاک می خورد !

نامیدن یک “روز” بنام یتیمان و بعد – ودیگر “هیچ”

این ننگ – آذین نمیشود

…………………………………………………………………………………………………………….

“منظومه  تقویم سال ”

 

” روز ستایش ادیان همدگر! ” (۵)

 

روزی ثبت خواهم داد بنام کشتی نوح”

وروزی بنام اُلاغ – این بارکش بی ادعا! – این زبان بستۀ خاکی !

وایمان بیاوریم الاغ – مخلوق خداست

ودستی به مهربرسرش بکشیم

تا احساس کنیم انسانیم، تا احساس کند انسانیم ! .

 

روزجهانی “احسان” – بخشایش یک لبخند

جهان پیامبران وبُردباری

روزجهانی معابد وکلیسا ومساجد و روز ستایش ادیان همدگر!

روزی که آهنگ رقص هستی و “بودن” بدرآید نه زوزه ومرگ

روزی بنام “الاغ” تاخاکسارمان کند – تا فروتن مان کند “به هم”

روزی برای”دیوانه” شدن ودیوانگی هایمان

تا بفهمیم هرکسی”آدم” است .

…………………………………………………………………………………………………………….

“منظومه ” تقویم سال ” 

 

” روزی برای تولد “حٌرمت” انسان ؟” (۶)

 

روزی برای غریبانه ماندۀ تاریخ وتولد “حرمت”انسان؟

روزی برای این آرزوی دست نیافتنی – آرزوی “لُوکس” ؟!

روزی برای”حاکمیت زنان”و نخستین آوای بیت بایت های زنانه

درجنگل های آمازون ، زیباترینِ وحش انسانها

روز مه وشان – روز فرشتگانِ وحشی خدا !

 

تقویم سال – انبانی ازچرک تابیِ تاریخیِ ماست

مثلِ”روز زن” ؟!

سیصدوشصت وچهاروز، باغ را

به شرابِ شهوت ٍمردان، گلاب زدن

یک روزقطره چکان

درتقویم چکیده سال

قبای”بخت سیاه” درسیاهۀ سال

حنظل ای چکیده بر”سنگ قبرِ” روز”زن”

درخرمن تقویم سالی که ، هر روز- روز مردان است

اُولی ترین ننگ انسان!

انبانی از”منیّت” وجنسیّت

ثبت نیست دوام “روز روشن زن”

ما – خدایانِ”ممنوع آفرینِ” و”تابوِ” زنان بودیم

خداچه های”حقارتِ” انسان

زنی فریاد میدارد :

تاریخ را “مردانه” نگاشته اند و

قانون را

به صفیر کش شلاق سرشته اند – نه باقلم

وان دیگری خونِ دلش را سرود !

چه “نامردانه” نوشته اند !

و”زنی” با طنین نجیب محض خواهرانه ای می گفت :

“پنجره” – “هوا” …

هرگز، سیب های ممنوعه خدا نبود !

و”زن” درحصارِهوس های دیگری !

حُبابی خالی ازهوا وزندگی …

ودرازنایی – چنین بی صدا

 

یک زن سرود :

ما تُرشی سالشمار شمایان نبوده ایم

ما، شراب” گٌل” انسان

درتقویم نانوشته ایم

ما – حلاوت مادرانۀ آفرینشِ گُل ایم

نه کیسه برای نرنیگان چهار چشم .

 

اینسان مردی بودیم ! – ما

وزنان را – مغضوب شدگانی ساختیم

مغلوب جنسیّت و”مردانه”ها ی مان

اینسان مردی شدیم – ما !

یک قطره چرکین آز ما – چکیده به حنظل تقویم

در مرداب چنگ میزنیم به هیزمِ شهوت.

 

درجهانی که

نا برابرند”مردان” !

چگونه

دم زنیم

ازبرابری- به “زنان”.

 

قبیلۀ نر- جنگلِ شهوت

این کُندۀ خیس خورده و سیاه – موریانه خورده ای

پوکیده گندیده.

جنسیّتی چنین – درپگاهِ نخستین

منشاء نابرابری نبود

“انسان نخست” !

می لرزد- ازانسان کنون !.

اینجاست که شرم را تقسیم نمی کنیم به مساوات !

وشرم

به قوارِۀ تنِ زنان زیباست ؟ ، ونه مردان !

 

روز”زن” منهای روزی برای”مرد” ؟

خود”نابرابری”ست.

ثبت خواهم داد

روزی بنام آدم وانسان ، بنام نوع و همنوع

“نو” روزِ- نوع بشر

پگاه یکتائی طلعت عشق

قلبی که زخورشید می تپد – درمشت های یک جهان برابر

تن ها ی غمخوارِ خواهرانه

بام هایی زاستخوان وفای”برادرانه”

وآفتابی – که ارث پدر بزرگ جهان بود – بتابد برهمه

“نو” روزی به قامتِ انسان

نوری پُرهستی ها

و آبشارانبوه بارش ستارگان – بخت مان باشد

بگذار”خواب هامان” یکبار ببیند – زندگی زیباست

کهکشان شاد باش – از “امروز” به فردا

نه آنکه” فردائی” خرمنِ وعید !

و حسرتی در کف دست تُهی !

…………………………………………………………………………………………………………….

“منظومه  تقویم سال “

 

” در جرئت دست ها – بفشاریم دستِ دخترِ خیابانی” (۷)

 

روزی برسد درتقویم

بی ترس و واهمه

درجرئت دست ها – بفشاریم دستِ دخترِ خیابانی

درپوست های حسگرِ احساسمان بدود – داد زند

ما “خواهروبرادریم”!

درتبسم آبی وآسمانیمان

سبزینه های انسانی

“فیروزه ای” شود .

 

شاید

روزی

دخترخیابانی …

مریم …

آه

من “مرد” هستم وهنوز!

می ترسم که بگویم :

هر دختر خیابانی

یک مریمِ مجدلیه ای

تف براین وجود تهی ام – تف !

“می دانم” …رازهای گفتن و نگفتن را…

“وجدان”

می گوید : آری

“مغز” آژیرخُفیه میکشد : هیس س س س…!

“داده های های” تاریخی ذهن من – پُراز آژیر و سنگسارو

زنده بگور شدن – زیر بارِتهمت هاست !.

…………………………………………………………………………………………………………….

“منظومه ” تقویم سال ”

 

” روزی بنام برچیدن نام فاحشه” (۸)

 

روزی بنام شکستن تابو

روزی بنام برچیدن نام”فاحشه”.

دست خواهم نهاد بردستان این مطرُود حواس پنجگانه

این برباد رفتگان درخلاء

حسّی بیابد به”عهد خواهروبرادری”

درزیرچتر، خواهری – خیس اشک برادرش

این صُلب سکوت ترس را – این زخمِ سرد وناآرامیدۀ وجدان را

فراخوانی – به رنسانس انسانی

تکثیرخواهری – مادری

پگاه یکتائی طلعت عشق – یگانگی !

جرئتی خواهم ساخت در دستانم – مسیح وار

نشانگان روح خدا !

بخشایشی – به آفرینش اوّلین مان .

این دغل پوستین دوهزاره مسیح – ما را بس !

 

اشرف خلائق

“وجودیست”

بالاتر از تبار “گَل” .

 

جرئت مسیح

پیش کش عشق

وپگاه یکتائی طلعت اش

درتقویم انسانی مان .

زن برصلیب

ما برصلیب

جهان برصلیب

ما

گورکنان وصلیب کشانِ”خود”یم

این سکوت

برتقویم ننگی چنین …

چرا !؟

…………………………………………………………………………………………………………….

“منظومه ” تقویم سال ”

 

” سکّۀ تقلبی؟! ” (۹)

 

وهرآنکس که به ضرب سکّۀ “آزادی زن” پرداخت

تنها برای”خود*”!

دوروی سکّه اش، یکی ست!

رنگی تُهی تر

–  حتّی  –

زنگارِهزل تراز- سکّۀ رایجِ زمان!.

 

زیرنویس:

تنها برای”خود*”!: فقاهت عقیدتی- رجوی

ازکتاب:«‌ برای لبخندی که برلبانم بنشیند» سیامک نادری

سایت حقیقت مانا- سیامک نادری  ۱۲اسفند ۱۳۹۶

منبع:پژواک ایران


سیامک نادری

فهرست مطالب سیامک نادری در سایت پژواک ایران 

*«منصور» و « مداح» سرکوبگر رجوی در تشکیلات درگذشت [2020 Feb] 
*قاسم سلیمانی و لاجوردی، دو جنایتکار و پیشانی جنگی برون و درون مرزی نظام [2020 Jan] 
*تفاوت ۱۸۰ درجه ای رجوی، با اعضای مجاهدین خلق [2020 Jan] 
* درگذشت پدری شریف، ‌از پدران طوقیان سربدار «قتل عام ۶۷»  [2020 Jan] 
*سلبریتی؟، یا کولبران خامنه ای و فاشیزم مذهبی؟ [2020 Jan] 
*« جنایت و مکافات» یک رهبر قاتل [2020 Jan] 
*علت ظهور «رجوی» پس از کشته شدن «قاسم سلیمانی» [2020 Jan] 
*جُوکر جنگ مسلحانه، دُن کیشوت زرد رسانه [2020 Jan] 
*سایت مجاهدین خلق: مریم رجوی را « صاحب» مردم دانست  [2019 Dec] 
*قتل عام آبان ۹۸ نمودی از قتل عام۶۷  [2019 Dec] 
*میرحسین موسوی رو در روی « خامنه ای» یا «نظام»؟ [2019 Dec] 
*تکذیب هویت حمید عباسی توسط حسن نوروزی آخوند ماله کش قضایی  [2019 Nov] 
*افتضاح دیگری برای مریم رجوی و همکار جولیانی با فساد و رشوه در استیضاح ترامپ  [2019 Nov] 
*تقدیم به « مریم » شمشیر کین اسلام سیاسی « رجوی»  [2019 Nov] 
*آه ای بانوی کین سیاه تاب چقدر نیازمندی به جعل و تحریف و دستبرد و بیتوته در سراب [2019 Nov] 
*اعتراف مریم رجوی به تبهکاری و جاسوسی بر علیه منتقدان [2019 Nov] 
*فرو ریزش خاکریزهای رژیم در لبنان و عراق، آزادی زندانیان در روزهای اخیر در ایران؟  [2019 Oct] 
*رئیس جمهور« اسلام دمکراتیک وبردبار» و جاسوسی و جاسوس پروری برعلیه منتقدان [2019 Oct] 
*دعوت به مبارزه مسلحانه مردم عراق توسط مسعود رجوی  [2019 Oct] 
*اسناد تأیید و تشویق خمینی برای اعدام عناصر رژیم پهلوی توسط رجوی  [2019 Oct] 
* پیام رجوی با تاریخ سه روز بعد، و بازمصرف بانو مرضیه  [2019 Oct] 
*دختر آبی و رئیس «جمهور»؟ برگزید ه مقاومت و «اسلام دمکراتیک و بردبار»! [2019 Oct] 
*دختر آبی و رئیس «جمهور»؟ برگزید ه مقاومت و «اسلام دمکراتیک و بردبار»! [2019 Oct] 
*کوهها جنبیدند – کلمات نه” [2019 Sep] 
*بی تا تر از تفنگ، جهنده تر از گلوله، دخت آبی آبی، فیروزه ای، فیروزه ای ترین  [2019 Sep] 
*کشف جدید دانشمند «مریم رجوی»: یک فقره «هرمافرودیت»  [2019 Aug] 
*دو مُردار در یک بستر عفن، « مُرداب» [2019 Jul] 
*خاطره ای از ۸ تیر ۵۵ و خانه تیمی حمید اشرف  [2019 Jun] 
*چه رویی دارد این رهبر ، سرسگ را! سلامت باد [2019 Jun] 
*رجوی دقیقه ۹۰ برگ ۲۱ اش را کشید (مرگ مهدی افتخاری)  [2019 Jun] 
*هراس خامنه ایی و آتش بفرمان مهره جنایتکار اطلاعاتی، امنیتی رژیم و اعتراف به راز « قتل عام ۶۷» توسط خمینی [2019 May] 
*چهره زرده تخم مرغی ظریف، ازدستکش سفید تا پرفسورحقوق بشر  [2019 May] 
*ایرج مصداقی و « حرفه» و کمدی درام « شادی ها» ومحصولی جدیدی ازسازمان «عبا »  [2019 Apr] 
*ه سیل ، نه ویرانی، نه …، چهل سال است دو روی سکه ایران را سراسر نکبت گرفته [2019 Mar] 
* «شاه» صدای مردم را شنید، «رضا پهلوی» نه! [2019 Mar] 
*گزارش مفصل از زندان های مریم رجوی در آلبانی با عکس‌های اختصاصی  [2019 Feb] 
*تبدیل مراسم سنتی عاشورای مجاهدین، به رویارویی با رضا پهلوی [2019 Feb] 
*اقدام نمادین: دیدارپمپئو ومسیح علی نژاد [2019 Feb] 
*خبرجعلی حضور مجاهدین خلق درعراق، نیازمشترک جمهوری اسلامی و رجوی [2019 Jan] 
*مرگ بهترین بابای دنیا، یا مرگ بهترین رهبرعقیدتی دنیا؟  [2019 Jan] 
*درمان۵۰۰۰مردم آلبانی توسط مریم رجوی، فساد وجنایت واخاذی، بنام همیاری [2018 Dec] 
*چرا رئیسی درفلاکت واستیصال مدعی است حکم قتل نداده است؟  [2018 Dec] 
*تهاجم مریم رجوی به رضا پهلوی بعنوان «تهدید اصلی بشریت» و «عامل وزارت اطلاعات وخامنه ای» [2018 Nov] 
*کینه توزی مریم رجوی ازمسیح علی نژاد وشکوه دختران انقلاب [2018 Nov] 
*کینه خامنه ایی ومریم رجوی نسبت«دختران انقلاب»، وجعل شعارهای مردم ایران  [2018 Nov] 
*سند صوتی کاک حسام ازفرماندهان مجاهدین با سیامک نادری پس ازجدایی ازسازمان [2018 Nov] 
*راه حل دادخواهی- ایجاد کمپین جهانی دادخواهی قتل عام ۶۷ [2018 Oct] 
*تظاهرات مسلحانه ۵مهر۶۰ ناقوس شکست مبارزه مسلحانه چریک شهری رجوی [2018 Sep] 
*گریه های کودک ۶ماهه درسلول انفرادی گوهردشت و مادر زیربازجویی وشکنجه [2018 Sep] 
*دگردیسی رجوی وایستادن رو در روی حنیف نژاد [2018 Sep] 
*فرزین نصرتی، طوقی سینه بازو ستبر سربدار ۶۷گوهردشت [2018 Aug] 
*آذر واقعاً «آذر» بود ودرزندان گوهردشت، «سلیمانی!» بر تخت شکنجه ها و وفا ی به عشق [2018 Aug] 
* مجید معروف خانی، طوقی سربدار۶۷ گوهردشت  [2018 Aug] 
*جبارشبانی، ازطوقیان سربدار۶۷ گوهردشت [2018 Aug] 
*تجاوز به زنان در اوین و گوهردشت «زنان» فرشته های سربدار به آئین ماهیان سیاه کوچولو [2018 Jul] 
*« فروغ جاویدان»ـ جنون شیفته کسب قدرت رجوی وکین برعاشقان [2018 Jul] 
*گرازهای شهردار! گورهای طوقیان سربدار درهم شکستنی نبود ونیست  [2018 Jul] 
*« طوقیان سربدار۶۷» زنجیرناپذیران سلول دژم [2018 Jul] 
*چرخه مرگ و پدیده های کسب وکار مافیایی زوج رجوی [2018 Jul] 
*عکس ۲۰۰ تن ازافرادی که با فریب ونیرنگ زوج رجوی به اشرف کشاندند [2018 Jul] 
*رجوی بیش از۱۰۰۰ تن را با نیرنگ و وعده شغل، پول، کیس پناهندگی، زن وخوشگذرانی… به اشرف کشاند [2018 Jul] 
*روشنگری با استناد به سخنان رجوی وسازمان،‌ از دروغ های مریم درویلپنت  [2018 Jul] 
*حقیقت‌ مانا- گزارشی به سه نسل- خطاب به رجوی [2018 Jun] 
*خروج امریکا ازبرجام بسود، یا به زیان مردم ومقاومت؟  [2018 Jun] 
*فراخوان تحقیقات به مریم رجوی، بیش از۱۰۰ خودکشی و قتل درمجاهدین [2018 May] 
*ترامپ، مریم سلامت می کند – کُرنش نثارت می کند [2018 May] 
*پدیده مافیایی قاچاق انسان در مجاهدین [2018 Apr] 
*پدیده استخدام مزدور توسط رجوی – بعنوان اعضای ارتش آزادیبخش «ملی؟» [2018 Mar] 
*خبرفوری به مردم و مریم رجوی ( بازتاب انتشار خبرمهدی افتخاری … را کشتند) [2018 Mar] 
*مهدی افتخاری ( فرمانده فتح ا لله - فرمانده و طراح پرواز بنی صدرورجوی به پاریس) را کشتند [2018 Mar] 
*“مرد قیچی بدست “( شبحی در سایه می چرخد )  [2018 Mar] 
*فرارازدست مجاهدین ومریم رجوی درآلبانی؟ موسی دامرودی وغلام رضا میرزایی [2018 Mar] 
*خودکشی دخترجوانی بنام سمانه بزرگان فر درتشیکلات مریم رجوی درآلبانی [2018 Mar] 
*استیصال و شکست خامنه ایی وذلالت وکینه توزی مریم رجوی ازشکوه دختران انقلاب [2018 Mar] 
*حرمسرا، رقص رهایی [2018 Mar] 
* “سرکش تر از ستاره منم” [2018 Mar] 
*پیام به خانواده ها درنوروز۹۷(وضعیت رقت انگیزاعضای مجاهدین درآلبانی) و عکسهای اختصاصی [2018 Mar] 
*«منظومه تقویم سال » ۱۳۹۱ [2018 Mar] 
*ولایت عقیدتی رجوی ، جعل وتحریف نص صریح آیات قران ونهج البلاغه وسنّت پیامبران [2018 Mar] 
*من هر روزتکه پاره میشوم، هرروز، مث امروز [2018 Feb] 
*امریکا پیگیر یک خلبان اف ۵ ویک شهروند ناپدید و سربه نیست شده بدست رجوی [2018 Feb] 
*سه عکس وچند خاطره ازفوتبال و زندان و اشرف وآلبانی [2018 Feb] 
*لیست اسامی کشته شدگان زیر شکنجه و سربه نیست کردن زندانیان سال۷۳ بدست رجوی [2018 Feb] 
*علیرضا طاهرلو، از چاله خمینی تا سیاهچاله رجوی [2018 Feb] 
*لیست و عکس بازجویان و شکنجه گران زندانهای سال۷۳، تحت عنوان پروژه رفع ابهام [2018 Feb] 
*کتاب‌های سیامک نادری [2018 Feb] 
*فضاحت موضعگیری مریم رجوی درباره دختران وزنان آزاده بی روسری [2018 Feb] 
*عکسها، ازابعاد دستگیرها سخن می گویند [2018 Feb] 
*عکس‌های زندانیان سال ۷۳ در زندان‌های رجوی و قرارگاه اشرف [2018 Jan] 
*اسامی بیش از ۴۰۰ تن از زندانیان پروژه رفع ابهام سال ۷۳ در زندان‌های رجوی در قرارگاه اشرف [2018 Jan] 
*بمناسبت پیام آقای اسماعیل وفا یغمایی به رجوی – فتوای فحّاشی رهبری: رمال نویس [2018 Jan] 
*آقا وخانم رجوی! چرا آمارمرگ ومیر مجاهدین درآلبانی، سه برابرآماری است که که درعراق تحت محاصره پزشکی است؟ [2018 Jan] 
*تلاش رجوی برای جلب رضایت دولت امریکا برگزاری رژه نمایشی مجاهدین پس ازارائه طرح عملیات سرنگونی [2018 Jan] 
*مذاکرات رجوی با ژنرال پترائوس وارائه طرح سرنگونی رژیم [2018 Jan] 
*خروش زنان [2018 Jan] 
*روشنگری از چند نمونه ازجعل و دروغ و ترفند توزیع عکس و شعارنویسی بنام رهبرمقاومت! [2018 Jan] 
*هشدار! به جعل وترفند ویدئویی مجاهدین، برای کشاندن تظاهرات مردم به مبارزه مسلحانه  [2018 Jan] 
*خروش مردم- شیادی مضحک روحانی- بورشدن رجوی [2018 Jan] 
*مریم ومسعود رجوی! رو در روی مسیح وکالم انجیل - درسه پرده [2017 Dec] 
*جوابیه آقا وخانم رجوی! و پشت پرده ها [2017 Dec] 
*روشنگری در مورد جنایات رجوی: درخواست تشکیل هیئت تحقیق پزشکی وپلیس جنایی [2017 Dec] 
*آقای وخانم رجوی! شما بگین! من چی بگم؟ شما بگین، من چه بنویسم؟! [2017 Dec] 
*اقدامات مریم و مسعودرجوی قبل وپس از مبادرت به قتل درلیبرتی [2017 Dec] 
*« گاه آنقدر خشمگینم که ...»  [2017 Dec]