تبدیل مراسم سنتی عاشورای مجاهدین، به رویارویی با رضا پهلوی
سیامک نادری

 

 

سی هفتمین سالگرد ۱۹بهمن سال ۶۰ ومراسم سنتی عاشورای مجاهدین خلق در میدان دانفرروشرو در پاریس پس ازچند هفته تبلیعات و گرد آوری هواداران ازسراسر اروپا وهمچنین افرادی با ملیت های رومانی، لهستانی، آلبانی ، عربی و افریقایی، برگزارشد.

مریم  رجوی دریک پیام ویدئویی گفت: « با سرنگونی‌ دیکتاتوری فاسد و شکنجه‌گر شاه، وارثان حقیقی او خمینی و خامنه‌ای سربرداشتند.»

دیروز توسط فرزند یکی ازدوستانم ویدئویی ازاین مراسم که درآن حضورداشت تهیه و ارسال کرد وازشال فیروزی و شرکت افرادی با ملیت های رومانی، لهستانی، آلبانی ، عربی و افریقایی دراین مراسم خبرداد.( دراین ویدئو حتی خانم مژگان پارسایی جانشین ر جوی دراشرف نیز به تنهایی درحل قدم زدن است.)

لینک ویدئو ضمیمه است:


 

استفاده ازشال فیروزه ایی رنگ درتظاهرات مجاهدین خلق که نماد رضا پهلوی بود. اقدامی با هدف مصادره نماد رنگ فیروزیی ازرضا پهلوی جهت مخدوش کردن نمادها و سمبل ها وبرهم زدن وخاک پاشیدن در چهرو برنامه ریزی طرف مقابل(سلطنت طلبان) ومشخصاً آقای رضا پهلوی است.

همچنین زمینه سازی برای تشبثات احتمالی آینده، تا درصورت بروزتظاهرات در داخل ایران واستفاده ازاین رنگ فیروزه ای، بتوان آنرمخدوش و یا حتی بسود خود مصادره مطلوب کرده وتبدیل به احسنت ساخت ( با توجه به شعارهایی که دردی ماه سال ۹۶ درحمایت ازرضا شاه ورضا پهلوی صورت گرفت). بویژه درآستانه برگزاری اجلاس ورشو درلهستان این رویا رویی بیشترخواهدگشت.

چنین امری بی سابقه نبوده* ورژیم جمهوری اسلامی وخمینی درسال ۱۳۵۸ «سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی» را دربرابر«سازمان مجاهدین خلق» علم کرد. اینک درهمسویی رهبری عقیدتی با ولایت فقاهتی، مجاهدین خلق نیز چنین روش هایی را بکارمی گیرند. کما اینکه برای رویا رویی با « پژواک ایران» سایت آقای ایرج مصداقی، مجاهدین خلق سایت « پژواک ایران زمین» را ایجاد کردند.

این رویا رویی نه تنها به مصادره نماد فیروزه ایی رضا پهلوی با شال فیروزه ای مریم رجوی خلاصه نشد، بلکه درشعارها و پلاکارد های حمل شده توسط هواداران مجاهدین خلق تبدیل به شعارمحوری تظاهرات عاشورای مجاهدین گشت:«‌ نه آخوند، نه قزاق- مصدق روحت شاد»

انبوه پلاکاردهای زرد رنگ با شعارمحوری«‌ نه آخوند، نه قزاق- مصدق روحت شاد» درتظاهرات ۱۹بهمن ۹۷ پاریس

همچنانکه سایت مجاهدین پیشترمدعی شده بود که این شعارتوسط مردم درایران سرداده شده است، ودرباره این ادعای جعلی ومضحک روشنگری کردم. اینک دم خروس این شعارمحوری ساخته وپرداخته شده توسط سازمان مجاهین خلق ومریم رجوی بیرون زده است، ومشخص شده که شعاراز«بالا»(رجوی) می آيد ونه از«پایین»(مردم).

سازمان مجاهدین خلق ناگزیرچنین تبهکاریهایی هستند. هنوزجوهرخبرکمک مالی یک میلیون یورویی مجاهدین خلق به حزب دست راستی اسپانیا خشک نشده است که  تبهکاری ناشی ازپس افتادگی سیاسی واجتماعی را درشکل جدید نماد دزدی را پیش رو داریم.

اما سوال اصلی ازمریم رجوی این است:

چرا سازمانی که مدعی است ۱۲۰ هزارشهید داده است و۳۰ هزار تن درقتل عام سال ۶۷ اعدام شدند، درمراسم سنتی عاشورای مجاهدین برغم تدارک چند هفته ایی واعزام هواداران ازسراسر اروپا وامریکا وکانادا به پاریس وبکارگیری اتباع رومانیایی، لهستانی وآلبانیایی ها و…تنها قریب به ۲۰۰تن را توانست به میدان بیاورد؟. درصورتی که اگرتنها خانواده های همین جان باختگان ۱۹ بهمن دراروپا دراین مراسم شرکت می کردند، شمارشرکت کنندگان می بایست چندین برابراین تعداد می شد. مشکل در کجاست؟. آیا مجاهدین می توانند با این نوع نماد دزدی پس افتاگی وطرد اجتماعی خود را جبران کرده یا بیش ازپیش تبهکاری ونفرت مردم ازآنها را بنمایش خواهند گذاشت.

برغم اینکه دریک ساله اخیرچندتن ازجدا شدگان ازسازمان مجاهدین درمصاحبه های تلویزیونی ویا مقاله پرده ازفساد وجنایت رجوی برداشتند که آخرین نمونه آن مصاحبه آقای امیروفایغمایی است، واین امرباعث ریزش هواداران ومشکلاتی برای بسیج تظاهرات ایجاد کرده است، اما هرگزنباید گمان کردکه تبهکاری رجوی پایان می یابد ویا کاسته میشود، بلکه بعکس!؛  بدلیل روشدن هرچه بیشتر ماهیّت این رهبری وتشکیلات، رجوی ناگزیرهمان محتوای خود را بصورت یکدست تروخالص بربروزمی دهد.

سرانجام دوسوی یک همسویی ها

رژیم و مجاهدین درسال ۵۸ دراوج خود بودند. واینک هر دو درشرایط ضعف و نزول و شکست قرار دارند. این نتیجه اتو دینامیک دونیرویی است که شانه به شانه هم رفتند. اگرغیرازاین می بود. باید سازمانی با آن درخشش بی نظیردرفاز سیاسی، اینک باید دراوج قدرت و مقبولیّت اجتماعی وسیاسی وبین المللی باشد. درحالیکه چنین نبوده ونیست. وپس از این، سازمان هم مانند رژیم دوران اضمحلال خودرا طی می کند. اگر اصالتی درکار بود، نباید چنین فرجامی مشترک درپی داشت.  تفاوت خمینی با رجوی دراین است که خمینی بطورتاریخی یک انگل بود. ورجوی بطورابن الوقت تبدیل شد به یک زالو. به عبارتی درعملکردها وپراتیک مشخص، درماهیّتت یکسان ودرنمود ها بظاهرمتفاوت می نمودند. اشتباه آنجا بود که بدلیل رو در رویی ومنازعه مطلق بین این دو، ماهیّت رجوی، درپس جنایت و ارتجاع خمینی، بسادگی قابل شناخت نبود.

رجوی می خواست ولایت فقیه را بایک بسته بندی نو ارائه دهد به عبارتی باپس زمینهٔ خمینی. عملا همان فلسفه وهمان روش خمینی بعد از سرنگونی شاه را بکارمی بندد، که هیچ حد وسطی بین حق وباطل وجود ندارد، یا خمینی یا رجوی!. چنانکه خمینی درانتخابات یک گزینه داشت: جمهوری اسلامی:آری یا خیر؟.

این همسویی ها، ودرواقع آنسوی واین سوی هم قرینی رهبری عقیدتی وولایت فقیه، ودوخط موازی، همانا!، چیزی نبود ونیست، جز«چوب دوسر طلا»ی نکبت انقلاب ۵۷.

زیرنویس*:

همچنانکه رژیم خمینی درمقابل رشد وارتقاء سازمان مجاهدین خلق درسال ۵۸، درافلاس ودرماندگی «سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی» را تأسیس کرد. تا با این تشابه اسمی بتواند مردم را فریب دهد. رجوی نیزناگزیرچنین الگوبرداریهایی گشت ودرمقابل سایت هایی چون پژواک ایران «‌پژواک ایران زمین» ودرمقابل همنشین بهار « همنشین بهار آزادی»… ساخت؟.

وحتّی پارا فراترازآن گذاشته ودرمقابل« انجمن نجات» متعلق به رژیم آخوندی، سایت « انجمن نجات ایران» را برای منحرف کردن اذهان ودرزگرفتن اخبار واطلاعاتی که مناسب وضعیت سازمان نیست، ایجاد کرد. زیرا تنها چیزی که برای رجوی مهم است، اطلاعات اشرف( خودش) است، واز همین می ترسد.

اسدالله بادامچیان عضو شورای مرکزی حزب موتلفه روز چهارشنبه ۱۳ اردیبهشت در گفتگویی که «شهروند» گفته است:« دوره رای با کیک و ساندیس گذشته است و آن مردمی را که با کیک و ساندیس پای صندوقهای رای می کشاندیم دیگر نیستند.» یورنیوز فارسی۰۳/۰۵/۲۰۱۷

جای تکرارتراژدی وطنزدرتاریخ تغییرکرد، اینک اولّی طنز، ودوّمی تراژدی بود.

منبع:پژواک ایران


سیامک نادری

فهرست مطالب سیامک نادری در سایت پژواک ایران 

*زیر سوال بردن اطلاعیه های کمیسیون شورا توسط مجاهدین خلق؟- دادگاه حمید نوری [2021 Aug] 
*شکستن دیوار صوتی قتل عام۶۷؛ جعبه سیاه در دادگاه [2021 Aug] 
*قتل عام ۶۷؛ امنیتی‌ترین پرونده نظام در دادگاه سوئد؛ «مسئله‌ای» که اگر شروع بشود «پایانی نخواهد داشت…» [2021 Jul] 
*۱۴۲ بازجو، شکنجه گر و زندانبان در شورای ملی مقاومت [2021 Jul] 
*«منصور» و « مداح» سرکوبگر رجوی در تشکیلات درگذشت [2020 Feb] 
*قاسم سلیمانی و لاجوردی، دو جنایتکار و پیشانی جنگی برون و درون مرزی نظام [2020 Jan] 
*تفاوت ۱۸۰ درجه ای رجوی، با اعضای مجاهدین خلق [2020 Jan] 
* درگذشت پدری شریف، ‌از پدران طوقیان سربدار «قتل عام ۶۷»  [2020 Jan] 
*سلبریتی؟، یا کولبران خامنه ای و فاشیزم مذهبی؟ [2020 Jan] 
*« جنایت و مکافات» یک رهبر قاتل [2020 Jan] 
*علت ظهور «رجوی» پس از کشته شدن «قاسم سلیمانی» [2020 Jan] 
*جُوکر جنگ مسلحانه، دُن کیشوت زرد رسانه [2020 Jan] 
*سایت مجاهدین خلق: مریم رجوی را « صاحب» مردم دانست  [2019 Dec] 
*قتل عام آبان ۹۸ نمودی از قتل عام۶۷  [2019 Dec] 
*میرحسین موسوی رو در روی « خامنه ای» یا «نظام»؟ [2019 Dec] 
*تکذیب هویت حمید عباسی توسط حسن نوروزی آخوند ماله کش قضایی  [2019 Nov] 
*افتضاح دیگری برای مریم رجوی و همکار جولیانی با فساد و رشوه در استیضاح ترامپ  [2019 Nov] 
*تقدیم به « مریم » شمشیر کین اسلام سیاسی « رجوی»  [2019 Nov] 
*آه ای بانوی کین سیاه تاب چقدر نیازمندی به جعل و تحریف و دستبرد و بیتوته در سراب [2019 Nov] 
*اعتراف مریم رجوی به تبهکاری و جاسوسی بر علیه منتقدان [2019 Nov] 
*فرو ریزش خاکریزهای رژیم در لبنان و عراق، آزادی زندانیان در روزهای اخیر در ایران؟  [2019 Oct] 
*رئیس جمهور« اسلام دمکراتیک وبردبار» و جاسوسی و جاسوس پروری برعلیه منتقدان [2019 Oct] 
*دعوت به مبارزه مسلحانه مردم عراق توسط مسعود رجوی  [2019 Oct] 
*اسناد تأیید و تشویق خمینی برای اعدام عناصر رژیم پهلوی توسط رجوی  [2019 Oct] 
* پیام رجوی با تاریخ سه روز بعد، و بازمصرف بانو مرضیه  [2019 Oct] 
*دختر آبی و رئیس «جمهور»؟ برگزید ه مقاومت و «اسلام دمکراتیک و بردبار»! [2019 Oct] 
*دختر آبی و رئیس «جمهور»؟ برگزید ه مقاومت و «اسلام دمکراتیک و بردبار»! [2019 Oct] 
*کوهها جنبیدند – کلمات نه” [2019 Sep] 
*بی تا تر از تفنگ، جهنده تر از گلوله، دخت آبی آبی، فیروزه ای، فیروزه ای ترین  [2019 Sep] 
*کشف جدید دانشمند «مریم رجوی»: یک فقره «هرمافرودیت»  [2019 Aug] 
*دو مُردار در یک بستر عفن، « مُرداب» [2019 Jul] 
*خاطره ای از ۸ تیر ۵۵ و خانه تیمی حمید اشرف  [2019 Jun] 
*چه رویی دارد این رهبر ، سرسگ را! سلامت باد [2019 Jun] 
*رجوی دقیقه ۹۰ برگ ۲۱ اش را کشید (مرگ مهدی افتخاری)  [2019 Jun] 
*هراس خامنه ایی و آتش بفرمان مهره جنایتکار اطلاعاتی، امنیتی رژیم و اعتراف به راز « قتل عام ۶۷» توسط خمینی [2019 May] 
*چهره زرده تخم مرغی ظریف، ازدستکش سفید تا پرفسورحقوق بشر  [2019 May] 
*ایرج مصداقی و « حرفه» و کمدی درام « شادی ها» ومحصولی جدیدی ازسازمان «عبا »  [2019 Apr] 
*ه سیل ، نه ویرانی، نه …، چهل سال است دو روی سکه ایران را سراسر نکبت گرفته [2019 Mar] 
* «شاه» صدای مردم را شنید، «رضا پهلوی» نه! [2019 Mar] 
*گزارش مفصل از زندان های مریم رجوی در آلبانی با عکس‌های اختصاصی  [2019 Feb] 
*تبدیل مراسم سنتی عاشورای مجاهدین، به رویارویی با رضا پهلوی [2019 Feb] 
*اقدام نمادین: دیدارپمپئو ومسیح علی نژاد [2019 Feb] 
*خبرجعلی حضور مجاهدین خلق درعراق، نیازمشترک جمهوری اسلامی و رجوی [2019 Jan] 
*مرگ بهترین بابای دنیا، یا مرگ بهترین رهبرعقیدتی دنیا؟  [2019 Jan] 
*درمان۵۰۰۰مردم آلبانی توسط مریم رجوی، فساد وجنایت واخاذی، بنام همیاری [2018 Dec] 
*چرا رئیسی درفلاکت واستیصال مدعی است حکم قتل نداده است؟  [2018 Dec] 
*تهاجم مریم رجوی به رضا پهلوی بعنوان «تهدید اصلی بشریت» و «عامل وزارت اطلاعات وخامنه ای» [2018 Nov] 
*کینه توزی مریم رجوی ازمسیح علی نژاد وشکوه دختران انقلاب [2018 Nov] 
*کینه خامنه ایی ومریم رجوی نسبت«دختران انقلاب»، وجعل شعارهای مردم ایران  [2018 Nov] 
*سند صوتی کاک حسام ازفرماندهان مجاهدین با سیامک نادری پس ازجدایی ازسازمان [2018 Nov] 
*راه حل دادخواهی- ایجاد کمپین جهانی دادخواهی قتل عام ۶۷ [2018 Oct] 
*تظاهرات مسلحانه ۵مهر۶۰ ناقوس شکست مبارزه مسلحانه چریک شهری رجوی [2018 Sep] 
*گریه های کودک ۶ماهه درسلول انفرادی گوهردشت و مادر زیربازجویی وشکنجه [2018 Sep] 
*دگردیسی رجوی وایستادن رو در روی حنیف نژاد [2018 Sep] 
*فرزین نصرتی، طوقی سینه بازو ستبر سربدار ۶۷گوهردشت [2018 Aug] 
*آذر واقعاً «آذر» بود ودرزندان گوهردشت، «سلیمانی!» بر تخت شکنجه ها و وفا ی به عشق [2018 Aug] 
* مجید معروف خانی، طوقی سربدار۶۷ گوهردشت  [2018 Aug] 
*جبارشبانی، ازطوقیان سربدار۶۷ گوهردشت [2018 Aug] 
*تجاوز به زنان در اوین و گوهردشت «زنان» فرشته های سربدار به آئین ماهیان سیاه کوچولو [2018 Jul] 
*« فروغ جاویدان»ـ جنون شیفته کسب قدرت رجوی وکین برعاشقان [2018 Jul] 
*گرازهای شهردار! گورهای طوقیان سربدار درهم شکستنی نبود ونیست  [2018 Jul] 
*« طوقیان سربدار۶۷» زنجیرناپذیران سلول دژم [2018 Jul] 
*چرخه مرگ و پدیده های کسب وکار مافیایی زوج رجوی [2018 Jul] 
*عکس ۲۰۰ تن ازافرادی که با فریب ونیرنگ زوج رجوی به اشرف کشاندند [2018 Jul] 
*رجوی بیش از۱۰۰۰ تن را با نیرنگ و وعده شغل، پول، کیس پناهندگی، زن وخوشگذرانی… به اشرف کشاند [2018 Jul] 
*روشنگری با استناد به سخنان رجوی وسازمان،‌ از دروغ های مریم درویلپنت  [2018 Jul] 
*حقیقت‌ مانا- گزارشی به سه نسل- خطاب به رجوی [2018 Jun] 
*خروج امریکا ازبرجام بسود، یا به زیان مردم ومقاومت؟  [2018 Jun] 
*فراخوان تحقیقات به مریم رجوی، بیش از۱۰۰ خودکشی و قتل درمجاهدین [2018 May] 
*ترامپ، مریم سلامت می کند – کُرنش نثارت می کند [2018 May] 
*پدیده مافیایی قاچاق انسان در مجاهدین [2018 Apr] 
*پدیده استخدام مزدور توسط رجوی – بعنوان اعضای ارتش آزادیبخش «ملی؟» [2018 Mar] 
*خبرفوری به مردم و مریم رجوی ( بازتاب انتشار خبرمهدی افتخاری … را کشتند) [2018 Mar] 
*مهدی افتخاری ( فرمانده فتح ا لله - فرمانده و طراح پرواز بنی صدرورجوی به پاریس) را کشتند [2018 Mar] 
*“مرد قیچی بدست “( شبحی در سایه می چرخد )  [2018 Mar] 
*فرارازدست مجاهدین ومریم رجوی درآلبانی؟ موسی دامرودی وغلام رضا میرزایی [2018 Mar] 
*خودکشی دخترجوانی بنام سمانه بزرگان فر درتشیکلات مریم رجوی درآلبانی [2018 Mar] 
*استیصال و شکست خامنه ایی وذلالت وکینه توزی مریم رجوی ازشکوه دختران انقلاب [2018 Mar] 
*حرمسرا، رقص رهایی [2018 Mar] 
* “سرکش تر از ستاره منم” [2018 Mar] 
*پیام به خانواده ها درنوروز۹۷(وضعیت رقت انگیزاعضای مجاهدین درآلبانی) و عکسهای اختصاصی [2018 Mar] 
*«منظومه تقویم سال » ۱۳۹۱ [2018 Mar] 
*ولایت عقیدتی رجوی ، جعل وتحریف نص صریح آیات قران ونهج البلاغه وسنّت پیامبران [2018 Mar] 
*من هر روزتکه پاره میشوم، هرروز، مث امروز [2018 Feb] 
*امریکا پیگیر یک خلبان اف ۵ ویک شهروند ناپدید و سربه نیست شده بدست رجوی [2018 Feb] 
*سه عکس وچند خاطره ازفوتبال و زندان و اشرف وآلبانی [2018 Feb] 
*لیست اسامی کشته شدگان زیر شکنجه و سربه نیست کردن زندانیان سال۷۳ بدست رجوی [2018 Feb] 
*علیرضا طاهرلو، از چاله خمینی تا سیاهچاله رجوی [2018 Feb] 
*لیست و عکس بازجویان و شکنجه گران زندانهای سال۷۳، تحت عنوان پروژه رفع ابهام [2018 Feb] 
*کتاب‌های سیامک نادری [2018 Feb] 
*فضاحت موضعگیری مریم رجوی درباره دختران وزنان آزاده بی روسری [2018 Feb] 
*عکسها، ازابعاد دستگیرها سخن می گویند [2018 Feb] 
*عکس‌های زندانیان سال ۷۳ در زندان‌های رجوی و قرارگاه اشرف [2018 Jan] 
*اسامی بیش از ۴۰۰ تن از زندانیان پروژه رفع ابهام سال ۷۳ در زندان‌های رجوی در قرارگاه اشرف [2018 Jan] 
*بمناسبت پیام آقای اسماعیل وفا یغمایی به رجوی – فتوای فحّاشی رهبری: رمال نویس [2018 Jan] 
*آقا وخانم رجوی! چرا آمارمرگ ومیر مجاهدین درآلبانی، سه برابرآماری است که که درعراق تحت محاصره پزشکی است؟ [2018 Jan] 
*تلاش رجوی برای جلب رضایت دولت امریکا برگزاری رژه نمایشی مجاهدین پس ازارائه طرح عملیات سرنگونی [2018 Jan] 
*مذاکرات رجوی با ژنرال پترائوس وارائه طرح سرنگونی رژیم [2018 Jan] 
*خروش زنان [2018 Jan] 
*روشنگری از چند نمونه ازجعل و دروغ و ترفند توزیع عکس و شعارنویسی بنام رهبرمقاومت! [2018 Jan] 
*هشدار! به جعل وترفند ویدئویی مجاهدین، برای کشاندن تظاهرات مردم به مبارزه مسلحانه  [2018 Jan] 
*خروش مردم- شیادی مضحک روحانی- بورشدن رجوی [2018 Jan] 
*مریم ومسعود رجوی! رو در روی مسیح وکالم انجیل - درسه پرده [2017 Dec] 
*جوابیه آقا وخانم رجوی! و پشت پرده ها [2017 Dec] 
*روشنگری در مورد جنایات رجوی: درخواست تشکیل هیئت تحقیق پزشکی وپلیس جنایی [2017 Dec] 
*آقای وخانم رجوی! شما بگین! من چی بگم؟ شما بگین، من چه بنویسم؟! [2017 Dec] 
*اقدامات مریم و مسعودرجوی قبل وپس از مبادرت به قتل درلیبرتی [2017 Dec] 
*« گاه آنقدر خشمگینم که ...»  [2017 Dec]