تجاوز به زنان در اوین و گوهردشت «زنان» فرشته های سربدار به آئین ماهیان سیاه کوچولو
سیامک نادری

داعش پدیده جدیدی نیست. زیرا پیش ازاین درزندانها، بنا به حکم خمینی به زنان زندانی بعنوان اسرا تجاوزمی کردند. تجاوزتنها به دختران باکره محدود نبود. من درنیمه اول مهرماه سال ۶۰ زیربازجویی درشعبه ۲۰ درکناردختری بودم که  درسی متری جی تهران ساکن بودند. مادروبرادرکوچک اونیزدرشعبه بازجویی کنارش بودند.از زیر چشم بند نگاهشان می کردم. پاهای مادرش براثرضربات کابل بشدّت باد کرده بود. برادرکوچکتر۹ساله اش ترسیده وآه ناله میکرد واشک میریخت.  با زجوها مادرشکنجه شده وبرادرگریانش را دراتاق بازجویی نزد او آورده بودند تا این دخترمجاهد را با شکنجه های خانواده اش به تسلیم بکشانند.  آخوند موسوی تبریزی جنایتکار دادستان کل کشور به مادرش می گفت:«‌دخترشما یک نارنجک داشته ( دقیق یادم نمی آيد که نارنجک هم پرتاب کرده بودیانه وبه احتمال زیاد همین عمل را انجام داده بود.» وادامه داد:«‌دخترشما همکاری نکرده واطلاعات اش رانمی دهد.» مادر درحالیکه روی صندلی نشسته بود با دلسوزی ومظلومانه گفت:«‌دخترمن، دخترخوبی است.» معلوم بود که حاضرنیست نزد موسوی تبریزی به دخترش بگوید:«‌اطلاعات بده.»

صحنه بسیار دردناکی ازشکنجه یک خانواده درجریان بود. اما آن دخترمجاهد با مظلومیّت می گفت:« مادروبرادرم هیچ گناهی ندارند ودرجریان کارهای من نبودند… آنها را آزاد کنید.» موسوی تبریزی دید که آن دخترزیراین شکنجه های روحی وروانی درهم نشکست وگفت:« اینها را ببرید( مادروبرادرکوچکش را).»

‌  پیش ازاین دیده بودم که آن دختر چگونه با دلسوزی واشک وسرنوشتی دهشتناکی چونین، برادر۹ساله اش را درآغوش گرفت ونوازش می کرد، دلداریش می داد ومی گفت:«‌علی جان گریه نکن، تموم میشه» فکرمی کنم اسم برادرش علی بود. وقتی مادر وفرزندش می رفتند،‌ من مادررا می دیدم که با سنگینی وزنش به زحمت توانست روی پاهای کابل خورده بأیستد، درحالیکه کف پاهایش را بزحمت روی زمین می کشید، با کودکش گریانش رفت.

اززیرچشم بند پاهای آن دختر۱۷ساله را که درکنار من ایستاده بود می دیدیم، شلوارش را تا زیر زانو بالا داده بودند وآثارشکنجه های وحشیانه و ضربات کابل وزخم وخون وتاول های چرکین برپاهای بادکردهٔ اونشان ازشدت شکنجه ها بود. قابل فهم است که مادروبرادرکوچکترنیز پاهای خواهرشان را دیده بودند، درچنین فضایی ترس وگریه های کودک ۹ساله قابل فهم بود.

پس از ازخارج کردن  مادروبرادرازشعبه بازجویی، موسوی تبریزی جنایتکاردادستان کل کشور با حالت رذیلانه ای به آن دختر گفت:«خودم اینجا حجله ایی برایت ترتیب میدهم که صفا کنی.» من به هیچوجه به ذهنم خطور نمی کرد منظور او و موضوع صحبت او« تجاوز»است. فکرمی کردم اینها روحانی هستند و منظورش همان حجله هایی که درتهران ودرخیابانها وسرکوچه ها  پس ازمرگ افراد جوان برپا می کنند وعکس متوفی را هم برآن نصب میشود. ویا حدّاقل درحضورمن چنین حرفی نمی زند. پس ازاین حرف موسوی تبریزی، بلافاصله صدای گریه خفیف ودردناک همان دختر مجاهد راشنیدم. گویا اوخوب می فهمید که منظورموسوی تبریزی *رذل ازحجله چیست!.

سربازجوی شعبه ۲۰و۲۳ اوین شکنجه گرقصی القلبی بود بنام حسین بود( سال ۱۳۹۵درآلبانی با دسترسی به اینترنت خواندم که حسین کمالی معاون اموربین المللی علی اکبرهاشمی رفسنجانی است- البته این فرد حسین کمالی وزیرکاردولت خامنه ایی نیست). من در۵مهرماه سال۶۰دستگیرشدم، اگرچه بدلیل مسئولیت وکاری …که درآینده می خواستیم با مسعود قربانی یکی ازکادروفرماندهین سازمان  انجام دهیم، درتظاهرات مسلحانه شرکت نداشتم، اما پرونده وبازجویی من به این مسئله اختصاص داشت. پس از۵مهرماه سال ۶۰ بدلیل انبوه دستگیریها،‌ اساس کار روی شکنجه سریع وضربتی با کابل بود تا با زجویی؟ زیرا می خواستند هرچه سریعتردر اسرع وقت اطلاعات کسب کنند. به همین جهت شکنجه ها وحشیانه وسنگین تری رابکارگرفتند ودرمواردی با کابل های سه رشته ایی. این کابل ها بشدّت هولناک بود. تفاوت کابل های سه رشته ایی با تک رشته ایی این است که قدرت ضربتش وشوک وارد شده به کف پای زندانی، غیرقابل مقایسه با کابل های تک رشته ایی است. من تنها می توانم کابل سه رشته ایی را با ابرسازه ها مقایسه کنم. آنگونه که سه کابل به قطر۲سانتیمتررا مثل موهایی سر مادرانمان بهم می بافتند، وسراین کابل ها را گره می زنند ومثل گرزمی شود. براثرشدت ضربه این نوع کابلها، شوک وارده شده برزندانی که برروی تخت بسته شده است،‌ آنچنان قوی است که زندانی به تخت بسته شده،‌ همزمان هرچهارپایه تخت را ازجا کنده وعملاً امکان وارد کردن ضربه دوم را به بازجو نمی دهد. به همین دلیل یک یا دوبازجوی باید روی زندانی بنشینند ویکی دونفرهم تخت را نگه دارند تا بازجو وشکنجه گربتواند کابل بزند. تحملّ ضربات کابل برکف پا بسیاردهشتناک است وبرای اقرارو دستیابی به سریع به اطلاعات صورت می گیرد. کابل های سه رشته ایی آنچنان قدرتی دارد که آرزومی کنی ۱۰۰کابل تک رشته بزنند، اما یک کابل سه رشته برکف پا فرود نیاید. ازنظرمن  کابل سه رشته ایی اساساً کابل نیست، کابل سه رشته هیولای کابل ها وابرسازه شکنجه ها است که با اوّلین ضربه تنفس زندانی را درهمان دم اول مختل می کند.

زیرنویس:

درسال ۱۳۶۳ درسلول انفرادی بودیم ودرملاقات با خانواده ها که هرماه یکباردرکابین ملاقات صورت می گرفت، وقتی به بند بازگشتیم. خبرهای دریافتی ازملاقات بوسیله مورس بدستمان رسید. مادری با خنده و لحن تمسخر گفت:« موسوی تبریزی بدلیل «خانم بازی» ازکاربرکنارشد. مادردیگری نیزازبرکنارموسوی خبرداد بود. هنوزخنده  وتکه اندازی مادردربیان این خبربیادم مانده است. موسوی تبریزی اینک ازباند «اصلاح طلبان« رژیم جمهوری اسلامی است. بگذرید نظرشخص خودم را بگویم جنایتکاران وبازجویان وشکنجه گران دهه ۶۰، با دیدن مقاومت زندانیان وبویژه زنان وحماسه های پفرشته های سربدار درزیرشکنجه ها و رذالت ها…پی بردند این غل وزنجیر، این بند واین تدبیر، اندیشه را قواره نیست. همیشه اوّلین وشدیدتری نوع سرکوب درزندان اجرا می شود، کما اینکه اوّلین ترفند رفرم برای درهم شکستن مقاومت نیزاززندان آغازمی شود. منظورآنها نه اصلاح، بل شیوه دیگری ازغل وزنجیر وادامه حاکمیّت است. بقول هنری کیسنجر:« اصلاح طلبان همان جنگ طلبان دیروزهستند که اکنون مهماتشان به اتمام رسیده است.»

حکم تجاوز به زنان

اولین باردرتابستان ۶۱درزندان قزل حصارموضوع حکم خمینی* به تجاوزبه زنان ودختران را درحالیکه درراهرو بند همراه با اکثرزندانیان قدم

می زدیم ازعلی آرنگ شنیدم، دیگرگریه امانم نمی داد. علی آرنگ مرتب به من نهیب می زد ومی گفت:« سیامک جلو خودت رانگه دار! دیگران (توابها) متوجّه می شوند!.» ومن داستان آن دختر وموسوی تبریزی را گفتم. وتوضیح دادم که دروسط صحبت ها ی تو این خاطرات یادم می آمد.

زیرنویس: آنچه که من ازعلی آرنگ شنیدم. درسال۶۱ مسعود رجوی چنین حکمی را به «آقای منتظری» نسبت داده بود. صدورچنین حکمی توسط آقای منتظری جعل و دروغ بود و خود ایشان هم نوشتند که چنین حکمی صادرنکرده اند.

همچنین دختر۱۵- ۱۴دیگری که نیمه اول مهرماه سال ۶۰ازاتاق شکنجه انتهای دادسرای اوین بهمراه یک پاسدار بیرون می آمد وبا شوک وگریه مستمر می گفت:« بازجو به سینه های من دست زده ، بازجو به سینه من دست زده… وهراسان بود، بین همه شکنجه ها… این دخترکوچک ۱۴ساله تنها همین را تکرارمی کرد. به علی آرنگ گفتم من تازه می فهمم که چرا آن دختربرغم آنهمه شکنجه ومقاومت، اما با شنیدن حرف موسوی تبریزی به گریه افتاد؟!. علی می خواست مرا آرام کند وگفت:« سیامک مگر تو ازاینها غیر ازاین انتظار داری!.» هنوزهنوزهنوز ازفهم درجهٔ کین درندهٔ حیوانی آنها درحیرتم. گرگ های ایدئولوژیک با ایدئولوژی هراس افکنی درنده ترین موجودات روی زمین هستند.

مریم شیردل

خواهربهروز شیردل

بهروزشیردل عضو تیم فوتبال دانشگاه وفوتبالیست تیم تابان دردسته سوم باشگاه های تهران درمحله ما درمهرآباد جنوبی هم فوتبال بازی می کرد درسال ۶۰ دستگیر شده ودرزندان اوین در بند ۲اتاق ۳بسرمی برد. او همراه با علی محمد تشیّد یکی اززندانیان سیاسی زمان شاه وکادرهای سازمان، یکی ازسه فرماندهان میلیشیا درتهران بود. خواهر۱۵ساله اورا هم دستگیر کرده بودند ودریک مصاحبه تلویزیونی اعلام کرده بود که علی محمد تشیّد (اززندانیان سیاسی شاه و کاندید مجلس وفرمانده میلیشیا درتهران) به او تجاوزکرده است. بهرام طرزعلی که با من هم محلی بود وارتباط تشکیلاتی داشتیم ازقول بهروزشیردل دراتاق ۳بند ۲اوین می گفت:« درشعبه به بازجو گفتم:« خواهرمن اصلا هوادارنبود وفعالیتی هم نداشت؟ وهیچ وقت هم علی محمد تشیّد را ندیده ونمی شناسد؟، چطور می تواند چنین حرفی را بزند که توسط علی محمد تشیّد به او تجاوزشده است؟.» بهروزمی گفت:« به بازجو گفتم خواهرم رابیاورید ودوتا عکس بگذارید جلوی او وببینید می تواند تشخیص دهد که علی محمد تشیّد کدام یک ازآنهاست؟!.» واقعیت این بود که خواهراو دخترزیبایی بود و خارج ازاین سناریو سازی برعلیه سازمان مجاهدین، توسط بازجوی اوین به او تجاوز شده بود وبه همین دلیل بازجو ها چنین سناریویی هم برای اوساختند تا بگویند توسط علی محمد تشیّد به اوتجاوزشده است. خواهر او که احتمالاً نامش مریم است درهمان سال ۶۰ بدلیل اینکه بازجو ها به او تجاوزکرده وسپس سناریوی سازی کرده بودند تنها برای اینکه این دومسئله پرده پوشی شود، دختر۱۵ ساله را اعدام کردند.

درسال۱۳۵۵ درخیابان شمشیری(ولیعهد سابق) دوستم به من گفت:«‌آن دختری که با چادرمشکی بطرف ما می آید خواهربهروزشیردل است. من درفاصله ۳۰متری برای اولین وآخرین با مریم را دیدم. درنوجوانی به رسم فرهنگ آنروزها، وقتی به ۱۵-۱۰متری ما رسید سرمان را پایین انداختیم، کاش چنین نمی کردم ودرزمانیکه ازمقابل ما می گذشت نگاهش می کردم. 

 دختری با چادر  درسلول انفرادی گوهردشت فریاد می کشید: به من تجاوزشده

بهارسال۶۲ درزندان گوهردشت من درسلول انفرادی بند ۱۲ بودم، روبروی ما بند ۱۴ قرارداشت. درطبقه اوّل و همکف همین بند ۱۴چند روزی بود دختری با چادر درسلول انفرادی بسرمی برد، و اوتنها زندانی آن بند بود وتنها شبها بهنگام روشن شدن چراغ سلولها توسط زندانبان، اورادرحالی می دیدیم که حتی اطمینان نمی کرد چادرش را ازسر بردارد ویا حداقل درآن گرما با روسری درسلول بسرببرد!. چادرمشکی تمام بدن اوبجزصورت را دربرمی گرفت. یکروز یکباره با صدای بلند فریاد کشید:«بچّه ها منو سه روزه به طبقه همکف آوردن، توی سلول انفرادی هستم وبا کابل شکنجه ام کرده اند و… قراره امروزیا فردا تیربارانم کنند» وسپس باصدای بلندتری که بغض درونش پیدا بود فریاد می کشید:«بیچاره شب پرستان تیغ به کف، هلهله زن، باسلاله خورشید ونسل ایمان چه خواهند کرد، گو هرچه می خواهند درپیچ وخم جاده های تاریک به کمین خورشید بنشینند تااسیرش سازند بکشانندش ودرلجّه خون اندازند ولی خورشید دراسارت هم خورشید است.» وازاین پس با بغض درگلو ودرادامه با اشک ریزان سرود «شهادت» ازسلسله سرودها ی سازمان مجاهدین را خواند:« دراین صبح خونین، پیامم شهادت پذیرا شو ازمن، سلامم شهادت شکستی ندارد، چریک مجاهد…» یک لحظه صدای همهمه ایی آمد درهمین حیص وبیص پاسداران جنایتکارزندان به سلولش ریختند واورابردند ودیگرازآن سلول صدایی درنیامد و شب ها هرگزآن سلول چراغش روشن نگشت.  نیازی به بیان نیست که چرا دختری که چونین درمقابل کابل وشکنجه تسلیم نشده وچونین مثل شیردرسلول انفرادی می غرد! چونین نیزبه « بُغض وگریه »می نشیند. دختران وزنان همیشه درچنین مسائلی …معصومانه به گریه می افتند، «نجیبان» وفرشته های سربدارهمیشه چنین اند. 

لحضات نفسگیر و سنگینی بود، صدای همهمه و آن دخترقطع شد، سکوت همه جا رافرا گرفت ومن درسلول ۳۴ بند ۱۲ با شنیدن فریادها وضجه ها ی آن دخترمجاهد وتک وتنها وبی پناهی اش، با سرعت سلول را طی میکردم ، لحظه ایی دیگرپاها ازمن فرمان نمی بردند زخمها درسکوت، عمیق وسترگ اند، زخم و فوران خشم ودرد به حنجره ام رسید کنارپنجره ایستادم وبا هرچه که درقدرت وتوانم بود فریاد زدم:« اقرأ باسم ربک الذی خلق، اقرأ باسم ربک الذی خلق، بخوان بنام گل سرخ، … بخوان بنام آزادی ودخترکانی که درسیاهچالهای حکومت جهل ابوسفیانی خمینی، پرپر شدند وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ  آنگاه که پرسیده شود این دختران زنده بگوی به کدامین گناه کشته شدند… بخوان بنام حاملان راستین تکامل، به آئین ماهیان سیاه کوچولو، شکست را پذیرا نشدند. زنده باد مقا ومت. درود دورد درود.» فریاد همزمان درود درود درود ازسلولهای دیگر آمد ولحظه ایی بعد، خشم وبرانگیختگی، دست را پرتاب می کرد ودستی که پنجره سلولهارا بهم می کوبید. طنین سهمگین کوبش پنجره ها ی سلول ها وبندها، درآسمان پیچید.

 

فروزان عبدی

 

تیم والیبال باشگاه پاس از راست: مهناز نراقی، ثریا یگانه، فاطمه سپنجی، زنده یاد فروزان عبدی(اعدامی سال ۶۷)،پریوش وکیلی و گیتی یگانه

درنیمه سال ۶۲زنان زندانی را هم به طبقه پایین بند ما آورده ودربند های ۵و۴ بودند. به محض ورود به گوهردشت وداخل بند، دوساعت آنها را بصورت دسته جمعی با کابل ومشت ولگد و…می زدند، وبعد به سلول های انفرادی انداختند. این رسم زندان گوهردشت بود. هرزندانی که جدید به زندان گوهردشت واردمی شد می پرسید:« اینجا دیگه کجاست؟ هر روز، سرهرچیزی بهانه می کنند ومی زنند!. دراوین چنین چیزی نبود.» همان شب پس ازکتک خوردن، زنان پشت پنجره آمدند و دریک شب نشینی با شوخ وخند وشادی ازسلولهای مختلف انفرادی با همدیگر می گفتند ومی خندیدند. اعظم و فروزان ازآن دسته زنان بودند. فروزان عبدی بازیکن والیبال تیم ملی ایران بعد ها مثل اکثر زنان دیگر در قتل عام ۶۷ اعدام شدند. وقتی اعظم وفروزان درشب نشینی زندان ازطریق پنجره ها ی سلول درباره کتک های دربدو ورود واستقبالی چنین گرم با کابل وشلاق ومشت ولگد  به شوخی و شادی صحبت می کردند این فروزان بود که گفت:« سختی اش فقط صدسال اوّله!.» وهمشون زدند زیرخنده. 

این زنان، محاربان بند ودیوار وزنجیر، در«وقار طبیعت تنهایی» و، سلول های انفرادی، غرائزشان، حلول پنجره به جهانشان.

این فرشته های برسردار، به آئین ماهیان سیاه کوچولو، مؤمن ترین پنجره ها بودند. صدای شوخ وخند ها، ضرب آهنگ تق تق مورس، وشکست دیوار. همیشه چنین است…ازاولین شوق تماس در«ویندوز» گوهردشت، تا «ویندوز شماره ۱۰» انسان وجهانی پرازپنجره ها.

 

“جهان از آغاز بی پنجره بود”        ۱۳۹۱/۷/۴

جهان ازآغازبی پنجره بود

“در” معنا نداشت

وحصار

درگسترۀ جهان

محوبود وناپیدا

وانسان

روزن میگشود

به زیبائی قاب پنجره آسمان

 

ورنه جهان

ازآغاز

بی پنجره بود

بی حصار و دیوار

با مُشک عطر هستی بخش

آزادی !

ازکتاب:«‌من آبی سرا و ، سراب؟!» سیامک نادری

 

بازجو: اگراطلاعات ندهی، فردا به تو تجاوزمی کنم 

فردا:‌ سلول پُرخون ، فرشته برسر دار 

درسال ۶۳و۶۲ دربند ۵و۴ زنان که درطبقه پایین بند ما درگوهردشت  قرارداشتند، ما سه مورد ازتجاوز را باخبرشدیم. دربند ۵دختری مجاهد درسلول شدیداً شکنجه شده ومقاومت کرده بود. بازجو به او می گوید:« اگراطلاعا ت ندهی فردا به توتجاوزمی کنم.» اورابه سلول برمی گردانند ودرسلول انفرادی واین جهان بهیمی ونا امن فقیهان ولایت رذالت وشقاوت، بی هیچ فرصتی برای لیسیدن زخمهای شکنجه، یک روزفرصت دارد، وچه زود فردا فرا می رسد. پاسدار درب سلول اورا بازمی کند، جسد پُرخون او وخونهایی که کف سلول ریخته شده رامی بیند. سلولهای روبرویی بند اززیرفاصله بین زمین ودر، پیکر غرق بخون اورا دیده بودند. او خودکشی کرده بود وزنان با مورس زدن خبر را بهمدیگر رساندند ویکباره صدای کوبیدن پنجره ها دربند پیچید؛ ما هیچ چیزی ازعلت این خشم وکوبش پنجره ها نمی دانستیم وبعد خبرخودکشی آن دخترمجاهد را با مورس به ما منتقل کردند. درهمین دوران بود که لاجوردی هم چند باربه گوهردشت آمده بود.

پاسداران یکروزبعد به همه بند ها وسلولهای انفرادی گوهردشت می روند ودسته قاشق ها را چک می کنند که آیا دسته آنرا تیزکرده اند یانه!(وسیله خودکشی) وهرسلولی که دسته قاشق آنها تیزشده بود قاشق را ازآنها می گرفتند وبعد بشدّت می زدند. درحالیکه  قاشق ها ازجنس روی وبسیارشکننده بود و خود کشی بوسیله این تیزی؟، کاری بغایت سخت وهم دردناک وزجر آور بود.

تهدید به تجاوزبعنوان یکی ازابزارهای شکنجه در زندان وسلولهای انفرادی گوهردشت استفاده می شد. برای درهم شکستن مقاومت زنان زندانی، تجاوزنیزیکی از ابزارهای شکنجه و درهم شکستن زندانی بود، این مسئله فارغ ازرذیلت های اعمال شده  توسط زندانبانان درباره زنان است.

دختری خود را درسلول انفرادی حلق آویزکرد 

بهارسال ۶۳ نیزیک دخترپیکاری درهمین بند۵ که زیر بند ما قرارداشت، بازهم خبرازبازجویی وشکنجه بود. بازجوها اورا مورد شکنجه قرارداده بودند ودرادامه همین شکنجه های مستمر وتهدیدها…، وقتی اورا به سلول اش برمی گردانند درسلول انفرادی خودش را حلق آویزکرده بود.

موارد فوق تجاوز ویا تهدید به تجاوزاتی که به قتل انجامیده است، اما کدام زندانی زن درسلول ها ی زندان گوهردشت ازتجاوزدرامان بود؟. خاطرات زنان زندانی که خود حاضر به بیان چنین مواردی شده اند نشان ازابعاد حکمی است که خمینی پلید صادرکرده ودست بازجویان وپاسداران را بازگذاشته بود. 

«دختر باکره رانباید کشت واگر کشته شود به بهشت می رود.»

بسیاری هستند که ازاعتقاد وایمان خمینی وروحانیون به خدا ومبانی دین اسلام سخن می گویند. زندان جایی است که می شود چهروکین حیوانی منافع ومنیّت بی مانند آنان را به وضوح و شفافیّت تمام وکمال حس کرد ودید. زیرا میزان ایمان واعتقاد وارادت خمینی به خدا ورابطه اش دراین حد بود که، خدا حکم داده بود«دختر باکره رانباید کشت واگر کشته شود به بهشت می رود.» خمینی برای آنکه دختران اعدام شوند! وبه بهشت هم نروند! حکم تجاوزداده بود؟. دور زدن قانونی حکم خدا، با وسایلی وابزار تجاوز و اعدام، نشانگر‌محتوا و رابطهٔ ومیزان ارادت واخلاص خمینی بود با خدا. درواقع ازنظر خمینی، خدا چیزی نبود  جزشخصی مثل خودش! وصد البته پایین ترازخودش. وقتی خمینی با خدا واحکامش چنین «معامله ایی !»می کرد، حساب بندگانش وخلایق، وبویژه کفارومنافقین بدترازکفار روشن است!. درقرآن کم نداریم آیاتی که حکم قتل وکشتن وسربریدن ودست وپای مخالف بریدن، وسرانگشتان را زدن وبه زنجیرکشیدن و… می دهد. جایی را هم که خدا پرانتزی بازمی کند ونشانه ایی ازرأفت دیده می شود، روح – الله ( روح الله خمینی)، الله  را دورمی زند تا جهان بهیمی پلید بنیاد گرایی را یکدست وخالص وناب به اجرا بگذارد. بله درجه ایمان واخلاص ولایت فقیه خمینی وخامنه ایی و…وهررهبری ازجنس فقاهتی وعقیدتی به معبود،‌ همین میزان اخلاص؟ بوده وهست وخواهد بود. مبنای هرتوتالیتاریسمی هیچ چیزی نیست جزامیال کثیف «خود».

 زنی فریاد می زد:

علی ی ی ی ی…علی ی ی ی ی 

سال ۶۲و۶۳ زنی درهمان بند۵ زندان گوهردشت ودرطبقه پایین بند ما، همیشه بصورت عصیانی وجنون دیوانه وار فریادمی کشید:«‌علی ی ی ی ی…علی ی ی ی ی …». کم کم متوّجه شدیم این زن از«علی» کمک ویا دادرسی می کند ویا علی احتمالا اعدام شده است. حتی اینک پس از۳۵ سال وقتی درحال نگارش هستم  فریاد های او را می شنوم ….علی ی ی ی ی. و علی جا ا ا ا ن. اشک امانم نمی دهد…. خاطرات ما همیشه چونین است ونمی توانیم ازاین آه وضجه ها کناره بگیریم. نمی دانم علی همسرش بود یا برادرش، اما علی همه چیزاوبود وتنها کسی که نامش را فریاد می کشید وکمک می خواست وپناهی می طلبید. صدا وطنین ضجه های او، بخشی ازخاطرات سلولهای انفرادی و صدا وتپش وطنین روزها وسالهای گوهردشت است.

ما می دانستیم روزهای چهارشنبه نوبت حمام زنی است که همیشه نام علی رافریاد می کشد( در زندان وبویژه درسلولهای انفرادی گوهردشت برنامه روزانه  وهرتغییروتحولی همیشه توسط زندانی دنبال می شود. زیرا یکبارسلول طبقه پایین بند ما، نوبت حمام داشت وپاسدارزن درنبود آنها ، ازطریق دیواربه ما مورس زده بود… وبدینوسیله می خواست با ما تماس گرفته ورابطه ما با بند زنان راکشف کند. وما هم ازبرنامه روزانه باخبربودیم وهم ازنوع مورس زدن یک زن پاسدار- حقیقت آن بود که برای زنان ومردان زندانبان ۶ماه آموزش مورس گذاشته بودند تا آنها بتوانند خود را بعنوان زندانی جا بزنند وبا مورس زدن ارتباط برقرارکرده واطلاعات کسب کنند. اما درهمان گام اول درمورس زدن، غیر ازاین که کُد آشنایی مورس رانمی زدند، هرگزنتوانستند مورس را با سرعت زندانیان ویا حتی کلمات را بدون غلط بزنند. مثال: درسال ۶۲پاسدارازسلول کناری به بجای اینکه مورس بزند:« سلام» ، مورس زد: «حلام».

سال ۶۳ همان زن را روزچهارشنبه به حمام بردند، ازقبل هم صدای بازوبستن درب ها بگوش ما می رسید ومی دانستیم که کدام سلول را به حمام واقع درانتهای بند می برند(حمام هم مشابه یک سلول انفرادی با دو دوش ودیواره مجزا شده ازهم). یکباره صدای داد وبیدارپاسدارزن ازبند زنان بگوش رسید وصدای آن زن زندانی که همیشه فریاد می کشید:«علی…» صدای درگیری بین آنها  بیشترشد…، کمی بعد خبردرگیری توسط مورس بدستمان رسید:« خواهرزندانی که نام علی را فریاد می زند،‌ ودیوانه شده است به حمام رفته بود وبا لباس خیس زیردوش بود، اومی خواست خود را ازدوش حلق آویزکند،‌ پاسدارزن سررسیده ودیده بود( پاسداران درحمام رانمی بستند وبرای چک وبازرسی گهگاه به حمام سرک می کشیدند) و دروسط کارحلق آویزکردن متوجه شده ومانع او شده بودند وصدای همهمه این بود که آن زن می گفت چرا نمی گذارید خودکشی کنم؟،‌ نمی خواهم زنده بمانم… وفریاد می زد:«علی ی ی ی ی….علی….»

 سیامک نادری
۶ تیرماه ۱۳۹۷

منبع:پژواک ایران


سیامک نادری

فهرست مطالب سیامک نادری در سایت پژواک ایران 

*زیر سوال بردن اطلاعیه های کمیسیون شورا توسط مجاهدین خلق؟- دادگاه حمید نوری [2021 Aug] 
*شکستن دیوار صوتی قتل عام۶۷؛ جعبه سیاه در دادگاه [2021 Aug] 
*قتل عام ۶۷؛ امنیتی‌ترین پرونده نظام در دادگاه سوئد؛ «مسئله‌ای» که اگر شروع بشود «پایانی نخواهد داشت…» [2021 Jul] 
*۱۴۲ بازجو، شکنجه گر و زندانبان در شورای ملی مقاومت [2021 Jul] 
*«منصور» و « مداح» سرکوبگر رجوی در تشکیلات درگذشت [2020 Feb] 
*قاسم سلیمانی و لاجوردی، دو جنایتکار و پیشانی جنگی برون و درون مرزی نظام [2020 Jan] 
*تفاوت ۱۸۰ درجه ای رجوی، با اعضای مجاهدین خلق [2020 Jan] 
* درگذشت پدری شریف، ‌از پدران طوقیان سربدار «قتل عام ۶۷»  [2020 Jan] 
*سلبریتی؟، یا کولبران خامنه ای و فاشیزم مذهبی؟ [2020 Jan] 
*« جنایت و مکافات» یک رهبر قاتل [2020 Jan] 
*علت ظهور «رجوی» پس از کشته شدن «قاسم سلیمانی» [2020 Jan] 
*جُوکر جنگ مسلحانه، دُن کیشوت زرد رسانه [2020 Jan] 
*سایت مجاهدین خلق: مریم رجوی را « صاحب» مردم دانست  [2019 Dec] 
*قتل عام آبان ۹۸ نمودی از قتل عام۶۷  [2019 Dec] 
*میرحسین موسوی رو در روی « خامنه ای» یا «نظام»؟ [2019 Dec] 
*تکذیب هویت حمید عباسی توسط حسن نوروزی آخوند ماله کش قضایی  [2019 Nov] 
*افتضاح دیگری برای مریم رجوی و همکار جولیانی با فساد و رشوه در استیضاح ترامپ  [2019 Nov] 
*تقدیم به « مریم » شمشیر کین اسلام سیاسی « رجوی»  [2019 Nov] 
*آه ای بانوی کین سیاه تاب چقدر نیازمندی به جعل و تحریف و دستبرد و بیتوته در سراب [2019 Nov] 
*اعتراف مریم رجوی به تبهکاری و جاسوسی بر علیه منتقدان [2019 Nov] 
*فرو ریزش خاکریزهای رژیم در لبنان و عراق، آزادی زندانیان در روزهای اخیر در ایران؟  [2019 Oct] 
*رئیس جمهور« اسلام دمکراتیک وبردبار» و جاسوسی و جاسوس پروری برعلیه منتقدان [2019 Oct] 
*دعوت به مبارزه مسلحانه مردم عراق توسط مسعود رجوی  [2019 Oct] 
*اسناد تأیید و تشویق خمینی برای اعدام عناصر رژیم پهلوی توسط رجوی  [2019 Oct] 
* پیام رجوی با تاریخ سه روز بعد، و بازمصرف بانو مرضیه  [2019 Oct] 
*دختر آبی و رئیس «جمهور»؟ برگزید ه مقاومت و «اسلام دمکراتیک و بردبار»! [2019 Oct] 
*دختر آبی و رئیس «جمهور»؟ برگزید ه مقاومت و «اسلام دمکراتیک و بردبار»! [2019 Oct] 
*کوهها جنبیدند – کلمات نه” [2019 Sep] 
*بی تا تر از تفنگ، جهنده تر از گلوله، دخت آبی آبی، فیروزه ای، فیروزه ای ترین  [2019 Sep] 
*کشف جدید دانشمند «مریم رجوی»: یک فقره «هرمافرودیت»  [2019 Aug] 
*دو مُردار در یک بستر عفن، « مُرداب» [2019 Jul] 
*خاطره ای از ۸ تیر ۵۵ و خانه تیمی حمید اشرف  [2019 Jun] 
*چه رویی دارد این رهبر ، سرسگ را! سلامت باد [2019 Jun] 
*رجوی دقیقه ۹۰ برگ ۲۱ اش را کشید (مرگ مهدی افتخاری)  [2019 Jun] 
*هراس خامنه ایی و آتش بفرمان مهره جنایتکار اطلاعاتی، امنیتی رژیم و اعتراف به راز « قتل عام ۶۷» توسط خمینی [2019 May] 
*چهره زرده تخم مرغی ظریف، ازدستکش سفید تا پرفسورحقوق بشر  [2019 May] 
*ایرج مصداقی و « حرفه» و کمدی درام « شادی ها» ومحصولی جدیدی ازسازمان «عبا »  [2019 Apr] 
*ه سیل ، نه ویرانی، نه …، چهل سال است دو روی سکه ایران را سراسر نکبت گرفته [2019 Mar] 
* «شاه» صدای مردم را شنید، «رضا پهلوی» نه! [2019 Mar] 
*گزارش مفصل از زندان های مریم رجوی در آلبانی با عکس‌های اختصاصی  [2019 Feb] 
*تبدیل مراسم سنتی عاشورای مجاهدین، به رویارویی با رضا پهلوی [2019 Feb] 
*اقدام نمادین: دیدارپمپئو ومسیح علی نژاد [2019 Feb] 
*خبرجعلی حضور مجاهدین خلق درعراق، نیازمشترک جمهوری اسلامی و رجوی [2019 Jan] 
*مرگ بهترین بابای دنیا، یا مرگ بهترین رهبرعقیدتی دنیا؟  [2019 Jan] 
*درمان۵۰۰۰مردم آلبانی توسط مریم رجوی، فساد وجنایت واخاذی، بنام همیاری [2018 Dec] 
*چرا رئیسی درفلاکت واستیصال مدعی است حکم قتل نداده است؟  [2018 Dec] 
*تهاجم مریم رجوی به رضا پهلوی بعنوان «تهدید اصلی بشریت» و «عامل وزارت اطلاعات وخامنه ای» [2018 Nov] 
*کینه توزی مریم رجوی ازمسیح علی نژاد وشکوه دختران انقلاب [2018 Nov] 
*کینه خامنه ایی ومریم رجوی نسبت«دختران انقلاب»، وجعل شعارهای مردم ایران  [2018 Nov] 
*سند صوتی کاک حسام ازفرماندهان مجاهدین با سیامک نادری پس ازجدایی ازسازمان [2018 Nov] 
*راه حل دادخواهی- ایجاد کمپین جهانی دادخواهی قتل عام ۶۷ [2018 Oct] 
*تظاهرات مسلحانه ۵مهر۶۰ ناقوس شکست مبارزه مسلحانه چریک شهری رجوی [2018 Sep] 
*گریه های کودک ۶ماهه درسلول انفرادی گوهردشت و مادر زیربازجویی وشکنجه [2018 Sep] 
*دگردیسی رجوی وایستادن رو در روی حنیف نژاد [2018 Sep] 
*فرزین نصرتی، طوقی سینه بازو ستبر سربدار ۶۷گوهردشت [2018 Aug] 
*آذر واقعاً «آذر» بود ودرزندان گوهردشت، «سلیمانی!» بر تخت شکنجه ها و وفا ی به عشق [2018 Aug] 
* مجید معروف خانی، طوقی سربدار۶۷ گوهردشت  [2018 Aug] 
*جبارشبانی، ازطوقیان سربدار۶۷ گوهردشت [2018 Aug] 
*تجاوز به زنان در اوین و گوهردشت «زنان» فرشته های سربدار به آئین ماهیان سیاه کوچولو [2018 Jul] 
*« فروغ جاویدان»ـ جنون شیفته کسب قدرت رجوی وکین برعاشقان [2018 Jul] 
*گرازهای شهردار! گورهای طوقیان سربدار درهم شکستنی نبود ونیست  [2018 Jul] 
*« طوقیان سربدار۶۷» زنجیرناپذیران سلول دژم [2018 Jul] 
*چرخه مرگ و پدیده های کسب وکار مافیایی زوج رجوی [2018 Jul] 
*عکس ۲۰۰ تن ازافرادی که با فریب ونیرنگ زوج رجوی به اشرف کشاندند [2018 Jul] 
*رجوی بیش از۱۰۰۰ تن را با نیرنگ و وعده شغل، پول، کیس پناهندگی، زن وخوشگذرانی… به اشرف کشاند [2018 Jul] 
*روشنگری با استناد به سخنان رجوی وسازمان،‌ از دروغ های مریم درویلپنت  [2018 Jul] 
*حقیقت‌ مانا- گزارشی به سه نسل- خطاب به رجوی [2018 Jun] 
*خروج امریکا ازبرجام بسود، یا به زیان مردم ومقاومت؟  [2018 Jun] 
*فراخوان تحقیقات به مریم رجوی، بیش از۱۰۰ خودکشی و قتل درمجاهدین [2018 May] 
*ترامپ، مریم سلامت می کند – کُرنش نثارت می کند [2018 May] 
*پدیده مافیایی قاچاق انسان در مجاهدین [2018 Apr] 
*پدیده استخدام مزدور توسط رجوی – بعنوان اعضای ارتش آزادیبخش «ملی؟» [2018 Mar] 
*خبرفوری به مردم و مریم رجوی ( بازتاب انتشار خبرمهدی افتخاری … را کشتند) [2018 Mar] 
*مهدی افتخاری ( فرمانده فتح ا لله - فرمانده و طراح پرواز بنی صدرورجوی به پاریس) را کشتند [2018 Mar] 
*“مرد قیچی بدست “( شبحی در سایه می چرخد )  [2018 Mar] 
*فرارازدست مجاهدین ومریم رجوی درآلبانی؟ موسی دامرودی وغلام رضا میرزایی [2018 Mar] 
*خودکشی دخترجوانی بنام سمانه بزرگان فر درتشیکلات مریم رجوی درآلبانی [2018 Mar] 
*استیصال و شکست خامنه ایی وذلالت وکینه توزی مریم رجوی ازشکوه دختران انقلاب [2018 Mar] 
*حرمسرا، رقص رهایی [2018 Mar] 
* “سرکش تر از ستاره منم” [2018 Mar] 
*پیام به خانواده ها درنوروز۹۷(وضعیت رقت انگیزاعضای مجاهدین درآلبانی) و عکسهای اختصاصی [2018 Mar] 
*«منظومه تقویم سال » ۱۳۹۱ [2018 Mar] 
*ولایت عقیدتی رجوی ، جعل وتحریف نص صریح آیات قران ونهج البلاغه وسنّت پیامبران [2018 Mar] 
*من هر روزتکه پاره میشوم، هرروز، مث امروز [2018 Feb] 
*امریکا پیگیر یک خلبان اف ۵ ویک شهروند ناپدید و سربه نیست شده بدست رجوی [2018 Feb] 
*سه عکس وچند خاطره ازفوتبال و زندان و اشرف وآلبانی [2018 Feb] 
*لیست اسامی کشته شدگان زیر شکنجه و سربه نیست کردن زندانیان سال۷۳ بدست رجوی [2018 Feb] 
*علیرضا طاهرلو، از چاله خمینی تا سیاهچاله رجوی [2018 Feb] 
*لیست و عکس بازجویان و شکنجه گران زندانهای سال۷۳، تحت عنوان پروژه رفع ابهام [2018 Feb] 
*کتاب‌های سیامک نادری [2018 Feb] 
*فضاحت موضعگیری مریم رجوی درباره دختران وزنان آزاده بی روسری [2018 Feb] 
*عکسها، ازابعاد دستگیرها سخن می گویند [2018 Feb] 
*عکس‌های زندانیان سال ۷۳ در زندان‌های رجوی و قرارگاه اشرف [2018 Jan] 
*اسامی بیش از ۴۰۰ تن از زندانیان پروژه رفع ابهام سال ۷۳ در زندان‌های رجوی در قرارگاه اشرف [2018 Jan] 
*بمناسبت پیام آقای اسماعیل وفا یغمایی به رجوی – فتوای فحّاشی رهبری: رمال نویس [2018 Jan] 
*آقا وخانم رجوی! چرا آمارمرگ ومیر مجاهدین درآلبانی، سه برابرآماری است که که درعراق تحت محاصره پزشکی است؟ [2018 Jan] 
*تلاش رجوی برای جلب رضایت دولت امریکا برگزاری رژه نمایشی مجاهدین پس ازارائه طرح عملیات سرنگونی [2018 Jan] 
*مذاکرات رجوی با ژنرال پترائوس وارائه طرح سرنگونی رژیم [2018 Jan] 
*خروش زنان [2018 Jan] 
*روشنگری از چند نمونه ازجعل و دروغ و ترفند توزیع عکس و شعارنویسی بنام رهبرمقاومت! [2018 Jan] 
*هشدار! به جعل وترفند ویدئویی مجاهدین، برای کشاندن تظاهرات مردم به مبارزه مسلحانه  [2018 Jan] 
*خروش مردم- شیادی مضحک روحانی- بورشدن رجوی [2018 Jan] 
*مریم ومسعود رجوی! رو در روی مسیح وکالم انجیل - درسه پرده [2017 Dec] 
*جوابیه آقا وخانم رجوی! و پشت پرده ها [2017 Dec] 
*روشنگری در مورد جنایات رجوی: درخواست تشکیل هیئت تحقیق پزشکی وپلیس جنایی [2017 Dec] 
*آقای وخانم رجوی! شما بگین! من چی بگم؟ شما بگین، من چه بنویسم؟! [2017 Dec] 
*اقدامات مریم و مسعودرجوی قبل وپس از مبادرت به قتل درلیبرتی [2017 Dec] 
*« گاه آنقدر خشمگینم که ...»  [2017 Dec]