«شاه» صدای مردم را شنید، «رضا پهلوی» نه!
سیامک نادری

    «شاه» صدای مردم را شنید، «رضا پهلوی» نه!

این مقاله نگاهی پراتیک  براساس وحدت و تفاهم و نه تضاد و تخاصم، جهت مبرم ترین مسئله مبارزه با رژیم جمهوری اسلامی یعنی مقولهٔ عام « رهبری» انقلاب است. هدف از آن نه تحلیل شخصت آقای رضا پهلوی، بل اندیشه و عملکرد او درقبال همین امر رهبری و آنچه ازحقیقتی که خواه  و ناخواه پیش روی ما قراردارد.

محمد رضا شاه زمانی صدای  مردم را شنید، که دیگر گلولهٔ بهمنی از توده های مردم ، شتابان از میانه راه گذشته و با  صدای ضعیف و لرزان از وحشت و دیر هنگام شاه  در برابر این بهمن عظیم، غول آسا و مهیب سربرآورده درکف خیابان، نمایان شده و درچنین حتمیّتی  حتّی « مرغ طوفان » هم هرگزنمی توانست دربرابرش مجالی یافته و پایداری کند. اگر محمد رضا شاه یک یا دوسال پیش از این بختیار و ابتکارعمل موجود را به عرصه میدان کشانده بود، «شاید» راه گریزی ازاین نکبت ارتجاع تاریخی پیش رویمان که ریشه های مذهبی عمیقی تنیده شده ای دربطن جامعه داشت، متصوّر می گشت.

شاه زمانی صدای مردم را شنید که برای همگان تداعی  « آوازقو»  و احتضاری چونین  بود( هنگامی که  قو آوازی سرمیدهد در پندار همگان  گویی از سرنشاط و خوشی و سرزندگی است، اما قوها  تنها بهنگام احتضار و مرگ، چُونین  آوازی سرمیدهند).

    اینک مبرم ترین وظیفه ملی و میهنی درشرایط کنونی برچیدن حاکمیّت رژیم جمهوری اسلامی است. مردم به رهبری و تشکل و جبهه ایی  جهت هدایت و پیشبرد امر مبارزه و تحقق آن نیازدارند. در وضعیت کنونی مردم بدنبال آن نیستند که نوع حکومت و رئیس جمهور یا شاه پس ازخلع ید ازرژیم جمهوری اسلامی را انتخاب ویا تعیین کنند. این امر منوط به انتخابات آزاد و آراء مردم  پسا جمهوری اسلامی است.

به همین دلیل با گذشت بیش از یکسال از قیام دی ماه ۹۶ آنچه که تاکنون در پراتیک ملموس صحنه  پیش رو،  وبیان آقای رضا پهلوی مشاهده می کنیم ملاک حقیقت است. و این بوضوح نشانگر آن است که آقای رضا پهلوی صدای مردم را نشنیده و بجای تمرکز براصلی ترین و مبرم ترین وظیفه  روز درشرایط و بزنگاه حسّاس کنونی، و پاسخ و پژواک  صدای مردم، اقدام به تشکیل «پروژه ققنوس» جهت بازسازی دوران « پسا» جمهوری اسلامی است؟.

پروژه ققنوس و هر اقدامی دیگر از این دست ازسوی هرفرد و جریان، جهت بازسازی ایران آینده، امری بغایت مثبت و ارزنده  تلقی می گردد، امّا درشرایطی که هیچ اقدام عملی درجهت مبارزه و خواست مردم صورت نگیرد، پروژه ققنوس برغم اینکه ایده ایی مثبت برای بکارگیری متخصصان است، اما هیچ تغییر و تبدیلی درامرپیشبرد هدف اصلی نداشته و ندارد و چه بسا انرژی لازمه آقای رضا پهلوی صرف همین موضوعی شده است که در اولویَّت بندی، مقوله اول نقشه میسر مبارزه نبوده و نیست. و این مترادف همان نشنیدن صدا و طنین مردم بجان آمده زیر یوغ ستم رژیم آخوندی است. مردمی که جانشان را درکف خیابان گذاشته اند، وعده بازسازی در آینده را  نمی خواهند. این همان فاصله اندیشه و عمل مردم و آقای رضا پهلوی است.

دربهترین حالت پروژه ققنوس آنچنان که درمقاله ای حتّی با نگاه مثبت  آقای کوروش عرفانی{۱} « در حد یک نمایش تبلیغاتی زود گذر» تقلیل می یابد. اگرچه از نظرمن حتّی اگر دوام و قوام نیز بیابد، باید گفت: اینک و امروز، مردم دنبال سُس نیستند، مردم غذا می خواهند، مردم غذای اصلی را ندارند، سُسِ منهای وجود غذای اصلی، نه تنها گرسنگی عظیم مردم را دوا نخواهد کرد بلکه برمشکلات ارگانیزم این اندام واره خواهد افزود.

مردم نیازمند ققنوس رهبری، تشکیل جبهه ایی متحد و متشکل هستند، نه نیازمند ققنوسی برای پسا سرنگونی حاکمیّت ولایت فقیه. مردم نیازمند هدایت رزم سرنگونی هستند و نه بزم وعده بازسازی آینده ایران؟. مردم دنبال رهبری و جبهه ای از رهبران پرچم برافراشته  برای انقلاب هستند و نه بدنبال تعیین رهبر و رئیس جمهور و پادشاهی برای پسا انقلاب؟. و این بمثابه نشنیدن صدا وخواست مردم است.

پروژه ققنوس آخرین پرده از نشنیدن صدای مردم توسط آقای رضا پهلوی برای ارائه برنامه و اقدام به عمل درجهت  سرنگونی رژیم آخوندی و آیینه ایی از نقش وسمت سو و انگیزش های آقای رضا پهلوی درشرایط کنونی و آینده ایران است. و از قضا بسیار طبیعی است که آن روی سکّهٔ بی عملی، بالمال  نیازمند پرکردن و پردازش نمای طرح ققنوس دراین روی سکّه است.

کما اینکه ایشان بکرّات گفته اند:«‌ نقش من هماهنگ کننده است» به عبارتی در رأس همه قرارداشتن، پیش و پس از سرنگونی هم همین نقش را برای خود متصوّر می دانند. و اگرهم متصوّر نمی دانند و خود را کنار می کشند باز هم همین منظور را تداعی میکنند که نقش رهبر و هدایت کننده را برعهده نخواهد گرفت.

اتفاقاً بعکس، آنچه  مردم می خواهند« ققنوس رهبری» است، زیرا در این چهاردهه بدلیل آزمایشی که احزاب، سازمان ها و گروه های سیاسی و در رأس آنها مجاهدین خلق و رجوی بدلیل سازمانیافته ترین نیروی دارای پایگاه اجتماعی و مشروعیت سیاسی پس داده اند، اعتماد و جایگاه مردمی خود را ازدست داده و پس ازاینهمه رنج و خون سرنوشت مردم چیزی جز کف دستان تهی از اپوزیسیون و رهبری و نیروی هدایت کننده، نبوده و نیست. بله، خلاء جایگا ه رهبری و اپوزیسیون و تشتّت و پراکندگی ناشی از آن… همین توصیف« ققنوس رهبری» و برآمدن مجدّد رهبری از خاکستر این چهاردهه،  لازمه همین ضربه به اعتماد مردم و تشتّت بین نیروها و جریان ها  است و دقیقاً « ققنوس رهبری»   به این صفت  معنا ومفهوم می یابد.

مسئولیّت خطیر و اولویت اصلی مردم و میهن درخاکستر به نکبت نشسته، برآمدن «ققنوس رهبری» است. کما اینکه پروژه ققنوس نیز بدون ارتباط با این مقوله، امری مجازی و نمایشی و در بهترین شکل بدلیل عدم شناخت ازشرایط کنونی اقلیمی و مردم میهن، داده های آنها نمی تواند حاوی راه حل های پراتیک پسا سرنگونی باشد. سایرموضعگیری های ایشان نیزهمین را نشان میدهد:

رضا پهلوی در سخنرانی در مؤسسه واشینگتن برای خاور نزدیک{۲} در ۲۴ آذر ۹۷ خطاب به امریکا و اروپا  می گوید:« شما نمی‌توانید بیایید و بگویید می‌خواهیم به مردم ایران کمک کنیم ولی تغییر رژیم نمی‌خواهیم. شما می‌خواهید ما به دموکراسی برسیم وقتی این رژیم بر سر کار است. این تناقض است.»

سخنان او درست است امّا جایی که به عملکرد خود او میرسد، همین تناقض به چشم می خورد.

کما اینکه آقای رضا پهلوی، در جلسه سخنرانی در یکی از اندیشکده‌های آمریکا{۳} گفت:« اگر کشورهای غربی اموال حکومت ایران در خارج از کشور را مصادره کرده و دراختیار نیروهای “دموکرات” قرار دهند بهتر از آن است که آنها را به ایران بفرستند.»

اولویت و الزام اصلی در بُرهه کنونی، نه مصادره اموال رژیم است، و نه چنین امکانی برای دولت های غربی مقدور و میسّر وقابل اجراست، فهم این مسئله درسیاست بین المللی دشوار نیست.

اگر مردم ایران درشرایطی همانند مردم ونزوئلا درکف خیابان حضور داشته  و رهبری مشخصی هم داشتند و رهبری هم مانند خوان‌ گوایدو  پرچم مبارزه را بدست می گرفت و به میان آنان می آمد، «شاید» می توانست چنین پیشنهادی جای طرح داشته باشد. اما چنین پیشنهاد و موضعگیری های زودرس و بلافرجامی، نشان ازعدم پختگی و یا نشانه اقدام بدون چشم انداز همکاری و هماهنگی آتی با سایر گروه ها و شخصیت های میهن و اتکاء به آنها برای تشکیل رهبری مبارزه است.

اگر پروژه ققنوس دربهترین حالت هم به سرانجام رسد، درمثل مناقشه نیست، اما اگر این منار را برداشتیم( ققنوس) آنرا کجا بگذاریم؟ ، «چاه نکنده منار دزدیده».

اگرچه مواضع آقای ایرج مصداقی درباره آقای رضا پهلوی در مصاحبه با میهن تی وی در دو سه ماه پیش را، اصولی و منطقی و کاملاً بجا دیده و خود نیز چنین نظری دارم، اما ایشان درمصاحبه دو هفته پیش گفته بودند:«‌ اشکال رضا پهلوی این است که مشاورین خوبی ندارد.»( چه درگذشته و چه اینک وامروز).

بنظرمن مشکل دراین نیست که رضا پهلوی مشاورین خوبی ندارد. فقدان مشاورین خوب، نمی تواند بعنوان یک «شرط » و یا «شرط تعیین کننده» درمورد ایشان مصداق داشته باشد. سخن این است که آقای رضا پهلوی بالقوه فاقد این پتانسیل برای بدست گرفتن رهبری درصحنه عمل و تشکیل یک جبهه و شورای رهبری  است. خصوصیات و ویژه گی های او قرابت بسیاری با پدر( محمد رضا)  دارد، تا با پدربزرگشان (رضا شاه)، رضا شاه درعمل و پیشبرد کارها بُرش لازمه را  داشت.

هنگامی که درسال ۹۶ در آلبانی برای اولین بارچهره، وبویژه حالت وسخنان« امیرعباس فخرآور» را دریوتیوپ  دیده وشنیدم، درهمان یکی دو دقیقه اوّل دون شأن، فهم  وصداقت انسانی بود که بتوان بیش ازاین چهره وسخنانش را دنبال کرد. برای من نه مضحک وخند دار، بلکه متأسفانه بسیاردردناک بود که درنکبت این چهاردهه، چنین عناصری، بازیافتی درصحنه سیاسی پیدا کرده اند.

مشکل این نیست که رضا پهلوی مشاورین خوبی ندارد،  این مشکل درخود آقای رضاپهلوی است که درسن بالای ۵۰ سالگی ونه جوانی، درکناراین دست افراد قرارمی گیرد، اشکال اصلی نه به مشاورین، بل به خود آقای رضا پهلوی ونگاه و انتخابش برمی گردد. وقتی در دوعکس رضا پهلوی و امیرعباس فخرآور را درکنارهمدیگر دیدم، من به این عنصر بازیافت شده درسیاست به این «گل آلود» امتیاز میدهم.

امیرعباس فخرآور و رضا پهلوی

سخنان ایشان مبنی براینکه :«‌مردم خودشان می دانند چکارکنند.» این بمنزله نفی ضرورت رهبری و نفی تشکل هدایت کننده دراشکال  و صورگوناگون آن، و نشانه ایی از نظرگاه و توجیه  بی عملی ایشان است.

خاستگاه شعارهای مردم درقیام ۹۶ و نام بردن از رضا خان و دروان پهلوی،‌ نه بدلیل آرمانگرایی، خواست وانتخاب ایده آل و مطلوب، بل بیش و پیش از همه ناشی از نکبت و سیاهی سراسر فساد و جنایت تحمل ناپذیر رژیم جمهوری اسلامی میشود.

کما اینکه در عراق در اندک زمانی پس از سرنگونی صدام درسال ۱۳۸۲مردم و حتی شیعیان نیز بدلیل فساد و جنایت ونا امنی بصراحت اظهار می کردند:« زمان صدام خیلی بهتر از شرایط کنونی بود.» و این دال بر نادیده انگاشتن فساد و جنایت صدام نبود.

مقبولیّت رژیم بعثی و صدام درقیاس با حاکمیت شیعیان، و یا مقبولیّت شاه در قیاس با رژیم جمهوری اسلامی، حقیقتی انکار ناپذیر است. اما تاکنون آقای رضا پهلوی هرگزنقدی و سخنی از خطاها و اشتباهات پدر و پدربزرگ خویش سخن بر زبان نرانده اند. همچنانکه خانم فائزه رفسنجانی درنقد رژیم آخوندی‌، آری، درنقد پدر، نه!.

هنگامی که شخص محمد رضا پهلوی خطاب به مردم بپاخاسته گفتند:« شما ملت ایران علیه ظلم و فساد بپا خواستید» و انقلاب را تائید کردند و گفتند:«من نیز پیام انقلاب شما را شنیدم.»{۴}؛ و با اشاره به ظلم، بی قانونی و فساد قول دادند که آنها دیگر تکرار نخواهند شد. قیاس حکومت چهل ساله قرون وسطایی رژیم جمهوری اسلامی با دوران پدر خود، شاخص مناسبی برای ارزش گذرای نبوده و نیست. و این مصادره کردن جنایت وفساد رژیم اهریمنی بسود پهلوی است.

رنگین کمان مردم ایران، صداقت رهبری را می خواهند نه سیاست پیشگی،‌ نقض عهد و دو دوزه بازیهای رایج. بعنوان مثال:

درقیام سال ۸۸ رجوی برعهده گرفتن رهبری قیام و انقلاب را به آقای رضا پهلوی پیش کش می کرد و اینکه خود کنار می کشد و به همان کار مورد علاقه اش که همانا کتاب« تبیین جهان» است می پردازد. زیرا بدلیل اینکه از یک سو در لیست تروریستی امریکا  و ازسوی دیگر در عراق و اردوگاه اشرف در محاصره دولت عراق تحت نفوذ رژیم جمهوری اسلامی  قرارداشت، در اصل این نمایش حاتم بخشی، و چشمک و چراغ، نه به رضا پهلوی، بل به امریکا بود. کما اینکه در قیام ۹۶ هنگامی که حتّی شعارهایی درحمایت از «رضاخان …»سرداده شد، رجوی شاه و رضا پهلوی را درکنار رژیم آخوندی و دشمن مردم و میهن معرفی کرده و تا همین یکماه پیش نیز درکنفرانس ورشو درلهستان و… با شعار« نه آخوند، نه شاه، مصدق روحت شاد» ظاهرشدند.

همچنانکه درقیام سال ۸۸ به خامنه ایی و رفسنجانی و مجلس خبرگان نامه می نوشت که رفسنجانی را بر سرکار بگمارد، و در واقع  معکوس آن به خامنه ایی «پیام» می داد که رفسنجانی و قیام ۸۸ را پس بزند!. و در پشت پرده درباره قیام ۸۸ میان اعضای مجاهدین بصراحت می گفت:«‌ دیگی که برای من نجوشد بگذار سرسگ در آن بجوشد.»

پیش از این درسال ۱۳۶۱نیز رجوی و شورای ملی مقاومت که درآن شرایط آلترناتیوی سازمانیافته، گسترده و مشروع تر درصحنه سیاسی حضورداشت، شورای متخصصان برای بازسازی ایران آینده را بنا نهاد. امّا پس از۳۶ سال گردی از خاکستر این شورا و متخصصان آن هم با قی نمانده است. و اگر هم برفرض بجا مانده باشد، تغییرات ۳۶ ساله اقلیمی و تکنولوژی و… آن داده ها را بی اساس و ناکارامد می سازد.

آمار و ارقام بازدید کنندگان مصاحبه های آقای رضا پهلوی در رسانه ها و یوتیوپ نشانی دیگر از این است که برغم اینکه مردم( تنها صدا و شعار و استقبال شنیده شده درتأیید یک شخص و سیستم( رضا شاه) درقیام دیماه ۹۶ بدون درنظرگرفتن خاستگاه آن که در سطور فوق بدان اشارت شد) نشانگر آن است که مردم نیز پژواک صدایشان را نشنیدند.

دریک نگاه گذرا می توان از۳۳ مصاحبه ایشان، بدون درنظرگرفتن مصاحبه با تلویزیون «من و تو» و مصاحبه با خانم مسیح علی نژاد، بدلیل پربیننده بودن این دو برنامه خاص، که ناشی ازبینندگان برنامه های آنها است، میانگین ۳۳مصاحبه در بازه زمانی دوسال اخیر ۲۴ هزار بازدیدکننده خواهد بود.

پیش و بیش ازهرچیز، مردم نیازمند رهبری برای مبارزه و برچیدن رژیم جمهوری اسلامی هستند، پیش و بیش ازهر چیز مردم صداقت رهبران می خواهند.

بدون برخاستن « ققنوس رهبری» و تشکیل جبهه ایی از گروهها و شخصیت های ملی و مبارز، و لاجرم ارتباط و هماهنگی با شخصیت های مبارز ودمکراتیک  داخل میهن که وجودشان در شناخت و پیوند با روح و نبض جامعه کنونی گره خورده است، نمی توان قدمی برای مردم و میهن و رهایی از این نکبت چهل ساله برداشت. این دو لازم وملزم همدیگر در امر مبارزه و پیشبرد و عمق دادن آن و به میان کشاندن مردم برای تغییر رژیم هستند. تنها چنین رویکردی بمعنای شنیدن صدای مردم قلمداد می شود. مردم بزمی برای رزم می خواهند و در چنین رزمی، بزمی برای آینده و پروژه ققنوس برای بازسازی و آبادانی میهن نیز، معنا و مفهوم حقیقی، و مقدم و مؤخر خود را می یابد.

ضمیمه :

 

https://news.gooya.com/2019/02/post-23755.php –  { ۱}

https://www.radiofarda.com/a/reza-pahlavi-what-is-{۲}

– next/29656983.html

http://www.bbc.com/persian/iran-46575472 {۳} –

https://www.youtube.com/watch?v=UrKBzJm5GrA  {۴} –

«شاه: من نیز پیام انقلاب شما ملت ایران را شنیدم»

۱۶ اسفند۹۷

سایت حقیقت مانا 

 

منبع:پژواک ایران


سیامک نادری

فهرست مطالب سیامک نادری در سایت پژواک ایران 

*زیر سوال بردن اطلاعیه های کمیسیون شورا توسط مجاهدین خلق؟- دادگاه حمید نوری [2021 Aug] 
*شکستن دیوار صوتی قتل عام۶۷؛ جعبه سیاه در دادگاه [2021 Aug] 
*قتل عام ۶۷؛ امنیتی‌ترین پرونده نظام در دادگاه سوئد؛ «مسئله‌ای» که اگر شروع بشود «پایانی نخواهد داشت…» [2021 Jul] 
*۱۴۲ بازجو، شکنجه گر و زندانبان در شورای ملی مقاومت [2021 Jul] 
*«منصور» و « مداح» سرکوبگر رجوی در تشکیلات درگذشت [2020 Feb] 
*قاسم سلیمانی و لاجوردی، دو جنایتکار و پیشانی جنگی برون و درون مرزی نظام [2020 Jan] 
*تفاوت ۱۸۰ درجه ای رجوی، با اعضای مجاهدین خلق [2020 Jan] 
* درگذشت پدری شریف، ‌از پدران طوقیان سربدار «قتل عام ۶۷»  [2020 Jan] 
*سلبریتی؟، یا کولبران خامنه ای و فاشیزم مذهبی؟ [2020 Jan] 
*« جنایت و مکافات» یک رهبر قاتل [2020 Jan] 
*علت ظهور «رجوی» پس از کشته شدن «قاسم سلیمانی» [2020 Jan] 
*جُوکر جنگ مسلحانه، دُن کیشوت زرد رسانه [2020 Jan] 
*سایت مجاهدین خلق: مریم رجوی را « صاحب» مردم دانست  [2019 Dec] 
*قتل عام آبان ۹۸ نمودی از قتل عام۶۷  [2019 Dec] 
*میرحسین موسوی رو در روی « خامنه ای» یا «نظام»؟ [2019 Dec] 
*تکذیب هویت حمید عباسی توسط حسن نوروزی آخوند ماله کش قضایی  [2019 Nov] 
*افتضاح دیگری برای مریم رجوی و همکار جولیانی با فساد و رشوه در استیضاح ترامپ  [2019 Nov] 
*تقدیم به « مریم » شمشیر کین اسلام سیاسی « رجوی»  [2019 Nov] 
*آه ای بانوی کین سیاه تاب چقدر نیازمندی به جعل و تحریف و دستبرد و بیتوته در سراب [2019 Nov] 
*اعتراف مریم رجوی به تبهکاری و جاسوسی بر علیه منتقدان [2019 Nov] 
*فرو ریزش خاکریزهای رژیم در لبنان و عراق، آزادی زندانیان در روزهای اخیر در ایران؟  [2019 Oct] 
*رئیس جمهور« اسلام دمکراتیک وبردبار» و جاسوسی و جاسوس پروری برعلیه منتقدان [2019 Oct] 
*دعوت به مبارزه مسلحانه مردم عراق توسط مسعود رجوی  [2019 Oct] 
*اسناد تأیید و تشویق خمینی برای اعدام عناصر رژیم پهلوی توسط رجوی  [2019 Oct] 
* پیام رجوی با تاریخ سه روز بعد، و بازمصرف بانو مرضیه  [2019 Oct] 
*دختر آبی و رئیس «جمهور»؟ برگزید ه مقاومت و «اسلام دمکراتیک و بردبار»! [2019 Oct] 
*دختر آبی و رئیس «جمهور»؟ برگزید ه مقاومت و «اسلام دمکراتیک و بردبار»! [2019 Oct] 
*کوهها جنبیدند – کلمات نه” [2019 Sep] 
*بی تا تر از تفنگ، جهنده تر از گلوله، دخت آبی آبی، فیروزه ای، فیروزه ای ترین  [2019 Sep] 
*کشف جدید دانشمند «مریم رجوی»: یک فقره «هرمافرودیت»  [2019 Aug] 
*دو مُردار در یک بستر عفن، « مُرداب» [2019 Jul] 
*خاطره ای از ۸ تیر ۵۵ و خانه تیمی حمید اشرف  [2019 Jun] 
*چه رویی دارد این رهبر ، سرسگ را! سلامت باد [2019 Jun] 
*رجوی دقیقه ۹۰ برگ ۲۱ اش را کشید (مرگ مهدی افتخاری)  [2019 Jun] 
*هراس خامنه ایی و آتش بفرمان مهره جنایتکار اطلاعاتی، امنیتی رژیم و اعتراف به راز « قتل عام ۶۷» توسط خمینی [2019 May] 
*چهره زرده تخم مرغی ظریف، ازدستکش سفید تا پرفسورحقوق بشر  [2019 May] 
*ایرج مصداقی و « حرفه» و کمدی درام « شادی ها» ومحصولی جدیدی ازسازمان «عبا »  [2019 Apr] 
*ه سیل ، نه ویرانی، نه …، چهل سال است دو روی سکه ایران را سراسر نکبت گرفته [2019 Mar] 
* «شاه» صدای مردم را شنید، «رضا پهلوی» نه! [2019 Mar] 
*گزارش مفصل از زندان های مریم رجوی در آلبانی با عکس‌های اختصاصی  [2019 Feb] 
*تبدیل مراسم سنتی عاشورای مجاهدین، به رویارویی با رضا پهلوی [2019 Feb] 
*اقدام نمادین: دیدارپمپئو ومسیح علی نژاد [2019 Feb] 
*خبرجعلی حضور مجاهدین خلق درعراق، نیازمشترک جمهوری اسلامی و رجوی [2019 Jan] 
*مرگ بهترین بابای دنیا، یا مرگ بهترین رهبرعقیدتی دنیا؟  [2019 Jan] 
*درمان۵۰۰۰مردم آلبانی توسط مریم رجوی، فساد وجنایت واخاذی، بنام همیاری [2018 Dec] 
*چرا رئیسی درفلاکت واستیصال مدعی است حکم قتل نداده است؟  [2018 Dec] 
*تهاجم مریم رجوی به رضا پهلوی بعنوان «تهدید اصلی بشریت» و «عامل وزارت اطلاعات وخامنه ای» [2018 Nov] 
*کینه توزی مریم رجوی ازمسیح علی نژاد وشکوه دختران انقلاب [2018 Nov] 
*کینه خامنه ایی ومریم رجوی نسبت«دختران انقلاب»، وجعل شعارهای مردم ایران  [2018 Nov] 
*سند صوتی کاک حسام ازفرماندهان مجاهدین با سیامک نادری پس ازجدایی ازسازمان [2018 Nov] 
*راه حل دادخواهی- ایجاد کمپین جهانی دادخواهی قتل عام ۶۷ [2018 Oct] 
*تظاهرات مسلحانه ۵مهر۶۰ ناقوس شکست مبارزه مسلحانه چریک شهری رجوی [2018 Sep] 
*گریه های کودک ۶ماهه درسلول انفرادی گوهردشت و مادر زیربازجویی وشکنجه [2018 Sep] 
*دگردیسی رجوی وایستادن رو در روی حنیف نژاد [2018 Sep] 
*فرزین نصرتی، طوقی سینه بازو ستبر سربدار ۶۷گوهردشت [2018 Aug] 
*آذر واقعاً «آذر» بود ودرزندان گوهردشت، «سلیمانی!» بر تخت شکنجه ها و وفا ی به عشق [2018 Aug] 
* مجید معروف خانی، طوقی سربدار۶۷ گوهردشت  [2018 Aug] 
*جبارشبانی، ازطوقیان سربدار۶۷ گوهردشت [2018 Aug] 
*تجاوز به زنان در اوین و گوهردشت «زنان» فرشته های سربدار به آئین ماهیان سیاه کوچولو [2018 Jul] 
*« فروغ جاویدان»ـ جنون شیفته کسب قدرت رجوی وکین برعاشقان [2018 Jul] 
*گرازهای شهردار! گورهای طوقیان سربدار درهم شکستنی نبود ونیست  [2018 Jul] 
*« طوقیان سربدار۶۷» زنجیرناپذیران سلول دژم [2018 Jul] 
*چرخه مرگ و پدیده های کسب وکار مافیایی زوج رجوی [2018 Jul] 
*عکس ۲۰۰ تن ازافرادی که با فریب ونیرنگ زوج رجوی به اشرف کشاندند [2018 Jul] 
*رجوی بیش از۱۰۰۰ تن را با نیرنگ و وعده شغل، پول، کیس پناهندگی، زن وخوشگذرانی… به اشرف کشاند [2018 Jul] 
*روشنگری با استناد به سخنان رجوی وسازمان،‌ از دروغ های مریم درویلپنت  [2018 Jul] 
*حقیقت‌ مانا- گزارشی به سه نسل- خطاب به رجوی [2018 Jun] 
*خروج امریکا ازبرجام بسود، یا به زیان مردم ومقاومت؟  [2018 Jun] 
*فراخوان تحقیقات به مریم رجوی، بیش از۱۰۰ خودکشی و قتل درمجاهدین [2018 May] 
*ترامپ، مریم سلامت می کند – کُرنش نثارت می کند [2018 May] 
*پدیده مافیایی قاچاق انسان در مجاهدین [2018 Apr] 
*پدیده استخدام مزدور توسط رجوی – بعنوان اعضای ارتش آزادیبخش «ملی؟» [2018 Mar] 
*خبرفوری به مردم و مریم رجوی ( بازتاب انتشار خبرمهدی افتخاری … را کشتند) [2018 Mar] 
*مهدی افتخاری ( فرمانده فتح ا لله - فرمانده و طراح پرواز بنی صدرورجوی به پاریس) را کشتند [2018 Mar] 
*“مرد قیچی بدست “( شبحی در سایه می چرخد )  [2018 Mar] 
*فرارازدست مجاهدین ومریم رجوی درآلبانی؟ موسی دامرودی وغلام رضا میرزایی [2018 Mar] 
*خودکشی دخترجوانی بنام سمانه بزرگان فر درتشیکلات مریم رجوی درآلبانی [2018 Mar] 
*استیصال و شکست خامنه ایی وذلالت وکینه توزی مریم رجوی ازشکوه دختران انقلاب [2018 Mar] 
*حرمسرا، رقص رهایی [2018 Mar] 
* “سرکش تر از ستاره منم” [2018 Mar] 
*پیام به خانواده ها درنوروز۹۷(وضعیت رقت انگیزاعضای مجاهدین درآلبانی) و عکسهای اختصاصی [2018 Mar] 
*«منظومه تقویم سال » ۱۳۹۱ [2018 Mar] 
*ولایت عقیدتی رجوی ، جعل وتحریف نص صریح آیات قران ونهج البلاغه وسنّت پیامبران [2018 Mar] 
*من هر روزتکه پاره میشوم، هرروز، مث امروز [2018 Feb] 
*امریکا پیگیر یک خلبان اف ۵ ویک شهروند ناپدید و سربه نیست شده بدست رجوی [2018 Feb] 
*سه عکس وچند خاطره ازفوتبال و زندان و اشرف وآلبانی [2018 Feb] 
*لیست اسامی کشته شدگان زیر شکنجه و سربه نیست کردن زندانیان سال۷۳ بدست رجوی [2018 Feb] 
*علیرضا طاهرلو، از چاله خمینی تا سیاهچاله رجوی [2018 Feb] 
*لیست و عکس بازجویان و شکنجه گران زندانهای سال۷۳، تحت عنوان پروژه رفع ابهام [2018 Feb] 
*کتاب‌های سیامک نادری [2018 Feb] 
*فضاحت موضعگیری مریم رجوی درباره دختران وزنان آزاده بی روسری [2018 Feb] 
*عکسها، ازابعاد دستگیرها سخن می گویند [2018 Feb] 
*عکس‌های زندانیان سال ۷۳ در زندان‌های رجوی و قرارگاه اشرف [2018 Jan] 
*اسامی بیش از ۴۰۰ تن از زندانیان پروژه رفع ابهام سال ۷۳ در زندان‌های رجوی در قرارگاه اشرف [2018 Jan] 
*بمناسبت پیام آقای اسماعیل وفا یغمایی به رجوی – فتوای فحّاشی رهبری: رمال نویس [2018 Jan] 
*آقا وخانم رجوی! چرا آمارمرگ ومیر مجاهدین درآلبانی، سه برابرآماری است که که درعراق تحت محاصره پزشکی است؟ [2018 Jan] 
*تلاش رجوی برای جلب رضایت دولت امریکا برگزاری رژه نمایشی مجاهدین پس ازارائه طرح عملیات سرنگونی [2018 Jan] 
*مذاکرات رجوی با ژنرال پترائوس وارائه طرح سرنگونی رژیم [2018 Jan] 
*خروش زنان [2018 Jan] 
*روشنگری از چند نمونه ازجعل و دروغ و ترفند توزیع عکس و شعارنویسی بنام رهبرمقاومت! [2018 Jan] 
*هشدار! به جعل وترفند ویدئویی مجاهدین، برای کشاندن تظاهرات مردم به مبارزه مسلحانه  [2018 Jan] 
*خروش مردم- شیادی مضحک روحانی- بورشدن رجوی [2018 Jan] 
*مریم ومسعود رجوی! رو در روی مسیح وکالم انجیل - درسه پرده [2017 Dec] 
*جوابیه آقا وخانم رجوی! و پشت پرده ها [2017 Dec] 
*روشنگری در مورد جنایات رجوی: درخواست تشکیل هیئت تحقیق پزشکی وپلیس جنایی [2017 Dec] 
*آقای وخانم رجوی! شما بگین! من چی بگم؟ شما بگین، من چه بنویسم؟! [2017 Dec] 
*اقدامات مریم و مسعودرجوی قبل وپس از مبادرت به قتل درلیبرتی [2017 Dec] 
*« گاه آنقدر خشمگینم که ...»  [2017 Dec]