تحریم انتخابات ساده گیری مبارزه نیست ‏
علی شاکری زند

 

1 ـ در این رژیم هیچ نوع انتخاباتی نیست که مشکلی را حل کند

منظور از تحریم انتخابات اعتراض به نحوه ی برگذاری آن و دستیابی به انتخابات بهتری نیست؛ هدف از آن علنی ساختن عدم مشروعیت رژیمی است که، با تأسیس آن بر پایه ی لگدمال کردن دستاورهای انقلاب مشروطه و رد و انکار اصل حاکمیت ملی از همان نخستین روز حیات خود هیچگاه دارای مشروعیت ملی و دموکراتیک نبوده؛ رژیمی از هر جهت ارتجاعی که مؤسس آن تنها با غصب عنوان انقلاب که جامعه ی تشنه ی آزادی سال 57 به آن دل سپرده بود توانست ضد انقلاب خود را، که ادامه ی همان ضد انقلاب شیخ فضل الله و توپچیان لیاخوف بود، آن هم به صورتی مخوف تر، در جامعه ی منقلب آن روز جا بیناندازد و انتقام مراد ضدمشروطه ی خود را نیز بگیرد.

هدف تحریم کنندگان

 بهبود بخشیدن به انتخابات

در رژیم موجود نیست !

هیچیک از صاحبان صداهای روزافزونی که در داخل و خارج به تحریم این انتخابات برخاست نه آن اندازه سطحی نگاه می کنند که تنها نگران نحوه ی برگذاری انتخابات باشند نه بدان حد خوش خیال که تصور کنند با یک بار تحریم، ولو موفقیت آمیز  رژیم سرنگون می شود. باید انصاف داد و پذیرفت که آنان عمق فساد و درنده خویی این حکومت را بیش از دیگران می شناسند.

هدف این هموطنان از تحریم انتخابات نه اصلاح انتخابات است نه اصلاح رژیم ! هدف از این روش تنها متزلزل ساختن قدرت حاکم است بدین منظور که با آشنایی هرچه بیشتر شهروندان به ارج و حرمت رأی خود، با تقویت اعتماد ملت به نیروی خود، و با گسترش مبارزه و استفاده از روش های وسیعتری از مبارزات منفی و رواج اشکال گوناگون نافرمانی مدنی، سران رژیم سرانجام برای نجات خود به خواست اساسی مردم تسلیم شوند تا جایی که حتی کل رژیم نیز از میان برداشته شود.

2ـ هیچ کس دارای این توهم ساده دلانه نیست که با تحریم یک یا دو دوره انتخابات می توان رژیمی تا دندان مسلح و خونخوار را از میان برداشت.

در این رژیم انتخابات، از هر نوع آن، نمایشی تحمیق گرانه برای مشروعیت بخشیدن به حاکمان، و وسیله ای برای خودی جلوه دادن قدرت حاکم و مشروعیت بخشیدن به آن با  قرار دادن رأی مردم در پشت این یا آن  نهاد «انتخابیِ» آن است، و در نتیجه سلب کردنِ اعتماد به نفس از مردم در مبارزه. بدین جهت باید برای پیشرفت و گسترش اشکال مختلف مبارزه ی آزادیخواهانه ی مردم حربه ی انتخابات کاذب هرچه بیشتر در دست حاکمان کُند شود تا جایی که بکلی از کار بیافتد.  

شانتاژ: واکنش رژیم در برابر این روش

رژیم ولایت با مردم همواره مانند کودکان رفتار کرده و می کند؛ در ولایت فقیه، که مردم در حکم صغاراند، چنین رفتاری منطقی هم هست. در جامعه ی ما، در دوران هایی نه چندان دور برای خوراندن دارویی تلخ یا خوراکی نامأنوس به کودک او را از مترسکی که عموماً لولو می نامیدند می ترساندند. کودک نیز از روی ترس داروی تلخ را می بلعید و پس از چندی به آن عادت نیز می کرد.

اینان نیز، درست در زمانی که با انتشار نوارهای آیت الله منتظری درباره ی هیأت مرگ و سروصدا پیرامون آنها و بازداشت فرزند آن مرحوم و شهرت بیشتر رییسی به آدمکشی، عموم مردم با نام او و مخافتش آشنایی بیشتر یافتند برای کشاندن آنان به پای صندوق های رأی این نام را بیرون کشیدند و در برابر روحانی قرار دادند تا مردم از مرگ بترسند و به تب رضایت دهند. این روش شناخته شده یک نوع شانتاژ است: اگر رأی ندهید این آدمکش حرفه ای را بر سرتان سوار می کنیم. گویی او تا حال چه می کرده ؟ مگر او برای صدور آنهمه حکم فله ای اعدام رییس جمهور بوده ؟ یا مگر حالا که او رییس جمهور نیست صلواتی و مقیسه و سعید مرتضوی و اژه ای و بسیاری دیگر مانند آنها برای صدور احکام اعدام بیکار نشسته اند؟ تسلیم به شانتاژ قبول طوق بردگی است، و ایستادگی در برابر آن، حتی پیش از پایان رژیم، بخودی خود آزادی از بند اطاعت از آن است.

بعضی با پیش کشیدن آنچه آراء شصت درصدی خاتمی می نامند کوشیدند تا او و نظائر او را نمایندگان اصیل مردم معرفی کنند و دعوت کنندگان  به تحریم را با این مغالطه که رأی آنان در برابر امثال خاتمی چه وزنی می تواند داشته باشد تخطئه نمایند. من پاسخ این تجاهل ـ و اگر هم جهل است، جهل ـ را در جای دیگری داده ام و نوشته ام که در اوضاعی که، هیچیک از شرایط یک دموکراسی مانند:

ـ آزادی احزاب سیاسی، و تشکل های صنفی و مدنی

ـ آزادی اجتماعات و تظاهرات

ـ آزادی بیان و قلم و مطبوعات

ـ حق استفاده ی برابر صاحبان همه ی عقاید سیاسی و اجتماعی از وسائل خبری و تبلیغاتی دولتی

ـ نبودن هیچ زندانی  سیاسی در کشور 

ـ قانون انتخاباتی قابل مقایسه با قوانین انتخابات پیشرفته ترین دموکراسی ها

ـ نظارت ناظران بین المللی بر رعایت همه ی این شروط

ـ مدتی کافی در حدود دست کم یک سال برای فعالیت آزادیخواهان به منظور توضیح اصول عقاید سیاسی و هدف های خود به حداکثر مردم با برخورداری از امکانات بالا

 فراهم نباشد، سخن گفتن از رأی های شصت در صدی و حتی نود در صدی که در همه ی رژیم های توتالیتر قرن بیستم رایج بود، اگر نشان از جهل و عقب ماندگی نباشد بطور حتم به معنی تجاهل و عوامفریبی خواهد بود.

همانجا نیز یادآور شده بودم که اگر رژیم حاکم جرأت برقراری حتی یک درصد از این شرایط را هم ندارد از این روست که فنای محتوم خود را در آن می بیند؛ همانجا نیز این چالش را مطرح کرده بودم که در صورت برقراری چنین شرایطی پس از یک سال ما آزادیخواهان شناخته شده بر حاکمان کنونی پیروز خواهیم بود.   

 

تحریم انتخابات ساده انگاری مبارزه نیست

ما نه سهل انگاریم نه مردم را به ساده گیری مبارزه دعوت می کنیم. کار برچیدن رژیم موجود کاری است دشوار، دراز مدت و نیازمند همت و کوششی خستگی ناپذیر.

اما این عذری نیست که بتوان به نام آن مردم را به کارهایی زیانبخش چون شرکت در انتخابات که حاصل آن تمدید عمر رژیم است تشویق کرد؛ چنین رفتاری، هرچند از سر سوءِ نیت و به قصد آگاهانه ی خدمت به رژیم نباشد، برای کسانی که هم مایل به حضور در میدان فعالیت سیاسی هستند و هم در خود همت مبارزه ی دراز مدت و پرحوصله ای را نمی بینند، اگر تفنن سیاسی نباشد دست کم رفع تکلیف از خود است؛ اما به قیمت گمراه ساختن جامعه. رژیم از هر جهت فاسد و خطرناک ایران، که با وضع بسیار آشفته ی منطقه و سردرگمی و سیاست های ماجراجویانه ی رهبران کنونی قدرت های بزرگ، آینده ی کشور و حتی موجودیت آن را  دچار خطر می کند پدیده ای نیست که بتوان با آن از سر تفنن و آماتوریسم برخورد کرد.

مبارزه با نظام های توتالیتر باید مبارزه ای همه جانبه، کامل و بسیار سنجیده باشد، و آزادیخواهان ایراندوست برای یافتن راه دوریِ کشور از اینگونه خطرها وظیفه ی تاریخی بزرگی بر عهده دارند که با هیچگونه تفنن سازگار نیست.  

این عیناً حکم همان منطقی است که انقلابیان دوآتشه ی سال 57 نیز ناتوانی خود از شنیدن آن و فاصله گرفتن از خمینی و دارودسته ی فداییان اسلام او نشان دادند، و با غفلتی که از آنان دیده شد موجب شدند بخت نجاتی که چندماهی به کشور روی آورده بود از دست برود، و مشتی متعصب نادان بر سالیان دراز سرنوشت کشور مسلط شوند.

نشیندن حکم منطقی که آن روز ما را به انتخاب میان مرگ و زندگی دعوت می کرد امروز نیز همان نتایج را تکرار خواهد کرد.    

برای برخی از تحلیل نویسان شرکت در رأی همانقدر طبیعی است که برای فائره ی هاشمی، که از زمانی که چشم به جامعه گشوده خود و خانواده اش از متمتعان اصلی این نظام بوده اند طبیعی است؛ این قبیل تحلیل گران وقتی هموطنان را به اپوزیسیون و هوادار رژیم تقسیم می کنند اصلاح طلبان را نیز جزو اپوزیسیون حساب می کنند و به هر دو اندرزهای مشابهی می دهند. در حالی که اصلاح طلب بنا بر تعریف خواستار ادامه ی رژیم و اصلاح آن است؛  هواداری خود را مشروط به اصلاحات هم نمی کند. اما مخالفان واقعی و سرسخت رژیم کسانی هستند که از روز نخست از تابعیت آن خارج شده اند و با استفاده از قوانین بین المللی به کشور دیگری پناهنده شده اند. چنین کسانی چگونه می توانند بدون تبعیت از این رژیم در پی اصلاح آن باشند ؟ آنها این رژیم را از پایه و اساس رد می کنند؛ چگونه می توانند خواهان اصلاح آن باشند، و بنایی را که از دید آنان از پای بست ویران است چگونه می توانند اصلاح پذیر بشمارند ؟ اگر آن را اصلاح شدنی می دانستند چرا می بایست با سرپیچی از تابعیت از قوانین آن از ابتدا آوارگی در خاک بیگانه را به  جان می خریدند و خود را با انواع محرومیت های ناشی از پناهندگی درگیر می کردند؟

چگونه می توان از کسانی که در این رژیم ابتدایی ترین حقوق انسانی و شهروندی خود را لگدمال می دانند و آگاهند که هر رأی آنان رأی به مشروعیت سرکوبگران خود و ملت خویش است، خواست و انتظار داشت که به نام تعقل و تاکتیک سیاسی ـ تاکتیکی واهی که تا کنون تنها خلاف ادعای هواداران آن ثابت شده است ـ  به یکی از آنان رأی دهند و آگاهانه به وسیله ای در دست دستگاهی مرتجع و ستمگر تبدیل شوند ؟  طرفه اینکه این ناصحان به تعقل و تفکر زمانی که باید درباره ی عواقب نفی مشروطیت بدون اندیشه به آنچه جانشین آن می شد اندیشه می کردند با آتش بازی کرده بودند.

 

زمان فکر و زمان انقلاب

کسانی که زمانی که باید فکر می کردند، چون هنوز از فکر و معنی واقعی آن بی اطلاع بودند، بجای آن انقلاب کردند ـ البته علیه قانون اساسی مشروطیت که از ارزش آن چیزی نمی دانستند ـ حال که انحلال این رژیمِ به تمام معنی آدمخوار برای ملت و بقای آن حیاتی شده می خواهند نشان دهند که با فکر و تحلیل هم آشنایی دارند و تحریم کنندگان را به تعقل دعوت می کنند.

زمانی که دکتر صدیقی و دکتر بختیار و آیت الله شریعتمداری و دکتر مصطفی رحیمی نسبت به اهمیت قانون اساسی و خطر سلطه ی دارو دسته ی خمینی هشدار می دادند و انقلابیون را به تأمل بیشتری دعوت می کردند، همه محو خورشید تابناک انقلاب بودند، و به چیزی کمتر از آن رضایت نمی دادند. چون دیکتاتوری پلیسی بیست و پنج سال مانع از تجربه ی آزادی و آشنایی با مواهب و مکانیسم های دموکراسی شده بود این را می توان فهمید، و بر جوان ترین اعضاءِ آن نسل انقلابی نمی توان خرده ی بسیار گرفت. اما سی و هشت سال پس از آن باصطلاح انقلاب و بازگشت ایران به عصر حَجَری که در آن چشم در می آورند، دست می برند و سنگسار می کنند و به چهره ی زنان اسید می پاشند، تفاهم نسبت به تغییر اصلاح طلبانه ای صدوهشتاد درجه ای از سوی بسیاری از همان انقلابیانِ آن روز که گویا اهل تأمل شده اندـ که در حقیقت تغییری نیست و ادامه ی همان روحیه در وضعی جدید است ـ بسیار دشوارتر است.

در 1286 شیخ فضل الله رهبر فکری ضدانقلاب و به توپ بستن مجلس بود؛ در 1357 خمینی با نابودی مشروطه خواست رهبر انقلاب باشد. اما این بار نیز، او هم مانند شیخ و قطبش ضدانقلاب بود چون انقلاب اسلامی او چیزی نبود جز همان ضدانقلاب علیه مشروطیت. در 28 مرداد خمینی که هوادار آیت الله بهبهانیِ درباری بود با سلطنت مخالفتی نداشت؛ چون او دشمن مشروطیت بود نه دشمن سلطنت ! اما، عجبا که برای او سلطنت هیچگاه به اندازه ی زمانی که شاه برای همیشه از ایران رفت خطرناک نشده بود، چون باز هم هدف او از این مخالفت سلطنت نبود؛ مشروطیت بود !  

جای آن دارد که درک کامل و دقیق این فرآیند همه ی ما، همه ی کسانی را که می توانند فارغ از امیال حقیرانه و منافع کوته نظرانه ی شخصی به وجدان خود رجوع کنند، به بازبینی همه ی گذشته ی سیاسی خود، از اعمال و تصمیمات تا افکاری که محرک آن اعمال بوده اند، اعمالی ناصواب و افکاری با پایه های علمی سست و مشکوک، وادار کند، تا شاید راهی جدید در برابر ملت رنج کشیده ی ما که در چهل سال اخیر فرصت های تاریخی بزرگی را از دست داده گشوده شود.  

علی شاکری زند ـ پاریس

چهارشنبه 27 اردیبهشت ماه 1396

 

منبع:پژواک ایران


علی شاکری زند

فهرست مطالب علی شاکری زند در سایت پژواک ایران 

*برگهایی از زندگی سیاسی دکتر شاپور بختیار/ بخش هجدهم- ب [2023 Nov] 
*برگهایی از زندگی سیاسی دکتر شاپور بختیار/بخش هجدهم- الف [2023 Nov] 
*برگهایی از زندگی سیاسی دکتر شاپور بختیار* بخش شانزدهم [2023 Oct] 
*برگهایی از زندگی سیاسی دکتر شاپور بختیار* بخش پانزدهم -ج [2023 Sep] 
* برگهایی از زندگی سیاسی شاپور بختیار، بخش پانزدهم ـ ب [2023 Sep] 
* جمهوری اسلامی حکومتی مرده است! اما چرا برچیده‌ نمی‌شود؟ بخش اول: یک نظام رو به موت [2023 Sep] 
*برگهایی از زندگی سیاسی دکتر شاپور بختیار (بخش پانزدهم ـ الف) [2023 Aug] 
*آخرین نخست وزیر نظام مشروطه ایران، متن سخنان علی شاکری زند بر مزار شاپور بختیار [2023 Aug] 
*برگهایی از زندگی سیاسی دکتر شاپور بختیار/ بخش چهاردهم [2023 Jul] 
*دعوت پادشاه از شاپور بختیار برای دیدار با او [2023 Jul] 
*برگ‌هایی از زندگی سیاسی شاپور بختیار (بخش دوازدهم) [2023 Jul] 
*برگ‌هایی از زندگی سیاسی شاپور بختیار (بخش یازدهم)، علی شاکری زند [2023 Jun] 
*باز هم تشدید اعدام‌ها [2023 Jun] 
*برگهایی از زندگی سیاسی دکتر شاپور بختیار/ بخش دهم [2023 Jun] 
*برگ‌هایی از زندگی سیاسی شاپور بختیار (بخش نهم ـ ب) [2023 May] 
*چگونه منشور ننویسیم!/ بخش دوم [2023 May] 
*برگهایی از زندگی سیاسی دکتر شاپوربخش نهم – الف بختیار* [2023 May] 
*برگ‌هایی از زندگی سیاسی شاپور بختیار (بخش هشتم ـ ب) [2023 Apr] 
*همبستگی برای ایران استیا ایران برای همبستگی است؟ [2023 Apr] 
*برگ‌هایی از زندگی سیاسی شاپور بختیار*، بخش هفتم [2023 Apr] 
*منشوری برای اهالی کره‌‏ی ماه [2023 Mar] 
*برگهایی اززندگی سیاسی دکترشاپور بختیارـ بخش ششم [2023 Mar] 
*برگ هایی از زندگی سیاسی شاپور بختیار، بخش پنجم: آغاز بحران در حکومت فردی [2023 Mar] 
*برگ‌هایی از زندگی سیاسی شاپور بختیار، بخش چهارم: آغاز بحران در حکومت فردی [2023 Feb] 
*برگهایی از زندگی سیاسی دکتر شاپور بختیار، بخش سوم: فعالیت در تجدید سازمان جبهه ملی ایران [2023 Feb] 
*برگ هایی از زندگی سیاسی دکتر شاپور بختیار* (بحش دوم) [2023 Jan] 
*برگ هایی از زندگی سیاسی دکتر شاپور بختیار ـ جوانی، تحصیلات، مبارزه با نازیسم [2023 Jan] 
*دولت موقت در تبعید و ضرورت حیاتی آن در شرایط کنونی [2022 Dec] 
*ملت ایران، یک واقعیت تاریخی انکارناپذیر، مفهوم «ملت»، پادزهری در برابر واژه‌ ایدئولوژیک «امت اسلام» و فتیشیسم قومی (بخش سوم) [2022 Aug] 
*ملت ایران، یک واقعیت تاریخی انکارناپذیر [2022 Aug] 
*آیا جمهوری اسلامی مشروعیتی داشته که ازدست داده؟ [2022 Jul] 
* اتحادعملِ همه ی نیروهای ملی از مشروطه خواه تا جمهوریخواه [2022 May] 
*درباره ی نهضت مقاومت ملی ایران* [2022 May] 
*خمینی چگونه به قدرت رسید؟ آیا این فاجعه اجتناب‌ناپذیر بود؟ ضرورت بیان کامل حقیقت به جای حاشیه‌نویسی!  [2022 Apr] 
*منوچهر هزارخانی: مرگی از هر جهت اندوهبار [2022 Mar] 
*آیا فدراسیون روسیه و اتحاد شوروی سابق ماهیتاً یکی نیستند؟  [2022 Mar] 
*پوتین اوکرایین و روسیه، همه چیز اینجا شروع می شود [2022 Mar] 
*احیاءِ «عظمت گذشته ی» امپراتوری روس؟ [2022 Mar] 
* در حاشیه عملیات تروریستی اخیرِ داعش [2022 Feb] 
*برای دوری از انحرافات و انشعابات در جبهه ملی ضرورت بازگشت به اصالت نهضت ملی [2022 Jan] 
*اتحادعمل برای نجات کشور از زوال! * انتظار تا کی و برای چه؟ [2021 Dec] 
* راه انتخاب میان سلطنت مشروطه و جمهوری از دید شاپور بختیار [2021 Oct] 
*بحران سیاسی کشور و راه اتحاد عمل همه ی ایراندوستان دموکرات، پیش بینی بختیار نزدیک است [2021 Aug] 
*شاپور بختیار و توتالیتاریسم، گریزی به رساله ی دکتری او [2021 Jul] 
* اثرات متقابل مخالفان فعال رژیم و مردم غیرمتشکل: یک فرآیند دینامیک [2021 Jun] 
*سر و ته، یک کرباس [2021 Jun] 
*نگاهی به ریشه های ژرف یک فاجعه ملی بخش سوم  [2021 Mar] 
* نگاهی به ریشه‌های ژرف یک فاجعه‌ی ملی، به مناسبت ۲۲ بهمن ماه (بخش دوم) [2021 Mar] 
* به مناسبت ۲۲ بهمن ماه، نگاهی به ریشه های ژرف یک فاجعه ی ملی [2021 Feb] 
*ملاحظاتی درباره‌ متن حقوقی امانتی استاد محمـدرضا شجریان [2021 Jan] 
* از مشروطه به جمهوری عبورکردیم؟ چه کسی عبورکرد و چگونه؟ [2021 Jan] 
* از مشروطه به جمهوری عبورکردیم؟ چه کسی عبورکرد و چگونه؟  [2021 Jan] 
*هموطنان بی مسئولیتی که در برابر امام جماران به امامزاده ی کاخ سفید دخیل بسته بودند یتیم شدند [2020 Nov] 
*رادیکالیزاسیون دینی جوانان پناهنده و نقش حس ملی [2020 Nov] 
*دولت موقت و چارچوب قانونی کارهای آن [2020 Oct] 
*«علوم اجتماعی اسلامی» چه صیغه ای است؟  [2020 Aug] 
*جمهوری اسلامی کابوسی باورنکردنی [2020 Aug] 
*برتری مخالفان جمهوری اسلامی نسبت به سران این نظام در چیست؟ بخش سوم: دیگرِ تجربه‌های عملی اپوزیسیون [2020 Aug] 
*برتری مخالفان جمهوری اسلامی نسبت به سران این نظام در چیست؟ بخش دوم: کدام استثناء؟ [2020 Jul] 
*برتری مخالفان جمهوری اسلامی نسبت به سران این نظام در چیست؟  [2020 Jul] 
* آزادی عقیده و بیان و زندگی جمعی نیازمند قواعد مشترک جمعی است (بخش دوم) [2020 Jun] 
*آزادی عقیده و بیان و زندگی جمعی نیازمند قواعد مشترک کار جمعی است [2020 Jun] 
*ایران هرگز نخواهد مرد!  [2020 May] 
* برگ هایی از زندگی سیاسی شاپور بختیار [2020 Apr] 
*نمایش از این پس بی اثر «انتخابات»، پرده دری از فریب «اصولگرا ـ اصلاح طلب» [2020 Mar] 
* برگ هایی از زندگی سیاسی شاپور بختیار* ۳۹ـ تدارکات و ترتیبات سالیوان برای ایجاد پیوند میان ارتش و نمایندگان خمینی  [2020 Mar] 
* برگ هایی از زندگی سیاسی شاپور بختیار* [2020 Mar] 
*بحثی در مقاله‌ی : خطای بختیار، پایان بازرگان [2020 Feb] 
*تحریم انتخابات را به کارزار همصدایی علیه اساس رژیم و رفراندم برضد آن بدل کنیم  [2020 Feb] 
*منطق جمهوری اسلامی: تحریک دیگران؛ تحقیرشدن؛ واکنش به تحقیرشدن [2020 Jan] 
*تحریم یکصدای نمایش انتخابات: ضرورتی سیاسی، نه انتخاباتی!  [2019 Dec] 
*انبار باروتی بنام ایران  [2019 Nov] 
*شورای دوران گــُـذار یا مدیریت بی‍گــُـدار برای «اقوام و ملیت های ساکن ایران» !  [2019 Oct] 
* بساط تحمیق انتخابات را یکصدا تحریم کنیم (۲) [2019 Sep] 
*بساط تحمیق انتخابات را یکصدا تحریم کنیم [2019 Sep] 
*بیست و هشت سال پس از قتل شاپور بختیار پراکندگی نیروهای مخالف جمهوری اسلامی و راه پیروزی بر آن  [2019 Aug] 
* بحران در روابط ایران و آمریکا:‏ یا زمان قدرت نمایی شاگرد جادوگرها [2019 Jul] 
* زند ایران چیست؛ ایرانیت کدام است؟  [2019 Jul] 
*ایران چیست؛ ایرانیت کدام است؟ ادای سهمی در پاسخ به یک مغالطه بخش دوم ادعای درونی بودن اسلام و ...! [2019 Jul] 
*ایران چیست؛ ‏ ایرانیت کدام است؟  [2019 Jun] 
*جمهوری اسلامی:‏ یک نظام تروریست، با همه‌ی اجزاء و بازوانش  [2019 Apr] 
*اتحادِ عمل آری؛ ‏ اما برای چه منظور؟ و از کدام راه؟  [2019 Apr] 
*جامعه‌ ایران از سر گندیده است [2019 Mar] 
*این نظام رفتنی است ما نیستیم که می گوییم؛ آنها خود می دانند! [2019 Feb] 
*در میان مخالفان جمهوری اسلامی اختلاف ها از کجا سرچشمه می گیرد؟ [2019 Jan] 
*ما نمی بایست سنگر قانون اساسی را رها می کردیم  [2019 Jan] 
*ملاحظاتی درباره ی رساله ی دکترای شاپور بختیار [2018 Nov] 
*جمهوری، یا مشروطه ی پادشاهی؟ بحث بر سر چیست؟ [2018 Nov] 
* با اعتصاب عمومی نباید بازی کرد  [2018 Oct] 
* مجازات شلاق برای معلمان کشور !  [2018 Oct] 
*مرگ امیرانتظام فرصتی برای آب تطهیر بر سر انقلابیون دیروز و اصلاح‌طلبان امروز! [2018 Aug] 
* اقتصادی ویران؛ نتیجه ی تحریم ها، یا اثر ورشکستگی به تقصیر  [2018 Aug] 
*آزادی گرفتنی است نه دادنی [2018 Jul] 
*چرا جمهوری اسلامی رفتنی است [2018 May] 
*از بحث عدم‌ مشروعیت رژیم و پیش‌بینی سقوط آن تا زمین‌لرزه‌های جدید (بخش دوم)، [2018 Apr] 
*از بحث عدم‌مشروعیت رژیم و پیش‌بینی سقوط آن تا زمین‌لرزه‌های جدید [2018 Mar] 
*همه‌پرسی، به چه منظور، چگونه، در چه زمان، و به دست کدام حکومت ؟  [2018 Feb] 
*جدایی دین از حکومت یا حکومتِ لاییک* [2018 Jan] 
*نکاتی پیرامون مفاهیم ملیت، اقلیت، خودمختاری* بخش چهارم [2018 Jan] 
*نکاتی پیرامون مفاهیم ملیت، اقلیت، خودمختاری بخش سوم [2017 Dec] 
*نکاتی پیرامون مفاهیم ملیت، اقلیت، خودمختاری بخش دوم [2017 Dec] 
*نکاتی پیرامون مفاهیم ملیت، اقلیت، خودمختاری ، بخش یکم [2017 Dec] 
* افسانه‌ی حمله‌ی نظامی عراق به ایران بنا به ‏ توصیه‌ی شاپور بختیار بخش چهارم  [2017 Nov] 
*علل واقعی جنگ ایران و عراق و افسانه‌ی حمله‌ی صدام به ایران به توصیه‌ی شاپور بختیار (بخش سوم) [2017 Nov] 
* علل واقعی جنگ ایران و عراق و افسانه‌ی حمله‌ی صدام به ایران ‏ به توصیه‌ی شاپور بختیار (بخش دوم) [2017 Nov] 
*علل واقعی جنگ ایران و عراق و افسانه‌ی حمله‌ی صدام به ایران ‏ به توصیه‌ی شاپور بختیار (بخش یکم) [2017 Oct] 
*مصدق و اصـلاحات کاذب، بخش سوم: موضع نیروهای سیاسی دیگر [2017 Oct] 
*مصدق و اصـــلاحــات کاذب «تقسیم اراضی ... با تمرکز جمعیت می تواند عواقب وخیم‌تری...»  [2017 Oct] 
*دکتر مصدق ‏ و اصـلاحـات کاذب یا یکی از ریشه‌های عمده‌ی ضدِانقلاب‌اسلامی ‏ [2017 Oct] 
*از مرگ هیچکس شاد نباید شد اما... [2017 Sep] 
* سلطه‌ی دیوان و رژیم تباهیها تنها به دست مردم برچیده خواهد شد بخش دوم  [2017 Jul] 
*سلطه‌ی دیوان و رژیم تباهیها تنها به دست مردم برچیده خواهد شد [2017 Jul] 
*آیا در این «انتخابات» ملت شکست خورد؟ قسمت دوم [2017 Jun] 
*آیا در این «انتخابات» ملت شکست خورد؟ [2017 May] 
* تحریم انتخابات ساده گیری مبارزه نیست ‏ [2017 May] 
*گفتید جمهوریت؟ کدام جمهوریت؟  [2017 May] 
*در چنگال جمهوی اسلامی اسارت تا کی ؟ (بخش دوم) [2017 May] 
*در چنگال جمهوی اسلامی اسارت تا کی ؟ [2017 Apr] 
*انتخابات ریاست جمهوری فرانسه؛ نامه ی سرگشاده به نامزدها و رأی دهندگان به آنان*  [2017 Apr] 
* ضرورت گام هایی کوتاه و سنجیده برای اتحاد آزادیخواهان واقعی  [2017 Mar] 
*کسانی که تروریست‌ها و خرابکاران را مردم می‌نامند! (بخش دوم) [2017 Mar] 
* نوبت خطرکردن بختیار برای نجات کشور از سقوط در پرتگاهی که به سوی آن می رفت (بخش سوم) [2017 Feb] 
*آیا نظام مشروطه منسوخ شده بود؟ جلوگیری از نخست ‌وزیری صدیقی و نوبت خطرکردن بختیار (بخش دوم) [2017 Feb] 
* به مناسبت سی و هشتمین سال تشکیل دولت ملی بختیار ‏ [2017 Feb] 
*نقش دکتر سنجابی در شکست دولت ملی بختیار و انقراض نظام مشروطه (بخش چهارم و پایانی) [2016 Oct] 
* نقش دکتر سنجابی در شکست دولت ملی بختیار و انقراض نظام مشروطه (بخش سوم) [2016 Oct] 
*نقش دکتر سنجابی در شکست دولت ملی بختیار و انقراض نظام مشروطه بخش دوم  [2016 Sep] 
*نقش دکتر سنجابی در شکست دولت ملی بختیار و انقراض نظام مشروطه؛ به مناسبت بیست و پنجمین سال ‏ قتل شاپور بختیار [2016 Sep] 
* منشاء هراس شدید نظام از مردم ! (بخش پایانی) بخش دوم [2016 Jun] 
*منشاء هراس شدید نظام از مردم ! بخش دوم، بهره ی الف  [2016 Jun] 
*منشاء هراس شدید نظام از مردم !  [2016 Jun] 
*رژیم راًی مردم را برای نمایش و کسب مشروعیت می خواهد [2016 Feb] 
* در حاشیه ی عملیات تروریستی اخیرِ داعش  [2016 Jan] 
*نکاتی از زندگی خسرو شاکری زند و سبب درگذشت وی [2015 Oct] 
*توسل به دروغ و فریب برای پوشاندن تسلیم به توافقنامه ای خفت بار [2015 Apr] 
*پیرامون یکی از پرگویی های کاشف سکولاریسم نو(۳) [2014 Dec] 
*پیرامون یکی از پرگویی های کاشف  [2014 Dec] 
*پیرامون یکی از پرگویی های کاشف «سکولاریسم نو» [2014 Dec] 
*دولت اسرائیل، یا یک یاغی جهانی که در پی اجرای «راه حل نهایی» برای مردم فلسطین است [2014 Jul] 
*نگاهی به رفتار سیاسی سران جبهه ملی در ماههای پیش از انقلاب (بخش دوم) [2014 Jul] 
*نگاهی به رفتار سیاسی سران جبهه ملی در ماههای پیش از انقلاب [2014 Jul] 
*ملاحظاتی پيرامون مقاله «بازرگان، روحانيت و بختيار»، بخش سوم (قسمت دوم) [2013 Oct] 
*بختیار، بازرگان و روحانیت؛ ملاحظاتی پیرامون مقاله‌‌‌ی «بازرگان، روحانیت و بختیار»۱- بخش سوم تیرخلاص [2013 Oct] 
*بختیار، بازرگان و روحانیت- بخش دوم [2013 Sep] 
*ملاحظاتی پیرامون مقاله‌ی «بازرگان، روحانیت و بختیار»۱ [2013 Sep] 
*مصر بار دیگر به پا می خیزد [2013 Jul] 
*درباره‌ی پرچم ملی ایران [2013 Jan] 
*آیا صلحجویان نسل های جدید اسرائیل خواهند توانست ماجراجویی رهبران سنتی جنگ طلب خود را مهار کنند و از فکر حمله به ایران بازدارند  [2012 Apr] 
*پاسخی به ادعاهای نسنجیده و بی پایه ی آقای همایون کاتوزیان درباره ی کنفدراسیون جهانی  [2011 Nov] 
*افشاء یک تحریف بزرگ تاریخی [2011 Oct] 
*بازار گرم افترا علیه مصدق و بختیار  [2011 Oct] 
*بازار گرم افترا علیه مصدق و بختیار (۲) [2011 Aug] 
*بازار گرم افترا علیه مصدق و بختیار [2011 Aug] 
*مصدق، پیروان مصدق، اهداف، اصول کار و منش آنان (بخش دوم ـ ب) [2011 Apr] 
*مصدق، پیروان مصدق، اهداف، اصولِ کار و منشِ آنان [2011 Apr] 
*مصدق، پیروان مصدق، اهداف، اصولِ کار و منشِ آنان  [2011 Mar] 
*مصدق، پیروان مصدق، اهداف، اصولِ کار و منشِ آنان [2011 Mar] 
*توتالیتاریسم و زمین لرزه های اجتناب ناپذیرآن( بخش دوم)  [2010 Mar] 
*توتالیتاریسم و زمین لرزه های اجتناب ناپذیرآن(٭)  [2010 Mar] 
*دولت بختیار و فروغ آزادی (بخش دوم) [2010 Jan] 
*دولت بختیار و فروغ آزادی (بخش نخستین) [2010 Jan] 
*چه کسانی از علائم شیر و خورشید پرچم ملی ایران می ترسند؟ [2009 Aug]