دولت موقت در تبعید و ضرورت حیاتی آن در شرایط کنونی
علی شاکری زند

در شرایط کنونی کشور ما به یک دولت موقت در تبعید نیاز دارد. دولتی برای همراهی جنبش بزرگ ملی داخل کشور، کمک به آن برای پیروزی بر رژیم سفاک حاکم و آماده ساختن دستگاهی برای جانشینی دستگاه حاکم کنونی.

به عبارت دیگر اگرچه دولت موقت را دولت جانشین می‌نامند اما کار این دولت الزاماً، و بطور اخص در مورد خاص کشور ما در شرایط حاضر تنها جانشینی نیست و پس از سقوط رژیم حاکم آغازنمی‌شود! این دولت پیش از سقوط رژیم حاکم تشکیل می‌شود و بخش مهمی از کار سرنگونی آن را برعهده دارد!
پس، پیداست که با چنین وظایف و اوصافی نباید آنگونه که اینجا و آنجا مشاهده‌شده و می‌شود، معنی چنین دولتی را ساده و پیش‌پاافتاده گرفت.
چنین دولت موقتی باید از دو فضیلت زیر بهره‌مند باشد
الف ـ داشتن برنامه‌ای دقیق و روشن. و باید یادآور شد که منظور از دقیق و روشن بودن چنین برنامه‌ای شمول آن بر چند اصل پایه‌ای، سازنده و مبتنی بر مبانی نهضت‌های بزرگ ملی و آزادیخواهی در تاریخ معاصر کشور است و نه طوماری از خواستهای رنگارنگ و جوراجور ایدئولوژیکی یا گروهی.

ب ـ چند پایه گذار اولیه‌ی آن، (یا دست‌کم یکی از آنان)، باید از شهرت و سابقه‌ی آزادیخواهی و اعتبار کافی دستکم در نزد نخبگان آزادیخواه کشور در داخل و خارج برخوردار باشند (باشد).
در این نوشته ما بحث درباره‌ی شرط دوم را، که بیشتر بحثی عملی است، موقتاً کنارنهاده و به بعد واگذارمی‌کنیم و تنها به توضیح پیرامون شرط الف می‌پردازیم. اما همین‌جا لازم است به تأکید گفته شود که این پایه‌گذاران باید علاوه بر سابقه و تجربه‌ی مبارزات آزادیخواهانه‌ی ملی شخصیت هایی استخواندار باشند نه از کسانی که با آویختن هر روز به جایی و از راه جنجال و خودنمایی و توسل به هر کس و ناکسی برای دست یافتن به اینجا و آنجا و کسب شهرت خود را در مقام رهبر ملی تصورمی‌کنند.


ـ بازگشت به شرط الف
در این باره گفتیم که: برنامه‌ی دولت موقت در تبعید باید برنامه‌ای باشد شامل بر چند اصل پایه‌ای، سازنده و مبتنی بر مبانی نهضت‌های بزرگ ملی و آزادیخواهی در تاریخ معاصر کشور، و مبرا از شاخ‌وبرگ‌های ایدئولوژیکی و گروهی که آن أصول اساسی، حتی اگر هم درست بیان‌شده‌باشند در میان آنها گم‌می‌شوند؛ به عبارت دیگر: برنامه‌ای محدود از لحاظ وظایف از سویی و دقیق و مشخص از جهت أصول و مبانی پایه‌ای آن از سوی دیگر.
برای آنکه منظور از قید این مقدمه روشن گردد خوب است یادآور شویم که در ماهها و خاصه هفته‌های اخیر شاهد انتشار منشورها و برنامه هایی، غالباً خیالپردازانه یا حتی سکتاریستی، از سوی برخی گروه‌ها یا جمع‌های امضاءکنندگان بوده‌ایم که گاه به حجم یک مانیفست سیاسی و ایدئولوژیکی بوده و خواستهای فهرست‌شده در آنها بطور مسلم نمی‌توانسته مورد قبول اکثریت یک ملت در حال مبارزه و متحدکننده‌ی چنین اکثریتی باشد؛ و برخی از آنها نیز چه بسا مانند گذشته‌های بسیار دیده‌شده می‌توانسته تنها سبب تفرقه و کشمکش‌های بی‌پایان گردد.
بطور مثال وقتی در متنی شامل نزدیک به چهارهزار کلمه یک بار هم به کلمه‌ی «ملت ایران» برنمی‌خورید و در عوض دو بار به کلمات یاوه و در عین حال خطرناک «اتنیک ها» که هیچ معنای روشنی نیز ندارد۱، و دو بار به کلمات نیرنگ‌آمیز «تبعیض‌های اتنیکی» برمی‌خورید، که منظور از آن ایجاد اختلاف میان تیره‌های ایرانی است، پیداست که از چنین متونی انتظار متحدساختن ملت ایران انتظاری بیجاست. کسانی که به سوژه‌ی تاریخی بزرگی مانند ملت ایران که در همه‌ی متن‌های خود آگاهانه و دانسته از بردن نام آن خودداری می‌کنند، چون به وجود آن اعتقادی ندارند، اکثریت ملتی را که حتی از آن نام نمی‌برند متحدسازند. به عبارت دیگر کسانی که ایران را نیز مانند روسیه تزاری تصور می‌کنند که مستعمرات غیر‌روس آسیایی آن ده‌ها ملت و قوم و طایفه از شهرنشینان متمدن قدیمی از ملت‌های ارمنستان گرجستان گرفته، تا اقوام و طوایف بیابانگرد بسیار را شامل می‌شد و در واژگان تزاری «طوایف ساکن روسیه» نامیده می‌شدند، تصورمی کنند، چنین کسانی با چنین برنامه هایی و چگونه می‌توانند اکثریت ملتی واحد و کهنسال را که حتی از آن نام نمی‌برند متحدسازند.
در مورد جمهوری خواهی خود نیز که می‌گویند مرغ یک پا دارد شاید برحق باشند چون لابد معتقدند که جمهوری کارگری موروثی کره‌ی شمالی به رهبری کیم جونگ ـ اون و هفتادسال حکومت بلامنازع سه نسل از خاندان او بر مردم گرسنه‌ی این کشور، حکومت جمهوری خلق چین با میلیون‌ها کشته و قربانی دیکتاتوری و گرسنگی در انقلاب فرهنگی، جمهوری خمرهای سرخ با چندین میلیون کشته، جمهوری تک‌رهبری نازی‌ها در آلمان با ده‌ها میلیون کشته‌ی جنگ جهانی دوم، اتحاد جمهوری‌های شوروی سوسیالیستی با میلیون‌ها قربانی دیکتاتوری استالین، و بالأخره ده‌ها جمهوری «مترقی» افریقای پس از پایان استعمار، جمهوری شصت‌ودوساله‌ی همواره نظامی الجزایر، یا جمهوری نظامی شصت‌وهشت‌ساله‌ی مصر با هزاران زندانی آن، بر سلطنت مراکش و بخصوص مشروطه‌ی سلطنتی ایران با «آنهمه جنایات آن» برتری داشته‌اند و دارند!
برخی از این طومارنویسان که در گذشته‌ای نه چندان دور، پس از دوران انقلابی‌گری هنوز هم سالها اصلاح‌طلب بودند یا در کنار اصلاح طلبان حرکت می‌کردند، امروز برای اثبات بیشتر مخالفت خود با ولایت فقیه لازم می‌بینند که هر بار نیز مجموعه‌ای از خرابی‌ها و جنایات رژیم حاکم را فهرست‌کنند؛ و حتی بدون کمترین اشاره به کسانی که ده‌ها سال پیش از آنها همه‌ی نتایج فجیع استقرار چنین رژیمی را در همه‌ی ابعادش پیش‌بینی کرده‌بودند و به همین طومارنویسان امروز هم هشدارداده‌بودند که فریب آن را نخورند، بی آنکه گوش شنوایی در میانشان پیداشده‌باشد. حتی هشدارهای هزارباره‌ی مردی چون شاپور بختیار را نیز که پیش‌بینی‌های خود را دراین جمله‌ی پیامبرانه خلاصه کرده‌بود که «اینها مأموریت دارند که ایران را از بین ببرند؛ و خوب می‌برند دیگر. من آمده‌ام که نگذارم چنین شود.» به یاد نمی‌آورند یا به صرفه‌شان نیست که به‌یادبیاورند.
و همان بختیار بود که پس از استقرار این رژیم گفت «این رژیم پرانتز سیاهی است در تاریخ ملت ما که باید هر چه زودتر بسته‌شود.»
بستن این پرانتز سیاه همان بازگشت به رژیم مشروع مشروطه است که البته نهاد پادشاهی آن باید از نو مورد بحث و انتخاب آزاد ملت ایران قرارگیرد.
با این مقدمات حال می‌توانیم بگوییم آن أصول پایه‌ای و سازنده، أصول کار یک دولت موقت در تبعید کدام‌اند؟
آنچه ملت ما پیش از هر چیز بدان نیازمند و بطور یکصدا خواستار آن است، و با کسب آن و در چارچوب آن و بر پایه‌ی آن می‌تواند بکمک مبارزات دموکراتیک همه‌ی خواستهای دیگر خود را، خواستهایی که اختلاف نظر بر سر آنها در یک جامعه‌ی دموکراتیک عادی و روزمره است، عملی سازد، دموکراسی یعنی حکومت مردم بر مردم و به عبارت علمی تر آن حاکمیت ملی (Popular sovereignte) یا (Souverainté populaire) است. افزون بر این در کشور ما که در چهل‌وچهار سال گذشته قربانی یک قدرت توتالیتر دینی نیز بوده است، جدایی کامل دین از حکومت، که از این حکومت دموکرتیک یک رژیم لاییک می‌سازد نیز شرط لازم و مهم دیگری برای دموکراتیک بودن آن است.
وقتی می‌گوییم اصول پایه‌ای، یعنی چنانکه گفته شد اصولی که از جهت حقوقی تأمین و تضمین‌کننده‌ی آن حاکمیت ملی باشند، و این أصول به هیچ وجه شامل شکل حکومت یعنی انتخاب دولت موقت میان سلطنت مشروطه و جمهوری نمی‌گردد. این انتخاب که جزو اختیارات مسلم ملت است و در چارچوب اصل حاکمیت ملت قرارمی‌گیرد، نمی‌تواند از طرف دولت موقت و تشکیل‌دهندگان آن صورت‌گیرد. دولت موقتی که انتخاب شکل حکومت آینده را جزو أصول خود قرارداده‌باشد دیگر دولت موقت نیست زیرا بخشی از حق حاکمیت ملی را تصاحب‌کرده و خود را جانشین اولین دولت پس از مجلس موسسان ساخته است، مجلس موسسانی که به جمهوری یا سلطنت مشروطه رأی داده است.
دولت موقت و پایه‌گذاران آن باید بتوانند برای سرنگون‌ساختن رژیم ویرانگر حاکم و برپاداشتن جانشین آن از پشتیبانی هر دو نیروی مشروطه‌خواه و جمهوری‌خواه و حتی از اتحاد موقت آنها تا انتخابات مجلس موسسان نیز بهره‌مند باشند.
دولت موقت برای حکومت خود و مشروعیت قانونی خود به یک چارچوب قانونی موقت نیز که دلبخواه نبوده باشد، نیازمند است و چنین چارچوب قانونی نیز نمی‌تواند جز قانون اساسی مشروطه باشد بدین شرط که، بنا به دلائلی که در زیر خواهیم دید، همه‌ی أصول مربوط به دین رسمی و سلطنت در آن به حال تعلیق درآید.
دیگر ایرادهای بنی اسرائیلی برخی از مدعیان از این نوع که «این قانون اساسی کهنه است چون در آن از حقوق زنان یا حقوق کارگران نامی برده‌نشده» بکلی مردود و ناکارشناسانه بوده، بیش از آنکه نشان نقص این قانون باشد دال بر جهالت حقوقی این ناقدان است. چنین اشخاصی گویا نمی‌دانند که درهیچیک از قوانین اساسی جهان درست بدین دلیل که قانون اساسی‌اند نامی از حقوق کارگر و زن برده نمی‌شود ـ (البته جز قانون اساسی ۱۹۲۲ شوروی که رژیم جدید در آن رژیم کارگران و دهقانان نامیده شده‌بود، با نتایجی که دیده‌ایم) ـ زیرا زن و کارگر هر دو شهروندند و در قوانین اساسی حقوق شهروندان تعریف می‌شود، نه حقوق هر یک از أنواع ممکن شهروندان! قانونی که در آن از حقوق و روابط أجزاء گوناگون جامعه نام برده‌می‌شود قانون مدنی (code civile) نام دارد که اولین نمونه‌ی آن بعد از انقلاب فرانسه در دوران سلطنت ناپلئون بناپارت در کشور فرانسه تدوین‌گردید.
از آنجا که دولت موقت، که خود برای وضع قانون مشروعیت ندارد و در هر صورت برای مدیریت قانونی کشور در دوران محدود حکومت خود نیازمند قوانینی است که پایه‌ی همه‌ی انها قانون اساسی است، راه مشروع دیگری جز اتکاء به قانون اساسی مشروطه و قوانین مملکتی تصویب شده بر اساس آن ندارد.
بطور خلاصه برنامه‌ی اصلی دولت موقت ترتیب لوازم تشکیل یک رژیم دموکراتیک لاییک است و برای تحقق این منظور وظایف عملی آن ترتیب انتخابات مجلس موسسان و در نتیجه آماده ساختن شرایط دموکراتیک قانونی لازم برای چنین اننخاباتی است. یکی از اصلی‌ترین این شرایط دموکراتیک رعایت برابری حقوق هواداران هر دو شکل حکومت دموکراتیک، یعنی سلطنت مشروطه و جمهوری است. آیا می‌توان رعایت کامل این برابری را از سوی دولت موقتی که تنها از یکی از این دو گرایش تشکیل شده‌باشد می‌توان انتظارداشت؟ پاسخ مثبت به این پرسش تنها می‌تواند ساده‌اندیشانه باشد.
شک نیست که وظائف معمول یک دولت عادی، که شامل حال یک دولت موقت هم می‌شود، مانند برقراری روابط عادی با کشورهای خارجی یا برقراری کار دادگستری و دفاع از آب و خاک و مدیریت ارتش و... نیز در دستور کار این دولت قرار دارند اما اینها وظائف ویژه‌ی آن نیستند.
چنانکه در ابتدای این مقال گفته‌شد در شرایط جدید وجود دولت موقت، دولتی اجباراً در تبعید و دولتی با برنامه‌ی بالا، با گشودن چشم‌انداز روشن آینده، در سرنگونی رژیم پوشالی و منفور حاکم نقش تعیین‌کننده خواهدداشت و برای تحقق این منظور وظائف سنگینی نیز بر عهده دارد.

ــــــــــــــــــــــــ
۱ این واژه بدین صورت در هیچیک از زبانهای غربی جز زبان فرانسه وجودندارد و در این زبان هم نه یک اسم که گویای یک مفهوم باشد، بلکه یک صفت است و مانند هر صفت بدون همراهی با یک اسم برای توصیف آن، بکار‌نمی‌رود. در زبان فرانسه همچنین، و بسیار به ندرت، و به صورت مفرد، به جمع اهالی یک کشور هم گفته‌می‌شود. مثال: اتنیک فرانسه یا اتنیک آلمان، یعنی اهالی فرانسه یا اهالی آلمان، که به ترتیب فرانسوی و آلمانی نامیده‌می‌شوند.

منبع:پژواک ایران


علی شاکری زند

فهرست مطالب علی شاکری زند در سایت پژواک ایران 

*برگهایی از زندگی سیاسی دکتر شاپور بختیار/ بخش هجدهم- ب [2023 Nov] 
*برگهایی از زندگی سیاسی دکتر شاپور بختیار/بخش هجدهم- الف [2023 Nov] 
*برگهایی از زندگی سیاسی دکتر شاپور بختیار* بخش شانزدهم [2023 Oct] 
*برگهایی از زندگی سیاسی دکتر شاپور بختیار* بخش پانزدهم -ج [2023 Sep] 
* برگهایی از زندگی سیاسی شاپور بختیار، بخش پانزدهم ـ ب [2023 Sep] 
* جمهوری اسلامی حکومتی مرده است! اما چرا برچیده‌ نمی‌شود؟ بخش اول: یک نظام رو به موت [2023 Sep] 
*برگهایی از زندگی سیاسی دکتر شاپور بختیار (بخش پانزدهم ـ الف) [2023 Aug] 
*آخرین نخست وزیر نظام مشروطه ایران، متن سخنان علی شاکری زند بر مزار شاپور بختیار [2023 Aug] 
*برگهایی از زندگی سیاسی دکتر شاپور بختیار/ بخش چهاردهم [2023 Jul] 
*دعوت پادشاه از شاپور بختیار برای دیدار با او [2023 Jul] 
*برگ‌هایی از زندگی سیاسی شاپور بختیار (بخش دوازدهم) [2023 Jul] 
*برگ‌هایی از زندگی سیاسی شاپور بختیار (بخش یازدهم)، علی شاکری زند [2023 Jun] 
*باز هم تشدید اعدام‌ها [2023 Jun] 
*برگهایی از زندگی سیاسی دکتر شاپور بختیار/ بخش دهم [2023 Jun] 
*برگ‌هایی از زندگی سیاسی شاپور بختیار (بخش نهم ـ ب) [2023 May] 
*چگونه منشور ننویسیم!/ بخش دوم [2023 May] 
*برگهایی از زندگی سیاسی دکتر شاپوربخش نهم – الف بختیار* [2023 May] 
*برگ‌هایی از زندگی سیاسی شاپور بختیار (بخش هشتم ـ ب) [2023 Apr] 
*همبستگی برای ایران استیا ایران برای همبستگی است؟ [2023 Apr] 
*برگ‌هایی از زندگی سیاسی شاپور بختیار*، بخش هفتم [2023 Apr] 
*منشوری برای اهالی کره‌‏ی ماه [2023 Mar] 
*برگهایی اززندگی سیاسی دکترشاپور بختیارـ بخش ششم [2023 Mar] 
*برگ هایی از زندگی سیاسی شاپور بختیار، بخش پنجم: آغاز بحران در حکومت فردی [2023 Mar] 
*برگ‌هایی از زندگی سیاسی شاپور بختیار، بخش چهارم: آغاز بحران در حکومت فردی [2023 Feb] 
*برگهایی از زندگی سیاسی دکتر شاپور بختیار، بخش سوم: فعالیت در تجدید سازمان جبهه ملی ایران [2023 Feb] 
*برگ هایی از زندگی سیاسی دکتر شاپور بختیار* (بحش دوم) [2023 Jan] 
*برگ هایی از زندگی سیاسی دکتر شاپور بختیار ـ جوانی، تحصیلات، مبارزه با نازیسم [2023 Jan] 
*دولت موقت در تبعید و ضرورت حیاتی آن در شرایط کنونی [2022 Dec] 
*ملت ایران، یک واقعیت تاریخی انکارناپذیر، مفهوم «ملت»، پادزهری در برابر واژه‌ ایدئولوژیک «امت اسلام» و فتیشیسم قومی (بخش سوم) [2022 Aug] 
*ملت ایران، یک واقعیت تاریخی انکارناپذیر [2022 Aug] 
*آیا جمهوری اسلامی مشروعیتی داشته که ازدست داده؟ [2022 Jul] 
* اتحادعملِ همه ی نیروهای ملی از مشروطه خواه تا جمهوریخواه [2022 May] 
*درباره ی نهضت مقاومت ملی ایران* [2022 May] 
*خمینی چگونه به قدرت رسید؟ آیا این فاجعه اجتناب‌ناپذیر بود؟ ضرورت بیان کامل حقیقت به جای حاشیه‌نویسی!  [2022 Apr] 
*منوچهر هزارخانی: مرگی از هر جهت اندوهبار [2022 Mar] 
*آیا فدراسیون روسیه و اتحاد شوروی سابق ماهیتاً یکی نیستند؟  [2022 Mar] 
*پوتین اوکرایین و روسیه، همه چیز اینجا شروع می شود [2022 Mar] 
*احیاءِ «عظمت گذشته ی» امپراتوری روس؟ [2022 Mar] 
* در حاشیه عملیات تروریستی اخیرِ داعش [2022 Feb] 
*برای دوری از انحرافات و انشعابات در جبهه ملی ضرورت بازگشت به اصالت نهضت ملی [2022 Jan] 
*اتحادعمل برای نجات کشور از زوال! * انتظار تا کی و برای چه؟ [2021 Dec] 
* راه انتخاب میان سلطنت مشروطه و جمهوری از دید شاپور بختیار [2021 Oct] 
*بحران سیاسی کشور و راه اتحاد عمل همه ی ایراندوستان دموکرات، پیش بینی بختیار نزدیک است [2021 Aug] 
*شاپور بختیار و توتالیتاریسم، گریزی به رساله ی دکتری او [2021 Jul] 
* اثرات متقابل مخالفان فعال رژیم و مردم غیرمتشکل: یک فرآیند دینامیک [2021 Jun] 
*سر و ته، یک کرباس [2021 Jun] 
*نگاهی به ریشه های ژرف یک فاجعه ملی بخش سوم  [2021 Mar] 
* نگاهی به ریشه‌های ژرف یک فاجعه‌ی ملی، به مناسبت ۲۲ بهمن ماه (بخش دوم) [2021 Mar] 
* به مناسبت ۲۲ بهمن ماه، نگاهی به ریشه های ژرف یک فاجعه ی ملی [2021 Feb] 
*ملاحظاتی درباره‌ متن حقوقی امانتی استاد محمـدرضا شجریان [2021 Jan] 
* از مشروطه به جمهوری عبورکردیم؟ چه کسی عبورکرد و چگونه؟ [2021 Jan] 
* از مشروطه به جمهوری عبورکردیم؟ چه کسی عبورکرد و چگونه؟  [2021 Jan] 
*هموطنان بی مسئولیتی که در برابر امام جماران به امامزاده ی کاخ سفید دخیل بسته بودند یتیم شدند [2020 Nov] 
*رادیکالیزاسیون دینی جوانان پناهنده و نقش حس ملی [2020 Nov] 
*دولت موقت و چارچوب قانونی کارهای آن [2020 Oct] 
*«علوم اجتماعی اسلامی» چه صیغه ای است؟  [2020 Aug] 
*جمهوری اسلامی کابوسی باورنکردنی [2020 Aug] 
*برتری مخالفان جمهوری اسلامی نسبت به سران این نظام در چیست؟ بخش سوم: دیگرِ تجربه‌های عملی اپوزیسیون [2020 Aug] 
*برتری مخالفان جمهوری اسلامی نسبت به سران این نظام در چیست؟ بخش دوم: کدام استثناء؟ [2020 Jul] 
*برتری مخالفان جمهوری اسلامی نسبت به سران این نظام در چیست؟  [2020 Jul] 
* آزادی عقیده و بیان و زندگی جمعی نیازمند قواعد مشترک جمعی است (بخش دوم) [2020 Jun] 
*آزادی عقیده و بیان و زندگی جمعی نیازمند قواعد مشترک کار جمعی است [2020 Jun] 
*ایران هرگز نخواهد مرد!  [2020 May] 
* برگ هایی از زندگی سیاسی شاپور بختیار [2020 Apr] 
*نمایش از این پس بی اثر «انتخابات»، پرده دری از فریب «اصولگرا ـ اصلاح طلب» [2020 Mar] 
* برگ هایی از زندگی سیاسی شاپور بختیار* ۳۹ـ تدارکات و ترتیبات سالیوان برای ایجاد پیوند میان ارتش و نمایندگان خمینی  [2020 Mar] 
* برگ هایی از زندگی سیاسی شاپور بختیار* [2020 Mar] 
*بحثی در مقاله‌ی : خطای بختیار، پایان بازرگان [2020 Feb] 
*تحریم انتخابات را به کارزار همصدایی علیه اساس رژیم و رفراندم برضد آن بدل کنیم  [2020 Feb] 
*منطق جمهوری اسلامی: تحریک دیگران؛ تحقیرشدن؛ واکنش به تحقیرشدن [2020 Jan] 
*تحریم یکصدای نمایش انتخابات: ضرورتی سیاسی، نه انتخاباتی!  [2019 Dec] 
*انبار باروتی بنام ایران  [2019 Nov] 
*شورای دوران گــُـذار یا مدیریت بی‍گــُـدار برای «اقوام و ملیت های ساکن ایران» !  [2019 Oct] 
* بساط تحمیق انتخابات را یکصدا تحریم کنیم (۲) [2019 Sep] 
*بساط تحمیق انتخابات را یکصدا تحریم کنیم [2019 Sep] 
*بیست و هشت سال پس از قتل شاپور بختیار پراکندگی نیروهای مخالف جمهوری اسلامی و راه پیروزی بر آن  [2019 Aug] 
* بحران در روابط ایران و آمریکا:‏ یا زمان قدرت نمایی شاگرد جادوگرها [2019 Jul] 
* زند ایران چیست؛ ایرانیت کدام است؟  [2019 Jul] 
*ایران چیست؛ ایرانیت کدام است؟ ادای سهمی در پاسخ به یک مغالطه بخش دوم ادعای درونی بودن اسلام و ...! [2019 Jul] 
*ایران چیست؛ ‏ ایرانیت کدام است؟  [2019 Jun] 
*جمهوری اسلامی:‏ یک نظام تروریست، با همه‌ی اجزاء و بازوانش  [2019 Apr] 
*اتحادِ عمل آری؛ ‏ اما برای چه منظور؟ و از کدام راه؟  [2019 Apr] 
*جامعه‌ ایران از سر گندیده است [2019 Mar] 
*این نظام رفتنی است ما نیستیم که می گوییم؛ آنها خود می دانند! [2019 Feb] 
*در میان مخالفان جمهوری اسلامی اختلاف ها از کجا سرچشمه می گیرد؟ [2019 Jan] 
*ما نمی بایست سنگر قانون اساسی را رها می کردیم  [2019 Jan] 
*ملاحظاتی درباره ی رساله ی دکترای شاپور بختیار [2018 Nov] 
*جمهوری، یا مشروطه ی پادشاهی؟ بحث بر سر چیست؟ [2018 Nov] 
* با اعتصاب عمومی نباید بازی کرد  [2018 Oct] 
* مجازات شلاق برای معلمان کشور !  [2018 Oct] 
*مرگ امیرانتظام فرصتی برای آب تطهیر بر سر انقلابیون دیروز و اصلاح‌طلبان امروز! [2018 Aug] 
* اقتصادی ویران؛ نتیجه ی تحریم ها، یا اثر ورشکستگی به تقصیر  [2018 Aug] 
*آزادی گرفتنی است نه دادنی [2018 Jul] 
*چرا جمهوری اسلامی رفتنی است [2018 May] 
*از بحث عدم‌ مشروعیت رژیم و پیش‌بینی سقوط آن تا زمین‌لرزه‌های جدید (بخش دوم)، [2018 Apr] 
*از بحث عدم‌مشروعیت رژیم و پیش‌بینی سقوط آن تا زمین‌لرزه‌های جدید [2018 Mar] 
*همه‌پرسی، به چه منظور، چگونه، در چه زمان، و به دست کدام حکومت ؟  [2018 Feb] 
*جدایی دین از حکومت یا حکومتِ لاییک* [2018 Jan] 
*نکاتی پیرامون مفاهیم ملیت، اقلیت، خودمختاری* بخش چهارم [2018 Jan] 
*نکاتی پیرامون مفاهیم ملیت، اقلیت، خودمختاری بخش سوم [2017 Dec] 
*نکاتی پیرامون مفاهیم ملیت، اقلیت، خودمختاری بخش دوم [2017 Dec] 
*نکاتی پیرامون مفاهیم ملیت، اقلیت، خودمختاری ، بخش یکم [2017 Dec] 
* افسانه‌ی حمله‌ی نظامی عراق به ایران بنا به ‏ توصیه‌ی شاپور بختیار بخش چهارم  [2017 Nov] 
*علل واقعی جنگ ایران و عراق و افسانه‌ی حمله‌ی صدام به ایران به توصیه‌ی شاپور بختیار (بخش سوم) [2017 Nov] 
* علل واقعی جنگ ایران و عراق و افسانه‌ی حمله‌ی صدام به ایران ‏ به توصیه‌ی شاپور بختیار (بخش دوم) [2017 Nov] 
*علل واقعی جنگ ایران و عراق و افسانه‌ی حمله‌ی صدام به ایران ‏ به توصیه‌ی شاپور بختیار (بخش یکم) [2017 Oct] 
*مصدق و اصـلاحات کاذب، بخش سوم: موضع نیروهای سیاسی دیگر [2017 Oct] 
*مصدق و اصـــلاحــات کاذب «تقسیم اراضی ... با تمرکز جمعیت می تواند عواقب وخیم‌تری...»  [2017 Oct] 
*دکتر مصدق ‏ و اصـلاحـات کاذب یا یکی از ریشه‌های عمده‌ی ضدِانقلاب‌اسلامی ‏ [2017 Oct] 
*از مرگ هیچکس شاد نباید شد اما... [2017 Sep] 
* سلطه‌ی دیوان و رژیم تباهیها تنها به دست مردم برچیده خواهد شد بخش دوم  [2017 Jul] 
*سلطه‌ی دیوان و رژیم تباهیها تنها به دست مردم برچیده خواهد شد [2017 Jul] 
*آیا در این «انتخابات» ملت شکست خورد؟ قسمت دوم [2017 Jun] 
*آیا در این «انتخابات» ملت شکست خورد؟ [2017 May] 
* تحریم انتخابات ساده گیری مبارزه نیست ‏ [2017 May] 
*گفتید جمهوریت؟ کدام جمهوریت؟  [2017 May] 
*در چنگال جمهوی اسلامی اسارت تا کی ؟ (بخش دوم) [2017 May] 
*در چنگال جمهوی اسلامی اسارت تا کی ؟ [2017 Apr] 
*انتخابات ریاست جمهوری فرانسه؛ نامه ی سرگشاده به نامزدها و رأی دهندگان به آنان*  [2017 Apr] 
* ضرورت گام هایی کوتاه و سنجیده برای اتحاد آزادیخواهان واقعی  [2017 Mar] 
*کسانی که تروریست‌ها و خرابکاران را مردم می‌نامند! (بخش دوم) [2017 Mar] 
* نوبت خطرکردن بختیار برای نجات کشور از سقوط در پرتگاهی که به سوی آن می رفت (بخش سوم) [2017 Feb] 
*آیا نظام مشروطه منسوخ شده بود؟ جلوگیری از نخست ‌وزیری صدیقی و نوبت خطرکردن بختیار (بخش دوم) [2017 Feb] 
* به مناسبت سی و هشتمین سال تشکیل دولت ملی بختیار ‏ [2017 Feb] 
*نقش دکتر سنجابی در شکست دولت ملی بختیار و انقراض نظام مشروطه (بخش چهارم و پایانی) [2016 Oct] 
* نقش دکتر سنجابی در شکست دولت ملی بختیار و انقراض نظام مشروطه (بخش سوم) [2016 Oct] 
*نقش دکتر سنجابی در شکست دولت ملی بختیار و انقراض نظام مشروطه بخش دوم  [2016 Sep] 
*نقش دکتر سنجابی در شکست دولت ملی بختیار و انقراض نظام مشروطه؛ به مناسبت بیست و پنجمین سال ‏ قتل شاپور بختیار [2016 Sep] 
* منشاء هراس شدید نظام از مردم ! (بخش پایانی) بخش دوم [2016 Jun] 
*منشاء هراس شدید نظام از مردم ! بخش دوم، بهره ی الف  [2016 Jun] 
*منشاء هراس شدید نظام از مردم !  [2016 Jun] 
*رژیم راًی مردم را برای نمایش و کسب مشروعیت می خواهد [2016 Feb] 
* در حاشیه ی عملیات تروریستی اخیرِ داعش  [2016 Jan] 
*نکاتی از زندگی خسرو شاکری زند و سبب درگذشت وی [2015 Oct] 
*توسل به دروغ و فریب برای پوشاندن تسلیم به توافقنامه ای خفت بار [2015 Apr] 
*پیرامون یکی از پرگویی های کاشف سکولاریسم نو(۳) [2014 Dec] 
*پیرامون یکی از پرگویی های کاشف  [2014 Dec] 
*پیرامون یکی از پرگویی های کاشف «سکولاریسم نو» [2014 Dec] 
*دولت اسرائیل، یا یک یاغی جهانی که در پی اجرای «راه حل نهایی» برای مردم فلسطین است [2014 Jul] 
*نگاهی به رفتار سیاسی سران جبهه ملی در ماههای پیش از انقلاب (بخش دوم) [2014 Jul] 
*نگاهی به رفتار سیاسی سران جبهه ملی در ماههای پیش از انقلاب [2014 Jul] 
*ملاحظاتی پيرامون مقاله «بازرگان، روحانيت و بختيار»، بخش سوم (قسمت دوم) [2013 Oct] 
*بختیار، بازرگان و روحانیت؛ ملاحظاتی پیرامون مقاله‌‌‌ی «بازرگان، روحانیت و بختیار»۱- بخش سوم تیرخلاص [2013 Oct] 
*بختیار، بازرگان و روحانیت- بخش دوم [2013 Sep] 
*ملاحظاتی پیرامون مقاله‌ی «بازرگان، روحانیت و بختیار»۱ [2013 Sep] 
*مصر بار دیگر به پا می خیزد [2013 Jul] 
*درباره‌ی پرچم ملی ایران [2013 Jan] 
*آیا صلحجویان نسل های جدید اسرائیل خواهند توانست ماجراجویی رهبران سنتی جنگ طلب خود را مهار کنند و از فکر حمله به ایران بازدارند  [2012 Apr] 
*پاسخی به ادعاهای نسنجیده و بی پایه ی آقای همایون کاتوزیان درباره ی کنفدراسیون جهانی  [2011 Nov] 
*افشاء یک تحریف بزرگ تاریخی [2011 Oct] 
*بازار گرم افترا علیه مصدق و بختیار  [2011 Oct] 
*بازار گرم افترا علیه مصدق و بختیار (۲) [2011 Aug] 
*بازار گرم افترا علیه مصدق و بختیار [2011 Aug] 
*مصدق، پیروان مصدق، اهداف، اصول کار و منش آنان (بخش دوم ـ ب) [2011 Apr] 
*مصدق، پیروان مصدق، اهداف، اصولِ کار و منشِ آنان [2011 Apr] 
*مصدق، پیروان مصدق، اهداف، اصولِ کار و منشِ آنان  [2011 Mar] 
*مصدق، پیروان مصدق، اهداف، اصولِ کار و منشِ آنان [2011 Mar] 
*توتالیتاریسم و زمین لرزه های اجتناب ناپذیرآن( بخش دوم)  [2010 Mar] 
*توتالیتاریسم و زمین لرزه های اجتناب ناپذیرآن(٭)  [2010 Mar] 
*دولت بختیار و فروغ آزادی (بخش دوم) [2010 Jan] 
*دولت بختیار و فروغ آزادی (بخش نخستین) [2010 Jan] 
*چه کسانی از علائم شیر و خورشید پرچم ملی ایران می ترسند؟ [2009 Aug]