بحران سیاسی کشور و راه اتحاد عمل همه ی ایراندوستان دموکرات، پیش بینی بختیار نزدیک است
علی شاکری زند

شاپور بختیار که با تمام نیروی تدبیر و اراده کوشید تا از افتادن قدرت حکومت به دست عوام و رهبرشان روح الله خمینی جلوگیری کند و به علت خیانت روشنفکرنمایان در این نبرد پیروزنشد، بخوبی می دانست رژیمی که از این راه تشکیل می شد قادر به اداره ی کشوری چون ایران نخواهد بود و بطور قطع سقوط خواهد کرد.

اما او از تباهی وضع جامعه و ویرانی کشور به دست این حاکمان عامی، حریص و فاسد بیم داشت و از این می ترسید که در صورت دوام بیشتر آنان در قدرت سقوطشان با ویرانی های مادی و معنوی در جامعه همراه باشد.

شوربختانه، با وجود نشانه های مسلم و روزافزون پایان حتمی این رژیم این بیم او نیز به واقعیت پیوسته است و به وضوح می بینیم که کشوری که اینان برجامی گذارند خرابه ای است که ده ها سال کار و کوشش آگاهانه برای بازسازی آن لازم است.

اما پیش بینی بختیار در هر حال روبه وقوع دارد.

کافی است برای روشن شدن این نظر به اوضاع اخیر نظری بیافکنیم.

وضع کنونی ملت ایران و رژیم حاکم و رابطه ی آن دو را دو واقعیت اصلی زیر مشخص می سازد.

ـ نخست این که برخلاف یکی‌دوساله ی آغاز قدرت خمینی که نه تنها بخش مهمی از توده ی مردم بلکه حتی بسیاری از باصطلاح روشنفکران هنوز در کوراندیشی های خود درباره ی آن باقی مانده بودند، امروز دیگر، علاوه بر اینان، اکثریت بزرگ همانها نیز که توده ی مردم نامیده می شوند از این قدرت حاکم رویگردان و بشدت بیزار شده اند.

ـ دوم این که نمایش های اعتراضیِ معمولاً مسالمت آمیز همراه با شعارهای سیاسی تند علیه اساس رژیم و رهبری آن از حالت متمرکز و ناگهانی دوره های گذشته که به شدت شعله می کشید و با قربانیهای بسیار پایان می یافت به صورت پراکنده و نامنظم تر اما پایدارتر و ریشه دارتر درآمده، و شکل های گوناگون اعتراضات وسیع و مهم صنفی و گروهی نیز بدان اضافه شده و هر یک بر دیگری متکی شده است.

اعتراض های خاموشی ناپذیر بیشمار مادران و پدران دادخواه نیز که جگرگوشگانشان را در خیزش ها از دست داده اند نیز صدایی است خاموش نشدنی که از سالها پیش همه ی خیزش ها را همراهی کرده و خواهدکرد.

در پیدایش واقعیت اول، رویگردانی و بیزاری توده ی مردم از رژیم، دو عامل مؤثر بوده است.

یک ـ خرابی روز افزون زندگی مادی مردم از پایین ترین قشرها گرفته تا آنچه قبلا طبقه ی متوسط نامیده می شد. برای این بخش مردم که اکثریت جامعه را نیز تشکیل می دهد زندگی هر دم سخت تر و دورنمای آن هر روز سیاه تر شده و می شود.

اینجا تفصیل درباره ی این موضوع نه ضرورت دارد نه امکان زیرا همه بخوبی از سیهروزی روزافزون مردم باخبراند.

اما اینجا باید میان میلیونها نان آور خانواده ها که باید روز و شب خود را برای لقمه ی نانی بر سر سفره ی فرزندانشان بگذارند و فرصت و رمق هیچ حرکت دیگری را نیز ندارند با میلیون ها جوان سرشار از انرژی که با همه ی امیدها و آرزوها نه امروزی دارند و نه فردایی، تفاوتی وجوددارد که باید دید.

این جوانان که کارد به استخوانشان رسیده و چیزی برای ازدست دادن ندارند قادر به تحمل بیشتر این رژیم نیستند. آنان نیرویی را تشکیل می دهند که می توان آن را نوک تیز نیزه ی جامعه علیه رژیم سفاک و فاسد دانست.

راز خیزش های ده پانزده ساله علیه رژیم در اینجاست.

اما پیداست که این خیزش ها همگی خودانگیخته و بی برنامه بوده، و در خفقان سیاسی حاکم، جز آن هم نمی توانسته باشد.

هر بار بزرگتر شده اما هر بار هم با سرکوب خونین و پرداخت بهایی سنگین عقب نشسته؛ اما بی آنکه واقعاً پایان یافته باشد. این را هم که پایان نیافته هم مردم می دانند و هم حاکمان.

واضح است زیرا تا علت منتفی نگردد معلول که نتیجه ی آن است تکرار می شود. اینهمه نیروی مسلح در خدمت سرکوب یعنی چه؟ یعنی آگاهی رژیم از خطر دائمی خیزش و قیام. مردم خود نیز هر بار زمان خیزش بعدی را از خود می پرسند.

اما در عین حال می بیینیم که شکل خیزش ها هر بار متفاوت است و شعارهای آنها در ضدیت با رژیم حاکم نیز دائماً تندتر و قاطع تر می گردد.

این تغییر کیفیت خیزش ها از اهمیت بسیار برخوردار است.

پس از خیزش آبانماه و نمایش های اعتراضی به سقوط هواپیمای اوکرایینی همه جا این پرسش مطرح بود که خیزش بعد کی و کجا و با چه قدرتی رخ خواهدداد.

اما آنچه رخداد برخلاف انتظارها بود.

خیزش های ۸۸، ۹۶، و ۹۸ که به صورت جبهه ای منظم در برابر جبهه ی منظم دیگر و هر یک در خط جبهه ی خود عمل می کردند در سال ۱۴۰۰ تکرار نشدند. پس از اعتراضات شهرهای خوزستان بر سر بی‌آبی تظاهرات همبستگی در نقاط مختلف کشور، هر یک و در هر جا، صورت دیگری به خودگرفت. اینجا دیگر خط جبهه ی جنگ های منظم وجودنداشت؛ و این یک نقطه ی قوت این خیزش اخیر بود.

تبلیغات پرسروصدای دستگاه های رژیم نیز که مانند همیشه می کوشند انگیزه ی اعتراض ها را عامل خارجی وانمود کنند در حالی که می دانند اینگونه یاوه ها سر مویی درمردم اثر ندارد، دردرجه ی اول برای حفظ روحیه ی آتش‌به‌اختیاران دستگاه است که می بینند باید دائماً خواهران و برادران خود را به گلوله ببندند.

نیروهای فعال جامعه در این خیزش در هر بار در هر جا که به مصلحت می دیدند وارد عمل می شدند؛ با کمترین تلفات و بیشترین انعکاس سیاسی.

اگر تفاوت جنگهای منظم و نامنظم را درنظرداشته باشیم می بینیم که تسلسل تظاهرات پی‌درپی در شهرهای مختلف، زمان های مختلف و به شکل های مختلف که رژیم را دچار نوعی سردرگمی کرد، می تواند ما را به یاد جنگ های نامنظم بیاندازد.

جنگ هایی که در آنها نیروی کمتری در برابر یک نیروی بزرگتر و مجهز، با روش دیگری عمل می کند بطوری که نیروی بزرگ سرتاسری از یافتن خط جبهه ی آن ـ خطی که ندارد ـ درمانده می شود.

امروز طرز عمل اعتراض کنندگان به اساس رژیم چنین تغییری یافته: رژیم هر روز و هر لحظه گوش بزنگ وقوع یک خیزش جدیدی است که نمی داند به چه شکل و از کجا خواهدبود؛ و این امر برای اعصاب برنامه ریزان سرکوب و رهبری رژیم بسیار مفید، یعنی فرساینده است.

این نقطه ی قوت شکل جدید خیزش بود.

اما نقطه ی ضعف آن را هم بگوییم. می دانیم که جنگ غیرمنظم اگر خط جبهه ی منظم و ثابت ندارد، اما مرکز طرح نقشه و فرماندهی برای هماهنگی همه ی نیروهای خود را دارد. و این رمز دیگر قدرت اینگونه جنگ های نامنظم است.

اما خیزش هایی که اخیراً در ایران دیدیم وگفتیم شکل نامنظم دارد زیرا دارای خط جبهه ی ثابت و قابل نشان رفتن نیستند، این ضعف را نیز دارند که نه مرکزیت لازم برای پیش بردن آنها به سوی مرحله ی بعدی را دارند و نه می دانند که ضربه ی نهایی کی و چگونه به دشمن واردخواهدشد. و تازه بعد از وارد شدن این ضربه چه قدرتی جای قدرت کنونی را پرخواهدکرد.

این دو نکته ی اخیر کاملاً حیاتی است.

بدون مرکزی در پشت خطوط برخورد برای هماهنگ ساختن آنها و تنظیم ضربه ی نهایی قدرت حاکم سقوط نخواهدکرد.

همچنین بدون وجود قدرت متشکلی برای پرکردن جای قدرت حاضر، سقوط آن به فرض وقوع، اگر هم به هرج و مرج کامل نیانجامد، می تواند به هر نوع قدرت غیرمنتظره و خوفناکی هم منتهی گردد.

حال آیا باز هم ضروری است که از ضرورت یک مرکز نیرومند برای رفع این کمبود که تنها با اتحادعمل آگاهانه و بموقع ایراندوستان دموکرات می تواند بوجودآید، سخن گفته شود.

برای کسانی که به تمامیت ارضی ـ یعنی وحدت ملت ایران ـ و به دموکراسی و جدایی دین از حکومت اعتقاددارند، باید هیچ عاملی مانع از اتحادعمل هرچه سریعتر آنان برای این منظورنباشد.

همه ی ملاحظات دیگر تنها نقش انحرافی خواهدداشت و باید کنارگذاشته شود.

بختیار اینگونه عمل می کرد و ما به راه او می رویم.

زیرا چنانکه او به درستی گفته بود این رژیم در زندگی ملی ما پرانتز سیاهی است که باید بسته شود.

*متن سخنرانی شاکری زند در مراسم یادبود سی امین سالروز قتل دکتر شاپور بختیار و سروش کتیبه (پاریس)

منبع:پژواک ایران


علی شاکری زند

فهرست مطالب علی شاکری زند در سایت پژواک ایران 

*برگهایی از زندگی سیاسی دکتر شاپور بختیار/ بخش هجدهم- ب [2023 Nov] 
*برگهایی از زندگی سیاسی دکتر شاپور بختیار/بخش هجدهم- الف [2023 Nov] 
*برگهایی از زندگی سیاسی دکتر شاپور بختیار* بخش شانزدهم [2023 Oct] 
*برگهایی از زندگی سیاسی دکتر شاپور بختیار* بخش پانزدهم -ج [2023 Sep] 
* برگهایی از زندگی سیاسی شاپور بختیار، بخش پانزدهم ـ ب [2023 Sep] 
* جمهوری اسلامی حکومتی مرده است! اما چرا برچیده‌ نمی‌شود؟ بخش اول: یک نظام رو به موت [2023 Sep] 
*برگهایی از زندگی سیاسی دکتر شاپور بختیار (بخش پانزدهم ـ الف) [2023 Aug] 
*آخرین نخست وزیر نظام مشروطه ایران، متن سخنان علی شاکری زند بر مزار شاپور بختیار [2023 Aug] 
*برگهایی از زندگی سیاسی دکتر شاپور بختیار/ بخش چهاردهم [2023 Jul] 
*دعوت پادشاه از شاپور بختیار برای دیدار با او [2023 Jul] 
*برگ‌هایی از زندگی سیاسی شاپور بختیار (بخش دوازدهم) [2023 Jul] 
*برگ‌هایی از زندگی سیاسی شاپور بختیار (بخش یازدهم)، علی شاکری زند [2023 Jun] 
*باز هم تشدید اعدام‌ها [2023 Jun] 
*برگهایی از زندگی سیاسی دکتر شاپور بختیار/ بخش دهم [2023 Jun] 
*برگ‌هایی از زندگی سیاسی شاپور بختیار (بخش نهم ـ ب) [2023 May] 
*چگونه منشور ننویسیم!/ بخش دوم [2023 May] 
*برگهایی از زندگی سیاسی دکتر شاپوربخش نهم – الف بختیار* [2023 May] 
*برگ‌هایی از زندگی سیاسی شاپور بختیار (بخش هشتم ـ ب) [2023 Apr] 
*همبستگی برای ایران استیا ایران برای همبستگی است؟ [2023 Apr] 
*برگ‌هایی از زندگی سیاسی شاپور بختیار*، بخش هفتم [2023 Apr] 
*منشوری برای اهالی کره‌‏ی ماه [2023 Mar] 
*برگهایی اززندگی سیاسی دکترشاپور بختیارـ بخش ششم [2023 Mar] 
*برگ هایی از زندگی سیاسی شاپور بختیار، بخش پنجم: آغاز بحران در حکومت فردی [2023 Mar] 
*برگ‌هایی از زندگی سیاسی شاپور بختیار، بخش چهارم: آغاز بحران در حکومت فردی [2023 Feb] 
*برگهایی از زندگی سیاسی دکتر شاپور بختیار، بخش سوم: فعالیت در تجدید سازمان جبهه ملی ایران [2023 Feb] 
*برگ هایی از زندگی سیاسی دکتر شاپور بختیار* (بحش دوم) [2023 Jan] 
*برگ هایی از زندگی سیاسی دکتر شاپور بختیار ـ جوانی، تحصیلات، مبارزه با نازیسم [2023 Jan] 
*دولت موقت در تبعید و ضرورت حیاتی آن در شرایط کنونی [2022 Dec] 
*ملت ایران، یک واقعیت تاریخی انکارناپذیر، مفهوم «ملت»، پادزهری در برابر واژه‌ ایدئولوژیک «امت اسلام» و فتیشیسم قومی (بخش سوم) [2022 Aug] 
*ملت ایران، یک واقعیت تاریخی انکارناپذیر [2022 Aug] 
*آیا جمهوری اسلامی مشروعیتی داشته که ازدست داده؟ [2022 Jul] 
* اتحادعملِ همه ی نیروهای ملی از مشروطه خواه تا جمهوریخواه [2022 May] 
*درباره ی نهضت مقاومت ملی ایران* [2022 May] 
*خمینی چگونه به قدرت رسید؟ آیا این فاجعه اجتناب‌ناپذیر بود؟ ضرورت بیان کامل حقیقت به جای حاشیه‌نویسی!  [2022 Apr] 
*منوچهر هزارخانی: مرگی از هر جهت اندوهبار [2022 Mar] 
*آیا فدراسیون روسیه و اتحاد شوروی سابق ماهیتاً یکی نیستند؟  [2022 Mar] 
*پوتین اوکرایین و روسیه، همه چیز اینجا شروع می شود [2022 Mar] 
*احیاءِ «عظمت گذشته ی» امپراتوری روس؟ [2022 Mar] 
* در حاشیه عملیات تروریستی اخیرِ داعش [2022 Feb] 
*برای دوری از انحرافات و انشعابات در جبهه ملی ضرورت بازگشت به اصالت نهضت ملی [2022 Jan] 
*اتحادعمل برای نجات کشور از زوال! * انتظار تا کی و برای چه؟ [2021 Dec] 
* راه انتخاب میان سلطنت مشروطه و جمهوری از دید شاپور بختیار [2021 Oct] 
*بحران سیاسی کشور و راه اتحاد عمل همه ی ایراندوستان دموکرات، پیش بینی بختیار نزدیک است [2021 Aug] 
*شاپور بختیار و توتالیتاریسم، گریزی به رساله ی دکتری او [2021 Jul] 
* اثرات متقابل مخالفان فعال رژیم و مردم غیرمتشکل: یک فرآیند دینامیک [2021 Jun] 
*سر و ته، یک کرباس [2021 Jun] 
*نگاهی به ریشه های ژرف یک فاجعه ملی بخش سوم  [2021 Mar] 
* نگاهی به ریشه‌های ژرف یک فاجعه‌ی ملی، به مناسبت ۲۲ بهمن ماه (بخش دوم) [2021 Mar] 
* به مناسبت ۲۲ بهمن ماه، نگاهی به ریشه های ژرف یک فاجعه ی ملی [2021 Feb] 
*ملاحظاتی درباره‌ متن حقوقی امانتی استاد محمـدرضا شجریان [2021 Jan] 
* از مشروطه به جمهوری عبورکردیم؟ چه کسی عبورکرد و چگونه؟ [2021 Jan] 
* از مشروطه به جمهوری عبورکردیم؟ چه کسی عبورکرد و چگونه؟  [2021 Jan] 
*هموطنان بی مسئولیتی که در برابر امام جماران به امامزاده ی کاخ سفید دخیل بسته بودند یتیم شدند [2020 Nov] 
*رادیکالیزاسیون دینی جوانان پناهنده و نقش حس ملی [2020 Nov] 
*دولت موقت و چارچوب قانونی کارهای آن [2020 Oct] 
*«علوم اجتماعی اسلامی» چه صیغه ای است؟  [2020 Aug] 
*جمهوری اسلامی کابوسی باورنکردنی [2020 Aug] 
*برتری مخالفان جمهوری اسلامی نسبت به سران این نظام در چیست؟ بخش سوم: دیگرِ تجربه‌های عملی اپوزیسیون [2020 Aug] 
*برتری مخالفان جمهوری اسلامی نسبت به سران این نظام در چیست؟ بخش دوم: کدام استثناء؟ [2020 Jul] 
*برتری مخالفان جمهوری اسلامی نسبت به سران این نظام در چیست؟  [2020 Jul] 
* آزادی عقیده و بیان و زندگی جمعی نیازمند قواعد مشترک جمعی است (بخش دوم) [2020 Jun] 
*آزادی عقیده و بیان و زندگی جمعی نیازمند قواعد مشترک کار جمعی است [2020 Jun] 
*ایران هرگز نخواهد مرد!  [2020 May] 
* برگ هایی از زندگی سیاسی شاپور بختیار [2020 Apr] 
*نمایش از این پس بی اثر «انتخابات»، پرده دری از فریب «اصولگرا ـ اصلاح طلب» [2020 Mar] 
* برگ هایی از زندگی سیاسی شاپور بختیار* ۳۹ـ تدارکات و ترتیبات سالیوان برای ایجاد پیوند میان ارتش و نمایندگان خمینی  [2020 Mar] 
* برگ هایی از زندگی سیاسی شاپور بختیار* [2020 Mar] 
*بحثی در مقاله‌ی : خطای بختیار، پایان بازرگان [2020 Feb] 
*تحریم انتخابات را به کارزار همصدایی علیه اساس رژیم و رفراندم برضد آن بدل کنیم  [2020 Feb] 
*منطق جمهوری اسلامی: تحریک دیگران؛ تحقیرشدن؛ واکنش به تحقیرشدن [2020 Jan] 
*تحریم یکصدای نمایش انتخابات: ضرورتی سیاسی، نه انتخاباتی!  [2019 Dec] 
*انبار باروتی بنام ایران  [2019 Nov] 
*شورای دوران گــُـذار یا مدیریت بی‍گــُـدار برای «اقوام و ملیت های ساکن ایران» !  [2019 Oct] 
* بساط تحمیق انتخابات را یکصدا تحریم کنیم (۲) [2019 Sep] 
*بساط تحمیق انتخابات را یکصدا تحریم کنیم [2019 Sep] 
*بیست و هشت سال پس از قتل شاپور بختیار پراکندگی نیروهای مخالف جمهوری اسلامی و راه پیروزی بر آن  [2019 Aug] 
* بحران در روابط ایران و آمریکا:‏ یا زمان قدرت نمایی شاگرد جادوگرها [2019 Jul] 
* زند ایران چیست؛ ایرانیت کدام است؟  [2019 Jul] 
*ایران چیست؛ ایرانیت کدام است؟ ادای سهمی در پاسخ به یک مغالطه بخش دوم ادعای درونی بودن اسلام و ...! [2019 Jul] 
*ایران چیست؛ ‏ ایرانیت کدام است؟  [2019 Jun] 
*جمهوری اسلامی:‏ یک نظام تروریست، با همه‌ی اجزاء و بازوانش  [2019 Apr] 
*اتحادِ عمل آری؛ ‏ اما برای چه منظور؟ و از کدام راه؟  [2019 Apr] 
*جامعه‌ ایران از سر گندیده است [2019 Mar] 
*این نظام رفتنی است ما نیستیم که می گوییم؛ آنها خود می دانند! [2019 Feb] 
*در میان مخالفان جمهوری اسلامی اختلاف ها از کجا سرچشمه می گیرد؟ [2019 Jan] 
*ما نمی بایست سنگر قانون اساسی را رها می کردیم  [2019 Jan] 
*ملاحظاتی درباره ی رساله ی دکترای شاپور بختیار [2018 Nov] 
*جمهوری، یا مشروطه ی پادشاهی؟ بحث بر سر چیست؟ [2018 Nov] 
* با اعتصاب عمومی نباید بازی کرد  [2018 Oct] 
* مجازات شلاق برای معلمان کشور !  [2018 Oct] 
*مرگ امیرانتظام فرصتی برای آب تطهیر بر سر انقلابیون دیروز و اصلاح‌طلبان امروز! [2018 Aug] 
* اقتصادی ویران؛ نتیجه ی تحریم ها، یا اثر ورشکستگی به تقصیر  [2018 Aug] 
*آزادی گرفتنی است نه دادنی [2018 Jul] 
*چرا جمهوری اسلامی رفتنی است [2018 May] 
*از بحث عدم‌ مشروعیت رژیم و پیش‌بینی سقوط آن تا زمین‌لرزه‌های جدید (بخش دوم)، [2018 Apr] 
*از بحث عدم‌مشروعیت رژیم و پیش‌بینی سقوط آن تا زمین‌لرزه‌های جدید [2018 Mar] 
*همه‌پرسی، به چه منظور، چگونه، در چه زمان، و به دست کدام حکومت ؟  [2018 Feb] 
*جدایی دین از حکومت یا حکومتِ لاییک* [2018 Jan] 
*نکاتی پیرامون مفاهیم ملیت، اقلیت، خودمختاری* بخش چهارم [2018 Jan] 
*نکاتی پیرامون مفاهیم ملیت، اقلیت، خودمختاری بخش سوم [2017 Dec] 
*نکاتی پیرامون مفاهیم ملیت، اقلیت، خودمختاری بخش دوم [2017 Dec] 
*نکاتی پیرامون مفاهیم ملیت، اقلیت، خودمختاری ، بخش یکم [2017 Dec] 
* افسانه‌ی حمله‌ی نظامی عراق به ایران بنا به ‏ توصیه‌ی شاپور بختیار بخش چهارم  [2017 Nov] 
*علل واقعی جنگ ایران و عراق و افسانه‌ی حمله‌ی صدام به ایران به توصیه‌ی شاپور بختیار (بخش سوم) [2017 Nov] 
* علل واقعی جنگ ایران و عراق و افسانه‌ی حمله‌ی صدام به ایران ‏ به توصیه‌ی شاپور بختیار (بخش دوم) [2017 Nov] 
*علل واقعی جنگ ایران و عراق و افسانه‌ی حمله‌ی صدام به ایران ‏ به توصیه‌ی شاپور بختیار (بخش یکم) [2017 Oct] 
*مصدق و اصـلاحات کاذب، بخش سوم: موضع نیروهای سیاسی دیگر [2017 Oct] 
*مصدق و اصـــلاحــات کاذب «تقسیم اراضی ... با تمرکز جمعیت می تواند عواقب وخیم‌تری...»  [2017 Oct] 
*دکتر مصدق ‏ و اصـلاحـات کاذب یا یکی از ریشه‌های عمده‌ی ضدِانقلاب‌اسلامی ‏ [2017 Oct] 
*از مرگ هیچکس شاد نباید شد اما... [2017 Sep] 
* سلطه‌ی دیوان و رژیم تباهیها تنها به دست مردم برچیده خواهد شد بخش دوم  [2017 Jul] 
*سلطه‌ی دیوان و رژیم تباهیها تنها به دست مردم برچیده خواهد شد [2017 Jul] 
*آیا در این «انتخابات» ملت شکست خورد؟ قسمت دوم [2017 Jun] 
*آیا در این «انتخابات» ملت شکست خورد؟ [2017 May] 
* تحریم انتخابات ساده گیری مبارزه نیست ‏ [2017 May] 
*گفتید جمهوریت؟ کدام جمهوریت؟  [2017 May] 
*در چنگال جمهوی اسلامی اسارت تا کی ؟ (بخش دوم) [2017 May] 
*در چنگال جمهوی اسلامی اسارت تا کی ؟ [2017 Apr] 
*انتخابات ریاست جمهوری فرانسه؛ نامه ی سرگشاده به نامزدها و رأی دهندگان به آنان*  [2017 Apr] 
* ضرورت گام هایی کوتاه و سنجیده برای اتحاد آزادیخواهان واقعی  [2017 Mar] 
*کسانی که تروریست‌ها و خرابکاران را مردم می‌نامند! (بخش دوم) [2017 Mar] 
* نوبت خطرکردن بختیار برای نجات کشور از سقوط در پرتگاهی که به سوی آن می رفت (بخش سوم) [2017 Feb] 
*آیا نظام مشروطه منسوخ شده بود؟ جلوگیری از نخست ‌وزیری صدیقی و نوبت خطرکردن بختیار (بخش دوم) [2017 Feb] 
* به مناسبت سی و هشتمین سال تشکیل دولت ملی بختیار ‏ [2017 Feb] 
*نقش دکتر سنجابی در شکست دولت ملی بختیار و انقراض نظام مشروطه (بخش چهارم و پایانی) [2016 Oct] 
* نقش دکتر سنجابی در شکست دولت ملی بختیار و انقراض نظام مشروطه (بخش سوم) [2016 Oct] 
*نقش دکتر سنجابی در شکست دولت ملی بختیار و انقراض نظام مشروطه بخش دوم  [2016 Sep] 
*نقش دکتر سنجابی در شکست دولت ملی بختیار و انقراض نظام مشروطه؛ به مناسبت بیست و پنجمین سال ‏ قتل شاپور بختیار [2016 Sep] 
* منشاء هراس شدید نظام از مردم ! (بخش پایانی) بخش دوم [2016 Jun] 
*منشاء هراس شدید نظام از مردم ! بخش دوم، بهره ی الف  [2016 Jun] 
*منشاء هراس شدید نظام از مردم !  [2016 Jun] 
*رژیم راًی مردم را برای نمایش و کسب مشروعیت می خواهد [2016 Feb] 
* در حاشیه ی عملیات تروریستی اخیرِ داعش  [2016 Jan] 
*نکاتی از زندگی خسرو شاکری زند و سبب درگذشت وی [2015 Oct] 
*توسل به دروغ و فریب برای پوشاندن تسلیم به توافقنامه ای خفت بار [2015 Apr] 
*پیرامون یکی از پرگویی های کاشف سکولاریسم نو(۳) [2014 Dec] 
*پیرامون یکی از پرگویی های کاشف  [2014 Dec] 
*پیرامون یکی از پرگویی های کاشف «سکولاریسم نو» [2014 Dec] 
*دولت اسرائیل، یا یک یاغی جهانی که در پی اجرای «راه حل نهایی» برای مردم فلسطین است [2014 Jul] 
*نگاهی به رفتار سیاسی سران جبهه ملی در ماههای پیش از انقلاب (بخش دوم) [2014 Jul] 
*نگاهی به رفتار سیاسی سران جبهه ملی در ماههای پیش از انقلاب [2014 Jul] 
*ملاحظاتی پيرامون مقاله «بازرگان، روحانيت و بختيار»، بخش سوم (قسمت دوم) [2013 Oct] 
*بختیار، بازرگان و روحانیت؛ ملاحظاتی پیرامون مقاله‌‌‌ی «بازرگان، روحانیت و بختیار»۱- بخش سوم تیرخلاص [2013 Oct] 
*بختیار، بازرگان و روحانیت- بخش دوم [2013 Sep] 
*ملاحظاتی پیرامون مقاله‌ی «بازرگان، روحانیت و بختیار»۱ [2013 Sep] 
*مصر بار دیگر به پا می خیزد [2013 Jul] 
*درباره‌ی پرچم ملی ایران [2013 Jan] 
*آیا صلحجویان نسل های جدید اسرائیل خواهند توانست ماجراجویی رهبران سنتی جنگ طلب خود را مهار کنند و از فکر حمله به ایران بازدارند  [2012 Apr] 
*پاسخی به ادعاهای نسنجیده و بی پایه ی آقای همایون کاتوزیان درباره ی کنفدراسیون جهانی  [2011 Nov] 
*افشاء یک تحریف بزرگ تاریخی [2011 Oct] 
*بازار گرم افترا علیه مصدق و بختیار  [2011 Oct] 
*بازار گرم افترا علیه مصدق و بختیار (۲) [2011 Aug] 
*بازار گرم افترا علیه مصدق و بختیار [2011 Aug] 
*مصدق، پیروان مصدق، اهداف، اصول کار و منش آنان (بخش دوم ـ ب) [2011 Apr] 
*مصدق، پیروان مصدق، اهداف، اصولِ کار و منشِ آنان [2011 Apr] 
*مصدق، پیروان مصدق، اهداف، اصولِ کار و منشِ آنان  [2011 Mar] 
*مصدق، پیروان مصدق، اهداف، اصولِ کار و منشِ آنان [2011 Mar] 
*توتالیتاریسم و زمین لرزه های اجتناب ناپذیرآن( بخش دوم)  [2010 Mar] 
*توتالیتاریسم و زمین لرزه های اجتناب ناپذیرآن(٭)  [2010 Mar] 
*دولت بختیار و فروغ آزادی (بخش دوم) [2010 Jan] 
*دولت بختیار و فروغ آزادی (بخش نخستین) [2010 Jan] 
*چه کسانی از علائم شیر و خورشید پرچم ملی ایران می ترسند؟ [2009 Aug]