PEZHVAKEIRAN.COM جنگی مخرب و خانمانسوز و موقعیت چپ
 

جنگی مخرب و خانمانسوز و موقعیت چپ
بهروز سورن

 

بسیاری معتقد هستند که جنگ غرب با ایران شروع شده است. ماهها پیش گاردین نوشت که جنگ میان ایران و اسرائیل و آمریکا مدتها قبل آغاز شده است. امروزه جنگ را بعنوان یک گفتمان بسیط تعریف می کنند و شکل نظامی آنرا یکی از اشکال جنگ می نامند. جنگ در اشکال سیاسی – دیپلماتیک – جنگ سایبری – تحریم جنگی – اقتصادی و... آرایش و مانورهای نظامی در برابر هم و برخوردهای مسلحانه و نظامی را نیز میتوان در ردیف جنگ ها بحساب آورد. بحرانهای سیاسی و بن بست های دیپلماتیک اگر چه میتوانند شرط لازم وقوع جنگ از سوی طرف های متخاصم باشند اما برای جنگی تمام عیار و نظامی و رو در رو شرط کافی نیستند. در واقع امر هر بحران سیاسی به جنگ نظامی منتهی نمیشود. در مورد تحریم سیاسی و اقتصادی نیز میتوان همین نتیجه را گرفت. این محورها می توانند بعنوان ابزار فشار و دیکته کردن تمایلات سیاسی استفاده  شوند.

 

بحران کنونی میان ایران و اسرائیل و متحدانش بواقع و بنابر سیاستهای غلط و پرخاش و خشونت در ارتباطات با غرب, مواضع غیر صلح آمیز و تحریک آمیز در رابطه با کشورهای همسایه و همچنین دخالت مستقیم و غیر مستقیم در درگیری های داخل کشور سوریه و سیاستگذاری ها در لبنان و نوار مرزی و یارگیری ها از میان کشورهای منطقه... ابعادی بخود گرفته است که واکنش قطعی اسرائیل و آمریکا و کشورهای عربی منطقه را بدنبال خواهد داشت.

در حقیقت امر تدارک اولیه و پیش سازی های موقعیت جنگی از سوی هر دو طرف مدتهاست که آغاز شده است. آغاز ساختن پناهگاه ها در اطراف شهر تهران, تقویت دفاعی و حراست از زیربنای اقتصادی و صنعتی – تحریکات در نماز جمعه ها و سخنرانی ها برای مهیا نمودن روانشناسی عمومی در ارتباط با جنگ و ... ارتباطات مشکوک با موج ترورهائی که اخیرا صورت گرفته است, نشان از جدی گرفتن وقوع جنگ از سوی حاکمان میدهد. از طرف دیگر تقویت آرایش نظامی آمریکا و اسرائیل در حوزه خلیج فارس و دریای عمان , اضافه کردن کشتی های نظامی و تجهیزات آنها در این منطقه, تقویت روحیه مردم اسرائیل برای شرایط جنگی ( روزمره ) انجام می پذیرد. تقویت بنیه مالی بخش سازشکار و هوادار غرب و اسرائیل در خارج کشور ( نشست اولاف پالمه – واشنگتن و استکهلم و....)

مجموعه این عوامل و فاکت ها پیامی صریح و روشن برای اپوزیسیون رادیکال و چپ در خارج از کشور خواهد داشت. بالابردن تحرک برای تدارک سازماندهی سراسری مقاومت در برابر سیاستهای جنگ طلبانه طرفین از طریق تشکیل نهادهای ضد جنگ و برای صلح و آزادی است.

نیروهای رادیکال و چپ متاسفانه در پهنه اپوزیسیون در تبعید از نظرگاههای متفاوت به شرایط کنونی می نگرند. برخی انتظار آغاز حمله نظامی را می کشند تا سلاح مرگبار غرب و اسرائیل, آزادی و دمکراسی را به داخل صادر کند و آنها نیز بر خر مراد! سوار شوند و جماران های خود را بسازند. برخی سکوت کرده و مواضع خود را اعلام نمی کنند و منتظر فرصت ها!! می مانند. آنکه می ماند طیف ملیون و چپ رادیکال است. هم از اینرو نشست چپ در کلن و امید زائی آنها از اهمیت وافری برخوردار است همانطور که حرکت آرام و لاک پشتی آن متناسب با شتاب حوادث سیاسی بین المللی نیست.

همانطور که پیش از این نوشتم, تلاش برای اتحاد در عمل میان نیروهای چپ اپوزیسیون از آرزوهائی بوده است که متاسفانه و تاکنون بطور موضعی و ناموفق صورت گرفته است. اینکه چپ منفرد و غیر وابسته با سازمانها و تشکل های موجود بیش از سه دهه فریاد یا اتحادا سرداده اند و محق هم بوده اند بماند.

گفته میشود که پیش از دریافت اشتراکات نظری استراتژیک برای رسیدن به سوسیالیسم گفتگو از تجمع سازمانها و تشکل های چپ بی فایده است. گفته میشود که پیش از تعریف جامع از جنبش های درون کشور از نگاه چپ نمیتوان اقدامات مشترک را سازمان داد. گفته میشود و بدرستی که آنچه نیروهای متنوع چپ را دور میز گفتگو کشانده است نه ا ز سر خردگرائی و تعمق که بر اساس فشار ضرورتها بوده است. اما و به اعتقاد من امروزه هر دلیلی این واقعه را موجب شده است میتوان بفال نیک گرفت و در حد توان از درون یا بیرون به حمایت از آن برخاست.

الف:

همنشینی این مجموعه با نیت انجام اقدامات مشترک و حضور وزین در تحولات سیاسی و دفاع از کارگران ایران,  گامی بزرگ در تکامل چپ تشکیلاتی در خارج از کشور بحساب می آید. چنانچه این گام با موفقیت همراه باشد بی شک تاثیرات مستقیم و موثری در اندیشه چپ داخل نیز خواهد داشت.

ب:

تجربه فعالیتهای دمکراتیک محلی و یا حتی همبستگی سراسری آنها در سالهای اخیر نشان داده است که زمینه ها و بستر ایجاد فضای  کار مشترک موجود هستند. اجتماع در تشکل های دمکراتیک و بخشا محلی و تجارب موفق آن نشان میدهد که تمرین بزرگ و ابندائی نیروهای چپ انجام شده است و طی سالها خم و چم کار مشترک و همگام بدست آمده است.

پ:

زمان کافی برای شکست خوردن در کوشش های اولیه در اختیار سازمان ها و گروه های چپ و تحصیل تجربه موجود بوده است و حال میبایستی از تجارب بدست آمده بیشترین بهره را برد

ت:

گذشته سی و چند ساله چپ نشان داده است که این نیروها به تنهائی نتوانسته اند تا در روند مبارزات جاری سیاسی و اجتماعی تاثیر بسزائی بگذارند و به تعبیری کنش گر باشند. 

ث:

حقیقت این است که رفورمیست ها و سازشکاران با جیبهای انباشته از سوی کلان سرمایه داری در راهند تا با آلترناتیوهای سفارش شده از سوی اربابانشان آینده ای تاریک را برای کشورمان رقم بزنند. و اگر چنین بشود دوباره شعار ( انقلاب مرد, زنده باد انقلاب ) را با هم سرخواهیم داد. این فاجعه ای است که قبل از وقوع می شناسیم و میتوان در برابر آن صف آرائی کرد و تنها توان مشترک چپ از بروز چنین فاجعه ای میتواند جلو گیرد. به تعبیری دیگر پاسخی است به یکی از مهمترین ضرورت های موجود. 

ج:

چپ به مقولاتی بسیار مهم در طول فعالیتش مشغول بوده است. از میان آنها میتوان به تحلیل از توازن قوا, تمرکز بر چگونگی  و جایگاه و نقش طیف رقیب سیاسی ( سازشکاران و رفورمیست ها )

تحرک راست و آلترناتیو سازها را میبایستی خنثی کرد. باید روشنی افکند و منادیان تاریکی و سیاهی را افشا نمود 

چ:

تداوم این نشست ها و موفقیت آن میتواند بعنوان ابزاری برای بمیان کشیدن فعالین چپ منفرد و بی سازمان باشد. شرط آنکه این مجموعه عناصر دمکراتیک دخالت در مباحثاث و انتخابات را در اختیار آنان قرار دهد.

ح:

زمانیکه چپ بعنوان یک نیروی تنومند و رزمنده در صحنه سیاسی وارد نشده باشد نمیتوان از فاز عکس العمل و واکنشی و محکوم کردن رژیم به فضای کنش و عمل وارد شد. در این زمینه کار تبلیغی و ترویجی سخت و انبوه فعالین این تجمع میتواند راهگشا باشد. 

د:

معرفی شفاف چهره و سیمای جدیدی از چپ و سوسیالیسم به افکار عمومی و برای اشاعه و نشر خط سرخ اتصال جریانات چپ در خارج ازکشور – این امر با ایجاد رسانه های نوشتاری و دیدنی و شنیدنی سراسری میتواند موفق باشد. 

ذ:

طبیعی است که برخی از سازمانهای چپ به هر دلیلی مته به خشخاش خواهند گذاشت و این کار بزرگ را بیهوده خواهند خواند. اما ظرف سنجش این حرکت در آینده برآمد مثبت انرا نشان خواهد داد.بخشی ازاین نیروها سخت سری میکنند و در این بل بشو امتیازات ویژه میخواهند. بنظر اینجانب نبود آنها در این مجموعه موجبات تسهیل دستبابی به اهداف آنرا مهیا خواهد کرد. این صفبندی نیروهای بالنده ایست که در برابر ارتجاعیون راست و حکومتی خود را قرار میدهد و تلاش دارد تا حقانیت خود را به اثبات برساند.

بهروز سورن

17.8.2012

Sooren001@yahoo.de

 

منبع:پژواک ایران


فهرست مطالب بهروز سورن در سایت پژواک ایران 

*جوانان را جدی بگیریم  [2023 Jan] 
*بهروز سورن: وحشت آفرینی,ابزار سوخته نظام !  [2022 Dec] 
*ارگران هم در راهند! آیا جنبش جاری به رهبری نیاز دارد؟  [2022 Oct] 
*دانش آموزان کشور و کشاورزان اصفهان به صحنه آمدند, نوبت کارگران است  [2022 Oct] 
*یک خیزش سراسری و ده نکته  [2022 Sep] 
*اینجا کسی به آرامی جان میدهد!   [2022 Aug] 
*جنبش دانشجویی, نگاهی به گذشته و گامی به پیش  [2022 May] 
* ضرورت ها را دریابیم!  [2022 Mar] 
*اعتراضات کف رودخانه ای در امتداد اعتراضات خیابانی  [2021 Nov] 
* حسن رعیت, هنوز یک دادگاه به مردم ایران بدهکار است   [2021 Sep] 
*بازگویی یک خاطره  [2021 Aug] 
* این جنایتکار هم بی مکافات رفت!  [2021 Jan] 
*اینبار ارسلان رضایی قربانی تروریسم شد  [2020 Dec] 
*سیزده هزار پناهجو ابزار فشار و قربانی معاملات سیاسی و اقتصادی میان اردوغان و اتحادیه اروپا  [2020 Oct] 
*دستگرد اصفهان همچنان قربانی می گیرد  [2020 Aug] 
*کوتوله ای که میخواست دنیا را زیر و رو کند!   [2020 Jun] 
*جمهوری کلاهبرداران و شیادان!   [2020 Apr] 
*زندانیان ناگزیر به فرار   [2020 Mar] 
*همزمان در برابر کرونا و جمهوری اسلامی   [2020 Mar] 
*در مضحکه انتخاباتی جمهوری اسلامی شرکت کنیم که چه بشود؟  [2020 Feb] 
* تابوت جمهوری اسلامی را با اعتراضات و اعتصابات عمومی میخ باران کنیم   [2020 Jan] 
*انتقام سخت جمهوری اسلامی از هواپیمای اوکراینی و نگاهی اجمالی به شعارهای امروز!  [2020 Jan] 
*رامبوی ابله خیابانی!   [2019 Dec] 
*ابراهیم رئیسی جلادی برای همه جا و هر زمان  [2019 Aug] 
*مصطفی پور محمدی جلادی برای همه نسل ها   [2019 Aug] 
*همگامی طیف گسترده منفردین سیاسی چپ ضرورتی عاجل !   [2019 Jun] 
*افتضاح سیاسی در دولت راستگرای اتریش   [2019 May] 
*در آستانه اول ماه مه, علیه آفت جنبش کارگری - فرقه گرایی  [2019 Apr] 
* چرا همصدا شویم و کدام طرح دیگر!   [2019 Mar] 
*خاطره ای از شکنجه!   [2019 Jan] 
* در سایه قرار دادن دهه شصت با تزریق عبارت دهه شصتی ها - بخش دوم   [2019 Jan] 
*آخوندی، از گدائی تا جنایت و چپاول رسمی   [2018 Dec] 
*دهه شصتی هایی که من میشناسم!   [2018 Dec] 
*سرگذشت کمک های مالی مردمی به زلزله زدگان استان کرمانشاه   [2018 Oct] 
*علی مانده است و حوضش!   [2018 Oct] 
*نچه در جریان است!  [2018 Oct] 
*سوسیالیسم یا بربریت؟   [2018 Sep] 
* دهه شصت - هتل اموات   [2018 Aug] 
*گرد فراموشی بر کشتار سراسری زندانیان سیاسی 67 هرگز!   [2018 Aug] 
* از میان خاطرات زندان و9 میلیارد دلار گم شده ناقابل!   [2018 Aug] 
* این مردم شور و سودایی دیگر در سر دارند   [2018 Aug] 
*خیابان, آوردگاه ضروری مبارزه برای ازادی و عدالت اجتماعی  [2018 Feb] 
*پرچم سرکوب معترضان در دست اصلاح طلبان   [2018 Jan] 
*چرا بی بی سی فارسی سراسیمه شده است؟   [2018 Jan] 
*نان و ازادی!  [2018 Jan] 
* سونامی تجاوز و قتل کودکان در جمهوری اسلامی باز هم قربانی گرفت   [2017 Oct] 
* سخنرانی ترامپ و چند نکته دیگر آن   [2017 Oct] 
*شرم آن میکند که شرف دارد   [2017 Oct] 
*اینجا ایران است, فاجعه عادی است  [2017 Sep] 
*فروش یک سبد کلیه برای شوخی!   [2017 Aug] 
*بهروز سورن: کابینه وحشت حسن روحانی  [2017 Aug] 
*جنایت کاری بی مرز بنام علی فلاحیان   [2017 Jul] 
*بهروز سورن: برخورد داعش ها در تهران  [2017 Jun] 
*گزارشگران:بحران منطقه شدت میگیرد  [2017 Apr] 
*نقش رسانه های وابسته در حفظ نظام ولایتی و کسری اپوزیسیون سرنگونی طلب   [2017 Jan] 
*در اعماق چه میگذرد؟ بخش چهارم   [2017 Jan] 
*در اعماق چه می گذرد؟ بخش سوم   [2016 Dec] 
* در اعماق چه می گذرد؟ - بخش دوم   [2016 Dec] 
*در اعماق چه می گذرد؟ - بخش اول   [2016 Dec] 
*ایشان! به کشتار هزاران زندانی سیاسی دگراندیش و بی دفاع افتخار می کند!   [2016 Aug] 
* نان و خمپاره!   [2016 Aug] 
* اینجا بهار در تابستان می روید!  [2016 Aug] 
*آب در لانه مورچگان! سکوتی که شکسته شد!   [2016 Aug] 
*فایل صوتی منتظری سندی از جنایات جمهوری اسلامی علیه زندانیان سیاسی عقیدتی در تابستان سال 1367  [2016 Aug] 
*رفتار وحشیانه دولت استرالیا با پناهندگان, درپس نقاب انساندوستی  [2016 Aug] 
* ترکیه به کدام سو؟  [2016 Aug] 
*خیاط این بار نیز در کوزه افتاد!  [2016 Jul] 
*پیامدهای شکست کودتا در ترکیه   [2016 Jul] 
*اینبار کارگران معدن بافق شلاق می خورند!  [2016 Jun] 
*دهه شصت, زندان اوین, بند دویست و نه - قسمت دوم   [2016 May] 
*دهه شصت - زندان دستگرد اصفهان   [2016 May] 
*آنها به سن بازنشستگی نمیرسند, معلول می شوند یا می میرند!   [2016 May] 
* دهه شصت - هتل اموات   [2016 May] 
*دهه شصت, زندان سیدعلی خان قسمت دوم  [2016 Apr] 
*مختصری در مورد شکنجه - بخش سوم   [2016 Apr] 
*تصویری از جنایت – چگونه تهران اشغال شد؟  [2016 Mar] 
*معاملات و مذاکرات شومی که حول پدیده پناهجویان ایرانی در جریان است  [2016 Mar] 
* به بهانه پخش کامل دادگاه نمایشی سربداران از تلویزیون رژیم جمهوری اسلامی  [2016 Mar] 
*انتخابات ( انتصابات ) پیش رو, درسی دیگر برای جماعت متوهم!  [2016 Feb] 
* نکته ای وارده برنوشته ارزشمند شبی از هزار و یک شب  [2015 Nov] 
*همبستگی به شرط چاقو!  [2015 Nov] 
*« یکی از ما » روایتی از اعماق, بازسازی یک تراژدی انسانی  [2015 Oct] 
*اینجا کسی جان می دهد  [2015 Oct] 
* برای تحقق همبستگی سراسری از فرقه گرائی عبور کنیم!  [2015 Oct] 
*بی بی سی فارسی و زندانیان سیاسی سابق  [2015 Sep] 
*گوشه ای از پشت صحنه مهاجرت و جابجائی انسانی!  [2015 Aug] 
* از گونه های بشریت عرق شرم می غلطد!  [2015 Aug] 
*منتظری, چهره ای دوگانه در سیاست!  [2015 Aug] 
* مرگ در چمدان, فاجعه ادامه دارد!  [2015 Aug] 
*تلنگری به خاطرات - بخش چهارم - رحیم حسین پور رودسری - مقصود فتحی و حسن صادقی  [2015 Jul] 
*هیاهوی بی بی سی فارسی – ما را به خیر تو امید نیست, شر مرسان – قسمت سوم  [2015 Jun] 
*تلنگری به خاطرات و یادها! بخش سوم  [2015 Jun] 
*تلنگری به خاطرات و یادها! بخش دوم  [2015 Jun] 
*تلنگری به خاطرات و یادها!  [2015 Jun] 
*هیاهوی بی بی سی فارسی – ما را به خیر تو امید نیست, شر مرسان – بخش دوم  [2015 Jun] 
*هیاهوی بی بی سی! ما را به خیر تو امید نیست شر مرسان  [2015 Jun] 
* تعرض گسترده به دستفروشان تهرانی  [2015 Jun] 
* ننگ با رنگ پاک نمیشود. زندان اوین در تاریخ مبارزات مردم ایران ثبت شده است  [2015 May] 
*اینجا میخواهند پناهجو درو کنند؟  [2015 Apr] 
*بهروز سورن: دامی که دولت استرالیا برای پناهجویان ایرانی پهن کرده است!  [2015 Apr] 
*یاد مادر مهین یزدی و فرزندانش حسن صدیقی ( مسعود ) و محمد صدیقی گرامی باد!  [2015 Feb] 
*اینبار در جهرم! جنایت ادامه دارد  [2014 Dec] 
*سونامی تکذیب و دم خروس سی و چندساله حاکمان  [2014 Oct] 
*حماسه سازان کوبانی  [2014 Oct] 
*کابوسی بنام شادی برای حکومتیان!  [2014 May] 
*باز هم سلول انفرادی‎  [2013 Oct] 
*خانم ها و آقایان ما اشتباه کردیم. اعدام نباید گردد  [2013 Sep] 
*وقتی کوه را زیر خاک پنهان کردند  [2013 Aug] 
*دژخیمی که محتملا وزیر دادگستری میشود!  [2013 Aug] 
*چند سوال بی پرده و علنی از برگزارکنندگان و شرکت کنندگان در گردهمائی پنجم زندانیان سیاسی در هلند  [2013 Aug] 
*پیروزی مرد امنیتی و ده تجربه تاریخی برای اپوزیسیون  [2013 Jun] 
*جعبه های مارگیری انتخابات فرمایشی و ترفندهای جدید آماده می شوند!!  [2013 Jun] 
*ضحاک سر دوشی های خود را می خورد!  [2013 May] 
*در برابر ماشین اعدام حکومت سکوت نکنیم!  [2013 May] 
*فقط در جمهوری اسلامی میتواند اتفاق بیافتد!  [2013 May] 
*هیاهو برای هیچ  [2013 May] 
*پایان کار گزارشگران چرا؟  [2013 May] 
*کارگران زیر آوار در آستانه اول ماه مه روز همبستگی کارگران جهان  [2013 Apr] 
*آیا خانه تکانی عید را فراموش کردیم؟   [2013 Apr] 
*کتابی که شاید رکوردها را بشکند!  [2013 Mar] 
*حق با محمود صالحی است!   [2013 Mar] 
*اینجا زنان در آتش می سوزند  [2013 Mar] 
* اسانلو و جایگاه جدیدش!  [2013 Mar] 
*دیوی که بیرون رفت, فرشته ای که نیامد!  [2013 Feb] 
*باز هم مجازات در ملاء عام اینبار قطع دست  [2013 Jan] 
* درباره اخراج منصور اسانلو از هیئت مدیره سندیکای واحد  [2013 Jan] 
*چه اندازه تا لغو مجازات اعدام فاصله داریم؟  [2013 Jan] 
*استبداد نوینی که در اوین سر بلند می کند!  [2012 Dec] 
*خامنه ای هم فیلتر شکن شد!  [2012 Dec] 
*بر خانواده های زندانیان سیاسی چه گذشت؟  [2012 Dec] 
*جنون وجنایت , همه جا  [2012 Dec] 
*انتقال مجدد به زندان دستگرد اصفهان  [2012 Dec] 
*وضعیت بی خانمان ها در ایران - آمارهای حکومتی  [2012 Dec] 
*افشاگری به سبک این اطلاعات چی!؟   [2012 Nov] 
*وبلاگنویسانی که با مرگ خود دنیای خبری را تکان دادند!  [2012 Nov] 
* آیا چهار سال بحث و گفتگو ضروری بود؟   [2012 Nov] 
*ستارهای امروز و ستارهای قدیم  [2012 Nov] 
*بغضی که ترکیدن آغاز کرد!  [2012 Oct] 
*نیمه شب نوشته ها – 17 – بغضی که ترکیدن آغاز کرد!  [2012 Oct] 
*نیمه شب نوشته ها – 15 – خالی بندهای حکومتی و زلزله زدگان  [2012 Oct] 
*مجتبی واحدی و نکته ای که میبایستی تصحیح کند  [2012 Oct] 
*سی و دو سال پیش در چنین روزهائی ....- بخش سوم  [2012 Oct] 
*وقتی که مقتدائی در زندان دستگرد اصفهان بور شد!  [2012 Sep] 
*همه چیز از آنجا شروع شد که - بخش دوم  [2012 Sep] 
*بهروز سورن:همه چیز از آنجا شروع شد که... بخش اول  [2012 Sep] 
*گفتگوی گزارشگران با پیروز زورچنگ فعال سوسیالیست و از جان بدربردگان کشتار زندانیان سیاسی 67 درباره نشست مشترک نیروهای چپ در شهر کلن  [2012 Sep] 
*بهروز سورن: فرخ جان دمت گرم و لبت خندان باد!  [2012 Sep] 
*جنگی مخرب و خانمانسوز و موقعیت چپ   [2012 Aug] 
*یک دقیقه سکوت برای قربانیان و یک دقیقه تعمق - چه کسانی باید پاسخگوی اعمالشان باشند بخش سوم!   [2012 Jul] 
*بهروز سورن:چه کسانی باید پاسخگوی اعمالشان باشند؟ - به بهانه برخی از (خرده گیری ها) – بخش دوم - تابو شکنی در اردوی زندانیان سیاسی   [2012 Jul] 
* چپ سازمانی در آزمونی تاریخی؟  [2012 Jul] 
*باز هم گنه کرد در بلخ آهنگری ...  [2012 Jul] 
* آرزوهائی که بر باد نرفت!  [2012 Jul] 
* ساعاتی در میان بازماندگان و خانواده های قربانیان دهه شصت در زندانهای جمهوری اسلامی  [2012 Jun] 
*شش میلیون کارگر ایرانی قربانی سودجوئی سرمایه داران و حکومتیان  [2012 Jun] 
*بهروز سورن: دروغ پرگارها و تردید پراکنی  [2012 Jun] 
*رسانه های وابسته, پشتوانه یا پشت پا  [2012 May] 
*یک مبارزه و چند جبهه – بخش سوم - نرخ پرنسیپ ها در دنیای چپ چقدر است؟  [2012 May] 
*نرخ ارتباط با توده ها در داخل کشور چقدر است؟  [2012 May] 
*بهروز سورن: یک مبارزه و چند جبهه - بخش دوم  [2012 May] 
*یک مبارزه و چند جبهه  [2012 May] 
*از مافیای رسانه ای جمهوری اسلامی و غرب تا صدای مستقل در تبعید  [2012 May] 
*جمهوری اسلامی و تاخت و تاز در دنیای مجازی  [2012 Apr] 
*بهروز سورن: صندلی های خالی کنفرانس واشنگتن, گذار به دمکراسی یا گذار به ناکجا آبادی دیگر؟  [2012 Apr] 
*بهروز سورن: زندانی در زندان بزرگتر بنام اینترانت  [2012 Apr] 
*اینترنت ملی یا بناکردن زندانهای تازه در دنیای مجازی  [2012 Apr] 
*جهادگران اینترنتی یا تروریستهای دنیای مجازی  [2012 Mar] 
* تار عنکبوتی رسانه ای جمهوری اسلامی  [2012 Mar] 
*از ثابتی تا اهالی ثبات!  [2012 Mar] 
*بهروز سورن: چاله ای که آمریکا وصدایش برای بخشی از زندانیان سیاسی سابق در خارج از کشور کند!  [2012 Mar] 
*نکاتی دیگر درباره کنفرانس مرموز مرکز اولاف پالمه  [2012 Feb] 
*بهروز سورن: تکاپوی راست و جای خالی چپ سوسیالیست!   [2012 Feb] 
*قطره اشکی برای قذافی و لبخندی به روی آزادی و رهائی از دیکتاتوری  [2011 Oct] 
*چند کلمه با احمد باطبی  [2011 Oct] 
*پاسداری از حافظه تاریخی و حذف جمهوری اسلامی - ضعفها و قوتهای گردهمائی چهارم زندانیان سیاسی  [2011 Sep] 
*اضافه ها, باقی مانده ها, تصحیحات و واکنش ها به سلسله گردآوری های گزارشگران  [2011 Sep] 
*بهروز سورن: باری به هر جهت – نگاهی از دور به گردهمائی چهارم زندانیان سیاسی در گوتنبرگ  [2011 Sep] 
*صدای دادخواهی و عدالتجوئی از شهر گوتنبرگ سوئد بگوش رسید  [2011 Sep] 
*گزیده ای از محاوره جلادان و آمرین جنایات دهه شصت و کشتار سراسری زندانیان سیاسی در تابستان 67  [2011 Aug] 
*این آیت الله خون می طلبد  [2011 Apr] 
*شیرکو را تنها بگذاریم, یا نگذاریم؟ مسئله این است  [2011 Apr] 
*چگونه زنده بگور شدم  [2011 Mar] 
*بهروز سورن: کو؟ گوش شنوا؟  [2011 Feb] 
* بهار در راه است و ما چشم انتظار  [2011 Feb] 
*بهروز سورن: حسین را هم اعدام کردند، فردا نوبت کیست؟   [2011 Jan] 
*بهروز سورن: نامه سرگشاده یک تبعیدی به مسئولین جمهوری اسلامی بمناسبت فرا رسیدن سال 2011  [2011 Jan] 
*آقای آرش بهمنی! مردم ایران نه می بخشند و نه فراموش می کنند  [2010 Nov] 
*مرگ بی صدای کارتون خواب ها  [2010 Oct] 
*عدالت جوئی انتقام جوئی نیست  [2010 Sep] 
*شتری که در خانه آنها خوابیده است  [2010 Aug] 
*بهروز سورن: دمکراتیک و خلقی هر دو فریب خلق اند؟!  [2010 Aug] 
*بهروز سورن: خطر اعدامهای گسترده توسط جانیان حاکم را جدی بگیریم  [2010 Jan] 
* آقای میر حسین موسوی شما صحیح میفرمائید!  [2009 Jul] 
*کاروانی از ستاره  [2009 Mar] 
*در اهميت بازگوئي و خاطره نويسي  [2008 Sep] 
*هشيار باشيم!  [2008 Aug]