تاملی برمحتوی کتاب « دردامگه حادثه » از منظر جامعه شناسی سیاسی .
کاظم رنجبر

 
 
مصاحبه آقای  :عرفان قانعی فرد ، با آقای : پرویز ثابتی
به قلم : کاظم رنجبر : افسر سابق ارتش ، دکتر در جامعه شناسی سیاسی ،از مدرسه عالی علوم انسانی پاریس .
Kazem.randjbar @yahoo.fr
بخش هفتم  
دسامبر5 دسامبر  2012
در بخش ششم ، با تحلیل و تفسیر ادیان از منظر جامعه شناسان معتبر جهان ، نشان دادیم  1- ادیان ساخته خود بشر هستند ، 2- دین اسلام در ذات خود ،  مانع رشد و روند جوامع اسلامی  به نظام های دموکراتیک و جدائی دین از سیاست است . برای اثبات این نظریه ، از57 کشور مسلمان ، با جمعیت یک ملیارد و دویست ملیون نفر ، برای نمونه یک  کشورمسلمان با نظام دموکراتیک ، جدائی دین از سیاست وجود ندارد . همه نظام های حکومتی کشورهای مسلمان نظام های دیکتاتوری فردی  و با استبداد مذهب اسلام   اداره می شوند .
عنصر دیگری که در شکل گیری نظام های حکومت های   دیکتاتوری  در کشور های مسلمان نقش  مهم  دارد  ، وجود منابع عظیم نفت و گاز طبیعی در در این کشور ها است ، که 75 درصد ذ خائر شناخته شده نفت و گازدنیا  ، در سرزمین های متعلق به کشورهای مسلمان قرار دارند . احتیاج ضروری چرخ اقتصاد  جهان صنعتی ، و قدرت های نظامی جهان  به این ماده حیاتی از منظر  انرژی  ، آمریکا ، اتحادیه اروپا ، روسیه ، چین ، در  راستای ژئوپولیتیک و ژئواستراتژی خود در امور داخلی  وسیاسی  کشورهای تولید کننده نفت ،   دخالت علنی دارند . ترکیب دو عنصر  فرهنگی و ثروت های طبیعی مورد نیاز چرخ اقتصادی این قدرت ها ، یعنی  ترکیب : نفت و دین ، در نهایت در راستای  تسلط  بر  این  ماده حیاتی برای  چرخ اقتصاد  این کشور های بزرگ صنعتی ،  ماهیت و مسیر نظام های حاکم در کشور های مسلمان و ژئوپولیتک  این کشور های را مشخص میکنند .
درست در اینجا است که نقش ژئو پولیتیک و ژئواستراتژی قدرت های استعماری با تکیه بر فرهنگ ، آداب و روسوم ، و باور های دینی  ملت های مسلمان ، همراه با سازمان های اطلاعاتی با تجربه خود ، و جنگ های روانی ، قومی ، مذهبی ، وارد عمل می شوند . نمونه بسیار گویای آن  ایجاد  هسته دولت اسرائیل درست بعد از جنگ اول جهانی  در خاورمیانه  ، درست در این  منطقه بسیار حساس جهان ، دریای مدیترانه ، کانال سوئز ، منطقه  نفت خیر خاورمیانه در راستای  تسلط  این قدرت های بر این منطقه نفت خیراست .
 خواننده ممکن است ، این سئوال را بکند : که چرا بعد از جنگ جهانی اول ؟  جواب :  درست در طول جنگ جهانی اول بود ، که اهمیت  نفت  به عنوان ماده استراتژیک  برای قدرت های بزرگ  معلوم شد. فراموش نکنیم ، که در جنگ اول جهانی ، سلاحی بسیار مخرب  ، بنام « تانک » توسط   صنایع نظامی انگلیس  اختراع شد ، وبعلاوه  وینستون چرچیل ، وزیر دریاداری انگلیس در جنگ  اول جهانی ، دستور تبدیل انرژی سوخت ناوهای جنگی  انگلیس از زغال سنگ به نفت را داد . این عمل نه تنها سرعت ناوهای جنگی انگلیس  سه برابر افزود ، بعلاوه بر  میزان بارگیری این کشتی  ها را  نیز  افزایش داد . این کشتی های جنگی  با موتور های دیزل ،مجبور به حمل زغال سنگ  مورد  احتیاج سوخت موتور بخار کشتی   نبودند .
 با این نگاه بسیار مختصر به ماده استراتژیک  نفت ، وگاز  مورد احتیاج  قدرت های بزرگ ، فصلی در تاریخ  ملت های مسلمان  و در راس آن ، کشورنفت خیز  ایران ،  اولین کشور نفت خیز خاورمیانه ( درسال 1908 اوین چاه نفت در خاورمیانه  در مسجد سلیمان  توسط انگلستان  کشف و استخراج شد )  باز شد ، که  نظام های حکومتی ایران   در رابطه با نفت مورد احتیاج قدرت های خارجی گره خورد . در این دخالت های مستقیم دولت های استعماری  در  دستگاه حکومتی ایران ، در راستای منا فع این قدرت ها ، سازمان های اطلاعتی این کشور ها بیش از پیش وارد  عملکردند .
آیا این سئوال برای هر ایرانی  آزاده  علاقمند  به عزت و عظمت وطن و ملت  اش  ایران و ایرانی ، بحث انگیز نیست که چرا در طول یک قرن گذشته  چهار پادشاه ایران : مظفرالدین شاه ، احمد شاه ، رضاشاه ،  محمد رضا شاه ، بدون آنکه خود رسماً  استعفا بدهند ، زیر فشار و دخالت مستقیم قدرت های خارجی ، این پادشاهان  ایران را ترک کردند ، و با ترک کشور ، مملکت دچار بحرانی های سیاسی عظیم شد و تا پای تجزیه  پیش رفت ؟. (بعداز استعفای  تحمیلی رضاشاه از سلطنت توسط  روس و انگلیس )  وجنگ 8 ساله عراق علیه ایران ، بعد از خروج شاه از ایران  زیر فشار آمریکا و متحدان اش ،  ملت ایران خسارات  انسانی و مالی عظیم پرداخت و شیرازه مملکت و جامعه ایران ، از هم پاشید ، و نظام نحس  (جمهوری اسلام ناب محمدی ) هنوز که هنوز است ، آخرین  ثروت های مادی و معنوی یک ملت چند هزار ساله را به تاراج گذاشته است !!! چرا ؟ و چگونه این قدرت ها  تا این حد  در امور داخلی یک کشور و یک ملت دخالت می کنند ؟  سئوال اساسی  از آقای پرویز  ثابتی  به عنوان  افسر عالی رتبه  اطلاعاتی ، و یا به قولی تحلیل گر سیاسی  این بود که چرا و چگونه  این چنین  این قدرت های استعماری ، بیش از سه قرن است در امور ایران دخالت میکنند ؟  ولی آز آنجائیکه آقای پرویز ثابتی  تحلیلگر سیاسی نبودند و نیستند ، وشغل شریف ایشان همان َ شغل  «رئیس شکنجه گران  دستگاه ساواک  » بود ، در راستای جواب به این سئوال ، که دستگاه های اطلاعاتی قدرت های بزرگ چیستند و چگونه عمل می کنند ، نباله این   نقدر را در راستای جواب به این سئوالات  در محدوه این مقاله  ادمه میدهیم.
 
 
آقای پرویز ثابتی    و آقای عرفان قانعی فرد  از تاریخ چه آموختند و چه میخواهند بیاموزند ؟
در بخش ششم  این نقد ، در رابطه با نقد کتا ب  بظاهر 670 صفحه ای در واقع 200 صفحه ای  مصاحبه آقای عرفان قانعی فرد با آقای پرویز ثابتی ،  در راستای روش تحلیلی  از منظر جامعه شناسی سیاسی ، در شناخت علت و معلول ، از منظر منطق عقلی و علمی ، و تجربه تاریخی ، لازم بود برای خوانندگان  غیر متخصص  در جامعه شناسی ، به چند نکته مهم اشاره بشود .
1 – از منظر جامعه شناسی ادیان ،  دین ساخته خود بشر است .
2- دین اسلام  چون دین مسیحیت ، مجبور است  روند تکاملی جامعه را ، که اساس آن جدائی دین ، از سیاست و مدیریت جامعه است ، دیر و یا زود قبول بکند .
3- قدرت های استعماری ، در استعمار ملت ها و غارت ثروت های مادی و معنوی  ملت های مسلمان ، که صاحب 75 درصد ذخائر  نفت و گاز دنیا را در اختیار دارند ، از عنصر دین ، و باورهای دینی ملت های مسلمان ، در پیشبرد اهداف خود و استقرار نظام های خود کامه زیر سلطه خود نهایت استفاده را چه در گذشته و چه امروزمیکنند. تشکیل دولت اسرائیل در قلب ملل اسلامی ، غارت منابع و ثروت های طبیعی این کشور ها  با استقرار نظام های غیر دموکراتیک ، یکی از  این روش ها استعمار نوین است.  لذا به عنوان یک جامعه شناس و متخصص در جامعه شناسی سیاسی ، لازم و ضروری بود  که از نظریه دو جامعه شناس معروف  فرانسه که هردو متخصص در جامعه شناسی ادیان هستند ، کمک فکری و استدلالی  گرفته شود ، تا  خواننده غیر آشنا به تحلیل و تفسیر  مسائل جامعه شناسی بتوانند سیاست نو استعماری قدرت هائی که  ثروت های مادی و معنوی  ملت های مسلمان را با نظام های فاسد و غیر دموکراتیک به تاراج می برند بشناسند . در ضمن خواننده ایرانی  برخاسته از کشور مسلمان ایران و قربانی یک انقلاب  بنام اسلام و توسط یک حکومت سیاسی مذهبی  رهبری شده توسط روحانیون شیعه را که در حقیقت  این انقلاب و این نطام  ساخته این قدرت ها استعماری بودند را بشناسد .    در راستای نتیجه گیری از این تحلیل است که معلوم می شود ، که چرا در عصر  دکتر محمد مصدق  رهبر  نهضت  جبهه ملی و ملی شدن نفت ایران ، همان قدرت های غربی ، آمریکا ، انگلیس ، بکمک عوامل خود در بطن جامعه ایران ، خصوصا روحانیون ضد  مصدق ، دولت ملی  و دموکراتیک دکتر مصدق را با کودتای نظامی سرنگون کردند  ،  و محمد رضا شاه را که حتی ایران را ترک کرده بود ( یا به قولی از ایران فرار کرده بود ) دوباره به تاج و تخت ایران نشاندند:   قوام السلطنه : کشتیبان را سیاستی دگر آمد . شاه : من رئیش کشور هستم و بالاتر از هرچیز  .
 ولی همان دولت های غربی این بار ، با سازماندهی مستقیم و غیر مستقیم  یک حرکت توده ای به رهبری یک روحانی فاقد دانش سیاسی ، اقتصادی ،  و مدیریت  همان محمد رضا شاه را در سال 1357 ، از قدرت و سلطنت  پائین کشیده ، و آواره جهان کردند ؟  چرا؟
البته لازم بود که آقای پرویز  ثابتی به عنوان یک افسر اطلاعاتی که بیش از 33 سال است که مقیم ایالات متحده آمریکا است ، به این سیاست های پشت پرده آمریکا آشنائی می داشت و چه بسا نیز آشنا است ، ولی هرگز در این مصاحبه  خود با آقای عرفان قانعی فرد اصلا  چنین  سخنی  در رابطه با دخالت  مستقیم آمریکا  و متحدان غربی این کشور  در سقوط نظام محمد رضا شاه ، و در راستای چه اهدافی اشاره نمی کند !!! چرا؟
 اینجاست که مشخص می شود که آقای عرفان قانعی فرد ، خود شخصا  به  عمق پیچیدگی  چنین مسائل جهانی  آشنائی ندارند . در اینجا ، چند سطراز معرفی نحوه عمل جمعی آوری اطلاعات  را از از قلم ، یکی از معروف ترین و با تجربه ترین  رئیس سارمان اطلاعاتی  قرن بیستم ، یعنی : مارکوس ولف –(Markus Wolf, )–  متولد 1923 –مرگ 2006 ، رئیس سازمان جاسوسی آلمان شرقی  که قبل از فروپاشی نظام های کمونیستی در اروپا درسال 1989 ، این سازمان جاسوسی با نام : -Stasi   -  در جهان معروف بود ، اینجا می آوریم ، تا تصویر واقعی سازمانهای اطلاعاتی و ضد اطلاعاتی  کشورهای مهم ، به خوانندگان مشخص شود :  مارکوس ولف می گوید : موفقیت های مهم و باارزش  ما در علمیات  اطلاعاتی و ضد اطلاعاتی ، اغلب آنهائی هستند که ، در اختیار افکار عمومی قرار نمیگیرند . (البته نیز نباید قرار بگیرند تاکید از صاحب قلم ) کار اطلاعاتی  با آنچه که تصویری از آن  در فیلم های سینمائی  جاسوسی نشان میدهند ، هیچگونه رابطه ندارد . در کار اطلاعاتی  شلیک طپانچه با صدای شدید و دود بیشتر جایگاهی ندارند . کار جمع آوری اطلاعات  بمانند  کار مورچه ها میمانند ، این کار باید آهسته ، همراه با صبر و حوصله  بیش می رود ، در این کار بدون صبر و حوصله ، نتیجه خصوصا نتیجه  سریع  عاید نمی شود . برای دست یابی به اطلاعات بزرگ و مهم ، جمع آوری اطلاعات متعدد و کوچک لازم است . همین امر داشتن صبر و حوصله و جمع آوری اطلاعات بظاهر کوچک و کم اهمیت ، یک عده از داوطلبان جوان برای این کار اطلاعاتی  را مایوس کرد و آنها استعفا دادند . البته رومانتیسم  جاسوسی  هم در سازمان ما عمل می کرد، اما در سازمان جاسوسی ما  اعمال جیمز باندی  جایگاه مهم نداشت .
چند نکته  را در اینجا برای ابراز احترام خودم نسبت به شحصیت انسانی و فرهنگی  را لازم میدانم توضیح بدهم . اگر من صاحب این قلم  در نوشته های های خود ، به آثار ونوشته های بصورت کتاب ، یا مقالات نشریات مهم ، در زبان فارسی ، یا فرانسه استناد میکنم ، این عمل را حمل بر خودنمائی و فخر فروشی  نکنید . من صاحب این قلم ، اگر این  کتاب ها  یا مقالات  استنادی را خودم ، درزبان  فارسی ، و زبان فرانسه (زبان دانشگاهی ام ) نخوانم ، هرگز  در نوشته هایم  به آنان استناد نمی کنم . بعلاوه به عنوان یک تحلیلگر  جامعه شناسی سیاسی ، این کتاب ها و نشریات ، بمانند   یک فیزیک دان ، ابزار و آلات  اندازه گیری ، و محاسبات و آزمایشگاهی من ، برای کارهای تحقیق و پژوهشی من لازم و ضروری هستند .
این سخنان قید شده رئیس سازمان اطلاعات و ضد اطلاعات  آلمان شرقی  در کتاب  افسر عالی رتبه کشور فرانسه  بنام :Eric DENECE – با عنوان : Les Services secrets français sont ils nuls – ترجمه عنوان :آیا سرویسهای اطلاعاتی فرانسه  فاقد ارزش هستند؟ ) این کتاب در سال 2012  توسط انتشارات :ellipses – در 392 صفحه  در فرانسه چاپ و منتشر شده است  نقل می شود  .  آقای : Eric DENECE- مثل هر افسر عالی رتبه سازمانهای  اطلاعاتی ، از سازمانهای اطلاعاتی کشورهای دنیا ، به اندازه کافی  اطلاعات  دارند . در کشور های پیشرفته دنیا ، افسران اطلاعاتی را ، افسران بسیار شایسته ، با فرهنگ ، با عرق ملی و میهنی  تشکیل می دهند  برای این افسران  که از وطن و ملت خود ، و نظام دموکراتیک حاکم در وطن شان دفاع میکنند ، این نهایت افتخار است  که به این مقام  با ابراز شایستگی و علاقه ودانش رسیده اند . در صورتیکه در نظام های غیر دموکراتیک ، این افسران در حقیقت ، مزدوران و شکنجه گران  نظام های حاکم هستند .
گفته های  رئیس سابق سازمان  اطلاعاتی و ضد اطلاعاتی  آلمان شرقی : مارکوس ولف را که سازمان  اطلاعاتی این کشور  بنام : Stasi  - در دنیا معروف بود ، Eric DENECE- در کتاب خود یاد شده در بالا را در صفحه 63 –نقل میکند .
گسترش عملیات اطلاعاتی قدرت های بزرگ  چه در روسیه کمونیستی دیروز و روسیه امروز ، و یا کشور آمریکا  و هر کشور دیگر ، در راستای دفاع از منافع  مادی و فرهنگی  سیاسی خود  این کشورها می باشند.
وقتی که ماجرای جاسوسی  تیمسار  سرلشگر ، حسن  مقربی را ازطریق محتوی دو کتاب با ارزش ، که خواندن این دو کتاب را به همه ایرانیان  آزاده و وطن دوست  توصیه میکنم .  کتاب : داوری ، سخنی در کارنامه ساواک ، نوشته سرتیپ منوچهر هاشمی ، معاون و مدیر کل اداره ضد جاسوسی  ساواک انتشارات ارس  لندن سال انتشار 1373 -643 صفحه و کتاب : کا-گ- ب ، در ایران ، نوشته  ولادیمیر کوزیچکین ، افسر سابق کا- گ –ب ، ترجمه اسماعیل زند ، دکتر حسین ابوترابیان ،تهران  سال 1370 –چاپ اول 562 صفحه ،
من صاحب این قلم ، در درجه اول به عنوان یک ایرانی و در درجه دوم به عنوان یک افسر سابق ارتش ایران، از خود میپرسم ، چگونه است  که  ، یک افسر عالی رتبه  ارتش ایران ، درطول 30 سال ، بطور متناوب ،  به وطن و ملت خود خیانت می کرد ، برای بیگانه   جاسوسی میکند ، وچرا چنین فردی  در طول این مدت طولانی شناخته نمیشود؟
آیا  با ضعف  دستگاه اطلاعاتی و ضد اطلاعاتی  کشوری چون ایران ، که با موقعیت ژئواسترتژیک  خود ، با منابع عظیم  ماده استراتژیک  چون نفت و گاز ، عوامل اطلاعتی سایر قدرت ها در راستای منافع خود ، در دستگاه حاکمیت ، نفوذ نمی کنند، یا نفوذ ندارند؟ دولت  ایران  چون یک کشور مستقل در راستای منافع ملی  و دفاع از استقلال و تمامیت ارضی خود ، حق دارد درپیمان  های نظامی ، اقتصادی ، فرهنگی ، عضو باشد . عضویت یک کشور مستقل در این پیمانها ، راه را برای جاسوسان  این قدرت های خارجی  هم پیمان ، در راستای منافع خود ، باز نمیکند . فرانسه  زمان ژنرال دوگل چه در زمان جنگ و چه و بعد از جنگ ولو اینکه عضو پیمان ناتو نبود ، ولی هم پیمان صدیق غرب بود . ولی وقتی که فرانسه خواست  به سلاح اتمی مسلح شود ، آمریکا ، وانگلیس  راضی نبودند که فرانسه به تکنولوژی  چنین سلاحی  دسترسی داشته باشد . اما ژنرال دوگل از دانشمندان فرانسه خواست که دست یافتن  فرانسه به سلاح اتمی وظیفه ملی و میهنی  هر فرانسوی  است . با این سیاست  نه تنها فرانسه به همپیمانان خود خیانت نکرد ، در عین حال  استقلال  خود را عملاً نشان داد.  آیا قدرت های خارجی غرب ، چه در زمان سلطنت محمد رضا شاه ، چه امروز ،  چون شوروی سابق و امروز ، شبکه های جاسوسی در ایران نداشتند و ندارند؟ باید یک فرد  بسیار ساده اندیش باشد و بگوید نه؟ آقای پرویز ثابتی ، در راستای دفاع از منافع ملی و میهنی خود ، لازم و ضروری بود  که در این  مصاحبه  بظاهر 670 صفحه ای خود ، که در واقع 200 صفحه بیش نیست ، سطح بحث در رابطه با منافع قدرت های استعماری ، چه روسیه سابق و چه روسیه شوروی ، و چه استعمار گران قدرت های غربی ، و ضرباتی که این قدرت ها  بر روند  توسعه سیاسی ، اقتصادی ، علمی ، فرهنگی ،  استقلال و آزادی واقعی ملت ایران در طول سه قرن گذشته زده اند ، به ملت ایران را از منظر یک افسر عالی رتبه ایرانی باز گو می کرد ، نه اینکه یک مشت ، سخنان بی سروته  بدون محتوی  و تکرای را بخورد خواننده بدهد .
 
البته آقای عرفان قانعی فرد ، جوان هستند و تخصص:  رشته  سیاسی و تحلیلی  سازمان های اطلاعاتی و عمل کرد آنها را ندارند .  در اینجا با اطمینان خاطر ، به عنوان یک ایرانی و تحلیلگر مسائل سیاسی ، میگویم : آگر  آقای پرویز  ثابتی و آقای عرفان قانعی فرد ،  قبل از مصاحبه شان ، فقط   یک کتاب ، از ده ها کتاب  : پتر داله اسکات :Peter Dale Scott کتابی که نتیجه سالها تحصیل و تحقیق  یک استاد دانشگاه ، و متخصص سیاست های بین المللی آمریکا است   را می خواندند ،و عمق  همراه با تفکر و تعقل و تحلیل فردی به روش علمی  مرسوم در دانشگاه های معتبر دنیا  این کتاب را مطالعه می کردند ، هرگز  به خواننده ایرانی ،  کتابی را با عنوان « در دامگه حادثه »  با آن محتوی خالی و فاقد ارزش ، ارائه نمیداند . عنوان کتاب پرفسور پیتر داله اسکات  در زبان فرانسه و انگلیسی چنین  است. چه خوب بود ، که آقای پرویز ثابتی  در خدمت به وطن ما ایران و ملت ایران ، همراه با آقای عرفان فانعی فرد ، که در دو به زبان  انگلیسی  تسلط کامل دارند ، عوض  نوشتن یک مشت  مطالب بی ارزش  از منظر  سیاست شناسی و اطلاعاتی ، این کتاب را با همکاری یدکدیگر به فارسی ترجمه میکردند و در اختیار خوانندگان ایرانی می گذاشتند ، که تا این ملت بداند که  عمل کرد قدرت های نوین  استعمار ی چگونه است .  عنوان کتاب پیترداله اسکات ، در زبان فرانسه و انگلیسی :
 
در زبان فرانسه :
 La Route vers le Nouveau Désordre Mondial : 50 ans d'ambitions secrètes des États-Unis, traduction et actualisation de The Road to 9/11: Wealth
 
در 509 صفحه .
 
در زبان انگلیسی :
    Route to the New World Disorder: 50 years of secret ambitions of the United States, translation and updating of The Road to 9/11: Wealth
 
ادامه دارد .
اقتباس بصورت کامل و یا به اختصار ، با ذکر نام نویسنده و سایت ، کاملا  آزاد است .
پاریس  4 دسامبر 2012 .
 

منبع:پژواک ایران


کاظم رنجبر

فهرست مطالب کاظم رنجبر در سایت پژواک ایران 

* . نقدی براثر معروف توماس هابس ،Thomas Hobbes- (تولد 1588-مرگ 1679 ) با عنوان : لویتان ، (Léviathan) اثر فنا ناپذیر فیلسوف معروف انگلستان  [2014 Dec] 
* نقدی براثر معروف توماس هابس ، Thomas Hobbes- (تولد 1588-مرگ 1679 ) با عنوان : لویتان ، (Léviathan ) اثر فنا ناپذیر فیلسوف معروف انگلستان  [2014 Nov] 
*نقدی براثر معروف توماس هابس ، Thomas Hobbes- (تولد 1588-مرگ 1679 ) با عنوان : لویتان ، (Léviathan ) اثر فنا ناپذیر فیلسوف معروف انگلستان  [2014 Nov] 
* نقدی براثر معروف توماس هابس ، Thomas Hobbes- با عنوان : لویتان ، (Léviathan )  [2014 Nov] 
*نقدی براثر معروف توماس هابس با عنوان : لویتان ، (Léviathan ) [2014 Oct] 
*دین و نقش سیاسی آن در جامعه . بخش اول – نسخه 2  [2014 Jul] 
*دگرگونی ها و تحولات اجتماعی و عوامل این تغیرات بنیادین از منظر جامعه شناسی .  [2014 Jun] 
*دگرگونی ها و تحولات اجتماعی و عوامل این تغیرات بنیادین از منظر جامعه شناسی  [2014 May] 
*دگرگونی ها و تحولات اجتماعی و عوامل این تغیرات بنیادین از منظر جامعه شناسی  [2014 May] 
*دگرگونی ها و تحولات اجتماعی و عوامل این تغیرات بنیادین از منظر جامعه شناسی  [2014 Apr] 
*دگرگونی ها و تحولات اجتماعی و عوامل این تغیرات بنیادین از منظر جامعه شناسی- بخش اول [2014 Mar] 
*تاملی بر ظهور و رشد عصر روشنگری در تاریخ و تمدن انسان .بخش پایانی [2014 Feb] 
*تاملی بر ظهور و رشد عصر روشنگری در تاریخ و تمدن انسان - بخش۹ نسخه ۱ [2014 Jan] 
*تاملی بر ظهور و رشد عصر روشنگری در تاریخ و تمدن انسان  [2014 Jan] 
*تاملی بر ظهور و رشد عصر روشنگری در تاریخ و تمدن انسان . [2013 Dec] 
*تاملی بر ظهور و رشد عصر روشنگری در تاریخ و تمدن انسان . [2013 Nov] 
*تاملی بر ظهور و رشد عصر روشنگری در تاریخ و تمدن بخش 4 [2013 Oct] 
*تاملی بر ظهور و رشد عصر روشنگری در تاریخ و تمدن انسان . [2013 Sep] 
*تاملی بر ظهور و رشد عصر روشنگری در تاریخ و تمدن انسان . [2013 Sep] 
*تاملی بر ظهور و رشد عصر روشنگری در تاریخ و تمدن انسان . [2013 Aug] 
*نقدی بر کتاب : قبله عالم – ژئوپولیتیک ایران [2013 Jun] 
*نقدی بر کتاب : قبله عالم – ژئوپولیتیک ایران (بخش ششم) [2013 May] 
*نقدی بر کتاب : قبله عالم – ژئوپولیتیک ایران  [2013 Apr] 
*نقدی بر کتاب : قبله عالم – ژئوپولیتیک ایران . [2013 Apr] 
*نقدی بر کتاب : قبله عالم – ژئوپولیتیک ایران [2013 Apr] 
*نقدی بر کتاب : قبله عالم – ژئوپولیتیک ایران .  [2013 Apr] 
*نقدی بر کتاب : قبله عالم – ژئوپولیتیک ایران  [2013 Mar] 
*نقدی بر کتاب : قبله عالم – ژئوپولیتیک ایران .  [2013 Mar] 
*ژئوپولتیک و ژئواستراتژی نفت بخش ششم . نسخه1  [2012 Dec] 
*تاملی برمحتوی کتاب « دردامگه حادثه » از منظر جامعه شناسی (بخش پایانی) [2012 Dec] 
*تاملی برمحتوی کتاب « دردامگه حادثه » از منظر جامعه شناسی سیاسی . [2012 Dec] 
*تاملی برمحتوی کتاب « دردامگه حادثه » از منظر جامعه شناسی سیاسی  [2012 Nov] 
*تاملی برمحتوی کتاب « دردامگه حادثه » از منظر جامعه شناسی سیاسی . [2012 Oct] 
*تاملی برمحتوی کتاب « دردامگه حادثه » از منظر جامعه شناسی سیاسی . [2012 Oct] 
*ژئوپولتیک و ژئواستراتژی نفت (بخش چهارم - نسخه -۲) سلاح نفت ، سلاح برای نفت . [2012 Jun] 
*ژئوپولتیک و ژئواستراتژی نفت (بخش سوم - نسخه اول ) [2012 May] 
*ژئوپولتیک و ژئواستراتژی نفت؛ سلاح نفت ، سلاح برای نفت [2012 Mar] 
*ژئوپولتیک و ژئواستراتژی نفت [2012 Feb] 
*تاًملی بر اندیشه های فلسفی سیاسی پرفسور سید حسین نصر ، از منظر جامعه شناسی سیاسی . [2011 Dec] 
*جهان سیاست جهان ایده الیسم و رویا ها نیست (بخش دوم ) [2011 Jul] 
*وحدت ملی و نقش زبان ملی در این وحدت [2011 May] 
*تولد ملت [2011 Apr] 
*« ژئو پولیتیک قدرت های اروپائی در رابطه با خاورمیانه و رقابت های آنان »  [2011 Feb] 
*اسلام، چون سلاح سیاسی (بخش بیستم) [2011 Jan] 
*اسلام چون سلاح سیاسی (بخش نوزدهم) ظهور ادیان [2010 Dec] 
*اسلام چون سلاح سیاسی بخش هیجدهم  [2010 Nov] 
*اسلام چون سلاح سیاسی . ظهورموجود عجیب الخلقه ای بنام « روشنفکر اسلامی» در جوامع اسلامی [2010 Nov] 
*اسلام چون سلاح سیاسی بخش شانزدهم [2010 Oct] 
*باز خوانی برگی از تاریخ معاصر نظام های تمامیت خواه [2010 Aug] 
*تأملی بر مسئله رهبری جنبش سبز در ایران بخش چهارم ( پایان ) [2010 Jul] 
*تأملی بر مسئله رهبری جنبش سبز در ایران (بخش سوم) [2010 Jun] 
*نامهً سرگشاده یک جامعه شناس ایرانی به ملٌت شریف ایران و روحانیون حکومتی، درنظام ولایت مطلقه فقیه. [2010 May] 
*تأ ملی بر مسئله رهبری جنبش سبز در ایران (بخش دوم) [2010 Apr] 
*اسلام چون سلاح سیاسی (بخش دوازدهم) [2010 Apr] 
*تأ ملی بر مسئله رهبری جنبش سبز در ایران [2010 Mar] 
*اسلام چون سلاح سیاسی( بخش یازدهم) [2010 Mar] 
*نامه سرگشاده یک ایرانی ، به خانم فاطمه کروبی [2010 Feb] 
*اسلام چون سلاح سیاسی [2010 Jan] 
*فرسودگی قدرت وپایان اعتماد ملت  [2009 Jun]