ژئوپولتیک و ژئواستراتژی نفت (بخش چهارم - نسخه -۲) سلاح نفت ، سلاح برای نفت .
کاظم رنجبر

قبل از مطالعه مقاله ، از خوانند گان گرامی تقاضا دارم یک لحظه به این نقشه که در آن منطقه حوزه دریای خزر و شاه لوله هائیکه برای انتقال نفت و گاز از حوزه دریای خزر ، روسیه و آسیای مرکزی بطرف اروپا و چین منتقل میشوند نظربیاندازند :

Annexe 5 ; le projet Nabuccoاین نقشه متعلق به سال 2008 است .(ماخذ 2)

تامین امنیت تولید و انتقال انرژی در زمان بندی وسیاست بین لمللی آمریکا واتحادیه اروپا ، و سازمان دفاعی ناتو ، در اولویت قرار دارند. اتحادیه اروپا ، 50 درصد مایحتاج انرژی خود را از خارج وارد میکند. این درصد درسال 2030 ، به 70 درصد خواهد رسید .یک چهارم نفت مورد احتیاج اروپا را روسیه تامین می کند که مقدار آن در 20 سال آینده به 40 درصد خواهد رسید .مسئولین کشورهای اروپائی به عمق این وابستگی آگاهی کامل دارند.به این جهت نیز مسئولین کشور های اروپائی می دانستند که در بحران سیاسی بین مسکو وکیف دردسامبر 2005 ، روسیه تردید نخواهد کرد که از قدرت و فشار اقتصادی شرکت روسی تامین کننده گاز :GAZPROM –در پیشبرد اهداف سیاسی خود ، علیه اوکرائین و اروپا ، استفاده نکند. همچانیکه روسیه از این سلاح استفاده کرد.
از سه کشور قفقاز جنوبی ، تنها جمهوری آذربایجان است که گاز ونفت تولید می کند ، واین دو مادهً انرژی زا به این منطقه ، اهمیت مسلم ژئوپولیتیک می دهد. لذا ثبات سیاسی منطقه یک عامل حیاتی برای انتقال لاینقطع این ماده انرژی زا برای مصرف اروپا و چین می باشد. متخصصین معادن نفت و گاز ، میزان ذخیره نفت و گاز قفقاز جنوبی را ، 3 تا 4 درصد ذخیرهً نفت دنیا و 4 تا 6 درصد ذخیره گاز دینا را ، تخمین زده اند .
این مقدار محدود ذخیره نفت و گاز در قفقاز جنوبی به ذات خود مقدار مهم و با اهمیتی نیست ، ولی از آنجائیکه امکانات و تامین نفت و گاز از منطقه خلیج فارس و حتی خود روسیه چندان مطمئن و اطمینان بخش نیست ، لذا انتقال نفت و گاز منطقه دریای خزر و و آسیای مرکزی ، یعنی قزاقستان –ترکمنستان ، بیش از پیش از اهمیت بزرگ برخوردار هستند. این امتیاز مهم ، یعنی وجود امنیت و دسترسی به منابع انرژی نفت و گاز دریای خزر و آسیای مرکزی ،این منطقه را وارد رقابت های قدرت های بزرگ اروپای غربی میکند ، تا از این طریق اروپا بتواند ،درجه وابستگی خود به نفت و گاز روسیه را تا اندازه ای کم بکند .
این تقلیل وابستگی اروپای غربی به نفت و گاز روسیه ، با ساختن شاه لوله های انتقال گاز و نفت ، وابستگی اروپای غربی را به نفت و گاز روسیه و کنترل آن توسطاین کشور را تقلیل می دهد .در راستای این هدف است که پروژه
انتقال نفت از طریق : باکو –تفلیس –جیحان (BTC ) و انتقال گاز از طریق : باکو –تفلیس –ارض روم (BTE ) بین آذربایجان –گرجستان و ترکیه و همچنین پروژه :آتاسو –آلشانا کو(Atasu-Alashnakou )، بین : چین و قزاقستان و همچنین پروژه :نابیکو(Nabucoo ) بین : رومانی –مجارستان و اطریش ، در دست مطالعه و اجراء هستند. همچنین اجرای عملی این پروژه ها ، یعنی انتقال انرژی نفت و گاز آذربایجان ، باعث نزدیکی کشور های حوزه دریای خزر به اتحادیه اروپای غربی می شوند. گشایش این مذاکرات تا اندازه ای باعث مذاکرات ترکیه و اروپای غربی در رابطه با وروداحتمالی ترکیه به این اتحادیه اروپا شده است. (لازم بیاد آوری است که همین سیاست است که ما امروز در ایران ، شاهد فعا لیت تجزیه طلبان در آذربایجان ایران هستیم ، که این سیاست تجزیه طلبی را کشورهای ذینفع بمانند تجربه تلخ سیاست توسعه طلبی روسیه تزاری و روسیه شوروی ،و امپراطوری عثمانی در گذشته ، ما ملت ایران شاهد بودیم. همین تبلیغات توسط یک مشت خائنین به وحدت ملی در ایران امروز در آذربایجان ، کردستان ، خوزستان و بلوچستان به پشتبانی مالی و سیاسی کشورهای ذینفع تبلیغ می شود .

راه حل جنگ های منطقه ای در حال انجماد قفقاز جنوبی.
دولت آمریکا برای تامین تسهیلات لازم سرمایه گذاری در بخش انرژی در منطقه قفقاز جنوبی و حفظ منافع مشترک خود با کشور های ذینفع و اتحادیه اروپا ،، استقرار ثبات سیاسی در منطقه را ، یکی از اهداف مهم خود قرار داده است . در راستای این حل منازعات قره باغ اولیاء بین جمهوری آذربایجان و ارمنستان ، و مناطق تجزیه طلب های گرجستان که در حقیقت برای جلوگیری از نفوذ آمریکا ، و اروپای غربی ، در قفقاز جنوبی را ، روسیه این آتش جنگ تجزیه طلبان را روشن کرده است. تجزیه طلبان آبخازی :Abkhazie- آوستی جنوبی :Osséti ، آمریکا را وارد صحنه عملیات سیاسی در منطقه کرده است که این عمل چندان خوش آیند روسیه نیست .
اهداف بطور روشن و آشکار توسط طرفین اعلام شده اند. آمریکا و اتحادیه اروپا ، میخواهند نقش بزرگی را در قفقاز جنوبی داشته باشند . در مقابل ، روسیه از آنجائیکه از زمان تزار ها منطقه قفقاز و خصوصا قفقاز جنوبی را ، بخشی از منطقه ژئواستراتژیک خود می داند ، و از آن می ترسد که در آینده مجبور به ترک قفقاز جنوبی خواهد شد ، لذا با تمام زرنگی از وجود اختلافات و منازعات قومی ، به عنوان وسیله و ایجاد مانع در موفقیت غرب در نفوذ به منطقه قفقاز جنوبی را فراهم می سازد ، تا از این طریق از سرمایه گذاری غرب و همچنین از ورود گرجستان به پیمان نظامی ناتو ، مانع شود .تا زمانی که قدرت های بزرگ و سازمانهای بین المللی به یک توافق و هم زیستی مسالمت آمیز نرسند ، تشدید و تصادمات موجود در منطقه ، آرامش نخواهد یافت ، واین تصادمات و تشدد ها مانع رشد اقتصادی کشور های قفقاز جنوبی خواهند شد .

منازعات قره باغ اولیاء و همچنین منازعات موجود در گرجستان که هر دو بهم شباهت دارند ، در واقع بازیگران و رقبای اصلی این جنگ ها ، در حقیقت : روسیه ، آمریکا ، و اتحادیه اروپا و :O .S.C.E -( Organization for Security and Co-operation in Europe – سازمان برای امنیت و همکاری در اروپا ) هستند، که بظاهر هر کدام تقاضای حل مشکلات و ایجاد تفاهم و صلح در منطقه را دارند . در صورتیکه تنها آمریکا است که او نیر در استای منافع دور مدت خود در آینده ، خواستار پایان دادن به این منازعات است . آمریکا بیش از اتحادیه اروپا ، از امکانات سیاسی نظامی و اقتصادی لازم برخوردار است که بتواند برای حل اختلافات ارمنستان و آذربایجان تاثیر گذار باشد . اما حل اختلاف بین آذربایجان و ارمنستان ، همچنین حل اختلافات درون گرجستان ، لازمه اش همکاری بازیگر اصلی ، یعنی روسیه است . به عبارت دیگر ، بدون توافق روسیه رسیدن به صلح و آرامش درمنطقه ، امکان پذیر نیست

نقش نیروهای نظامی در تامین امنیت انرژی .(انررژی نفت و گاز)

نقش نیروهای نظامی قدرت های امپریالیستی در تامین امنیت انتقال انرژی نفت و گاز .
از زمانیکه تهدید های تروریستی سازمانهای مختلف سیاسی –مذهبی –نظامی در صحنه بین المللی ظاهر شده اند ، نیروهای مسلح ملٌی و اتحادیه های نظامی دولت های مختلف ، با انتقال نیروهای مسلح خود در پایگاه های مختلف و نکات حساس و ژئواستراتژیک جهان خصوصا در مناطق حمل و نقل و انتقال نفت و گاز ، مستقر هستند. در بطن اتحادیه های :G.U.A.M (اتحادیه گرجستان-اکرائین-آذربایجان – ملداوی ) بر خورد های لفظی از یک طرف رخ می دهد و مسئولین این کشور های را ملزم به یافتن راه حل و طرح های جدید وا می دارد . در این موقعیت ها ها روسیه در یافتن استراتژی جدید نقش اساسی دارد . خصوصاً اینکه در اتحادیه :G.U.A.M. ، جمهوری آذربایجان تنها کشورتولید کننده نفت و گاز است .و بعلاوه نفت و گاز تولیدی کشورهای آسیاسی مرکزی در انتقال به بازار های اتحادیه اروپا ، الزاماً از خاک آذربایجان و روسیه می گذرد .لذا روسیه درنحوه و سیاست انتقال نفت و گاز تولیدی از آذربایجان و آسیای مرکزی به اروپا ، نقش اساسی بازی میکند .از زمانیکه تغیرات و تحولات سیاسی د رکشور اوکرائین رویداد ،به نظر می رسد که نقشه های امنیتی برای انتقال نفت و گاز گروه اتحادیه گرجستان –اوکرائین-آذربایجان- و ملداوی ، از اهمیت درجه یک به اهمیت درجه دو سقوط کرد . (انتخابات ریاست جمهوری اوکرایئن 25 فوریه 2010 و روی کار آمدن طیف طرفداران سیاست روسیه Viktor Ianoukovytch )
در حال حاضر نیروهای نظامی روسیه مسئولیت حفظ امنیت موسسات تولیدی و همچنین معادن نفت در حال استخراج نفت دریای خزر را بر عهده دارند . دربین گروهها و سازمانهای سیاسی و اتحادیه های نظامی که بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی ، دولتمردان آن کشور، در بین جمهوری های سابق شوروی تشکیل دادند ، سازمان پیمان امنیت دسته جمعی :C.S.T.O ، مخفف : Collective Security Treaty Organisation - که روسیه رهبری و سلطه نظامی خود را بر این سازمان تحمیل کرده است ، امنیت تولید و انتقال نفت و گاز تولیدی دریای خزر را برعهده دارد . روسیه دربین گروه :C.S.T.O ، روسیه رهبری گروه و سلطه بر آن را بر عهد ه دارد ، وخود این امر نشان می دهد که امنیت تولید نفت و گاز و انتقال آن ، در درجه اول اهمیت قرار دارند. در راستای بالا بردن درجه امنیت تولید و انتقال انرژی ، C.E.I. – ( اتحادیه کشور های مستقل . منظور اتحادیه جمهوری های سابق شوروی است ) در سال 2006 تمرینات را در راستای حفظ امنیت مرکز اتمی ارمنستان به اجراء گذاشت ، تا از این طریق سطح آمادگی نیروهای امنیتی را در راستای حفظ امنیت و انتقال انرژی را در مناطق نفت خیز بالا ببرد . تعجب آور نخواهد بود که ما شاهد آن باشیم که سازمان :C.S.T.O در آینده بیش از پیش در تامین امنیت مناطق تولید و انتقال نفت و گاز ، فعالیت بیشتری را بر عهده بگیرد. نیروهای دریائی منطقه چون : Black Sea Force - نیروی دریائی دریای سیاه ، و :Caspian Sea Fore - نیروی دریائی دریای خزر ، در چهار چوب عملیات تامین امنیت در حوزه قفقاز مورد استفاده قرار می گیرند.
یک واقعیت است که در حال حاضر نیروهای نظامی غرب نیز در تامین امنیت انتقال مواد انرژی زا ، یعنی نفت و گاز ، از حوزه دریای خزر به اروپا ، رسماً شرکت می کنند. افسران ارتش ترکیه ، همراه با همقطاران گرجستانی و آذربایجانی ، بطور منظم ، در مانورهای نظامی در راستای تامین امنیت شاه لوله های انتقال نفت از باکو به تفلیس و بندر جیحان ( B.T.C ) و تامین شاه لوله های انتقال گاز از باکو به تفلیس و ارض روم ( B.T.E ) شرکت می کنند . وهمچنین قرار دادی بین نیروهای ناتو و نیروهای نظامی آمریکا و شرکت مستقیم ارتش آمریکا در راستای تامین امنیت این لوله های نفت و گاز و هچنین آموزش واحد های نظامی گرجستان و آذربایجان برای حفظ امنیت این لوله ، بسته شده است . ولو اینکه ناتو و آمریکا شرکت و هرنوع دخالت مستقیم خود در تامین امنیت لوله های انتقال نفت و گاز از آذربایجان و گرجستان را نفی میکند ، ولی بنا به اظهارات مقامات مهم آمریکا و ناتو ، در باره حفظ و تامین امنیت این لوله ها ، تاکنون جلسات متعددی در سطوح بالای مسئولین آمریکائی و یپمان ناتو بر گزار شده است .
همین جلسات ، اهمیت ژئوپولیتیک و ژئواستراتژیک قفقاز جنوبی را برای آمریکا و اروپا را ، چه از منظر انرژی نفت و گاز و چه از منظر نفوذ در منطقه و جمهوری های سابق اتحاد جماهیر شوروی را نشان می دهند .

* * *
در همین راستا ، لطفا خوانندگان به نقشه موجود در صفحه 4 مقاله ، دقت بکنند . این نقشه وجود و تعداد پایگاه های نظامی آمریکا را که در خاورمیانه خصوصا در مرزهای ایران را نشان می هد . رقابت قدرت های بزرگ در دست اندازی به ثروت های مادی و معنوی ملت های ضعیف ،بیانگر تاریخ استعمار است ، که استعمارگران با تکیه بر قدرت تکنولوژی - نظامی ، و فرهنگی ،و ژئوپولتیک خود ، چگونه هستی مادی و معنوی ملت های ضعیف را با انواع نیرنگ ها و حتی جنگ های خونین قومی ،مذهبی ، به تاراج می برند . یک نگاه کوتاه به نقشه پایگاه های نظامی آمریکا در خاورمیانه خصوصا در منطقه نفت خیز حوزه خلیج فارس ، ماهیت این نظام ها را نشان می دهند . اگر عنوان مقاله :سلاح نفت و سلاح برای نفت ، انتخاب شده است ، در حقیقت در رابطه با احتیاج روز افزون کشور های بزرگ به انرژی ارزان قیمت نفت و گاز و تاراج آن از طریق طرفندهای سیاسی و قدرت نظامی است (ماخذ3 ):. ( ادامه دارد )
به قلم : کاظم رنجبر ، دکتر درجامعه شناسی سیاسی .
پاریس :20 ژوئن 2012 .
اقتباس بطور کامل و یا باختصار ، با ذکر نام نویسنده و نام سایت کاملا آزاد است.در همین راستا ، لطفا خوانندگان به نقشه بالا دقت بکنند . این نقشه تعداد پایگاه های نظامی آمریکا را که در خاورمیانه خصوصا در مرزهای ایران امروز و خلیج فارس را نشان می هد . رقابت قدرت های بزرگ در دست اندازی به ثروت های مادی و معنوی ملت های ضعیف ،بیانگر تاریخ استعمار است ، که چگونه استعمارگران با تکیه بر قدرت های تکنولوژی ، نظامی و فرهنگی ، سیاسی خود ، چگونه هستی مادی و معنوی ملت های ضعیف را با انواع نیرنگ ها و حتی جنگ های خونین ، به تاراج می برند . یک نگاه کوتاه به نقشه پایگاه های نظامی آمریکا در خاورمیانه خصوصا در منطقه نفت خیز حوزه خلیج فارس ، ماهیت این نظام ها را نشان می دهند . اگر عنوان مقاله :سلاح نفت و سلاح برای نفت ، انتخاب شده است ، در حقیقت در رابطه با احتیاج روز افزون کشور های بزرگ به انرژی ارزان قیمت نفت و گاز و تاراج آن از طریق طرفندهای سیاسی و قدرت نظامی است (ماخذ3 ):. ( ادامه دارد )
به قلم : کاظم رنجبر ، دکتر درجامعه شناسی سیاسی .
پاریس :20 ژوئن 2012 .
اقتباس بطور کامل و یا باختصار ، با ذکر نام نویسنده و نام سایت کاملا آزاد است.

------------------------------------------------- ماخذ :


1-Le nouvel oléoduc Bakou-Tbilissi-Ceyhan : quels impacts pour la ...
www.cafe-geo.net/article.php3?id_article=1229
Bloquer tous les résultats de www.cafe-geo.net
5 oct. 2007 – FRANCOIS Renaud, 2007, Géostratégie et géopolitique du Caucase du sud : l'arme énergétique et l'outil militaire, Regard sur l'Est (revue en ...
2-
http://www.memoireonline.com/09/09/2703/m_Geostrategie-de-la-Caspienne12.html
3 -
http://www.nationspresse.info/?p=123792

منبع:پژواک ایران


کاظم رنجبر

فهرست مطالب کاظم رنجبر در سایت پژواک ایران 

* . نقدی براثر معروف توماس هابس ،Thomas Hobbes- (تولد 1588-مرگ 1679 ) با عنوان : لویتان ، (Léviathan) اثر فنا ناپذیر فیلسوف معروف انگلستان  [2014 Dec] 
* نقدی براثر معروف توماس هابس ، Thomas Hobbes- (تولد 1588-مرگ 1679 ) با عنوان : لویتان ، (Léviathan ) اثر فنا ناپذیر فیلسوف معروف انگلستان  [2014 Nov] 
*نقدی براثر معروف توماس هابس ، Thomas Hobbes- (تولد 1588-مرگ 1679 ) با عنوان : لویتان ، (Léviathan ) اثر فنا ناپذیر فیلسوف معروف انگلستان  [2014 Nov] 
* نقدی براثر معروف توماس هابس ، Thomas Hobbes- با عنوان : لویتان ، (Léviathan )  [2014 Nov] 
*نقدی براثر معروف توماس هابس با عنوان : لویتان ، (Léviathan ) [2014 Oct] 
*دین و نقش سیاسی آن در جامعه . بخش اول – نسخه 2  [2014 Jul] 
*دگرگونی ها و تحولات اجتماعی و عوامل این تغیرات بنیادین از منظر جامعه شناسی .  [2014 Jun] 
*دگرگونی ها و تحولات اجتماعی و عوامل این تغیرات بنیادین از منظر جامعه شناسی  [2014 May] 
*دگرگونی ها و تحولات اجتماعی و عوامل این تغیرات بنیادین از منظر جامعه شناسی  [2014 May] 
*دگرگونی ها و تحولات اجتماعی و عوامل این تغیرات بنیادین از منظر جامعه شناسی  [2014 Apr] 
*دگرگونی ها و تحولات اجتماعی و عوامل این تغیرات بنیادین از منظر جامعه شناسی- بخش اول [2014 Mar] 
*تاملی بر ظهور و رشد عصر روشنگری در تاریخ و تمدن انسان .بخش پایانی [2014 Feb] 
*تاملی بر ظهور و رشد عصر روشنگری در تاریخ و تمدن انسان - بخش۹ نسخه ۱ [2014 Jan] 
*تاملی بر ظهور و رشد عصر روشنگری در تاریخ و تمدن انسان  [2014 Jan] 
*تاملی بر ظهور و رشد عصر روشنگری در تاریخ و تمدن انسان . [2013 Dec] 
*تاملی بر ظهور و رشد عصر روشنگری در تاریخ و تمدن انسان . [2013 Nov] 
*تاملی بر ظهور و رشد عصر روشنگری در تاریخ و تمدن بخش 4 [2013 Oct] 
*تاملی بر ظهور و رشد عصر روشنگری در تاریخ و تمدن انسان . [2013 Sep] 
*تاملی بر ظهور و رشد عصر روشنگری در تاریخ و تمدن انسان . [2013 Sep] 
*تاملی بر ظهور و رشد عصر روشنگری در تاریخ و تمدن انسان . [2013 Aug] 
*نقدی بر کتاب : قبله عالم – ژئوپولیتیک ایران [2013 Jun] 
*نقدی بر کتاب : قبله عالم – ژئوپولیتیک ایران (بخش ششم) [2013 May] 
*نقدی بر کتاب : قبله عالم – ژئوپولیتیک ایران  [2013 Apr] 
*نقدی بر کتاب : قبله عالم – ژئوپولیتیک ایران . [2013 Apr] 
*نقدی بر کتاب : قبله عالم – ژئوپولیتیک ایران [2013 Apr] 
*نقدی بر کتاب : قبله عالم – ژئوپولیتیک ایران .  [2013 Apr] 
*نقدی بر کتاب : قبله عالم – ژئوپولیتیک ایران  [2013 Mar] 
*نقدی بر کتاب : قبله عالم – ژئوپولیتیک ایران .  [2013 Mar] 
*ژئوپولتیک و ژئواستراتژی نفت بخش ششم . نسخه1  [2012 Dec] 
*تاملی برمحتوی کتاب « دردامگه حادثه » از منظر جامعه شناسی (بخش پایانی) [2012 Dec] 
*تاملی برمحتوی کتاب « دردامگه حادثه » از منظر جامعه شناسی سیاسی . [2012 Dec] 
*تاملی برمحتوی کتاب « دردامگه حادثه » از منظر جامعه شناسی سیاسی  [2012 Nov] 
*تاملی برمحتوی کتاب « دردامگه حادثه » از منظر جامعه شناسی سیاسی . [2012 Oct] 
*تاملی برمحتوی کتاب « دردامگه حادثه » از منظر جامعه شناسی سیاسی . [2012 Oct] 
*ژئوپولتیک و ژئواستراتژی نفت (بخش چهارم - نسخه -۲) سلاح نفت ، سلاح برای نفت . [2012 Jun] 
*ژئوپولتیک و ژئواستراتژی نفت (بخش سوم - نسخه اول ) [2012 May] 
*ژئوپولتیک و ژئواستراتژی نفت؛ سلاح نفت ، سلاح برای نفت [2012 Mar] 
*ژئوپولتیک و ژئواستراتژی نفت [2012 Feb] 
*تاًملی بر اندیشه های فلسفی سیاسی پرفسور سید حسین نصر ، از منظر جامعه شناسی سیاسی . [2011 Dec] 
*جهان سیاست جهان ایده الیسم و رویا ها نیست (بخش دوم ) [2011 Jul] 
*وحدت ملی و نقش زبان ملی در این وحدت [2011 May] 
*تولد ملت [2011 Apr] 
*« ژئو پولیتیک قدرت های اروپائی در رابطه با خاورمیانه و رقابت های آنان »  [2011 Feb] 
*اسلام، چون سلاح سیاسی (بخش بیستم) [2011 Jan] 
*اسلام چون سلاح سیاسی (بخش نوزدهم) ظهور ادیان [2010 Dec] 
*اسلام چون سلاح سیاسی بخش هیجدهم  [2010 Nov] 
*اسلام چون سلاح سیاسی . ظهورموجود عجیب الخلقه ای بنام « روشنفکر اسلامی» در جوامع اسلامی [2010 Nov] 
*اسلام چون سلاح سیاسی بخش شانزدهم [2010 Oct] 
*باز خوانی برگی از تاریخ معاصر نظام های تمامیت خواه [2010 Aug] 
*تأملی بر مسئله رهبری جنبش سبز در ایران بخش چهارم ( پایان ) [2010 Jul] 
*تأملی بر مسئله رهبری جنبش سبز در ایران (بخش سوم) [2010 Jun] 
*نامهً سرگشاده یک جامعه شناس ایرانی به ملٌت شریف ایران و روحانیون حکومتی، درنظام ولایت مطلقه فقیه. [2010 May] 
*تأ ملی بر مسئله رهبری جنبش سبز در ایران (بخش دوم) [2010 Apr] 
*اسلام چون سلاح سیاسی (بخش دوازدهم) [2010 Apr] 
*تأ ملی بر مسئله رهبری جنبش سبز در ایران [2010 Mar] 
*اسلام چون سلاح سیاسی( بخش یازدهم) [2010 Mar] 
*نامه سرگشاده یک ایرانی ، به خانم فاطمه کروبی [2010 Feb] 
*اسلام چون سلاح سیاسی [2010 Jan] 
*فرسودگی قدرت وپایان اعتماد ملت  [2009 Jun]