و ما اين كره خاكى را بصورت هندوانه گرد آفريديم
ع- سلیمان‌زاده

اگر راست مى گوييد كتابى هدايت بخشتر از اين دو ( تورات و قرآن ) از جانب خدا بياوريد تا من هم از آن پيروى كنم. سوره قصص آيه ٤٩،
 
آن زمانهاى قديم كه قرآن را ورقى ميزديم و براى دلخوشى، شايد هم براى آرامش خاطر، چند آيه اى از آن را مى خوانديم، چون زبان عربى بلد نبوديم و ترجمه هاى پارسى آنرا هم نمى خوانديم، بى ترديد أگاه نبوديم كه چه مى خوانيم.
 و اگر آخوند محله هم مى گفت ؛ قرآن كتابيست بى نظير و بارها در اين كتاب آمده، اگر مى توانيد آيه اى مثل آن بياوريد، ما پا منبرى ها، همچون ساير مسلمانها بسيار لذت مى برديم، كه حضرت محمد روى همه کفار را كم كرده است !
خُب اين رو كم كنى هميشه براى ما زمينه اش فراهم بود و ملموس. زيرا هر گاه با بر و بچه هاى محل، فوتبال و يا تيله بازى مى كرديم، از اين جملهِ ی اگه مى تونى بزن و اگه مى تونى حالشو بگير و ... خيلى استفاده مى كرديم ! 
 
پاسخ به آخوند بی محل را امثال صادق هدایت هایی بودند که میداندند و می نوشتند و افشا می کردند اما گوش شنوا بسیار کم بود !
 
تا اينكه بيكباره زمين لرزه اى شد و زمين شكاف بر داشت و دايناسورهايى بنام حجت السلام ها و آيت الله ها در ایران سر از خاك بر آوردند و تا خلايق آمدند به خود آيند كه چه شده است، شد آنچه  نبايد مى شد و پس از چندى دريافتیم  "ای دل غافل" ! جمهورى اسلامى چه دمارى از روزگار آنها در آورده است و در مى آورد.
اين شد كه ما اينبار درست و حسابی قرآن خوان شديم و اگر آن زمانها با چشمان بسته و با چراغ نفتى هاى بى نور'' كلام خدا '' را مى خوانديم، اين زمان اما با چشمان باز و با نورافكن وارد ماجرا شديم و ديديم عجب قشقرقيست !
آخوند محله راست مى گفت و نه يك بار و دو بار بلكه بارها و بارها در مورد بى همتا بودن " آيات آسمانى" اشاره شده است و در چندين مورد نيز آنچنان هل من مبارز طلبى نموده كه با خود مى گويى نكند قادر نباشيم ! نكند توان آوردن آيه اى شبيه آنرا نداشته باشم !  
 
"اگر راست مى گوئيد يك سوره مثل آن بياوريد، و در برابر خدا يارانتان را هم فرا خوانيد"، سوره بقره آيه ٢٣.
 
تا بدينجا را فرض بر اين مى گذاريم كه اين چالشگرى همچون ميدان نبرد، منطقى باشد، اما زمانيكه به اين آيه مى رسيم كه ؛
" اگر انس و جن همداستان شوند تا شبيه اين قرآن را ارائه كنند هرگز موفق نخواهند شد، هر چند كه پشتيبان يكديگر باشند" سوره اسراء آيه ٨٨،
در اينجا پرسشى اساسى مطرح مى شود و نميدانيم از چه رو بدينجا كه مى رسد، يك پايمان را در کفش فیلسوف دكتر عبدالكريم سروش و پاى ديگر را در نعلين آقاى مهندس آيت الله محسن كديور مى كنيم و از آقايان مى پرسيم، چرا قرآن كريم بجاى جن و انس بفرض نفرموده است ؛ 
اگر چينيان و يونانيان هم هر چند پشتيبان يكديگر باشند نمى توانند آيه اى مثل اين بياورند ؟!
 
و ما چون قصد آن نداشتيم كه صرفاً براى رو كم كنى نمونه بياوريم، تمامى قرآن را كندوكاو نموديم و متوجه شديم كه سواى بسيارى از كمبودهاى بسيار ساده زندگى حتى در همان دوران عمر و ابوبکر، در قرآن كريم هيچ كلامى و هيچ سخنى از برف و كوههاى برفى قطب شمال و جنوب نيامده است و لذا اين آيه را آورديم ؛
البته اين آيات شریقه زمانى كه در يكى از شهرهاى شمالى نروژ يعنى نارويك بوديم به ما نازل شد ! 
    
    بسم الله الرحمن الرحيم
     ١- أَلَم تر كيف فعلنه ارباب باريده و مدغوطه ٢- و فعَلن الثلج تساقط على الارض ۳- و جعلنا القطب الشمال و القطب الجنوبي ٤- و جعلنالقطبين سلسله من الجبال المتجمدة ٥- و ترون كل هذا الجبال و المتجمدة و لعلكم تنكرون و تكفرون.            
 
 ترجمه ؛
١-همانا ما بخار هوا را متراكم كرديم ٢- و بصورت برف روى زمين فرود آورديم ٣- و قطب شمال و قطب جنوب را آفريديم ٤- و در اين دو قطب، كوههاى منجمد را آفريديم ٥- و شما اين كوههاى يخ زده را مى ببينيد و انكار مى كنيد و كفر مى ورزيد. 
 
(براى كسانى كه متخصص رشته زبان عربى هستند، نيازمند توضيح است كه اگر غلطهاى دستورى در اين آيه پيدا كردند، بر ما خورده نگيرند، ما مقصر نيستيم !  
جبرئيل ما اندكى كم سواد بود، البته همانگونه كه مترجمين مسلمان و صادق در مورد غلطهاى انشايى و املايى قرآن چشم پوشى كرده اند و براى قانع كردن خود و ديگران با اضافه كردن واژه " والله و اعلم " در زيرنويس ها مسئله را حل نموده اند، در مورد آيه هاى ما نيز چنين كنند ! )
 
هميشه در طول تاريخ براى انسانهاى كنجكاو ( كه كليساى قرون وسطى آنها را فضول و لايق جهنم معرفى مى كرد ) پيدايش انسان سوْال برانگيز بوده است، حال ببينيم قرآن مجيد چه پاسخى براى اين پرسش اساسى دارد ؛ 
 
در سوره فرقان آيه ٥٤ چنين آمده است ؛
"اوست كه بشر را از آب آفريد و دو گروه ذكور و اناث مقرر داشت"
اگر چه فراموش كرده است كه پيش از آن در سوره حجر آيه ٢٦، گفته بود؛
"انسان را از گِل و از لجنى دير پا آفريديم"
" انكار ورزان را از گِلى چسبنده پديدشان آورديم" سوره صافات آيه ١١،
" خدا تو را از خاك و نطفه آفريد،( مِن تُراب ثُم مِن نطفه ) سوره كهف آيه ٣٧،
" انسان از آبى جهنده آفريده شده است كه از ميان پشت و سينه ها خارج مى شود " سوره طارق آيه ٦ و ٧،
" مگر انسان نمى داند كه او را از نطفه اى آفريده ايم " سوره يس آيه ٧٧،
" انسان را از نطفه آفريد" سوره نحل آيه ٤،  
" انسان را از آب چسبنده آفريد" ( خٓلٓقٓ الانسٓ مِن عٓلٓق) سوره علق آيه ٢،
"انسان را از چكيده اى از خاك آفريديم" سوره مؤمنون آيه ١٢،
" انسان را از گِلى همچون سفال آفريد" سوره الرحمن آيه ١٤،
"ما انسان را از نطفه اى در هم آميخته آفريديم" سوره انسان آيه ٢،
" مگر شما را از آبى بى مقدار نيافريديم" سوره مرسلات آيه٢٠،
"خدا شما را از خاك آفريد، سپس از نطفه، آنگاه شما را بصورت زوجها در آورد" سوره فاطر آيه ١١،
" و آفرينش انسان را از خاك آغاز كرد" سوره سجده آيه ٧،
" ابليس گفت، چگونه در برابر كسى كه از گِل آفريده اى سجده كنم" سوره اسراء آيه ٦١
 "ابليس گفت من نسبت به او برترى دارم، مرا از آتش آفريده اى و او را از گِل"، سوره ص آيه ٧٦،
 
و باز هم با وجود اين ميزان تضاد در آفرينش، در سوره يونس آيه ٣٨ مى فرمايد؛
"اگر راست مى گوييد يك سوره مثل آن بياوريد و در برابر خدا هر كه را مى توانيد فرا خوانيد"
 
همانگونه كه آگاهى داريد، مورد دو جنسيتى بدنيا آمدن نوزادان پديده ی جديدى نيست، اين پديده در حال حاضر با پيشرفت علم بهتر شناخته شده است و خوشبختانه در ميان كشورهاى مسلمان تنها در ايران است كه مى توان با عمل جراحى جنسيت غالب را برترى بخشيد، در ضمن فراموش نفرماييد كه فتواى چنين عملى را امام خمينى صادر نمودند ! 
 
اكنون با در نظر گرفتن اين مورد و بيان صريح قرآن كريم كه در سوره طور آيه ٣٤مى فرمايد؛
"اگر راست مى گويند سخنى مانند آن بياورند"
    اگر ديگرانى پيدا شدند و أوردند كه؛
"و ما برخى را مذكر و مؤنث و برخى را خواجه و برخى را هم دختر و پسر توامان و برخى را نه دختر و نه پسر آفريديم".
آيا اینگونه آیه هایی که روشن و گويا هستد، چالشگرى قرآن كريم را پاسخ نداده اند؟               
آيا فیلسوف گرامی  آقای عبدالكريم سروش با كسانى كه چنين آياتى را مى آورند " پولِميك " نخواهند نمود ؟
 
نكته قابل توجهى كه بايد اندكى بيشتر بدان انديشيد و پيرامون آن بحث كرد، اين است كه ؛
شركت هواپيما سازى بوئينگ، هنگامیكه بزرگترين هواپيماى مسافربرى قرن یعنی هراپیمای۷۴۷را توليد كرد و از آن پس مى توانست در هر پرواز، بيش از ٤٠٠ مسافر را جابجا كند، با اين وجود، چنين ادعايى نكرد كه اگر مى توانيد چنين هواپيمايى بسازيد !  
 
در دوران رياست جمهورى رونالد ريگان، رقابت ميان دو قدرت جهانى برای تسخير فضا به أوج خود رسيده بود، و آمريكايى ها در جهت اكتشافات بيشتر فضايى و برخ كشيدن برترى قدرت خود به شوروى و جهانیان، حتى پس از پايان جنگ سرد، به کار خود ادامه دادند و جهت به مصاف طلبيدن قدرت فضايى شوروى، فضا پيماى جديد خود را، چالنجر ناميدند، كه به گونه اى به مفهوم، هل من مبارز طلبيدن و چالشگر خواستن تلقى مى شد، به بيانى ديگر مى توان گفت، ادعا كردند، كه اگر مى توانيد، بفرماييد ؟!
شوربختانه سفينه چالنجر، در ٢٨ ژانويه ١٩٨٦، هفتاد و سه ثانيه پس از بركنده شدن از زمين، در آسمان منفجر شد و بصورت خورده قطعات، با هفت سرنشين خود بر زمين فرو ريخت. 
 
 اما اينچنين ادعاهايى كه رسول خدا كرده است و قاطعانه در باره نوشته هايى پراكنده و پریشان و بسيار ابتدايى، پى در پى در چندين مورد هَل من مبارز ( چالشگر ) طلبي کرده است، نادر و خاص قرآن كريم مى باشد.  حتى در " كتابهاى آسمانى" و زمينى ديگر، بدينگونه عيان ديده نمى شود ! 
 
بشريت بطور مداوم در همه زمينه ها، از علم و ادبيات و هنر گرفته تا اختراعات و اكتشافات، در حال پيشرفت و پيش روى ست، اما اينكه فرشته و يا جبرئيلى آيه اى نازل كند، و به رسول خدا ابلاغ نموده و ادعا نمايد كه اين از بهترين نوشته هاست و ديگر نظير آن نخواهد آمد، و اگر همه مشركين هم يكى شوند نخواهند توانست چنين و چنان كنند ! اين ديگر جز لافِ گزافه ای بيش نيست ! 
و این ادعا نيز بهانه ای بدست مسلمانان داد تا در كشور گشايى هاى خود، آنچه را  غير از قرآن و  اسلام بود، بسوزانند و ويران كنند. 
 
 سر انجام در ادامه بررسى قرآن مجيد و ادعاى بى نظير بودن آن بدينجا رسيديم كه ؛
" ده سوره جعلى مثل آن بياوريد" سوره هود آيه ١٣،
 
حال اگر شخص زمين شناسى نظريات گاليله را "جعل " نموده و اين آيه ها را نازل كند؛
بسم الله الرحمن الرحيم
١- و ما اين كره خاكى را بصورت هندوانه گرد آفريديم ٢- در اندرون اين كره خاكى مواد مذاب قرار داديم ٣- اندرون اين كره خاكى حرارتى در حدود ٥٠٠٠ درجه است ٤- اين كره خاكى بدور خود مى چرخد ٥- شما اين چرخش را نمى ببينيد و ايمان نمى آوريد ٦- در حاليكه خداوند خود آنرا مى چرخاند. 
و اگر از حضرت آيت الله مهندس محسن كديور پرسش كند كه ؛ 
آيا اين آيات " جعلى " پاسخ آن آيه های شريفه را نداده اند ؟ ايشان چه پاسخ خواهند داد ؟ 
 
اينهمه چالشگرى و هَل مَن مبارز طلبيى براى آياتى از این دست ؛ 
"زنانتان را آگر نافرمانى كردند  بزنيد" ( فَضَرَبو هُن ) سوره نساء آيه ٣٤، 
"اين كتاب را بر بنده خويش نازل كرد و در آن هيچ گونه انحراف قرار نداد". سوره كهف آيه ١،
"مى گويند قرآن را خودش جعل كرده است، بگو اگر من آن را جعل كرده باشم، وبال گناهم به عهده من است، و من از بزهكاريهاى شما مبررا هستم". سوره هود آيه ٣٥
 
فقط میتواند آدمیان ناآگاه را دلخوش کند و دکانی باشد برای دین فروشان !
 
پايان سخن و چالشی دیگر؛
 اين مقاله يكى از بهترين مقاله هاست و اگر همه نويسنده گان و اديبان جهان به همراه اجنه در سراسر گیتی بسيج و متحد شوند، قادر نخواهند بود نوشته اى اين چنين زيبا، پر محتوا، و منطقى بياورند، اگر مى توانند مقاله اى حتی جعلى شبيه این بیاورند.

منبع:پژواک ایران