جلادان رسمی وغیررسمی
حسین مشرف

اگردرشبی مهتابی ٬

ناگهان چند پرنده در آسمان پروازکنند ٬

وشما از کس دیگری بپرسید

پرواز چیست ؟

ودرپاسخ بشنویدکه ٬

 فقط می توانم پرنده ها را به شما نشان دهم.

چه فکر می کنید ؟

 

کسی از من پرسید

جلادی چیست؟

پاسخ من این بود

جلادان رسمی و غیررسمی سریلانکا ٬

 شگفت انگیز ترین پیام های هشداردهنده را به بشریت داده اند.

آخرین جلاد رسمی سری لانکا ٬

با دیدن ٬

 

ط

ن

ا

ب

د

ا

ر

 آنا به خود می شاشید.
 دچار شوک روانی شدید می شد وغش می کرد.
 واستعفاء داد.

جلاد دیگری که استخدام شد ٬

 هرگز به سرکار خودنرفت.

 

جلادان رسمی وغیررسمی جمهوری اعدامی ایران ٬

 بی شرمانه ترین پیام هارا به بشریت داده اند.

آنان توصورت بشریت شاشیده اند ٬

ازتشنج وشوکه شدن دیگران ٬

لذت برده ٬

به اعماق ٬

 خلسه ها رفته و باز گشته اند.

رییسی٬ پورمحمدی ٬

نیری٬ اشراقی ٬

هم اکنون هم ٬

به صورت بشریت سیلی می زنند. 

 

روی گور جلادان رسمی و غیررسمی چه خواهند نوشت ؟

روی گور ٬

رییسی٬ پورمحمدی ٬

نیری٬ اشراقی ٬

خواهند نوشت

دراینجا جلادی به خاک سپرده شده است که ٬

 به جلادی وبیرحمی ٬ افتخار می کرد.

وحاضربود درهرکشتاری شرکت کند ٬

 و بیشتر بکشد.

 

 

نمی دانم ٬

واقعا نمی دانم ٬

که روی گورجلادان رسمی سریلانکا٬

چه خواهند نوشت ؟

نقطه چین های بعدی را ٬

 لطفا خودتان پرکنید.

... ... ... ...

... ... ... ...

... ... ... ...

 

 

حسین مشرف     

2019-6-30

 

منبع:پژواک ایران


فهرست مطالب حسین مشرف در سایت پژواک ایران