جنایات اطلس
حسین مشرف

چشم اندازم دشتی پراز اطلسی های رنگارنگ است

دراین پهندشت،
درکنارگل های اطلسی،
دو اطلس شگفت انگیزو سهمناک اند
اطلس جنایات ،
واطلس درد های توانفرسا درلحظات توانفرسا.

آه!
چه دردناک ووحشتناک است،
که زندانی سیاسی بگوید:

«به ما آنقدر برق وصل کرده اند،
که با آن برق می توانیم،
برای بیست(20 ) سال،
به مصر،
روشنایی بدهیم.» ( 1)
آه!
بزرگ مردی از جان بدربردگان کشتارتابستان 67 به من چنین فرمود:
« از انسان« نشسته» روی صندلی الکتریکی،

آ آ آ آ آ
و و و و و
ی ی ی ی ی

ز ز ز ز ز
ا ا ا ا ا
ن ن ن ن ن
با دست بند قپانی،
انتظار معجزه نداشته باشید!
شما نمی دانید درد شلاق، درد «بریدن وشکستن» یعنی چه.
وشاید ندانید که ،
درد ضعف،
درد لودادن،
دردخردشدن درزیرشکنجه ،
چه مصیبت های عظیم و جانکاهی هستند.
مروجان تنها راه درست سازمان دهی جامعه و امت ، با کشتن است
با فقاتلوا...و فقاتلوا.. ،
جنه سایدی بی محاباو بی حد و حصر را،
نوید داده بودند.
و چنان درتابستان 67 درایران،
بی رحمانه کشتار کرده اند،
که حداقل بیست(20 ) سال طول خواهد کشید،
تا نام ها وگورهای عزیزان مردم را پیدا کنیم.»

یکی از شریعت شیفتگان تنها راه سازمان دهی جامعه و «امت »
خمینی،
خیلی ها را متقاعد کرده بود،
که کشتار، خیر است و حق.
وخود چنان باسرود شر همنوا می شد:
« خمینی عزیزم!
بگو تا خون بریزم! »
تاجانیان،
جانی شدن وجانی بودن را،
مقدس، فضیلت و کرامت دانند.

یکی از زنان جان بدربرده در کشتارتابستان 67 به من چنین فرمود:
« چند ماموم را می شناسم،
چنان در قساوت توانا اند،
که حاضرند به بدن زندانیان سیاسی آنقدر الکتریسیته وصل کنند،
تا با آن،
بتوان برق سی (30 ) سال را تامین کرد.»
_... وبرق مجانی.

یکی دیگر از جان بدربردگان کشتارتابستان 67 به به من چنین فرمود:
«مروجان تنها راه درست سازمان دهی جامعه و امت،
با هر چیزی،
مثلا با یک صندلی الکتریکی و شکنجه با برق و شلاق،
می توانند هر فردی را مجبورکنند،
که به هرفعل و ترک فعلی،
بارها وبارها،
ا

ع
ت
ر
ا
ف
ک
ن
د.»

صدایی می آید:
« گل های اطلسی زیبا هستند.
گل های اطلسی زیبا هستند.
وای از این برگ خواران و گل خواران!»
ولی دراین برهوت، کمتر کسی را می بینم که بگوید:
« من دست بریدگان را،
من سر و صورت شکستگان را هم می بوسم.»

فوریه 2019 حسین مشرف

(1 )- نقل قول از محمود آل احمدی زندانی سیاسی شهروند مصرکه درفوریه 2019 به همراه 8
زندانی دیگر اعدام شد.

منبع:پژواک ایران


فهرست مطالب حسین مشرف در سایت پژواک ایران