خوی بهايم
حسین مشرف

  گل ها وگلستان ها

همیشه زیبایند

 

گل ها وگلستان ها ؍درسراسرگیتی

برای آنانی که شیفته زندگی وزیبایی بوده اند

زیبابوده اند

 

گلستان های ایران

با سبزه وگل ها ٬ زیبا بوده اند

تاریخ ایران مثل جامعه ایران

پراست از آزاگان وآزردگان و شکستگان

مستبدان و شبه مستبدان

پرازگل های پرپرشده

همیشه کسانی  دراین گلستان خار وخس وخاشاک نامیده شده بودند

همیشه آنان

از مستبد وشبه مستبد سؤال آزاردهنده فلسفی پرسیده اند

 

در شرف انسان ؍ چه خلل دیدی»

که خوی بهايم گرفتی ؟ »(۱)

 

 

گویا درجایی که گلستان ممنوع شده باشد

وفلسفه سلاخی

وخوی از بهايم بدترشدن

عادت و عادی شده باشد

پاسخی فلسفی ازمستبدان وشبه مستبدان شنیدن

غلتیدن درژرفای انتظاری بیهوده وتوانفرساست

 

 من صدای رسای کسانی را می شنوم

که دربرابرسختی ها و دیکتاتورها ایستاده اند

من صدای رسای پرسشی سترگ را ازگلستان ها می شنوم

« در شرف نفس انسان»

چه خلل دیدید

که خوی بهایم گرفته اید ؟
 

 

حسین مشرف
 

 

Dec 21 2018 at 12:32 PM

۱۲-۲۱۲۰۱۸

------------------

(۱)سعدی. گلستان 

 

 

منبع:پژواک ایران


فهرست مطالب حسین مشرف در سایت پژواک ایران