جعبه سیاه جامعه
حسین مشرف

پیش ازآنکه جعبه سیاه هواپیمای به موشک بسته شده را

ب ب ب ب ب ب

ا  ا  ا  ا  ا  ا

ز  ز ز ز  ز ز

ک ک ک ک ک

ن ن ن ن ن ن

ن ن ن ن ن ن

د د د د د د د

جعبه سیاه جامعه بازشد

نخست ازجعبه سیاه جامعه

: دودی و دعایی برآمد

 

خداوند این سرزمین را٬ ازدشمن٬از خشک سالی واز دروغ حفظ کناد ( ۱)

 

: بعد پژواک صدای رسایی شنیده شد

فرمانده کل قوای جنایت

نه به یک سرباروطن

بل به سرباران وطن محتاج است

 

: حریری با نبشته ای هم درآن بود

مدت هاست که سروبلند حقیقت را خشکاندند

تازمانی که جمهورمردم

بهار وگل های سخن روزنامه ها را

شکفته نبینند

خداوند این سرزمین راازسونامی بیشتر دروغ

وازسقوط بیشتردرظلمات

واز...(لطفا خودتان کلمه یا کلماتی بنویسید)نجات دهاد

 

سروبلندحقیقت

داغدار است

بوی بهارشجاعت می آید

تا سروبلند حقیقت

هستی دیگری

وریشه ای در اعماق گیرد

 

۹--۱-۲۰۲۰

حسین مشرف

Hossein Moshref

 

جمله ای منسوب به داریوش

منبع:پژواک ایران