سرود مادری از مادران داغدارتابستان ۶۷
حسین مشرف

درهرجمع ونشست و یادواره ای٬

انسانی٬

باصدای پرطنین٬

 اوج فریاددادخواهی می شد:
«جگرگوشه های مرا

ک

ش

ت

ن

د

درتابستان ۶۷

همه آن عزیزان٬

دختران من٬

پسران من٬

خواهران من٬

برادران من٬

 عزیزان گران سنگ من بوده اند»

 

او٬

 یک زن بود.
 داغداری از انبوه داغدارشدگان.
 دریایی طوفانی.
 بااندوهی فراموش نشدنی.
 درصدایش گویی رعدپنهان بود.
 اعتراضی کوبنده.
 علیه قاتلان وجنایتکاران.

 

او٬

 یک مادربود.
 او٬ایران بود.
 صدای رسای ایران بود.

او٬

 مادرهمه ما بود.
 سروبلندقامت ایستاده درطوفان ها.
 عصاره رنج های ایرانیان.

او٬

 صدای رسای زنان آزاده ایران بود.
 درهرجمع ونشست و یادواره ای.

 

 

 

سپتامبر۲۰۱۵                              حسین مشرف

 
 

منبع:پژواک ایران


فهرست مطالب حسین مشرف در سایت پژواک ایران