بانوی سرخ پوش میدان فردوسی تهران‎
حسین مشرف

 media.news.imagealternatetextformat.details

media.news.imagealternatetextformat.details

 

Image result for ‫بانوی سرخ پوش میدان فردوسی‬‎

بانوی سرخ پوش

میدان فردوسی تهران

هرروز به سرقرار رفتن ٬  

ومایوس نشدن ٬

گذشتن از نیروی فلج کننده یاس وایستادن درگلستان امیداست ۰

درچنین گلستانی ٬

یاقوت ٬

 بااشتیاق ایستاده بود ۰

ایستادنی که فقط ایستادن نبود ۰

بانگاهی ٬

که فقط نگاه نبود ۰

 

یاقوت ٬

هرروز بااراده ای استوار ٬

وباعشقی که هرروزبعدتازه تری می گرفت ٬

بابهار٬تابستان٬خزان وزمستان ٬

عشق وانتظاررا٬جامه وفا می پوشاند ۰

 

او ٬

ی

ا

ق

و

ت

 بود ۰

یاقوت ومروارید درخشانی در تاج های عشق هاوانتظارهای باورنکردنی ٬

ولی در ذهن ها ماندنی ۰

اویاقوت زیبای عشق مادرانه ای بود ٬

که به هرکسی فخر وغرور هدیه می کرد ٬

ومعنا وجذابیت دیدار واهمیت شادی دیداررا

سخاوتمندانه پیش کش می کرد ۰

 

سال ها

دردوران دانشجویی ام ٬

از مقابل یا از کنارش می گذشتم ۰

مثل همان صدهاهزارنفری که از کنارهرکسی می گذرند ۰

بانوی سرخ پوشایستاده بود ٬

بانویی سرخ پوش ۰

 

بعدها

وقتی که با نیروی انقلاب رهایی بخش سال های ۱۳۵۶-۱۳۵۷

از زندان اوین آزاد شدم ٬

به دیدارش رفتم ۰

بانوی سرخ پوش ایستاده بود ۰

بانویی سرخ پوش ۰

فهمیدم درجایی زندگی می کنیم وروابطی خلق کرده ایم ٬

که میلیون ها نفراخلاقی استثنایی دارند ٬

.میلیون ها نفر

میلیون ها نفر٬

. بامیلیون ها اخلاق استثنایی

میلیون ها نفر٬ فقط ٬

ازکنارهرکسی ٬

ازکنارهر حاادثه ای ٬

ازکنارهرفاجعه ای ٬

ازکنارهرانقلابی ٬

ازکنارهرعشقی ٬

به سادگی ٬ فقط رد می شوند ۰

 

 

درتبعید ٬

ازکسانی که می پرسیده ام

یکی هم بانوی سرخ پوش میدان میدان فردوسی تهران بود ۰

کسی ازآن بانوی سرخ پوش میدان میدان فردوسی تهران

خبرخاصی نداشت ۰

فقط چند تنی که ازجانیان تاریخی حاکم درایران ٬

آسیب های فراوان دیده بودند ٬ گفته بودند

بانوی سرخ پوش ٬

یا بانوی سرمه ای پوش ٬

یا بانوی آبی پوش ٬

یا بانوی سپید پوش ٬

به بانوان سیاه پوش ٬

بدل شده اند ۰

که برای دیدار عزیزانشان ٬

به گورهای شناخته شده وشناخته نشده کشتارتابستان ۱۳۶۷می روند ۰

هنوز بانوی سرخ پوش میدان فردوسی تهران ٬

ایستاده است ۰

آیا شما نمی بینیدش ؟

بانوی سرخ پوش میدان میدان فردوسی تهرانرا می گویم ۰

آیا شما نمی بینیدش ؟

 

هنوزمادران وخواهران وپدران وبرادران سیاه پوش ٬

هنوزدوستان٬رفقا٬آشنایان ودل سوختگان ٬

به گورهای شناخته شده وشناخته نشده کشتارتابستان ۱۳۶۷می روند

آیا شما نمی بینید شان ؟

آیاشمابانوی سرخ پوش را درمیانشان نمی بینید؟

 

                                          حسین مشرف                                                                              2019  

 

 

 

 

منبع:پژواک ایران