دیوان سید موسوی خمینی به روایت تصویر- ۴
ن - مرآت

 

دیوان سید موسوی خمینی به روایت تصویر – بخش چهارم – خمینی بت‌شکن

منبع:پژواک ایران