دیوان سید موسوی خمینی به روایت تصویر- ۲
ن - مرآت

 

منبع:پژواک ایران