دیوان سید موسوی خمینی به روایت تصویر-۱
ن - مرآت

 

منبع:پژواک ایران