دیوان سید موسوی خمینی به روایت تصویر-۳
ن - مرآت

 

منبع:پژواک ایران