آگاهینامه‌ی هشتم؛ چاپ جدید کتاب افغانستان
چنگیز پهلوان

آگاهینامه ی هشتم

در این روزها درست هنگامی که کتابها یی اسیر و دربند دارم و بسیاری از یادداشتها و نوشته ها و کتابهایم در فضای مجازی چرخ می خورند، خوشحالم بنویسم که کتاب نایاب «افغانستان در عصر مجاهدین و برآمدن طالبان» با جلوه ای تازه به طبع رسیده است و در افغانستان عرضه می شود.

این چاپ با چاپهای قبلی یکی دوسه تفاوت دارد. اول از همه اینکه روی جلد آن آرایشی دیگر و متمایز یافته است. دودیگر اینکه حدود یکصد صفحه از یادداشتها و مقالات و نوشته هایم در ارتباط با افغانستان به صورت پیوست به این کتاب افزوده شده اند. البته متن اصلی کتاب همان است که بود.خاصه که این متن وجهه ای تاریخی نیز به خودگرفته است و تاکنون ندیده ام کتابی را که این موضوعات مطرح در آن زمان را بدین نحو شرح کرده باشد.

و سرانجام این که کتاب حاضر با حدود ششصد صفحه برای نخسشتین بار در خود افغانستان پخش می شود. این تحول به خصوص از این نظر اهمیت دارد که بن بستها در یک حوزه را می توان با امکانات در حوزه ای دیگر جبران کرد. نخستین بار که به تاجیکستان رفتم به این نکته توجه داده بودم.

در اینجا نمی خواهم بیشتر به این موضوع بپردازم. به هرحال شاید نیک باشد که جامعه ی افغانستان بتواند کمبودها را در حوزه های دیگر در بستر تمدن مشترک جبران کند و حتی گامی به پیش نیز بردارد.

پهلوان

اندیشه اسفند 1393

منبع:پژواک ایران