کارزار انتخابات در آمریکا در ۲۰۱۶
چنگیز پهلوان

در ھشتم نوامبر سال کنونی تقویم مسیحی رأی گیری نھایی به منظور انتخاب ریاست جمھوری جدید در آمریکا برگزار شد. در عرض یک روز نتیجه‌ی رأی گیری اعلام شد و در فضایی شگفت زده و فرو افتاده در بھت و سکوت پیروزی در این کارزار را از آنِ «دونالد ترامپ» دانستند.  

کمتر کسی چنین نتیجه‌ای را انتظار می کشید. با آنکه بر اثر دخالت سازمان امنیتی فدرال معروف به «اف بی آی» از پیشتازی نامزد حزب دموکرات کاسته شده بود، با اینحال نظرسنجیھا ھمچنان او را پیشتاز بر می شمردند. از دو تا پنج در صد.

در مدتی کمتر از یک روز شھرھای بزرگ امریکا در معرض اعتراض بسیاری از جوانان و میانسالان قرار گرفتند. اینان فریاد برمی آوردند دونالد ترامپ» را رئیس جمھور خود نمی دانند. این اعتراضھای گسترده از نظر مکانی بدین شکل و به این وسعت که حتی به ھنگام نگارش این یادداشت ادامه دارد ( ١٣ نوامبر ٢٠١۶ ) به نوبه‌ی خود پدیده ای یکه و بی ھمتا به شمار می رود.

در این نوشته‌ی کوتاه می کوشم نگاھی کلی بیندازم به آنچه در آمریکا گذشت و می گذرد به قصد فھم گوشه ای و جلوه ھایی از حیات سیاسی و فرھنگی این کشور بزرگ. رویکرد این قلم در این یادداشت مبتنی است بر تحلیلی فرھنگی از اوضاع کنونی در بزرگترین کشور جھان از نظر قدرت اقتصادی و نظامی.

ادامه مطلب ...

کارزار انتخابات در آمریکا در ۲۰۱۶

 

منبع:پژواک ایران