محسن ابراهیمی «خلیج همیشه فارس»،«خلیج عربی» یا هیچکدام؟!
محسن ابراهیمی

هر وقت کسی در گوشه ای در مقابل اسم خلیج، کلمه "عربیبکار می برد فورا اسلام و ناسیونالیسم اسلامیون حاکم و ناسیونالیست های در "اپوزیسیون" - به آغوش هم در می غلطنداین بار مایک پمپئو با بکار بردن "خلیج عربیدر گفتگویی این دو ارتجاع را مجددا به آغوش هم هل داده است.

۱۶ سال پیش وقتی نشریه نشنال جئوگرافیک مقابل عبارت "خلیچ فارسو داخل پرانتز "خلیچ عربینوشته بود، نعره های مشترک لشکراسلام و ناسیونالیسم به آسمان بلند شد که این خلیج "همیشه فارسبوده و همیشه فارس خواهد ماند!

همانوقت دو سمفونی "خلیج فارسدرست شدیکی توسط دولت اسلامی حاکم در تهران و دیگری توسط "اپوزیسیونناسیونالیست در لوس آنجلس. واقعا دیدن عمامه داران و یقه حسنی هایی که در سمفونی تهران ریش تا ریش نشسته بودند و ادای اندوه و خشم در می آوردند و پاپیون دارانی که در سمفونی لوس آنجلس گوش تا گوش نشسته بودند و ایضا ادای اندوه و خشم در می آوردند تماشایی بود

تقریبا همزمان با این "تجاوزنشنال جئوگرافیک به "عزت ملی و اسلامی"، میدان شهر کوچک نکا در شمال ایران شاهد جنایت دلخراشی بوددر آن صبح خونین قاضی حاج رضایی شخصا طناب دار بر دور گردن دختر دانش آموز 16 ساله ای انداخت و او را دار زدجرمش چه بود؟ "جریحه دار کردن عفت عمومی"! بعدا معلوم شد که عاطفه در دادگاه افشا کرده بود که عضو ۵۱ سالهٔ سپاه به نام علی دارابی به وی در زندان بهشهر بارها تجاوز کرده بود! واکنش ناسیونالیسم به این جنایت چه بود؟ هیچناسیونالیسم وقت نداشتمشغول حراست از "ناموس" "خلیج همیشه فارسبود که نشریه نشنال جئوگرافیک به آن تجاوز کرده بود!

زمانی دیگر، خبر "هتک حرمت ناموسیدو زائر جوان ایرانی در جریان حج عمره در فرودگاه جده توسط شرطه های عربستان سعودی، فرصت دیگری فراهم کرد که ناسیونالیسم و ارتجاع اسلامی باهم جنب و جوش مشترکی راه بیاندازندجمهوری اسلامی که خودش پرونده سنگینی از تجاوز به دختران جوان در زندانهایش در دهه شصت را دارد، مقابل سفارت عربستان یک تظاهرات فرمایشی ناموسی راه انداخت تا چند صد نفر بسیجی از ناموس "ایرانیهادر مقابل "عربهادفاع جانانه کنندشنیدن نعره های "حیدر حیدردر کنار "ای ایران ای مرز پرگهردر این تجمع "ناموسی، ملی، میهنی، اسلامیچندش آور اما بسیا گویا بود.

همان زمان، تمام رذالت و دنائت و خونخواری و پلیدی مشترک در کاراکتر سیاسی اسلام و ناسیونالیسم، نژاد پرستی مشترک میان اسلام سیاسی حاکم و ناسیونالیست های در "اپوزیسیونرا جوجه فاشیستی به نام بهزاد پکس در آهنگ "عرب کشدر هم آمیخت. "عرب کشدر پس زمینه ای از پوسترهای خامنه ای و قاسم سلیمانی و کورش وعده داد که "عربهارا در پای مقبره کورش گردن خواهند زد. از پیش بگویم که مردم آگاه و پیشرو و انساندوستی که برای نابودی حکومت اسلامی بپاخاسته اند، این آرزوی جلادی مشترک جنبش اسلامی و ناسیونالیسم را به گور خواهند سپرد.

کشمکش میان شیوخ حاکم در منطقه و جمهوری اسلامی بر سر نام خلیج و دلایل و اهدافی که دو طرف دنبال می کنند و همچنین داستان دست به گردن شدن های مکرر اخیر میان اسلامیون حاکم و ناسیونالیست های در "اپوزیسیون" چه دلایلی دارد؟ هدف چیست؟

هدف منطقه ای!

هنوز تکلیف سیاسی بحران منطقه روشن نشده استهنوز جنگ نیابتی میان دو اردوی تروریسم اسلامی شیعی به سرکردگی جمهوری اسلامی از یک طرف و  تروریسم سنی به سرکردگی عربستان سعودی از طرف دیگر در جریان استابراز وجود ناسیونالیستی در خلیج برای هر دو حکومت تروریستی اسلامی فقط یک جلوه از همین کشمکش منطقه ای برای اعمال نفوذ استاز طرف جمهوری اسلامی، عاشورا راه انداختن بر سر یک عنوان، جلوه دیگری از تحرکات تبلیغی مثل موشک زدن به پالایشگاه و بمب زدن بر چند کشتی و مانورهای مسخره قایق های سریع السیر سپاه پاسداران در دور و بر ناو آمریکا است.

هدف سیاسیاسلام  منفور به ناسیونالیسم ارتجاعی پناه می برد!   

مدت هاست که سران حکومت اسلامی برای مقدسات ناسیونالیستی دایه مهربان تر از مادر شده اندمدت هاست به جای "امتاسلامی و تاریخ 1400 ساله اش، از "ملتصحبت می کنند که گویا تاریخ هزاران ساله داردیکباره احمدی نژاد از سر چاه جماران به پاسارگاد می رود و چفیه بسیجی بر گردن سرباز هخامنشی و کاوه آهنگر می اندازدشاهنامه را "توحید نامهمی خواند و لوح کورش را از موزه لندن می آورد و با سلام و صلوات میان آیت الله ها می چرخاند. رفسنجانی "دشمنرا تهدید می کند که برای رسیدن به ابوموسی باید از دریای خون عبور کندوزیر اطلاعات خاتمی وعده می دهد که زمان آن رسیده است هلال احمر را با شیر و خورشید جایگزین کردمعلوم میشود که کورش اصلا از جنس پیامبران بوده و یادمان نرفته است که خامنه ای به مردم استغاثه کرد که اگر حتی او را نمی خواهند، به خاطر کشور ایران در مضحکه انتخابات شرکت کنند و اخیرا حتی معلوم شده است شخص "رهبرتعصب ویژه ای به نام "خلیج همیشه فارسداردو بالاخره در داستان مضحک "خلیج همیشه فارس"، اسلامیون حاکم و "اپوزیسیونناسیونالیست پای همدیگر را لگد زدند که در این "دفاع قهرمانانه از ناموس میهن در مقابل عربهادست بالا داشته باشند!

سئوال این است که چرا و چه شده است که اسلام سیاسی به ناسیونالیسم و مقدسات ناسیونالیستی پناه برده است؟

پاسخ روشن است. مقدسات اسلامی به گل نشسته است و به مقدسات ناسیونالیستی آویزان شده انداسلام منفور شده است، به ناسیونالیسم محتاج شده اند.

درست است که بحران کرونا گسستی در تداوم خیزش آبان بوجود آورده است اما همه می دانند و جمهوری اسلامی بیشتر از همه می داند که این گسست موقت استهنوز مرگ گسترده با کرونا ادامه دارد که اعتصابات کارگری چند هزار نفر  مثل معدن زغال سنگ کرمان  آغاز شده استجمهوری اسلامی واقف است که تهیدستانی که در آبان 98 صدها شهر و منطقه را به میدان مقابله با جمهوری اسلامی تبدیل کردند، همراه با میلیونها نفری که به خیل بیکاران پیوسته اند، این بار حتی خشمگین تر و قاطع تر به خیابانها باز خواهند گشت و به قول مشاوران اقتصادی روحانی ممکن است برای نجات خیلی دیر شود.

به این اعتبار، روشن است که "خلیج همیشه فارس" یک تاکتیک تبلیغاتی سیاسی برای مقابله با شبح بازگشت خیزش علیه جمهوری اسلامی است.

و البته با توجه به  مردمی که مثلا شعار می دهند "دروغ میگن آمریکاست، دشمن ما همینجاست"، این یک تصور ابلهانه است که مقدسات ناسیونالیستی بتواند جمهوری اسلامی را نجات دهد!

چاپلوسی متقابل ناسیونالیسم!

چاپلوسی متقابل ناسیونالیست ها به جمهوری اسلامی هم البته جالب استاین هم دلیل سیاسی روشنی داردناسیونالیسم البته دشمن اسلام نیستهرگز نبوده استدر تاریخ سیاسی ایران، اسلام و ناسیونالیسم یا باهم بوده اند، یا درکنار هم بوده اند، یا زیر بغل هم را گرفته اند و در بدترین حالت برای قدرت و  هژمونی سیاسی رقابت کرده اند تا به ایدئولوژی اصلی طبقه حاکم تبدیل شوندبا انقلاب 57، با سقوط نظام سلطنتی و با شکست آن انقلاب  به عبارت درست تر برای شکست آن انقلاب  بورژوازی به ایدئولوژی اسلامی پناه برد که حاصلش حکومت اسلامی بود. اگر با شکست انقلاب 57، ناسیونالیسم به مثابه ایدئولوژی سطلنت سرنگون شده با اسلام جایگزین شد و ناسیونالیسم به اپوزیسیون رانده شد، اما طولی نکشید که این دو ایدئولوژی ارتجاعی متوجه شدند که باید در عین رقابت، در مقابل یک خطر و دشمن مشترک هوای هم را داشته باشندآن خطر دشمن مشترک تهیدستان بپاخاسته هستند که آخرین جلوه قدرتمند ابراز وجودشان قیام آبان 98 بود.

ناسیونالیست ها هم می دانند اسلام منفور است و باید به کمک طبقه شان یعنی سرمایه داری شتافتجنگ ارتجاعی ایران و عراق شروع می شود، رضا پهلوی می خواهد در نقش خلبان جمهوری اسلامی خدمت کندقاسم سلیمانی سرکرده تروریسم اسلامی در منطقه کشته می شود، اردشیر زاهدی وزیر خارجه سلطنت سرنگون شده در سوگ قهرمان ملی-اسلامی اش اشک می ریزدنشنال جئوگرافیک پرانتز "خلیج عربیباز می کند و پامپئو از "خلیج عربینام می برد، همه این دار و دسته اسلامی حاکم و ناسیونالیست در اپوزیسیون دست به گردن می شوند که از "ناموس وطن"  (یعنی همان نظام همیشه چپاولگر سرمایه داری و طبقه بورژواباهم پاسداری کنند.

جمهوری اسلامی به خاطر منفور بودن اسلام به ناسیونالیسم پناه می بردناسیونالیسم هم دقیقا به خاطر منفور بودن اسلام احساس اعتماد به نفس سیاسی می کندجنبش پیشرو و انسانی که سالهاست در ایران راه افتاده باید و می تواند هر دو جنبش ارتجاعی را باهم و در کنار هم خلع سلاح کند.

خلیج تهیدستان، خلیج رانت  خواران!

تبلیغات و تحریکات ناسیونالیستی بر سر نام خلیج، غوغا بر سر "خلیج همیشه فارس"، تاکتیک سیاسی برای مشغول نگه داشتن این مردم با چیزی است که هیچ ربطی  مطلقا هیچ ربطی   به زندگی آنها ندارد.

خلیج اسمش هر چه باشد، دیگر حتی  نا آگاه ترین بخش های مردم هم می دانند که ثروت و منابع "خلیج همیشه فارس"، همیشه به جیب میلیاردهای حاکم می رود و هرگز نانی بر سفره هیچ کارگری اضافه نمی کندمی دانند که ثروت این خلیج در شکل ارزهای معتبر جهانی در بانکهای امن جهانی در حساب آقازاده های حکومتی دپوزیت می شود در حالیکه میلیونها مردم همان حاشیه شمالی خلیج زیر خط فقر، گرسنه روز را به شب میرسانندمی دانند که هزاران زحمتکشی که معاششان به ماهیگیری در خلیج منوط است هر روز دست خالی از خلیج برمی گردند چون بستر خلیج توسط کشتیهای غول پیکر چینی جارو میشود و بخشی از آن باز هم به صورت ارزهای معتبر به حساب رانت خواران قهار حکومتی ریخته می شودغوغای "خلیج همیشه فارسدر واقع راه انداختن گرد و غبار است که پشت آن "برادران قاچاقچیدر امنیت کامل قاچاق های کلان و نجومیشان را پیش ببرند.

خلیج به کی تعلق دارد؟

منابع و ثروت خلیج اگر به کسی تعلق ندارد همانهایی هستند که در دو سوی آبهای خلیج حکمرانی می کنندحکام عربستان و شیخ نشین ها و حکام اسلامی حاکم در ایراناینها دزدان خلیج هستند چه عنوانش فارس باشد یا عربیدست همه این مفتخوران آدمکش اسلامی  چه سنی و چه شیعه  باید از این ثروت عظیم قطع شود.

اگر دنیای وارونه کله پا شود و روی قاعده اش قرار گیرد، نه تنها خلیج و منابع اش بلکه ثروت و منابع و امکانات همه دنیا متعلق به مردم همه دنیاستاما حتی فقط منطقه را در نظر بگیریم، منابع  و ثروت خلیج همانقدر متعلق به 85 میلیون ساکن ایران است که به جمعیتی بسیار بیشتر در عربستان سعودی و کشورهای کوچک و بزرگ حاشیه جنوبی خلیج و عراقو در همه این کشورها خلیج نه مثلا به "پارسهاو "عربهابلکه به همه آدمها  بله همه آدمها، یعنی همه شهروندان  تعلق دارد حتی اگر این آدمها و شهروندان اصلا زبان "پارسیبلد نباشند مثل "بلوچها و کردها و ترکهایا به عربی هم نتوانند تکلم کنند مثل بیش از 10 ملیون کارگر مهاجر از فیلیپین و پاکستان و بنگلادش و افغانستان که در شرایطی برده وار در حاشیه جنوبی "خلیج همیشه فارسدارند برای شیوخ مفتخور ثروت خلق می کنند.  خلیج به هزاران هزار کارگر مناطق ویژه اقتصادی حاشیه شمالی خلیج درایران تعلق دارد که در آن کارگران در بی حقوقی مطلق برای مفتخوران حاکم در ایران ثروت تولید می کنند و حتی مشمول قوانین "کارگریخود جمهوری اسلامی هم نیستند

خلیج را باید از دست دزدان دریایی حکومتی جنوب و شمالش رها کرد و به دست صاحبان اصلی اش دادآنگاه می توان به خلیج مثلا نام خلیج مروارید یا هر اسمی از طبیعت را داد و  ناسیونالیسم فارس و عرب را به حال خود رها کرد که خرخرۀ هم را بر سر "خلیج همیشه فارسیا "خلیج همیشه عربیبجوند تا به حالشان خندید*

19 اردیبهشت 1399- 8 می 2020

 
 

منبع:پژواک ایران