PEZHVAKEIRAN.COM سخنی کوتاه در خصوص مجازات قصاص و اعدام
 

سخنی کوتاه در خصوص مجازات قصاص و اعدام
سیامک صفاتی

سخن این است، آیا  حق قصاص و اعدام که در قانون مجازات اسلامی ایران با تأثیر از کتاب مقدس تأسیس یافته امکان نسخ و ابطال دارد یا خیر؟ قرآن می گوید " قصاص برای حفظ حیات شماست ای خردمندان عالم تا مگر از قتل یکدیگر بپرهیزید" ( 179 بقره) و یا " همانا کیفر آنانکه با خدا و رسول به جنگ برخیزند و در زمین به فساد کوشند جز این نباشد که آنها را به قتل رسانده یا به دار کشند و یا دست و پایشان به خلاف ببرند یا تبعید کنند این ذلت و خواری عذاب دنیوی آنهاست و ..." ( 33 مائده) و یا " دست مرد دزد و زن دزد را به کیفر عملشان ببرید این عقوبتی است که خدا بر آنان مقرر داشته و خدا مقتدر و داناست" ( 38 مائده) مسئله اینجاست، چنانچه قصاصِ نفس یا عضو و اعدام برای پرهیز از قتل یکدیگر و جلوگیری از فساد و خشونت باشد، آیا می توان شرایط، زمینه، ساختار، قانون، سیاست و تدابیری اتخاذ کنیم که بدون قصاص و اعدام از قتل و خشونت بپرهیزیم؟ در این صورت آیا قصاص و اعدام وجاهت خواهد داشت؟ آیا هدف شارع، قصاص برای قصاص بوده؟ آیا قصاص و اعدام امری مقدس و جاودان است به این دلیل که قرآن بدان اذعان داشته یا غرض از وضع آن تقلیل خشونت و پرهیز از قتل یکدیگر و پیشگیری از فساد بوده است؟

آیا ممالک توسعه یافته بالخص کشورهای اسکاندیناوی که در آمارِ قتل، خشونت و جرائم دیگر به مراتب بسیار پایین تر از ما و اغلب کشورهای مسلمان می باشند، چیزی به نام حق قصاص و اعدام در قوانین شان به رسمیت شناخته شده است؟ اگر نه، پس چرا بی آنکه  قانونی به نام حق قصاص و اعدام داشته باشند از قتل و خشونت پرهیز می کنند و بدلیل عدم قصاص وامکانِ قتل و خشونت و انواع جرائم دیگر خالی از سکنه نشده و نمی شوند؟

چرا ما که قوانین بسیار شداد و غلاظ داریم، با این تعداد از پرونده قتل و انواع جرائم مواجه ایم که دائما بر تعداد آن افزوده می شود؟ آیا با برقراری مجازاتهای خشن مشکلات مرتفع می گردد؟ آیا قصاص و اعدام و دیگر مجازاتها، قابلیت بازدارندگی داشته است؟ آیا این تعداد اعدام از ابتدا تاکنون توانسته از حجم بسیاری از بحرانها، ناهنجاریها و معضلات اجتماعی، سیاسی و اقتصادی بکاهد؟ اگر نه، پس ریشه و منشاء مشکلات و بحرانها در کجاست؟

مسئله اساسی و بنیادین اینجاست که فقر، تبعیض، نابرابری، محرومیت، فساد، استبداد، جهل، جور، جوع، بی عدالتی، فقدان آزادی، عدم شفافیت... زمینه ساز انواع رذائل وجرائم است لذا ممالک فوق الذکرچاره کار را نه در سرکوب، سانسور، زندان، قصاص و اعدام بلکه در ایجاد فرصت ها و امکانات برابر، آزادی برابر، کرامت برابر و توزیع عادلانه قدرت، ثروت، معرفت و منزلت، شایسته سالاری، امنیت شغلی، حق برابر شهروندان در برخورداری ازبهداشت و درمان با استاندارد بالا و حمایت همه جانبه از اقشار آسیب پذیر، بیمه های بیکاری و بازنشستگی، ایجاد اتحادیه ها و سندیکاهای نیرومند که از حقوق و منافع اعضایشان با مذاکره و چانه زنی تمام قد دفاع می کنند، حق تعیین سرنوشت در همه ی زمینه ها و ابعاد اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و ... برابری جنسیتی، مشارکت در آموزش و کار، دموکراسی و مجموعه آزادیها، تضمین حقوق بشر، توزیع مجدد و گسترده با هدف برابری و عدالت و حفاظت بسیار از محیط زیست و... جُسته و می یابند. آنها به جای مجازات قصاص و ... به احیاء و آموزش مجرم یا بیمار( از منظر روانشناسانه، جامعه شناسانه، کسب مهارت و ...)  طی دوران حبس برای بازگشت به جامعه بعنوان یک انسان سالم و کارآموخته اهتمام دارند. لذا مشاهده می نماییم به جای محو صورت مسئله به حل مسئله روی آورده و از اینروست که بدین جایگاه رفیع در همه ی ساحات و ابعاد دست یافته اند. به نظر می رسد در خصوص سایر مجازاتهای مندرج در کتاب مقدس و قانون مجازات اسلامی شریعت بنیاد و دیگر تاسیسات حقوقی همچون حدود، ارث، دیات که شارع از تأسیس آن مقاصد و غایات زمینی را مد نظر داشته با رویکرد صدر الاشعار قابلیت لغو و ابطال و جایگزینی با قوانین عادلانه، منصفانه، اخلاقی و خردمندانه با عطف توجه به رویکردهای نوین و دستآوردهای سترگ و رفیع بشری را داشته باشیم.

 

منبع:پژواک ایران


فهرست مطالب سیامک صفاتی در سایت پژواک ایران 

*از امر بدعت آمیز تا موضوعی بدیهی  [2024 May] 
*حق مقاومت در مقابل زور و ستم و بیداد، حقی طبیعی و الهی  [2024 Jan] 
*ترا چنانکه تویی هر نظر کجا بیند  [2023 Dec] 
* وضع ما که بهتر شود  [2023 Sep] 
*وقتی انسان و خدا قربانی حکومت دینی می‌شوند، حکومت دینی برای چیست؟  [2023 Aug] 
* دین پرستی یا زیست انسانی توحیدی  [2023 Jul] 
*توحید، کثرت و جباریت  [2022 Oct] 
*قانون، در قفسِ قانون  [2019 Nov] 
*تا فقه نشینان سرزمین پارس  [2019 Jun] 
* از خود بیگانگی، یکی از بزرگترین نتایج تحمیل   [2019 May] 
*نکاتی در خصوص توسعه طلبی ایدئولوژی فقهی ‏   [2019 Mar] 
*شیوه های مهار غرایز در زیست جمعی   [2019 Feb] 
*‏چرا اقلیت وقتی به قدرت می رسند گذشته خود را فراموش می کنند؟‎  [2018 Dec] 
*سخنی کوتاه در خصوص قرآن   [2018 Dec] 
*نقدی بر پیوند دین و حکومت   [2018 Nov] 
* سخنی کوتاه در خصوص مجازات قصاص و اعدام   [2018 Oct] 
*هستی در مسیر خود آگاهی  [2018 Aug] 
*عالیجنابان باور کنید   [2018 Aug] 
*پرسشی چند در خصوص ایدئولوژی آخرالزمانی   [2018 Aug] 
*زیست مستبدانه چه نسبتی با حیات دینی دارد؟   [2018 Aug] 
*رویکردی به تبار شناسی خلقت انسان در قرآن  [2018 Jul] 
*انسان فراتر از ادیان   [2018 Jul] 
*عدم تحول فهم به معنی مرگ خدا   [2018 Jul] 
*آیا حفظ نظام اوجب واجبات است؟   [2018 Jun] 
*آیا ما به مقام انسانیت رسیدیم؟   [2018 Jun] 
*‏آیا پیشوایان دینی مقدس و معصومند؟   [2018 May] 
*چه نسبتی بین دموکراسی و زیست موحدانه برقرار است؟  [2018 May] 
*‏ آیا جمهوری اسلامی وبه عبارتی مردمسالاری دینی، در مرحله ایده، آزمون و عمل ‏موفقیت آمیز بوده است؟  [2018 May]