از چه می ترسید ؟
م-ت اخلاقی

لطفا به فیلم هایکلیپدر پایان مقاله نگاه کرده وقصاوت کنیم :
نکته مهم و قابل توجه فرض را بر این گرفته که آقای رضا پهلوی صاحب قدرت شده و دیکتاتوری شاهنشاهی راه انداخته باشد، .تاکید می کنم که فرض را بر این گرفته ام، علی رغم اینکه وی سیاه روی سفید بیان کرده که جمهوری را بر پادشاهی ترجیح میدهد .
اخیرا طرحی تحت عنوان من به آقای رضا پهلوی وکالت میدهمدر فضای مجازی وغیر مجازی بر سر زبانها است و وارد پروسه عملی خود یعنی دادن وکالت از طرف اشخاص و گروه هایی شده است .
در مقابل،اشخاص و گروه هایی بویژه گروه های چپ از ماتریالیستی آن گرفته تا آسمانیشآن موضع گرفته و گاها آنرا به تمسخر هم می گیرند و با کلماتی که از دهه 1350 با خود به یدک می کشند و فقط مصرف داخل گزوهی و
سازمانی دارد این طرح را مورد خطاب قرار می دهند.
 
محمد رضا شاه پهلوی در سال 1357 یعنی 44 سال پیش در یک حرکت کور تحت عنوان انقلاب اسلامیبخوانیم نکبت اسلامیبه رهبری آخوندی متحجر ولی به تمام معنی زیرک و به زبان سیاسی اپورتونیستکه از اجداد مکتبی خود آموزش گرفته بود و به کمک تقریبا تمامی گروه ها و سازمانهای چپ و راست و بدست ما سرباز صفران بی سواد سیاسی پر از شور و خالی از شعور سیاسی و فرهنگی و هویتی سرنگون شد در این جریان نکبت تاریخی، گروه ها و سازمانهای چپ ضد امپریالیستی ماتریالیست و الهی بزرگترین جاده صاف کنان حضرت آیت الله خمینی و انقلاب نکبتبارش شدند.
همه به جنایات این رژیم 100% اسلامی که تمامی اعمال و حرکاتش و سخنانش نعل به نعل به فرمان الله و مطابق اصول کلام الله و سنت رسول الله و رفتار وسخنان امامانش می باشد آگاه بوده و اشراف داریم .
اما :
گیریم که آقای رضا پهلوی آنچه که می گوید و دم از انتخابات و مجلس موسسان میزند همه تاکتیک برای به قدرت رسیدن باشد و در یک کلام دیکتاتوراز آب در بیایدامّا به این شک نیز توجه کنیم که بنا به شرایط تربیتی،خانوادگی،فرهنگی و بویژه رشد و تحصیل در کشورهای آزاد و دمکراتیک نهایتا یک دیکتاتور کلاسیک خواهد بود که پایبند اصولی خواهد شد که خیلی از ایرانیان چه در داخل و چه در خارج برای آن طی سالها مبارزه کرده و می کنند و اگر مبالغه نکرده باشم انسانهایی در راه رسیدن به آن زندان رفته و یا کشته شده اند،نمونه کوچکش همین مسئله حجابآزادی در پوشش)،دستمزد ماهانه هرکارگر و یا کارمند و غیره در انتهای هرماه،بودن دارو، برق،گاز ،داشتن یک سقف جهت زندگی و بطور کلی امید به آینده ای خارج از این نکبت موجود .یعنی گیریم نظامی عین محمد رضا شاه پهلوی و یا کمی هم بهتر از آن،یعنی چاله ای در مقابل چاه بی انتهای رژیم جنایتکار اسلامی حاکم .
حداقل همه به این گفته واقف وشاهد هستیم که بنا به اعترف همه گروه ها و سازمانهای چپ مارکسیستی و اسلامی که بارها گفته اند :
ازچاله در آمدیم و در چاه ویل افتادیم
یعنی نظام "با نظممحمد رضا شاه پهلوی ،بنا به اعتراف هزار باره خود آنهالغز و متلک خوانان به طرح وکالتچاله بود و نظام بی "نظم و بی سروتهآیت الله ها چاه ویل که لحظه به لحظه در جنایت و خیانت ونابودی ایران و ایرانی و همه ارزشها عمیق و عمیقتر میشود .
حال این سئوال اساسی در جلو وجدانهای بی غرض و بی مرض قرار دارد که آیا:
خروج از چاله کم هزینه تر است یا از چاه ویلی که دائما عمیق و عمیق تر می شود ؟ترور،اعدام،گرونی،فحشا در تمامی زمینه ها،مرگ بر اثر بیماریهای قابل علاج ووووو) .
اگر بخواهیم صورت جلسه و فهرستی از جنایات و خسارتهای نظام واپسمانده اسلامی طی این نزدیک به نیم قرن ردیف کنیم،به قول معروف مثنوی صد من خروار گردد .شخصا معتقدم که خیلی از مرگها بخاطر بیماری های قابل درمان مختلف و یا تصادفات در ته قضیه قتل عمد است و توسط این رژیم بی کفایت انجام شده،که یعنی غیر مستقیم بدست رژیم اسلامی به قتلرسیده اند.نمونه آن وارد نکردن واکسن ضد کرونا و عدم یک فکر نهایی برای زلزله های گاه و بیگاه در ایران (به آمار کشته و زخمی و آواره شده گان آخرین زلزله ای که به وقوع پیوسته توجه کنیمو مشکلات دیگر غیر قابل شمار .
آیا اگر یک ثانیه از این چاه ویل کثافت آیت الله ها درآئیم وبه فرض به چاله دیکتاتوری فرضی آقای رضا پهلوی بیفتیم ،راه نجاتی برای این ملت فداکار شریف در رنج و در بدبختی و فلاکت باز نمیشود ؟
تجربه تاریخی نشان داده که در چاله دیکتاتوری فرضی میشود پیشرفت فرهنگی،اقتصادی،هنری ووو داشت ، گیرم مگر سیاسی، یعنی همه چیز تنظیم است، بجز فضای سیاسی .
بنا به تجربه تاریخی خود محمد رضا شاه خودمان،همه چیز بود بحز فضای باز سیاسی مطلق(نسبی بودکه آنهم اگر حکومت وی چند صباحی دیگر ادامه می داشت حتما و جبرا به دمکراسی ختم می شد(تغییر شرایط جهانی)،اگرچه تاسیس حزب رستاخیز و اوامر و عواقب آن بزرگترین اشتباه محمد رضا شاه بود.
کجا محمد رضا شاه پهلوی و در تبع آن آقای رضا پهلوی حاضر بود و هست که دست و پا ببرد و چشم در آورد و زن و مرد سنگسار کند،و مامورانش در زندان به پسر و دختر ایرانی چند نفره تجاوز کنند،تجمعات اعتراضی مردم را اینجچنین سرکوب و به خاک و خون بکشد ؟
اضافه کنم که محمد رضا شاه پهلوی تظاهراتهای مردم در اعتراضات انقلاب سال 57 را نیز سرکوب کرد،اما نه به این شدتی که این رژیم اسلامی می کندالبته باید گفت که سرکوب در هر شرایطی و از هر موضعی غیر قابل قبول و محکوم است
دیدیم که بعد از جندین تظاهرات وسرکوب نسبی، محمد رضا شاه پهلوی حاضر نبود که ادامه دهد و ول کرد و رفت ،خود در یکی از نشستهای رهبر یکی از سازمانهای پر مدعی شاهد بودم که می گفت :
شاه بچه سوسول بود و حاضر به اینهمه کشتار مثل خمینی نبود،جمله ای با همین مزمون .
انصافا بنا به صحبتهای آقای رضا پهلوی که حاضر است با هر خبرگزاری مصاحبه کند و در صحنه حاضر است و نه غایب وجهانی که در آن پرورش یافته و بویژه بنا به شرایط جهانی یعنی وسایل ارتباط جمعی(انترنت)، و پیروی نکردن ایشان از یک سیستم و اندیشه مکتبی،آیا اگر به قدرت برسد، با توجه به رشد هویتی و سیاسی ملت بویژه نسل جوان، سیستمی و حکومتی برپا نخواهد کرد که در آن ایران به سوی آبادی و ملت به سوی آزادی حداقل نسبی پیش برود؟
اگر مثلا آقای رضا پهلوی به قدرت برسد، این زمینه وجود دارد که انترنت را فیلتر گذاری کرده و انترنتی به سبک جمهوری اسلامی(حکومتی با ایدئولوژی الهیو یا به سبک کره شمالیحکومتی با ایدئولوژی ماتریالیستیراه بیندازد، و یا اصلا ملت آزاد شده از حکومت نکبت اسلامی چنین اجازه و زمینه ای را حتی به لحاظ فقط اخلاقی به وی میدهد؟
بطور کلی و برای جلوگیری از به درزا نکشیدن مطلب باید پرسید که آیا مردمی که از چاه ویل و بی انتهای حکومت اسلامی حاکم بر ایران در آمده و بفرض که به چاله دیکتاتوری آقای رضا پهلوی افتاده باشند،توانایی از چاله در آمدن و به دشت آزادی رسیدن را نخواهند داشت ؟
نزدیک به نیم قرن است که ملت ایران تن به این رژیم بیرحم ،بی قانون و خونخوار نه تنها نداده بلکه دارند آنرا به زانو در می آورند،آیا قدرت به پایین کشیدن بفرض دیکتاتوری کلاسیک و بدون ایدئولوژی آقای رضا پهلوی را نخواند داشت ؟
مردم ایران هیچ شخص و احدی را که به جز به آبادی ایران و یک زندگی شرافتمندانه برای ملت نیندیشد و بویژه و بویژه اگر صاحب یک ایدئولوژی خاص چه ماتریالیستی و چه الهی باشد را هرگز نخواهند پذیرفت .
همه از چپ ماتریالیستی تا چپ اسلامی و اصلاح طلب و غیره گرفته یقه آقای رضا پهلوی را گرفته اند که چرا فرزند شاه هستی و طلب حق یا ناحق خود از محمدرضا شاه پهلوی را از وی طلب می کنند و کیفرخواست ناحقی به شکل عکس دو بیتی زیر برای وی می نویسند :
گیرم پدر تو بود فاضل از بهر پدر تو را چه حاصل .
یعنی ایشان هیچ تقصیر و گناهی در کرده ها و نکردنهای پدر خویش ندارد و این بی انصافی است که اشتباهات پدر را از فرزند درخواست کرد.
چه بخواهیم و چه نخواهیم علنی و غیر علنی بلندترین صدایی که در داخل و خارج از ایران شنیده می شود اسم ایشان است و تنها کسی است که همپای خواست جوانان امروز ایران گام بر میدارد و در اندیشه های ایدئولوژیک کهنه بسر نمی برد .
ایشان دست همکاری به سوی همه شخصیتهای شناخته شده و قابل نفوذ و جریانات سیاسی دراز کرده و از همه آنها میخواهد که تا پایان سرنگونی، همه اختلافات شخصی و حزبی و سازمانی را کنار گذاشته وبهمراه ایشان و نه رهبری ایشان با وی برای سرپا نگهداشتن این جنبش و نهایتا تا پیروزی آن همراه شوند .
اگر شماها مشکلتان منافع حزبی و سازمانی نیست و واقعا به ایران و ایرانی می اندیشید و اعتقاد دارید که آقای رضا پهلوی میخواهد یک دیکتاتوری شاهنشاهی راه بیندازد ،به ایشان بپیوندید و به قول معروف با یک تیر دو نشان بزنید،هم زودتر این نکبت حاکم بر میهن را از بین ببرید و هم با تشکیل یک شورای چند وجهی در یک ائتلاف ملی ایشان را کنترول واز دیکتاتور شدن وی جلو گیری کنید .بهرجهت چه بخواهیم چه نخواهیم ایشان سابقه عملی منفی در نزد ملت ایران ندارند .
ادامه این رژیم یعنی تجزیه ایران،در این زمینه شک نکنیم،ادامه این رژیم یعنی رشد کودکان کار، مجبور کردن زنان و دختران بیشتر به تن فروشی به بیگانگان و بویژه کشورهای همسایه مسلمان و اعزام آنها به حوزه خلیج فارس و در یک کلام به کنیز گرفتن بانوان میهن درست عین صدر اسلام ادامه این رژیم یعنی کشتن هموطنان بهایی،هرچه بیشتر پرکردن زندانها از زندانی سیاسی گرفته تا آنهایی که برای تکه نانی به خلافهای اجباری و ناخواسته دست زدند ودر یک کلام یعنی نابودی ایران و ایرانی و تمامی ارزشهای انسانی .ادامه و حاکمیت ثانیه به ثانیه این رژیم ریختن خون بیشتر و بیشتر تا ناکجا آباد .
آیا ترجیح میدهید که سالهای آتی و در پیش رو را تحت حاکمیت این جانیانچاه ویل و بی تهسپری کنیدیا مثلا در حاکمیت دیکتاتوری فرضی آقای رضا پهلوی(چاله؟
شما همه و بویژه شما سازمانها و گروه هایی که جاده صاف کن خمینی و رژیم کثیف اسلامی بودیدآیا کدام را ترجیح میدهید جاه ویل و عمیق حاکمیت یک مشت جنایتکار واپسمانده در آمده از غار تاریک حرا در بیابانهای خشک و بی فرهنگ حجاز در 1400 سال پیش را یا مثلا چاله دیکتاتوری فرضی یا گیریم واقعی آقای رضا پهلوی مدرن را ؟
خود یکی از آنهایی بودم که در چندسال پیش در این باره طی مقاله ای نوشتم که چرا همیشه باید ما ایرانیان بین بد و بدتر یکی را انتخاب کنیم،اما امروزه می بینم که سیستمهای ایدئولوژیک بدترین و خطرناکترین هستند،بویژه از نوع اسلامی آن،طالبان در افغانستان، و از نوع به اصطلاح چپ مارکسیستش کوبا،کره شمالی،ونزوئلا،بشار اسد،صدام حسین آیا این کشورهای اسیر در دست این سیستمهای مکتبی یا همان ایدئولوژیکی قابل مقایسه مثلا با بن علی تونس،مبارک مصر هستند؟
ای آنهایی که توانی دارید و امکاناتی اگر به این پیشنهاد آقای رضا پهلوی نمی پیوندید،حداقل با لغز و متلک و سنگ اندازیهای تنوری و عملی آب به آسیاب جنایتکار خامنه ای نریرید .
برای چندمین بار تکرار می کنم آنچه که فضای حاکم نشان میدهد الان این نام آقای رضا پهلوی است که بر سر اکثر زبانها است چه در داخل و چه در خارج از میهن ،غلط یا درست ،حال شماها منکر شوید و لغز و متلک بپرانید،ایشان که نه تا کنون خونی ریخته است و نه عامل ترور شخصیت و یا فیزیکی شخصی شده و نه کسی را بخاطر مخالفت با شیوه اندیشه اش به وزارت اطلاعات چسبانده .
آقای رضا پهلوی بی اشکال نیست،ولی نه کشتار کرده،نه زندان داشتهنه بهترین بچه های ایران را به تنور جنگ ریخته و نه هیچ مخالف خودش را ترور شخصیت کرده، تنها جرمش اینست که پدر ایشان پادشاهبوده سئوال اساسی اینست که :
از چه می ترسید ؟
از اعتراف به راه های به خطا رفته خویش ؟
از دست خالی خویش ؟
آری از چه می ترسید؟
توجه نوشتن این مطلب نه دفاع از آقای رضا پهلوی و نه بر علیه ایشان است،بلکه بیان صحنه و واقعیت های تاریخی تجربی است که درجلو چشم می بینم ،درست یا غلط ،قضاوت با شمای خواننده .
رها اخلاقی
12 بهمن ماه 1401
خواهشا به فیلم هایکلیپزیر نگاه کرده وقصاوت کنیم :
 
 

منبع:پژواک ایران


م-ت اخلاقی

فهرست مطالب م-ت اخلاقی در سایت پژواک ایران 

*مشک آنست که ببوید نه آنکه عطار گوید  [2023 Mar] 
*چهارشنبه سوری یا چارقد چادر سوزی (خشم ملت) [2023 Mar] 
*از چه می ترسید ؟  [2023 Feb] 
*وحشت مقابل وحشت [2022 Nov] 
*هنگامه رزم [2022 Nov] 
*بهاران [2022 Nov] 
*۲ تیرباران ۲ بیشرم [2021 Mar] 
*سروش فیلسوف یا عضو هیئت مرگ و سرکوب نخبگان ؟  [2021 Jan] 
*جعل سخنرانی یک رئیس جمهور ! ‌؟  [2020 Nov] 
*حداقل مجازات حداکثر چیست ؟ [2020 Jun] 
*از خطا یک نسل را افکند در آتش گریخت [2020 Jun] 
*محمّد ابن زکریای راضی ونه محمّد ابن عبدالله یا همان محمد رسول الله [2020 Mar] 
*سال ١٣۶٠ طعمه سال ١٣٩٨ کمینگاه  [2019 Dec] 
*مصدق روحت شاد روحت  [2019 Nov] 
*کاوه آهنگران ‎  [2019 Jul] 
*لعنت بر خمینی مرگ بر خامنه ای ‏ ننگ بر رجوی  [2019 Apr] 
*مسعود رجوی کجائی ؟ [2019 Jan] 
*بت پروری بت پرستی [2018 Oct] 
*چرا؟ [2018 Aug] 
*دگردیسی و تکامل در حوزه رجوی  [2018 Aug] 
* فراخوان به تجمع ‏۴خرداد ١٣٩٧‏ مکان :بهشت زهرا قطعه :٣٣‏  [2018 May] 
*عیدی پیشکش مزد چی شد ؟  [2018 Apr] 
*زنده بگور  [2018 Mar] 
*جشن چهار شنبه سوری جشن چادرچارقد سوزی [2018 Mar] 
*«انتخاب‌های سیاسی» پنهان‌شده در پس ضدیت کور با مذهب» [2018 Feb] 
*دم خروس یا قسم حضرت عبّاس ؟! [2018 Feb] 
*تاریخ به یاد خویش بسپار [2018 Feb] 
*وصل به رهبری [2018 Jan] 
*راه رفته  [2018 Jan] 
*قضاوت با شما [2018 Jan] 
*خامنه ای ، رجوی  [2018 Jan] 
*بی شرف، بی شرف، بی شرف خرمگس [2018 Jan] 
*فرزندان حنیف ‏ یا ‏ فرزندان کوروش آریائی ؟  [2018 Jan] 
*نگاهی به پیام«شیر نر» وسخنی با خامنه ای  [2018 Jan] 
*تلگرام- واتساپ  [2017 Dec] 
*عرض خود را می برید زحمت به ملّت می دهید [2017 Nov] 
*جاده سازان ولی برای کدام کسان؟و کدام مقصد ؟ [2017 Aug] 
*سلام ای سرزمین شیروخورشید [2017 Aug] 
*نامه ای بی پاسخ،امّا پاسخ زمان (بخش چهارم،بخش پایانی) [2017 Aug] 
*نامه ای بی پاسخ،امّا پاسخ زمان ‏(بخش چهارم)‏ [2017 Jul] 
*نامه ای بی پاسخ،امّا پاسخ زمان ‏(بخش سوّم)‏ [2017 Jul] 
*نامه ای بی پاسخ، امّا پاسخ زمان ‏(بخش دوّم)‏ [2017 Jul] 
*نامه ای بی پاسخ اما پاسخ زمان [2017 Jul] 
*آقا وخانم تنها مقاومت [2017 May] 
*نه به ارتجاع  [2017 May] 
*انتخابات فرانسه [2017 Apr] 
*سیلی مردم بر بنا گوش اسلام [2016 Oct] 
*یا تب،یا مرگ [2016 Feb] 
*عبّاس از «ملّی کشی» راحت شد [2016 Jan] 
*پوست خربزه ! ­؟ [2016 Jan] 
*اشرف یا خیابان لاله زار ؟  [2015 Dec] 
*اسلام [2015 Dec] 
*اشرف سابق، لیبرتی حاضر، کارتهای«تضمین» [2015 Dec] 
*پاریس شهر بوسه وعشق [2015 Nov] 
*الله اکبر [2015 Nov] 
*دزدی به سبک امام رذالت پیشگان [2015 Nov] 
*زمینه سازان کشتار [2015 Nov] 
*امنیت یا انتقال ؟ [2015 Oct] 
*مخنث و لوطی؛ ایران انترلینک وخامنه ای [2015 Oct] 
*جل الخالق، جُویی شرم و شهامت ! [2015 Oct] 
*انصاف داشته باشیم ! [2015 Sep] 
*دروغ نمی گویم،خالی هم نمی بندم... [2015 Sep] 
*زیر سئوال بردن رهبری [2015 Aug] 
*؟! ؟!... [2015 Aug] 
* از ناله های این زن مظلوم شرم نمی کنید ؟! [2015 Feb] 
*تا زنده ایم  [2015 Jan] 
*حاصل دو بردار،صفر ملّت به پیش ! [2014 Nov] 
*نه این شوری شور، نه به آن بی نمکی [2014 Nov] 
*اپورتونیزم، خیر؛ بلندگو، آری [2014 Oct] 
*یک زمانی [2014 Oct] 
*نمره انشاء وروضه خوانی ٢٠ [2014 Sep] 
*جمهوری اسلامی آری یا خیر ؟ مهرتابان آری یا خیر ؟ [2014 Aug] 
*نظر دادن- نقد کردن  [2014 Jun] 
*بهم ریخته‌ام  [2014 Jun] 
*تنها ره رهائی جنگ مسلّحانه !؟ [2014 Apr] 
*مادر ج...؟ْ! [2014 Apr] 
*ملّت،موسسان چهارم!؟ [2014 Mar] 
*به ریش هرچه آخوند است................. [2014 Feb] 
*دوست یا دشمن ؟ یا روبه مکار؟ [2014 Feb] 
*سمبلهای مریم یا سمبلهای مقاومت [2014 Jan] 
*سقوط پرشتاب  [2014 Jan] 
*دادگاه اسپانیا،پیروزی !؟ [2013 Dec] 
* خطّ قرمز کجاست ؟  [2013 Dec] 
*بدون شرح ! ؟ [2013 Dec] 
*سرکی به هفت حصار [2013 Dec] 
*اعتصاب غذای نامحدود اما نوبتی  [2013 Nov] 
*از اشرف به لیبرتی- از سازمان ملل به پارک آریانا [2013 Nov] 
*ژنو – اعتصاب غذا [2013 Nov] 
*بیا تا گل برافشانیم و می در ساغر اندازیم [2013 Nov] 
*تروریا عمل مسلّحانه انقلابی ؟ سانسور چرا ؟ [2013 Oct] 
*مروارید وقطعه 19 فروردین [2013 Sep] 
*مسعود رجوی کجاست ؟! [2013 Sep] 
*آقای رجوی، اشرف یا اشرفی ؟ [2013 Sep] 
*٢ اعتراض و١ عذرخواهی [2013 May] 
*جلیقه وکلاه خود [2013 Mar] 
*«عجب آشفته بازاری است ای دل» [2011 Apr] 
*هل من ناصرأ ینصرنی ؟ [2011 Apr] 
*یک خواهش  [2011 Apr] 
*اشرف-آمریکا- ایران وایرانی [2011 Apr] 
*آقای کدیور وحیا [2011 Mar] 
*شاد باش به خامنه ای [2011 Mar] 
*نوروز ویک نناقض تاریخی !؟ [2011 Mar] 
*خواست یک شهروند ایرانی  [2011 Mar] 
*به افتخار و احترام ٨ مارس روز جهانی زن [2011 Mar] 
*خامنه ای در آینه  [2011 Mar] 
*آقای سروش! [2011 Feb] 
*کانال سوئز، مانورقدرت یا مانور ذلّت ؟ [2011 Feb] 
*١٩ بهمن در زندان [2011 Feb] 
*چرا سانسور ؟! [2011 Feb] 
*خانمها و آقایان مجاهد ما هیچکدا م برجسته ترین نیستیم [2011 Jan] 
*اگر  [2011 Jan] 
*همبستگی یعنی چه ؟ [2011 Jan] 
*برای علی صارمی [2011 Jan] 
*فراخوان به تحصّ، بیان واقعیتها [2010 Dec] 
*بیماران اشرف، وظیفه‌ی انسانی  [2010 Nov] 
*برای ابراهیم آل اسحاق، برای فرهاد اسلامی [2010 Nov] 
*آیا در فردای ایران ؟ [2010 Oct] 
*نامه ای به خدا [2010 Sep] 
*آقای میرحسین موسوی آقای مهدی کرّوبی من این روز دستگیرشدم [2010 Jul] 
*سئوال  [2010 Jul] 
*گر رسم شود که مست گیرند  [2010 Jun] 
*اپورتونیست [2010 Jun] 
*دخت ایران و کرّۀ خمینی [2010 May] 
*خانواده «ماکس» غرق در عزا شد !؟ [2010 May] 
*تز و آنتی تز [2010 May] 
*حیات سخیف انگلی [2010 Apr] 
*فرد پرستی = بت پرستی = دیکتاتوری [2010 Mar] 
*برگردانی از برشت [2010 Mar] 
*رسد آدمی بجائی [2010 Mar] 
*هشدار- ضرورت  [2010 Feb] 
*اگرچه سبز،لیک رنگین کمان [2010 Feb] 
*تف در آش ملت [2010 Feb] 
*آقای منتظری یا آیت الله منتظری ؟ [2009 Dec] 
*خامنه ای قاتله... [2009 Dec] 
*ما سه تا ...... [2009 Dec] 
*بنیانگذاران شورش سبز ؟ رهبریا رهبران جنبش سبز ؟ [2009 Nov] 
*کوتاه سخن [2009 Oct] 
*من  [2009 Sep] 
*کلامی کوتاه، خطاببه «دیدبان» بدنام وزارت اطلاعات [2009 Aug] 
*اشرف یا اشرفی ؟  [2009 Aug] 
*فراخوان برای اشرفیا ن(۵۵۵ امضاء)  [2009 Aug] 
*پندار نیک، گفتار نیک ،کردار نیک [2009 Aug] 
*قطعه مروارید  [2009 Aug] 
*هشدار [2009 Aug] 
*بشرهای بی حقوق  [2009 Jul] 
*من ترانه ام [2009 Jul] 
*عکس: بدون شرح [2009 Jul] 
*سلام ای سرزمین شیروخورشید [2009 Jul] 
*اصحاب کهف  [2009 Jun]