کابوس
زهرا شمس یداللهی

خفته بودم

خواب می دیدم

 

جوانی بسته در زنجیر

جوانی خفته در خونش

همه فریاد و غوغا بود

همه اشک و تمنا بود

همه ابر و سیاهی ها

همه هجر و شکیبایی

 

چه شد آن نیک بختی ها

کجا شد راحتی، شادی

دلم خون شد از این غم ها                    

و از این نامرادی ها

 

چه کردی ای برادر

با من و امید و این دل ها

زهرا شمس یدالهی- نوامبر ۲۰۱۹

منبع:پژواک ایران