درخت
شیرکو بیکس


ترجمه:خالدبایزیدی(دلیر)

درخت چه خرسندبود
که یکی ازشاخه هایش را
به نجاربخشید
تاکه باآن
برای کودکی گهواره بسازد
اما مویه کرد
گاه که شنید
جلادان!
داراعدام را
ازآن درست کردند
برای همان کودک؟؟!!

منبع:پژواک ایران


فهرست مطالب شیرکو بیکس در سایت پژواک ایران