«اتوبوس زلف زرد»
شیرکو بیکس

«اتوبوس زلف زرد»
هنوزهم!
اتوبوس «زلف زرد»ایستاده است
یکی یکی سوارمی شوند
فقط صندلی کنارمن
تنهاصندلی زلف سیاه کنارمن
فقط اوخالی است...
هنوزهم!
اتوبوس «زلف زرد»ایستاده است
سوارمی شوندو
هیچ نگاهی نمی کنند
به صندلی«زلف سیاه»کنارمن
ایستاده اندونمی خواهند:
روی آن بنشینند
بوی به مشامم رسید
بوی «بدی»ازآن نمی آید
مست نیست...
ولی مدام!
تبسمی روی لبان اش است
الان هم اتوبوس «زلف زرد»ایستاده است
یکی یکی سوارمی شوند
اکنون تنهاصندلی «زلف سیاه»کنارمن
همچون من«زلف سیاهی»
رویش نشست
اتوبوس نیز...حرکت کرد؟؟!!
................................................
1-شیرکوبی کس انگاراین شعررابرای دونالدترامپ گفته
بی گمان اگرزنده بودآن رابه دونالدترامپ تقدیم می کرد

منبع:پژواک ایران

اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:

facebook Yahoo Google Twitter Delicious دنباله بالاترین

   نسخه‌ی چاپی  

فهرست مطالب شیرکو بیکس در سایت پژواک ایران