«روسپی گری»
شیرکو بیکس


ترجمه:خالدبایزیدی(دلیر)
«روسپی گری»
روسپی گری!
درخیابان مرکزی
پیرهن اش رابالاکشیدو
فریادبرآورد
من فقط تن خودرامی فروشم
فقط خودم وبس!
امادرین خیابان می بینم:
کسانی راکه جسم کوه و
جسم دشت وجسم باغچه و
جسم آفتاب وباران رافروخته است
بی باک ....
برروی صندلی
 حیثیت وشرافت این سرزمین نشسته است....!

منبع:پژواک ایران


فهرست مطالب شیرکو بیکس در سایت پژواک ایران