PEZHVAKEIRAN.COM و دیریست مرده‌است کذاب اعظم مدیحه دوم
 

و دیریست مرده‌است کذاب اعظم مدیحه دوم
اسماعیل وفا یغمائی

عظیم بود او

کذاب اعظم

عظیمتر از هر عظیمی

ووسیع بود و بی منتها

بی منتهاتر از هر بی نهایتی

اقرار میکنم

و تجربه کرده‌ام

پس از تجربه‌ها

****

عظیم بود او

عظیمتر از هر عظیمی

چون کوهساری سر به فلک کشیده

از نجاست تقطیر شده

و منجمد شده

سخت تر از صخره و سنگ

تا دورترین عرش

آنجا که خدای خود را

به هیئت خود خلق کرده بود

چونان رسولی

به هیئت خویش

و خود را در هیئت او بر عرش نشانده بود

و بی منتها بود او

چون مردابی بیمارو متوهم از بیرحمی و دروغ

که در درون خود تمام گندابهای جهان را

در خود فرو کشیده بود

وظلمانی ترین شبی بود

که در لباس دروغین روز

تیغ بر گلوی صبح یک ملت نهاد

و گریخت تا اعماق ظلمات بی پایان خود

آنجا که امام پلید مرده

در انتظار او بود

تا به رستاخیزی دیگر

بی عمامه و ریش در هیئت او باز گردد

با تمام فاضلابها و گندابه های تاریخ

***

بیزارم ازاو

بیزارترین به تجربه‌ای تلخ

حتی این مرده اگر زنده باشد

و باز گردد

با غرش طبلها و شیپورهااز عرش تا فرش

***

بیزارم

بیزار از حکومت دروغ و فاضلاب

ودر ورودگاه او

پیش از آنکه بیاید

خود چوبه دار خویش را خواهم تراشید

و خود را بر دار خواهم کشید

پس ازآنکه

در تمام واژه‌های شعرهایم

تمام صاعقه های آتشین جهان را

بر فرق قله‌های نجاست

و گندابهای دروغ

فرود آورده‌ام

تا از خاکستر دروغ و نجاست

بوی تعفن بر نخیزد

اسماعیل وفا یغمائی

شانزده فوریه 2024میلادی

***

منبع:پژواک ایران