ایمان بیاوریم به اعجاز مردگان
اسماعیل وفا یغمائی

 

ایمان بیاوریم به اعجاز مرده‌ای

 کو مرده است دیر زمانی

و ز او نشانه ای و نشانی بجای نیست

در هیچ جا و مکانی

اما در گور خویشتن

در گوشه‌ای به نهانی

این روزها دوباره

در جستجوی چاره

تا با دروغ و رذالت

یک گوشه از حقایق عریان را

با تیز خویش بپوشاند

تیزیده هفت بار

با قدرت تمام

مانندیک امام

  وزاده هفت سمبل نام آور

وهفت با پدر وبا مادر را

در عرصه ی هنر

از عصمت و شرافت و ناموس

چون ذات حضرتش

وینان

 دهان گشوده قلم برکف

می تیزند

و آبروی دادخواهان آن مرحوم را

  میریزند

***

 ای کافران مرتد

مؤمن شوید

ایمان بیاورید نه بروحی و جبرئیل

ایمان بیاورید به اعجاز مرده‌ای

کز بعد مردن

در گور خویش، با قدرت تمام می تیزد

و هفت اختر تابان را

بر بیضتین خویش می آویزد

در آسمان ظلمت آن مرحوم بنگرید

بر بیضتینش

سوسوی هفت اختر رخشان را

مانند مهر تابان

ایمان بیاورید وگوش سپارید و بشنوید

گلبانگ تیز پر اعجازش را

چرخان میان سکه های طلا

کز دور دست شب

با نغمه ی جیرنگ و جرینگ دلاویزش

از گور گمشده  می‌آید

ایمان بیاورید

ایمان بیاورید

منبع:پژواک ایران