دختر
م- شبگیر

برای دختری که دیروز
در شهر غریب بود و
امروز در دنیا آشنا
دختران و پسران جوانت
در خیابانند
و زندان ها
پر می شوند
              از تنهای کبود،
و تو در خانه نشسته و
                             چای می نوشی
و نگاه یخ زده ات
                   به گزارش بی بی سی است
                                                    و اخبار،
گه گاه
        از پشت پنجره به خیابان
                                        سرک می کشی
هر صبح هم
                     وقت شناسانه بر سر کار،
و عصر در ماشین کهنه ات
وقت بازگشت
          دلخوش به بوق اعتراضی
                                            امیدوار،
که خیابان
 برای تو می جنگد.
ولی بدان
که گلایه ات
               پوشالی است
و غرغرت
             از روی ناتوانی،
و سال هاست
که برایت
راه را از میانه به پائین
هموار کرده اند.
این روزهای پرشکوه
شاید
در خون بچه های خیابان
مدفون شود،
و سکوتی شاید مرگبار
                            حاکم
                                  تا قیامی و برخاستنی     
                                                          بی تقویم.
ولی بدان
که فقر و تباهیِ
                   انسان و طبیعت  
با سکوت
 با ترس و فقر اراده امروزت
فزونی خواهد گرفت
و خدایت
چیزی بیش از بازیچه ای
برای تحقیرت
                 نخواهد بود.
و تو
به خاطر بچه های قهرمانت
مجرمی
و در بیدادگاه فاتحان شرور
تاوان خواهی داد
آنگاه که دیگر،
 یوزپلنگی
در خیابان نباشد
که بانگ برآورد
                    "آزادی"
م.شبگیر    اکتبر 2022
 
 
 
 

منبع:پژواک ایران