گربه مرتضی علی، «واقعه عجبب» و «دیدار با پادشاه قدرتمند» و پایان خراب داستان
ایرج شكری

اگر یک روزنامه نگار خارجی که به عنوان کسی که آدم تازه کاری نیست و از اوضاع و و رویدادهای ایران در بعد از  کودتای 28 مرداد اطلاعات کافی دارد، از کشتار رذیلانه 9 زندانی زندانی سیاسی در تپه های اوین در 30 فروردین 1354 توسط دژخیمان جنایتکار شاه با عنوان «اتفاق عجیب» نام ببرد، این آدم با اینکار چه چهره یی از خود ارائه می کند و با این توصیف بی ربط از آن جنایت در ذهن خواننده چه تاثیری از خود باقی می گذارد؟ آیا اولین تاثیری که روی خواننده باقی می گذارد، پیدا شدن این  سوال نخواهد بود که این آدم که «ببو» نیست و از اوضاع دوران محمد رضا شاه ( شاهی که در سفرهای خارجی اش از سوی روزنامه نگاران پیوسته در مورد نقض حقوق بشر و بکار گرفته شدن شکنجه علیه زندانیان سیاسی مورد سوال قرار می گرفت اطلاع دارد چرا و برای چه آن جنایت بزرگ؛ کشتار زندانیان سیاسی در تپه های اوین و سناریو «کشته شدن هنگام فرار» برای آن درست کردن را «اتفاق عجیب» می نامد؟ و آیا شنونده ایرانی این روایت به این داوری و نتیجه گیری نخواهد رسید که این به وضوح نشان از خود داری او از بکار بردن لفظی که مفهوم موضع گیری علیه آمران و عاملان آن جنایت بدهد است؟ حال اگر این روزنامه نگار حرفه ای با سابقه، ایرانی باشد و اهل نگارش مقاله در نشریات ایران و گردانندگی مجله در ایران و عهده دار اجرای برنامه تلویزیونی خبری - سیاسی در زمان شاه بوده باشد، آیا می شود گفت که «اتفاق عجیب» نامیدن جنایت تپه های اوین(در داستان «مرغ پخته» از هزار داستان بهنود) نشانه بیطرف ماندن!! به عنوان یک روزنامه نگار در نقل و یاد آوری رویداد هاست؟ یا برعکس دقیقا به خاطر جانبداری البته با «استتار» از نظام و کارگردانان و مرتکبان آن جنایت و به دلیل رشته یی از «علائق» است که او را به نظام گذشته وصل می کند است؟ البته قساوت و توّحش بکارگرفته شده در آن جنایت چنان بزرگ است که نه می شود «استتار» کرد و نه غبار سالیان آن را خواهد پوشاند.

این روزنامه نگار ایرانی با ویژگی «گربه مرتضی علی» وسواس و دقت خیلی زیرکانه خود را در انتخاب کلمات به نحوی که هم به «رشته علائق» خود با گذشته دوستی داشتنی خدشه وارد نکند و هم «حساسیت» در خواننده در مورد رویکرد جانبدارانه او نسبت به گذشته بر نیانگیزد، برای «شاه» عنوان «پادشاه» را بکار می برد. چرا؟ برای این که مقامات رژیم کودتای 28 مرداد و وفاداران و ستایشگران محمد رضا پهلوی وقتی از او حرف می زنند عنوان «اعلیحضرت» و گاه شاهنشاه را برای او بکار می برند و مخالفان او از او با عنوان شاه نام می برند که بالاترین مقام در نظامِ سیاسی آن زمان بود. البته شاه خودش را «شاهنشاه»(شاه شاهان عنوان شاهان سلسله های کشور گشای هخامنشی و ساسانی) می دانست و میراث بر کوروش و این روزنامه نگار «زرنگ» با «پادشاه نامیدن» شاه هم به روشنی و بدون هیچ  ابهامی خود را از مخالفان شاه متمایز می کند(مخالفان شاه او را پادشاه نمی نامد) و هم از «اعلیحضرت» نامیدن شاه فاصله کاملا قابل رویتی می گیرد و به این ترتیب ضمن حفظ احترام در مورد شاه خود را از مخمصه های یک روزنامه نگار هم  شاهدوست و هم خواهان بقای رژیم آخوندی و دارای رشته های الفتی با بخش ها و عناصری از آن خلاص می کند..

او در گفتاری به نام «تپه های اوین» در سری و یدئوهای چهار- پنچ دقیقه ای «هزار داستان» که مدتی است دست به تولید و انتشار آن زده است، ضمن تلاش برای راز آلود و معمّا نشان دادن این که تصمیم گیرنده و دستور دهنده آن چه کسی بوده، باز هم به روش خود و با «استتار» علاقه و رشته الفت خود به گذشته، هوای «پادشاه» را داشته و  تلاش کرده که شاه را از داشتن مسئولیت در این جنایت مبرا کند و می گوید:«… اینقدر هست که کسانی که به پادشاه نزدیک بودند؛ معتقدند پادشاه نمی توانسته چنین حکم تند و تلخی رو بده ولی اگر او نه کی؟ در آن زمان قدرت اصلی متعلق به پادشاه بود…». واقعا از آدمی که در آن دوران روزنامه نگار بوده از این بی ربط تر می شود شنید؟ مثل این است که مثلا ما باور کنیم که خامنه ای از قتلهای زنجیره ای خبر نداشته و کار؛ کارهمان «محافل خودسر» و سعید امامی بوده است!! در دستگاه شاه هیچکس نمی توانست خود سرانه دست به چنان جنایت هولناکی که پنهان کردنی نبود و به خاطر همین هم سناریویی برای فرار از زندان را برای اعلام رسانه ای آن تنظیم کرده بودند، بزند. طرح ممکن است در ساواک ریخته شده بوده و پرویز ثابتی هم پشت آن بوده ولی حتما «به شرف عرض همایونی» رسیده بوده و بدون تایید آن مستبد خونریز امکان نداشت کسی از کارگزاران دستگاه امنیتی اش، بدون اطلاع دادن به شاه به خود جرأت کشتن 9 زندانی سیاسی شناخته شده را که در حال طی کردن محکومیت خود بودند، بدهد و آنها را به خاک و خون بکشد.(در ضمن ایشون 9 زندانی را 8 زندانی ذکر می کند).    

این عالی جناب که قبل از آمدن به خارج توسط دستگاه قضایی رژیم مورد فشار قرار گرفته و مدتی هم زندانی شده بود وقتی به خارج کشور آمد، دستگاه قضایی دوباره برایش حکم تعقیب صادر کرد و تاکید کرد که اگر به ایران برگردد در فرودگاه دستگیر خواهد شد. در مصاحبه یی با یکی از رادیو های فارسی زبان وقتی در این مورد از او سوال شد و این که با این وضع آیا او قصد باز گشت به ایران را دارد، گفت که او یک سری سخنرانی دارد که بعد از انجام آنها به ایران باز خواهد گشت و تاکید کرد که «همه باید قانونی عمل کنیم». همانطور که می دانیم او به ایران باز نگشت، اما در خارج هم «قانونی» عمل کرد. اگر در جایی از رژیم سخن گفته همیشه با رعایت احترام به رژیم و گردانندگانش  بوده و در اسم بردن از گردانندگان رژیم نیز همیشه عنوان «آقا» یا «خانوم» را بکار گرفته است و کارش در خارج هم بیشتر خلاصه کردن و خواندن مطالبی از مطبوعات داخل ایران که تحت نظارت و با اجازه رژیم منتشر می شوند در بی بی سی بوده است. اما راد و عبایی که این «گربه مرتضی علی برای» خودش ساخته جنسش چنان نیست که مانع تشخیص دو رویی هایش بشود و فاقد خاصیتی است که مانع از چسبیدن آنچه در واکنش به این دودوزه بازیهایش از افکار عمومی ایرانیان به سویش پرت می شود بشود. حدود 5 سال پیش وقتی حضرتش در برنامه یی در بی بی سی، از قاسم سلیمانی به عنوان «سرداری عارف» نام برد، خشم و انزجار بزرگی از سوی ایرانیان مخالف رژیم پلید خمینی را برانگیخت و وقتی چند ماه پیش بعد از خود سوزوی «دختر آبی» به خاطر عدم اجازه به ورود به استادیوم و رفتار توهین آمیز پلیس و بعد در مدت بازداشتش و انعکاس جهانی این مساله و زیر فشارهای فیفا که بحث امکان راه یافتن زنان به استادیوم ها پیش آمد و در پی آن اوباش سازمان یافته، از قماش همانها که لشکر اختناق رژیم در دانشگاههای کشور و دسته ها ارعاب و برهم زدن اجتماعات - از همان قماشی که «سردار دکتر الله کرم» به همراهی «حاج بخشی» راه می انداخت و شعار مرگ بر بی حجاب را در دوره ریاست جمهوری رفسنجانی در خیابانها تهران طنین انداز می کردند-، در برابر مجلس در اعتراض به امکان راه دادن زنان به استادیومهای ورزشی تجمع کردند، این گربه مرتضی علی در پیامی در اینستاگرام اش نوشت « تا نپذیریم که تجمع کنندگان جلو مجلس، مخالفان حضور خانمها در ورزشگاه، بخشی از جمعیت کشور، مردم همین سرزمین و دارای حقوقی برابرند، ادعای دموکراسی طلبی و آزادیخواهیمان روی هواست»! این فرمایش هم انزجار شدید همه کسانی که چند دهه سرکوبگری و جنایات رژیم و روشهای بکارگرفته شده در آن را می شناسند برانگیخت. قبل از این موارد هم او با تجلیل از خاتمی به عنوان روشنفکر و اعلام این که :« آقای خاتمی یک روشنفکر ایرانی است چون اصولا روشنفکر ایرانی بدون فرهنگ شیعی معنی ندارد » و «شیعه بودن اصلا تو خون ماست» تعلقات احساسی و ایمانی و تمایلات فرهنگی و سیاسی خود را به نمایش گذشته بود که آن هم خشم و انزجار ایرانیان مخالف رژیم ضد ایرانی و مردم ستیز ولایت فقیه و آگاه از فرومایگی سید محمد خاتمی( آخوند متنفر از روشنفکران ایران و ستایشگر سیّد اسدالله لاجوردی و شیّادی که با فرمولی که برای عذر خواهی از مردم ساخته بود و در آن به «عنوان یک شهروند» و نه بعنوان کسی که بالاترین مقام اجرای در رژیم اسلامی و شیعه ولایت فقیه را با دو دوره ریاست جمهوری عهده دار بوده و ده سال هم وزیر ارشاد بوده، نماینده مجلس بوده و… و نه به خاطر جنایات و مصائبی که رژیم بر سر مردم آوار کرده بلکه به خاطر این که «بیشتر از این می توانستند خدمت بکنند»**، مفهوم حرمزادگی و حقه بازی آخوندی را به نحو «جامع و مانع» برای همگان روشن کرد)، را علیه خود برانگیخته بود..

 این روزنامه نگار داستانی هم با عنوان «دیدار با پادشاه قدرتمند» نقل کرده که در آن حرفهایی زده که برای کسانی که دوران شاه را که امرای ارتش و وزیرانش در برابرش تا کمر دولا می شدند و تعظیم می کردند و گاه دستش را می بوسیدند، یک داستان پردازی تخیّلی برای باد کردن خودش است اما پایانش را خراب از کار در آورده است. او در این داستان با یاد آوری این که شاه جز یک مورد در اواخر سلطنتش(با سردبیر وقت کیهان) به خبرنگاران ایرانی مصاحبه ای نداشته به اشاره به کنفرانس مطبوعاتی با شرکت خبرنگاران داخلی و خارجی به مناسبت کنفرانس اوپک که درتهران برگزار شده بود(1971) و ایشان هم در آن شرکت داشته؛ می گوید بعد از پایان جلسه و رفتن شاه و زمانی که روزنامه نگاران در «جلسه کُتل بودند و با هم حرف می زدند او متوجه می شود که یکی از مسئولان تشریفات دارد اشاره می کند که سریع بیا و می گوید:«دور و برم را نگاه کردم و دیدم نه با منه» مسئول مربوطه او را به اتاق شاه هدایت می کند. او توضیحاتی راجع به آداب گفتگو با شاه که مسئول تشریفات به  او می دهد و حدس و گمانهایی که برای این احظار از ذهنش می گذشته می دهد و بعد می گوید که قصد شاه از خواستن او این بود که از او بپرسد که او در برنامه تلویزیونی که اجرا می کند به کجای دوربین نگاه می کند چون شاه به او می گوید که به مصاحبه های خودش(شاه) که نگاه می کند، در هیچکدام به چشم بیننده نگاه نمی کند و می خواسته بداند که او در برنامه تلویزیونی اش به کجای دوربین نگاه می کند که  مستقیما در چشم است(در چشم بینندگان صفحه تلویزیون). داستان پرداز می افزاید:«من خنده ام گرفت. پرسید چرا می خندی. من گفتم ملا نصرالدین می گوید وقتی ازش پرسیدند شبا ریشتو زیر لحاف میذاری یا روی لحاف دیگه نتونست بخوابه چون در هر دو حالت دیگر احساس خفگی می کرد، گفت اِ پس فکر نکرده بودی تا حالا؟ گفتم نه». شاه بعد از چند ثانیه فکر کردن از روی صندلی که نشسته بود بر می خیزد و او هم برمی خیزد و شاه می گوید «پس فکر کن به دفتر من بگو» او هم می گوید «چشم». روزنامه نگار داستانسرا در ادامه می افزاید:«کاری که من هرگز نکردم به خاطر این که گفتم خُب من چیکار کنم؟ تلفن کنم به دفتر بگم به ایشون بگید پایینه؛ بالاست؛؟». اما به رغم این  رفتار «خودمانی » و بی تکلّفی که «ایشون» در «دیدار با پادشاه قدرتمند» ارائه می کند و ما هم باور می کنیم!، در پایان این داستان لبریز از مهر «پادشاه»، یک اشکال فنی و یک اشکال سیاسی وجود دارد که کل سناریو را خراب می کند. اشکال فنی آن این است که در مصاحبه تلویزیونی، آنطور که هزاران موردش را همه دیده اند و می دانند، مصاحبه شونده به سوال خبرنگار یا مصاحبه کننده پاسخ می دهد و به همین دلیل به مصاحبه کننده نگاه می کند و نه به دوربین. حتی اگر مصاحبه طور تصویر برداری شود که مصاحبه کننده در کادر تصویر نباشد و فقط مصاحبه شونده معلوم باشد و دور بین هم پشت سر خبرنگار یا مصاحبه کننده  قرار گرفته باشد، در این صورت هم باز نگاه مصاحبه شونده در تصاویری که نمایش داده خواهد شد نگاه به چشم مردم نخواهد بود، چرا که در این حالت هم دوربین نمی تواند در همان ارتفاع که سر مصاحبه کننده قرار دارد و روی خطی مستقیمی که از چهره مصاحبه گر با چهره مصاحبه شونده می گذرد قرار بگیرد چون اگر چنین باشد، سر مصاحبه شوند قسمت زیادی از کادر تصویر را پر خواهد کرد و جلوی دیده شدن سوژه یا مصاحبه شونده را خواهد گرفت؛ به خاطر همین دوربین حتما باید بالاتر از ارتفاع سر مصاحبه کننده قرار بگیر که در اینصورت نگاه مصاحبه شونده در پخش تصویر «توی چشم» بینندگان مصاحبه در صفحه تلویزیون نخواهد بود. از این نظر بعید است که شاه یک چنین سوال بی معنی از او کرده باشد و آن قصه بی ربط ملا نصرالدین را شنیده باشد. چون گیریم که شاه اینقدر از مرحله پرت بوده که با این که مصاحبه های زیادی که کرده بود(خیلی از مصاحبه های او با خبرنگاران خارجی به دلیل سوالات تندی که در آنها بود در ایران پخش نشده) نمی فهمید که وقتی مصاحبه می کند به صورت مصاحبه کننده نگاه می کند و نگاهش توی چشم مردم نیست و عقلش به این هم نرسیده بود که علت این امر را از فیلمبرداران تلویزیون که در سفرها همراش میرفتند بکند و حتی عقلش به این هم نرسیده بود که مثلا به پیامهای نوروزی خود که جلوی دوربین می نشیند نگاهی بکند و تفاوت آن را با مصاحبه هایش ببیند، اما داستانسرا که می دانست موقع اجرای برنامه تلویزیونی وقتی روبه روی دوربین تلویزیون می نشیند نه به سه پایه دوربین و یا اینطرف و آنطرف آن بلکه درست به «عدسی» یا ابژکتیو آن نگاه می کند و این معمایی نبود که او را در شرایط ملا نصرالدین قرار بدهد!  به همین دلیل همین اشکال فنی که شرحش رفت، در سناریویی که این روزنامه نگار پر سابقه که برنامه تلویزیونی هم داشته نقل کرده، برای آنهایی هم که آن دوران را ندیده اند و در این دوران که دیگر با به بازار آمدن دوربین های دیجیتالی که دیگر هزینه خریدن فیلم و بعد صرف وقت برای دادن آن به لابراتور و پرداخت هزینه ظهور عکس و فیلم، وجود ندارد و با وجود دروبینهای عکاسی و فیلم گرفتن که در تلفن های همراه  که بچه های دوره راهنمایی هم حتی در این زمینه ها کلی اطلاعات دارند و «اوستا» هستند، این اشکال فنی؛ آخر داستان را - که هرچه قبل از آن گفته شده بود حاشیه بود و برای رسیدن به شرح «دیدار با پادشاه قدرتمند» بود - به کلی خراب کرده است. اما اشکال سیاسی در آن چند جمله آخر است آنجا که می مدعی می شود با این که شاه از او خواسته بود که دقت کند که به کجای دوربین نگاه می کند و به دفتر او اطلاع بدهد، «هرگز» این کار را نمی کند و دلیلی هم که می آورد این است که:« به خاطر این که گفتم خب من چیکار کنم تلفن کنم به دفتر بگم به ایشون بگید پایینه؛ بالاست؛؟». نه واقعا این دیگر اشکالی خیلی بزرگتر از آن اشکال فنی است و برای کسانی که آن روزها را دیده اند، این ادعا کاری سبکسرانه و ناشی از خود شیفتگی بزرگ و حتی نگاهی آخوندی به مخاطبان داشتن و آنها را نادان و عوام دانستن است. در روزگاری که به قول خود روزنامه نگار پرسابقه؛ شاه «عقاب اوپک» شده بود، چطور می شود پذیرفت که یکی آن هم کسی که هنوز هم احترامات خودش را به «پادشاه» پنهان نمی کند، دستور «اعلیحصرت همایون شاهنشاه آریامهر» را که اوامرش برای همه «مطاع»، بود پشت گوش بیاندازد؟ آن هم یک روزنامه نگار آن هم برای یک مساله خیلی ساده  ولی با اهمیت. با اهمیت برای این که «اعلیحضرت»؛ آن «پادشاه قدرتمند»، در این داستان گفتگویی خصوصی با او داشته و به  طور خصوصی از او خواسته جواب سوالی را که کرده بود تلفنی به دفترش اطلاع بدهد. جناب ایشون نگفته که چرا به فکرش نرسید که اگر باز هم از آن مصاحبه ها که خودش گفته در آن زمان شاه زیاد انجام می داد پیش می آمد و شاه از دفترش می پرسید که آیا فلانی تماس گرفته که پیامی برای من بگذارد، و جواب می شنید نه «پادشاه»، چه قضاوتی در مورد او می کرد و چه تحقیر و توهین و توسری ممکن بود از سوی «پادشاه قدرتمند» که دستگاه امنیتی درنده اش آدمها را شکنجه می کردند و گاه زیر شکنجه می کشتند و گاه مثل آن «اتفاق عجیب» در تپه های اوین سلاخی می کردند، شاهی که گویا در جمع خصوصی با کارگزاران نزدیک اش روشنفکران(انِتلِکتول ها ) را «ان تلکتول» می نامید ممکن است در انتظارش باشد؟ دو اشکالی که به آن اشاره شد، موضوع اصلی داستان «دیدار با پادشاه قدرتمند» را کلا به ادعایی ذهنی و پوچ و بی معنی بدل می کند. با این حال نباید از نظر دور داشت که داستان گو فردی با ذهن فعال برای «در صحنه بودن» و با توانایی «نرمش وچرخش و چابکی» یک گربه البته از نوع «گربه مرتضی علی» که شیعه گری را هم در «خون» خود دارد است و به  بدون به خطر انداختن خود همیشه می تواند جمعی را پای نقّالی های خود بکشاند و با این ویژگیها آدمی است در رضایت خاطر دائم از خود و همیشه غرق در احساس خوشبختی از آنچه که هست و از آنچه که می کند.

--------------------------------  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=KRol8Ar6Jd8 

مرغ پخته

https://www.youtube.com/watch?v=jrhJqOf5tpA

دیدار با پادشاه قدرتمند

https://www.youtube.com/watch?v=gb-c4XlsAkI

سردار عارف  

https://www.youtube.com/watch?v=fVTA9vwbo-4

مصاحبه چند سال پیش برنامه به عبارت دیگر با میهن جزنی در مورد جنایت تپه های اوین. در این گونه جنایات که دستوراجرای ان به صورت شفاهی و بسیار محرمانه صادر می شود و پیشاپیش تلاش می شود هیچ رد و سندی که افشارگر حقیقت و واقعیت امر باشد باقی نماند، دنبال سند گشتن برای شناختن و معرفی آمر یا آمران جنایت، کاریست که معمولا راه به جایی نمی برد و این امر نمی تواند و نباید مستمسک  کنار گذاشتن و ندیده گرفتن نقش مجرمانی به خاطر موقعیت و مقام، مسئولیت و نقش در جه اول و آمر جنایت بوده اند شود.  

https://www.youtube.com/watch?v=zFqwnEzx_JA

در لینک بالا مصاحبه کامبیز حسینی با مسعود بهنود در نوامبر2014 – در دقیقه 17 -: 

«آقای خاتمی یک روشنفکر ایرانی است چون اصولا روشنفکر ایرانی بدون فرهنگ شیعی معنی ندارد». او شیعه گری را هم در خون ایرانیان میداند  

http://www.pezhvakeiran.com/maghaleh-93204.html

مطلبی از نگارنده که در آن فرمول مزوّرانه خاتمی برای عذر خواهی و نفرت خاتمی نسبت به روشنفکران در کتابش «بیم موج» یاد آوری شده است.  

--------------------- 

 ۷ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۲۶ آوريل ۲۰۲۰ 

https://iradj-shokri.blogspot.com/

 

منبع:پژواک ایران


ایرج شكری

فهرست مطالب ایرج شكری در سایت پژواک ایران 

* پیام مزوّرانه میرحسین موسوی در تقابل روشن با نه مردم به بقای جمهوری اسلامی است [2021 Jun] 
*جمهوری خواهی رضا پهلوی، حرکتی درست با تاخیر بسیار طولانی  [2021 Mar] 
*هلاکت سلیمانی تنبیه «خیرالماکرین» برای خامنه ای و تنبیه «صاحب ذوالفقار» برای سلیمانی بود  [2021 Feb] 
*خامنه ای و پاسداران ضد ایرانی اش، خوار تر از خمینی در جنگ با صدام، بازنده کشمکش با آمریکا خواهند بود [2021 Jan] 
*قاطعیت و اقتدار تنها انتخاب برای نخست وزیر عراق در برابر رژیم شرور آخوندی است [2020 Aug] 
*نگرانی مقامات از شرایط انفجاری جامعه، ولایتمداران بیشعور و عناصر مفلوک [2020 Jul] 
*گربه مرتضی علی، «واقعه عجبب» و «دیدار با پادشاه قدرتمند» و پایان خراب داستان  [2020 Apr] 
* ظلم رژیم شاه و نامه همسر یک تیرباران شده در اسفند ماه 65 سال پیش  [2020 Mar] 
*ترامپ قمار باز برنده، سپاه مردم ستیز مفتضح، خامنه ای درعربده قدرت اما در اضطراب  [2020 Feb] 
*سوالی که باید از شاهزاده ترکی الفیصل در مورد «مرحوم» شدن یا نشدن مسعود رجوی پرسید [2020 Jan] 
*رژیم در محاصره بین المللی در باتلاق خود ساخته، دود شدن اهداف «برون مرزی» خامنه ای، مردمی که بپا می خیزند [2019 Dec] 
*علی ربیعی و بیان حقیقتی در میان سفسطه کردن ها و اوضاع کنونی [2019 Nov] 
*پیامهای بارانی که مانع جشن چهارم آبان شد و پریدن گاو نر به صندوق کمیته امداد خمینی و چند یادآوری [2019 Nov] 
*کارنامه سیاه مردم ستیزی آخوندها در ایران و رویداد مبارک رقص دختران در کربلا  [2019 Aug] 
*خرتو خری رژیم، تزویر رهبر و وقاحت ظریف ‏ [2019 Aug] 
*سرچشمه خشونت گرایی رژیم و تنش در روابط خارجی آن و هشداری به رئیس جمهوری آمریکا [2019 Jul] 
*«شیطان بزرگ» در راه «آدم کردن» رژیم سیّد روح الله الموسو‌ی‌الخمینی [2019 Apr] 
*اعطای نشان به سلیمانی به خاطر کشاندن بشار اسد به دیدار با خامنه ای  [2019 Mar] 
*محسن رضایی می خواست «ماله بکشد» اما به سراپایش گند زده شد [2019 Jan] 
*تلاش فرومایگان جنایتکار برای پنهان کردن نقشها و آثار و نشانه های جرم [2018 Nov] 
*سیّد محمد خاتمی ملت را با تواضع خود شرمنده فرمودند  [2018 Aug] 
*در اسپانیا استخوانهای فرانکو از گور بیرون کشیده خواهد شد [2018 Jul] 
*احتمال دروغگویی و «لاف و گزاف» در ادعاهای پاسدار حاجی زاده [2018 Jul] 
* ادعای نفوذ به مراکز کنترل فرماندهی ارتش آمریکا با ارائه ویدئو توسط پاسدار حاجی زاده  [2018 Jul] 
*مُردم اندر حسرت فهم درست ‏ [2018 May] 
*بهاری با افق تیره و توفانی برای رژیم، برای سالی که برای مردم نکو خواهد بود  [2018 Mar] 
*بی ارزشی ارزشهای مقدس رژیم، در آیینه انزجار مردم از تلاش رژیم برای مرعوب کردن لیلا حاتمی [2018 Mar] 
*جنایت های داعشی رژیم شیعه در ایران سالها قبل از پیدایش داعش سنی در عراق [2018 Mar] 
*رفراندم روحانی، خر داغ کردن است، جز براندازی راهی نیست [2018 Feb] 
*هشتگ های سیا و موساد و سعودی هدایتگر مردم برای «در آوردن خشتک»* نظام ولایت فقیه! [2018 Jan] 
*زرنگی ابلهانه قاسم سلیمانی و سپاه برای رفع سوزش ناشی از سفر اسد به مسکو و ستایشی که از روسها کرد [2017 Nov] 
*ارتشی ها و مشکوک بودن سقوط هواپیمای حامل فرماندهان ارتش در مهرماه ۱۳۶۰ [2017 Oct] 
* تودهنی مردم به متشرّعان مستبد ضد ایرانی و منزلت شجریان در نزد مردم [2017 Sep] 
*‎ ‎روحانی و سپاه و جناح هار، و ناتوانی او در حل یک مساله ساده بی خرج  [2017 Aug] 
*متوقف و له کردن یک خودرو انفجاری داعش با تانک توسط ارتش مصر در شمال سینا [2017 Jul] 
*سرازیر شدن خشم سپاه و رهبر به سوی روحانی، آینده نا روشن او و سایه جنگ  [2017 Jun] 
*حقه بازی آخوند موسوی خوئینیها و وصل کردن خامنه ای به «عالم غیب»‏  [2017 Jun] 
*انتخاباتی با بازندگان بزرگ و تصاویر ماندگار یک دیدار و سالهای سربی برای روحانی [2017 May] 
*دیدار پُر برکت امیر تتلو با رئیسی [2017 May] 
*طلبکاری در دو پیام پاسدار باقری «رئیس ستاد کل نیروهای مسلح»، و تودهنی به آن در رویدادها  [2017 May] 
*استفاده از سینما توسط فرومایگان برای توجیه جنایات رژیم در دهه ۶۰ [2017 Apr] 
*‏«گلاب زدن» گردانندگان رژیم به یاد و نام خمینی  [2017 Mar] 
*تعیین تکلیف برای همه مسئولان نظام از سوی پاسدار جعفری فرمانده کل سپاه، رزمایش کودتا [2017 Mar] 
*وقتی مردی به زنش، بگوید «دوستت دارم» چه اشکالی دارد؟ [2017 Mar] 
*اسکار فرهادی، جلوه یی از مفهوم «ایرانیان» برای جهانیان و تلاش مذبوحانه محافل و ‏مقامات رژیم برای مصادره «اسلامی» آن  [2017 Mar] 
*اولین مصاجبه خمینی با خیرنگاران ایرانی در پاریس آیینه تکبّر و استبداد و افکار ارتجاعی او [2017 Feb] 
* پاسخ فرمانده نیروی دریایی در مورد جابجایی ناگهانی جانشین خود و ابهامی که باقی می ماند [2017 Feb] 
*هاشمی رفسنجانی، له شده زیر توهین و تحقیر، اندوهگین و اشگ ریز، دق مرگ شد [2017 Jan] 
*مقاله یی که سبب رهبر شدن خمینی شد  [2017 Jan] 
*خواندن ترانه «جان جهان» شجریان توسط دانش آموزان دبستان دخترانه یی در مشهد [2016 Dec] 
*شهروندان قبرخواب، انتقاد کارگردان سینما، اشک تمساح روضه خوان زرنگ  [2016 Dec] 
*رژیم در حال غرق شدن در گند خودش، پاسدار صفوی غرق در هپروت تشکیل دولت جهانی اسلام ‏به مرکزیت رژیم [2016 Dec] 
*شاه مرغوب،بهترین دیکتاتور و عطر و گلابش و مفهوم تجمع پاسارگاد ‏ [2016 Nov] 
*زوزه های آیت الله علم الهدی علیه زنان ۳۰ سال بعد از عربده رفسنجانی [2016 Oct] 
*پرت و پلاها و روده درازیهای قاسم سلیمانی و دیگران در سالگرد جنگ و گذشتن از کنار مصائب مردم [2016 Oct] 
*مساله حجاب در قرآن و علت پیدایش آن و حجاب اجباری مجاهدین برای آتنا فرقدانی [2016 Aug] 
*بابت «اطلاع رسانی»، از وزارت دفاع روسیه «کمال تشکر را داریم»‏ [2016 Aug] 
*28 مرداد و بعد از آن و آینده ای که در راه است [2016 Aug] 
*واکنش ارتش به اهانت حسن عباسی، اهانت اوباش انصارحزب الله به هنرمندان، «فضل» جوادی عاملی و حکایتی از عبید زاکانی  [2016 Aug] 
*عباس کیارستمی سینماگری که با رژیم «غیرخودی» و با مردم «خودی» بود و جهانی شد [2016 Jul] 
*دست باز نیروی انتظامی رژیم در رفتار خشونت آمیز و شلیک و کشتن  [2016 Jul] 
*شگفتی آفرینی پاسدار سلیمانی با صدور بیانیه تهدید آمیز علیه بحرین، جلوه دیگری از خر تو خربودن اوضاع رژیم [2016 Jun] 
*بلاهت آریامهری خامنه ای در تشدید سرکوب و اختناق برای حفظ رژیم [2016 Jun] 
*برکناری پدر ترانه علیدوستی از سرمربیگری فوتبال نوجوانان [2016 Jun] 
*حاشیه های ایرانی شصت و نهمین فستیوال کن [2016 May] 
*بازهم اعترافی در مورد گریز مردم از دین و مسجد دولتی [2016 Apr] 
* سالگرد فاجعه ۱۹ فروردین ۹۰ و شیپورچی های رهبری مجاهدین  [2016 Apr] 
*سپاه پاسداران آفریننده مصیبت وعامل جنایت علیه مردم است و نه سپر بلای آنها  [2016 Mar] 
*تعظیم «اسلام» در برابر شکوه ایران و ضربه و تلخی های انتخابات برای ولایتمداران [2016 Mar] 
*شرکت در انتخابات، تایید رژیم ولایت فقیه و دادن اعتبار به آن برای سرکوبگری است [2016 Feb] 
*آثار اداره «خرتوخری» امور در نیروی زمینی ارتش و افشا شدن یک دروغ دیگر پاسدار فدوی [2016 Feb] 
*صراحت و جرأت یا ترس و خیانت رئیس جمهور حقوقدان [2016 Feb] 
*نفرت مردم نسبت به نظام ولایت فقیه، در رنجهای علیرضا افتخاری [2016 Jan] 
*یک آفرین به پاسدار فدوی برای «بزرگواری انسان دوستانه» نسبت به آمریکا و یک «صدا تو ببر » بیشرم، بخاطر ادعای رئوف بودن [2016 Jan] 
*رویداد بازداشت تفگنداران، دو قایق نیروی دریایی آمریکا وخالی بندی، پنهانکاری و خودبزرگ بینی های ابلهانه فرماندهان سپاه  [2016 Jan] 
*سخنان خمینی در مورد واجب بودن تهمت زدن به علما و فقهایی که «لطمه می زنند به اسلام» و دادن حکم برداشتن عمامه آنان به جوانان [2016 Jan] 
*استریپ تیز فرمانده قرارگاه پدافند هویی خاتم الانبیاء [2016 Jan] 
* تنش شدید در روابط رژیم با عربستان سعودی در پی اعدام شیخ باقرالنمر [2016 Jan] 
*پرت و پلاها های پر حرارت عقیدتی فرمانده متحجر سپاه [2015 Dec] 
* اظهارات بی اجازه محسن رضایی و دریافت تو دهنی از ولایتی [2015 Dec] 
*کاری درست در برابر رژیم ضد ایرانی و آخوندیسم و ماتم پرستی، اما با شعاری نا مناسب  [2015 Nov] 
*پیشنهاد فیکسیونی به رئیس جمهور آمریکا، برای آرام کردن تند روها [2015 Oct] 
*چرندیاتی از «فرهنگ عاشورایی» و تراکم حیرت انگیز نادانی در راویان [2015 Oct] 
*پاسدار جعفری و ادعاهای بی ربط اش و تلاش برای محو آثار خالی بندی و غلط زیادی [2015 Oct] 
*عجله رژیم در اعلام مرگ سفیر سابق، انتقاد برادر سفیرسابق، حساسیتها به مساله ربوده شدن او [2015 Oct] 
*حادثه ناگوار حج، فرصت طلبی رژیم برای معجزه سازی توسط «شهید» و نکته ها [2015 Sep] 
*حرفهای خامنه ای در جمع فرماندهان سپاه، «نقشه راه» برای همه [2015 Sep] 
*سوالی که مسلمانان باید از خود بکنند: آیا چنین خدایی را می شود دوست داشت؟ [2015 Sep] 
*بازی تازه خامنه ای و خوابی که سپاه پاسداران برای فردای مردم دیده: ایست بازرسی [2015 Sep] 
*شخصیت حقوقی پایدار دولتها و پیگیری حقوقی جنایت 10 شهریور 92 [2015 Sep] 
*تایید برجام توسط خامنه ای، برد و پیروزی برای دولتیان، عزا برای نعّاران حفظ خط قرمز رهبر  [2015 Aug] 
*عبور از گذرگاه خونین اجتناب ناپذیر است، چون فرماندهان جنایتکار سپاه قدرت مطلق می خواهند [2015 Aug] 
*کباده کشی ظریف، نسیه خوری روحانی، ماتم شریعتمداری، روزگار تلخ و سیاه ولی فقیه سیدعلی [2015 Aug] 
*جنازه های با طراوت و نشاط و بادوام [2015 Aug] 
*همدستی رئیس مجلس با دولت برای کنار گذاشتن مجلس از بحث بر سر توافق تسلیم در مساله اتمی  [2015 Aug] 
*ستایشگر سپاه قدس، حالا با ستایش از خامنه ای ، تلاش می کند آبروی رفته را به او باز گرداند.  [2015 Jul] 
*وضع مبهم پاسدارای که دستور برداشتن مجسمه آریوبرزن را داده بود [2015 Jul] 
*ریخت و پاشهای اسلام گسترانه رژیم و تودهنی مردم به رژیم با شکستن هنجارهای تحمیلی [2015 Jul] 
*چگونگی برقراری دوباره تحریم ها، به شرحی که سوزان رایس داده است. [2015 Jul] 
*قلّاده بر گردن رژیم درنده خو، بر مردم ایران مبارک باد [2015 Jul] 
*کاسبی و بهره برداری خامنه ای از جنازه گردانی [2015 Jun] 
*مکتب فاجعه آفرین خود محوربینی لبریز از بلاهت فرماندهان سپاه و دست اندر کاران رژیم و ضربه ای که در راه است  [2015 Jun] 
*تصادفی طاغوتی، در رژیم لاهوتی [2015 May] 
*ایسنا آیت الله صافی را بالا برد، اما خامنه ای در سفر به قم به او اعتنا نکرد [2015 Apr] 
*آیا آمریکا همان بازی را با رژیم می خواهد بکند که با مجاهدین کرد؟ [2015 Apr] 
*پوزه بند رهبر برای منتقدان و پذیرش افسار خوردن نظام  [2015 Apr] 
* آنجا که اسلام و مسلمانی سعدی، انسانیت او را می بلعد [2015 Mar] 
*درنده خویی مذهبی در افغانستان و اقدام چشمگیر زنان علیه آن [2015 Mar] 
*اندوه ناشی از فقر و فشار اقتصادی کم نیست، عزاداری در نوروز را هم تحمیل می کنند.  [2015 Mar] 
*پاسداران زیاده طلب و بی اعتنایی به رهبر و سلسله مراتب [2015 Mar] 
*مطهری مورد یورش قرار گرفت، اما گند به سر روی نیروی انتظامی منفعل، زده شد [2015 Mar] 
*ضربه خرس طلایی به خرناس کشهای نظام ولایی و حرفهایی از جعفر پناهی [2015 Feb] 
*از سکه افتادن سرداران اسلام و ارزش شهادت در رژیم خر تو خری [2015 Jan] 
*روح روح الله خمینی در کشتار پاریس ظاهر شد [2015 Jan] 
*تلاش فرمانده سپاه برای «جاخالی دادن» در برابر کنایه روحانی [2014 Dec] 
*عکس طناز طباطبایی به اشتباه به جای عکس ریحانه حباری در لحظات قبل از اعدام معرفی می شود [2014 Nov] 
*ایراندختی که از یاد نخواهد رفت [2014 Nov] 
*اولین عملیات جنگی گرانترین هواپیمای جت جنگی علیه اسلامگرایان [2014 Sep] 
*بیانیه سالگرد تاسیس شورا و نکاتی مربوط به رجزخوانی های مسعود رجوی و پیامدهای آن [2014 Sep] 
*فاجعه بار بودن آموزش موسیقی در مهد کودکها از نظر مدیر حوزه های علمیه [2014 Aug] 
*ادعای پوچ وزارت اطلاعات در مورد رهایی قهرمان شمشیربازی [2014 Aug] 
*فرصت طلبی رژیم منحوس برای مصادره مراسم تشییع جنازه شاعری بزرگ [2014 Aug] 
*جنایات بدون مکافات، غزه پیش آدم سوزی ژاپن چیزی نیست  [2014 Aug] 
*خودنمایی های روز قدسی سرداران سپاه و آیینه خر تو خری رژیم [2014 Jul] 
*سقوط و فساد سیاسی رهبری مجاهدین در آیینه تحریف اخبار سوریه [2014 Jul] 
*یادداشتی در مورد علت حمله وزارت خارجه فرانسه به مجاهدین [2014 Jul] 
*خنجر و خیانت و چند نکته برای یاد آوری در سخنرانی مهرتابان [2014 Jul] 
* مسعود رجوی، حمایت از داعش در عراق، رقت انگیز، و در «آخر» خط  [2014 Jun] 
*یک رویداد فرهنگی – هنری برای لرزندان استخوانهای خمینی درگور [2014 Jun] 
*شکست رژیم در جذب فرهنگی مردم و در جایگزین کردن اسلام به جای ایران [2014 Jun] 
*پاسخ های کوبنده کیومرث پور احمد در مورد عربده کشیهایی که علیه لیلا حاتمی راه افتاد  [2014 Jun] 
*شرمندگی لیلا حاتمی از عربده مسلمانان شرور ، لیلا عذر خواهی نکرده [2014 May] 
*تکذیب ادعایی در چرند بافی شلغمکارانه  [2014 May] 
*بی تدبیری دولت تدبیر و تدبیر ظریف یک پاسدار [2014 Apr] 
*گزارشی تلویزیونی در مورد «ازدواج موقت» در ایران [2014 Apr] 
*مستندی در مورد چگونگی کشتار کمونیستها در اندونزی [2014 Mar] 
*خودت فکر کن کی و کجا روحت را به شیطان فروختی [2014 Feb] 
*بحران روحی مسعود رجوی و برخورد مناسب با آن [2014 Feb] 
*پیت سیگر ترانه خوان عدالت و آزادی و محبت، درگذشت [2014 Jan] 
*ممنوعیت برگزاری جلسه کانون نویسندگان، ننگ و خفت برای آخوند روحانی [2014 Jan] 
*بعد از نزدیک سی سال دهنکجی و قلدرمنشی دیدن، تودهنی زدن حق است [2014 Jan] 
*چماق و چاقو و اوباش گری حل کننده مشکل منتطق ضعیف مریدان خمینی [2014 Jan] 
*حاصل مکتب رجوی، فضولات انباشته بر ذهن و جاری برزبان مریدان [2014 Jan] 
*نپذیرفتن اشتباه و عزم راسخ مسعود رجوی در به کشتن دادن مجاهدین تا آخرین نفر [2014 Jan] 
*پاسخی به اوباش «ترانه خوان گروه هنری ارتش آزادیبخش و سیمای آزادی» مسعود و مریم رجوی [2014 Jan] 
*تبریک به عمه «رئیس جمهور برگزیده مقاومت» و به عمه «رهبر مقاومت» [2013 Dec] 
*... ترانه ای بر روی حکایتی از دفتر پنجم مثنوی – شهید راه [2013 Nov] 
*اهانت محمد علی شیخی به مرضیه در جلسه یی با حضور مهدی ابریشمچی [2013 Nov] 
*نکته یی برای یاد آوری –2 [2013 Oct] 
*سالگرد در گذشت مرضیه، و آنچه باید گفته می شد و نشد [2013 Oct] 
*نکته یی برای یاد آوری [2013 Oct] 
*واقعیت گریزی و خودمحور بینی رهبری، زمینه ساز کشتار مجاهدین در اشرف  [2013 Oct] 
*آیا زمان افسار زدن به سپاه پاسداران فرا رسیده است؟ [2013 Sep] 
*خدا در کنار جلّادان در اشرف و شادی و شعف از پاسداران از شقاوت [2013 Sep] 
*شباهت ها با روش آمریکایی و اصولگرایان رژیم، در کار رهبری مجاهدین و ضرورت انتقاد از خود  [2013 Sep] 
*تغییر رویکرد به مفتریان بعد از بیانیه تفصیلی [2013 Aug] 
*یادداشتی بر انتقاد اسماعیل وفا یغمایی [2013 Aug] 
*تاریخسازی مسخره [2013 Aug] 
*آیا فروغ جاویدان با تاکتیک دیگری می توانست پیروز شود؟ [2013 Jul] 
*کالبد شکافی یک فاجعه: بهای سنگینی که مجاهدین برای خواست رهبری می پردازند [2013 Jul] 
*بحث تلخ دیگر، در مورد بیاینه تفصیلی شورا [2013 Jul] 
*نقش رژیم و تعصب مذهبی – ناموسی، در جنایات فجیع علیه زنان [2013 Jul] 
*سپاه خامنه ای را «آیت الله عظمی» کرد و جای «شاهنشاه آریامهر» نشاند [2013 Jul] 
*تایید و بهره برداری بیانیه تفصیلی شورا، از مقاله توطئه گرانه مهدی سامع  [2013 Jul] 
*بیانیه تفصیلی «شورای ملی مقاومت» و تحریفات مربوط به اخراج خودسرانه من [2013 Jul] 
*اگر آدم حرفی زد و بعد حاشا کرد چه معنی می دهد [2013 Jul] 
*روحانی حلقه اتصال در بالا و با کلیدی برای گشودن دری در بن بست [2013 Jul] 
*بیانیه تفصیلی شورا، و یاد آوری «علی الحساب» من [2013 Jul] 
*دلیل نامربوط بودن ارتباط حمله موشکی به لیبرتی با استعفای روحانی وقصیم، در سخنان مریم رجوی [2013 Jun] 
*نکاتی برای یاد آوری و توجه در پیام اخیر آقای رجوی و آن بمب ساعتی [2013 Jun] 
*اولین نتیجه گیری ها از پایان یافتن نمایش انتخاباتی و پیام ها [2013 Jun] 
*یک تقلب برای منحرف کردن افکار عمومی از یک اقدام بیشرمانه شورا [2013 Jun] 
*موقعیت جدید کاندیداها و تغییر درصد احتمال پیروزی آنها [2013 Jun] 
*آلت دست رهبری مجاهدین و شریک پرونده سازی های بیشرمانه برای ترورشخصیت توسط آنها نشوید [2013 Jun] 
*نکات مهم در استعفا نامه دو عضو با سابقه شورا [2013 Jun] 
*از کجا به اینجا رسیدیم [2013 Jun] 
*ضرورت همبستگی و اعتراض در برابر قلدرمنشی و نسق گیری رهبری مجاهدین [2013 Jun] 
*با رد صلاحیت رفسنجانی، به احتمال زیاد،چماقدار سابقه دار رئیس جمهور آینده است [2013 May] 
*اعتراف ریشهری به مسخره بودن آخوندها در نظرمردم در ایرانِ قبل از انقلاب [2013 May] 
*اعتراف قالیباف به چماقداری از زمان «دارو دسته شهید بهشتی» [2013 May] 
*انتقادهایی از حضرت «سر»:ارزیابیهایی غلط،خشم و توّهم و حرفهای بی پشتوانه [2013 May] 
*مجاهدین در تله، اشک تمساح ریختن آمریکائیها و جان کری  [2013 Apr] 
*تکبرّ بلاهت آور و بلاهت ویرانگر [2013 Apr] 
*اضطرار احمد توکلی و قدرت اجتماعی اقشار ضد مقام رهبری [2013 Mar] 
*افزایش دین گریزی و بی خاصیتی هزینه های کلان نماز خوان پروری [2013 Mar] 
*ادعای بی ربط لابی کردن برای اسکار، دریافت تودهنی سنگین [2013 Feb] 
* تکثیر روح و منش مادر طریق الاسلام [2013 Feb] 
*ادعاهای نامربوط فرمانده سپاه در مورد جنگ ایران و عراق پاسداران [2013 Feb] 
* روی دیگر سکه قلنبه گوئیهای ابلهانه پاسدار سلامی و هلهله ها و عربده های 9 دی [2012 Dec] 
*مسئولیت فراموش شده در مصاحبه بنی صدر [2012 Dec] 
*اشکهای عزاداری محرّم، حیات بخش انگلها [2012 Nov] 
*ادعایی بی ربط در سالگرد مرگ «تام جی اندرسون» [2012 Nov] 
*افتخارات گندیده در رژیم گندیده [2012 Nov] 
*زهر فرار حزب اللهی به اسرائیل و حرام شدن شیرینی پهباد پرانی [2012 Oct] 
*روزهای تلخ و سیاه رفسنجانی، مرد قدرتمند دسته اشرار [2012 Oct] 
* بحثهایی«علمی» که اپوزیسیون توجهی به آنها و اثرات آن در جامعه نمی کند [2012 Sep] 
*پایان اجلاس غیر متعهدها، حاشیه ها و مشکل بقای رژیم [2012 Sep] 
*هدیه مدال المپیک به مادر برای حفظ آن از مصادره شدن [2012 Aug] 
*اعتراف آخوند علی اکبر محتشمی به انزجار مردم از روحانیت  [2012 Jul] 
*اگر وزیر اطلاعات دروغ نگفته باشد، از این خوشتر نباشد [2012 Jun] 
*عربده و ارعاب ناتوان از مهار جامعه پویای ایران [2012 Jun] 
*آن خشم و خروش به خاطر دست دان عادی و این ماستمالی کردن «دستمالی» زیرآبی [2012 Apr] 
*مقدس های تاریک اندیش و خود محوربینان، بیگانه با مردم  [2012 Mar] 
*احترام بی مورد به «مقام امنیتی» و بی تقاوتی به یک بی شرم  [2012 Mar] 
*دیپلماسی گوساله ها و مصادره پیشاپیش اسکار توسط وزارت ارشاد [2012 Jan] 
* نمایش خشم و عصیان، با نشان دادن پستان عریان  [2012 Jan] 
*خشم و درماندگی مالکی، علت محاسبه تعویق ضرب الاجل بستن اشرف از نوامبر [2011 Dec] 
* تعویق تاریخ تعطیل کردن کمپ اشرف،آغازی برای حل مسالمت آمیز مساله  [2011 Dec] 
*مشت محکم روزگار بر پوزه پاسدار توّاب ساز  [2011 Dec] 
* آمادگی به کشتن دادن میلیونها نفر ویژگی دین و مذهب پاسدار سلیمانی [2011 Nov] 
*جنازه یی در راه سفارت آمریکا در امارات متحده عربی  [2011 Nov] 
*نقدی بر مقاله «میرحسین موسوی نخست وزیر آینده؟» [2011 Nov] 
*تمجید از نیروی قدس سپاه، تحریف حقیقت و خدمت به رژیم [2011 Oct] 
*کشف طرح تروریستی رژیم در آمریکا، « امداد غیبی» برای مجاهدین [2011 Oct] 
*پناهجو شدن اشرفیها خبری خوب اما با کاستی ها و ابهامات [2011 Sep] 
*بازی چرخ بشکندش بیضه در کلاه [2011 Sep] 
*اختلاف در ارزیاببها و رشد افقی شجره طیبه [2011 Sep] 
*شهیدان 19 فروردین اشرف دفن شدند، سوالها و حرفهایی که می ماند [2011 Sep] 
*درگذشت مجاهدی سخت کوش و صمیمی و تصویری از آینده  [2011 Aug] 
*غوغا و دروغ و بیشرمی منفور  [2011 Aug] 
*با یک تیر چند نشان زدن خاتمی در تقدیر از آمنه بهرامی [2011 Aug] 
*سخنان دبیرکل سازمان ملل روزنهً امیدی بر حل مساله اشرف  [2011 Jul] 
*در ضرورت توضیح واضحات [2011 Jul] 
* چالشها و نمایشها در بستر شمارش معکوس برای تعیین تکلیف قطعی اشرف [2011 Jun] 
* نگاهی به فیلم جدایی نادر از سیمین  [2011 Jun] 
*رژیم در سالگرد مرگ خمینی [2011 Jun] 
*اعتراف ناخواسته دکتر قصیم در تلویزیون بی بی سی [2011 May] 
*اعتراض من به قلدرمنشی بود [2011 May] 
*شانتاژ، برچسب زدن، پرونده سازی، ارعاب و گرایش حذف منتقدان، یعنی همین [2011 May] 
*کدام آرمان، کدام آرمان گرایی؟  [2011 Apr] 
*بیا بیا گفتن روش امام حسین نبود [2011 Apr] 
*خواست انتقال از عراق باید در صدر خواستهای خانم رجوی قرار بگیرد [2011 Apr] 
*رضا پهلوی، توّهم و توهین به شعور مردم [2011 Mar] 
*آنچه برای آیت الله های مرتجع مهم است [2011 Mar] 
*مفهوم ارزیابی ها و نتیجه گیری های فرماندهان سپاه در آینه عملکرد رژیم  [2011 Mar] 
*تشریفات محمد رضا شاهی و تشریفات ولایی و حزب اللهی و سبزاللهی [2011 Mar] 
* عبور کشتی جنگی سید علی از کانال سوئز و تأملی در روش مسالمت آمیز مبارزه  [2011 Mar] 
*هاشمی غیرتت کو، فائزه عفتت کو، و پرونده سازیها [2011 Feb] 
*راهپیمایی 25 بهمن، حاشیه ها، پیامدها [2011 Feb] 
*جشنواره فجر مثل داروخانه یی شد که نفت می فروشد [2011 Feb] 
*اپوزیسیون نباید از موسوی و کروبی دنباله روی کند [2011 Feb] 
*بینش مهمل و حرفهای مهمل خمینیستها [2011 Feb] 
*خامنه ای یک متهم به شرکت در ترور حریری رابه درجه سرلشکری ارتقاء داد  [2011 Jan] 
*شروری در صف اوپوزیسیون [2011 Jan] 
*زین العابدین دیکتاتور تونس، ذلیل شد [2011 Jan] 
*جنایات بی قتل واندوه انباشته در آنسوی خبرها [2011 Jan] 
*جنگ روانی - جاسوسی اسرائیل و رژیم  [2011 Jan] 
*افشاگری و ابرازنفرت ایرانیان به رژیم، واکنش مناسب به فرصت طلبی وزارت اطلاعات  [2010 Dec] 
*سکوت در برابر ظلم بزرگ به جعفر پناهی، سرافکندگی برای اهالی سینما خواهد بود [2010 Dec] 
*مسخرگی آخوندی، جنایات خدایی [2010 Dec] 
*مسخره گی های عاشورایی و ستایش و ترویج خشونت در رژیم آخوندی [2010 Dec] 
*رویارویی جنایتکارانه مذهبی سلفی- شیعه در ایران را باید محکوم کرد  [2010 Dec] 
*قدرت نمایی بلاهت بار احمدی نژاد، ضربه یی به نظام ولایی [2010 Dec] 
*بساط ارتجاعی مرجعیت و آخوندیسم را باید در ایران جمع کرد [2010 Dec] 
*جبّاریت رژیم علیه اهل سنت ، زمینه ساز ورود القاعده به ایران است [2010 Dec] 
*لرزه های اضطراب، در نعره های اقتدار [2010 Dec] 
* شاید مجید شریف پیش ما بود اگر اینترنت مثل امروز بود [2010 Nov] 
*اجیر کردن عامل برای قتل فرزند، دستارود تعلیمات آخوندی و احکام شرعی [2010 Nov] 
*آخوند مسخره از اخوان مسخره [2010 Nov] 
*حکمت مستراحی و شخصیتهای مستراحی [2010 Nov] 
*جنایت و رذالت از یک منشأ به بهانه های متفاوت [2010 Oct] 
*مراسم عقد در سرقبر، تجلی مرده خوری آخوندهای مردم ستیز [2010 Oct] 
*انفجار در پادگان سپاه، در آستانه سفر حاج محمود به لبنان [2010 Oct] 
*ادعاهای متناقض، شاهدی بر پوچی ادعای پیروزمندانه بودن پایان جنگ [2010 Oct] 
*اهانت به قرآن، غوغای بوزینگان و عربده فرومایگان در ایران [2010 Sep] 
*صف آرایی در برابر رهبر: جبهه هواداران رئیس دفتر [2010 Sep] 
*اتهام زنی و «گند زنی» بین جناح‌های متخاصم: کشتن خواهر پاسدار مشفق در جاده مشهد و... [2010 Sep] 
*آغاز به کار «مشا نیوز» و اتهام «پوتینیسم» به حاج محمود [2010 Aug] 
*جلوه یی از هویت و هنر مردم: گفتگوی عاشقانه به زبان آذری و به شعر [2010 Aug] 
*شیطنت های خلاف اسلام با اجرای «نیمه رپ» به لهجه اصفهانی [2010 Aug] 
*«مرض موت» لاعلاج رژیم خمینی ساخته به رغم سه دهه جنایت برای بقا [2010 Aug] 
*سالروز بمباران اتمی هیروشیما، فراموش کردن قربانیان جزغاله شده توکیو و بیش از 60 شهر دیگر  [2010 Aug] 
*حنجره یی که خاموش شد، صدایی که ماندگار است [2010 Aug] 
*تقابل مردمکشان خمینیست دو جناح، افشاگرخیانتها و جنایتها [2010 Aug] 
*جند الله دوگام به پس یک گام به پیش [2010 Jul] 
*تعارف کم کن و بر مبلغ افزا [2010 Jul] 
*خفّت خمینی در حیات و خواری او بعد از مرگ و بی آیندگی رژیم [2010 Jun] 
*رپ «کافران بی نام» در هجو نوحه‌های ام القرای اسلام  [2010 Jun] 
*سه هزار آقا زاده در حال تحصیل در بلاد کفر [2010 May] 
*به چنین مجلس و بر کرّو فَرَش باید ... [2010 May] 
*ناگهان دهها «پیکر مطهر» در نماز جمعه ! [2010 May] 
*داس اسلام همچنان زندگی آزادگان ایران را درو می کند [2010 May] 
*بودجه های قرآنی ، گربه های ایرانی  [2010 May] 
*از این بمبهای اتمی در همه شهرهای ایران منفجر کنید [2010 Apr] 
*مربوط و نامربوط در مصاحبه رضا پهلوی [2010 Apr] 
*بلند آوازه کردن نام ایران، و نه جمهوری اسلامی [2010 Apr] 
*برای جعفر پناهی و یک یاد آوری [2010 Mar] 
*افتضاح در سناریوی دستگیری عبدالمالک ریگی و چند نکته [2010 Mar] 
*موعظه های کنونی میرحسین موسوی و گذشته و آینده او [2010 Mar] 
*سانسور گزارش‌ها تصویریِ «انقلاب اسلامی» نشانه ترس از مردم [2010 Jan] 
*مردم جان برلب رسیده، رژیم جبّار خون ریز و مساله «خشونت» [2010 Jan] 
* بخشوده و نا بخشودنی، به مناسبت در گذشت منتظری [2009 Dec] 
*این سخن را درنیابد گوش خر  [2009 Dec] 
*ستاره یی در آسمان هنر ایران و موسیقی آذربایجانی بنام پریسا ارسلانی [2009 Nov] 
*مروری بر تاریخچه تضاد دوجناح: ایدئولوژی متعفن و روشهای کثیف [2009 Nov] 
*دیالوگ انتقادی با سربازان گمنام امام زمان [2009 Nov] 
* آقای نصیبی در کوچه بن بست «علی چپ» [2009 Nov] 
*یاد و خاطره یی از یک خدمتگزار فرهنگی و یک دوست که درگذشت [2009 Nov] 
* یادداشی در مورد لبیک سایت وزارت اطلاعات رژیم، به در خواست «آ مهدی» [2009 Nov] 
*من متهم می کنم، واکنشی به پیام اخیر آقای مسعود رجوی [2009 Nov] 
*اعلان جنگ داخلی توسط خامنه ای،«توزرد»ی سبز و ضرورت آمادگی مردم [2009 Nov] 
*ناگفته هایی از دو« 13 آبان»: چگونه صدای انقلاب به گوش شاه رسید و اشغال سفارت آمریکا [2009 Nov] 
*چه کسی برای مردم فیلم خواهد ساخت اگر آقای نصیبی روزی مسئول سینمای کشور شود  [2009 Nov] 
*قضیه شکل اول و شکل دوم، و استحاله قهقرایی آدمها [2009 Oct] 
*بیانیه بیست و هشتمین سالگرد تاسیس شورا، نکته یی و چند سوال [2009 Oct] 
*فوتبال مردانه و فوتبال دوستان لجن  [2009 Oct] 
*به بهانه اظهارات یک خانم نماینده مجلس کویت [2009 Oct] 
*اِنافَتَحنا»ی واقعیت گریزان متکبّر  [2009 Oct] 
*واكنش پنجم» و واكنش ملاباجي هاي حوزه علميه قم [2009 Oct] 
*سینما و مردم، سینما و آقای نصیبی [2009 Oct] 
*تحقیر ارتش توسط فرمانده کل سپاه و دیگران و واکنش فرماندهان ارتش [2009 Oct] 
*سوالاتی از آقای منتظری و یک یاد آوری به میرحسین موسوی [2009 Sep] 
*اعتراف ناخواسته آخوند ذوالنور بر منفور بودن رژیم [2009 Sep] 
*بورشدن رهبر و سیلی سنگین مردم به سپاه پاسداران در تظاهرات «روز قدس»  [2009 Sep] 
*ایرباس در برابر دارائیهای بلوکه شده ایران پیشنهادی سنجیده و به نفع مردم ایران  [2009 Sep] 
*تعطیلی آیندگان اقدام شکرالله پا کنژاد و کنگره یی که برگزار نشد [2009 Aug] 
*اراده و اعتراض مردم رهایی بخش خواهد بود، نه فرصت طلبی فرصت سوز اصلاح طلبان [2009 Jul] 
*موضوعی در حاشیه انتخابات و کار مؤثر و مفید ی که آقای رجوی می تواند بکند [2009 Jul] 
*سی سال پيش، « در اين بن بست…»  [2009 Jul] 
*رفسنجانی زیرآب ولایت خامنه ای را زد، اژه ای رفسنجانی را به آمریکاو اسرائیل بست و... [2009 Jul] 
*فرار از مسئولیت آقای منتظری و از مرحله پرت بودن آقای کدیور [2009 Jul] 
*تظاهرات پاسخی به روشها و اقدامات غیرقانونی مقامات قانونی  [2009 Jul] 
*سه پیام پایانی و جمعبندی رویداد انتخابات و مفهوم الله اکبر دیروز و امروز [2009 Jul] 
*کار موثر و مفیدی که آقای منتظری می تواند بکند  [2009 Jun] 
*هشدار! توطئه ای علیه میرحسین موسوی در حال اجراست [2009 Jun] 
*صحنه ای تکان دهنده از رفتن ندا از بین ما و ماندن ندا در فریادها و یادها [2009 Jun] 
*اعلان جنگ خامنه ای و روز غلبه بر ترس [2009 Jun] 
*ابطال انتخابات مشتی به پوزه ولی فقیه و یاسداران جنایتکار است، من از آن حمایت می کنم  [2009 Jun] 
*میرحسین موسوی، کروبی سید محمد خاتمی اصلاح طلبان بر سر دوراهی انتخابی تاریخی: [2009 Jun] 
*مخدوش کردن ارزشها، جفا به امام راحل و تایید اقدام تروریستی علیه عربستان، در مناظره موسوی و احمدی نژاد  [2009 Jun] 
*میرحسین موسوی از موج خون تا موج سبر و شال سبز  [2009 Jun] 
*برای بهمن قبادی سینماگر مردم دوست  [2009 May] 
*«انقلاب اسلامی و کار نامه ردی روشنفکری»* [2009 May] 
*ماهیت کارگزاران فرهنگی رژیم و انقلاب فرهنگی  [2009 Apr] 
*ویژگی جامعه ایران در نگرش و واکنش به سقط جنین  [2009 Apr] 
*مساله رادیو تلویزیون- تعادل قوا و واقعیتها(3) [2009 Mar] 
*مسأله رادیو تلویزیون- تند روی شاید کرده باشیم اما بیراهه نرفتیم(2)  [2009 Mar] 
*خشم رفسنجاني و مرگ احمد خميني*  [2009 Mar] 
*مسأله رادیو و تلویزیون، انتقاد به جا و فراموشکاری اختیاری عبدالله نوری(1)  [2009 Mar] 
*عطاءالله مهاجرانی ، کشف کرامات خمینی و ستایش از تروریسم و چند یادآوری  [2009 Mar] 
*خنده برلسکونی و خشم آرژانتینها  [2009 Feb] 
*زیبایی شناسی یک ستایشگر خمینی و اهانت به ایرانیان  [2009 Feb] 
*سی سال پیش جوٌ سیاسی چنین بود و خمینی این بود  [2009 Feb] 
*سندی از مهندسی اسلامی بنای عظیم ۳۰ سال جنایت که جمهوری اسلامی نام دارد  [2009 Feb] 
*تبلیغات بی خدایان در اروپا، آمریکا و کانادا [2009 Jan] 
*جنایت محکوم کردنی و جنایت با اجر دنیوی و اخروی [2009 Jan] 
*یک تیر و دو نشان ارتجاعی خامنه ای و نکاتی برای یاد آوری [2009 Jan] 
*تاثیر عامل فرهنگی بر موقعیت زنان [2009 Jan] 
*خواب‌های پنبه‌دانه‌ای یا زمینه سازی برای جنایت علیه بشریت [2008 Dec] 
*خوابگردی در فراموشخانه زمان [2008 Dec] 
*آخوند وحید خراسانی سنی ستیز، نعل وارونه میزند  [2008 Dec] 
*رهنمودهای مهمل رهبر اسلام پناه، زوزه‌های وزیر ارشاد اسلامی  [2008 Nov] 
*وزیر ارشاد تهدید کرد هنرمندان خطا کار زیر پا گذاشته خواهند شد [2008 Oct] 
*شورش یک زن جوان هنرمند علیه تبعیض و حجاب ، سیلی دیگری به رژیم ملاها  [2008 Oct] 
*حجاب و مراسم گشایش بازیهای المیپک [2008 Aug] 
* این همه فاجعه را خمینی پی ریخت [2008 Jul] 
*میراث خمینی و نگاه حوزوی- حیوانی به زن، منبع و منشأ تبعیض علیه زنان ایران  [2008 Jun] 
*صداقت و شهامت آقای دكتر ملكی [2008 May] 
*توضيحي در مورد اعتصاب معلمان در سال ۱۳۴۰ [2008 May] 
*دنیای مراجع تقلید و دنیای شهروندان در هفته معلم [2008 May] 
*تغییر حكم آیت الله، از سركوب كردن، به تظلّم [2008 Apr] 
*منطق مردان خدا: سركوب كردن و نفس بريدن [2008 Apr]