این جا برقص...،
حسن حسام

 

Hasan_Hesam.jpgبرای محمود صالحی و رضا شهابی و همه پرومته‌های در زنجیر

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

پیرِ ما گفت:
به جز
زنجیری بر دست و پای
سهمی نداری
امیر ِجدید! *
پس،
دست افشان و پای کوبان
برقص
در میانه‌ی مستان
و آواز تهی دستان
سرنوشت خونبارت
به جبر تاریخ
چنین رقم خورده است:
پیکار و دادخواهی
با آواز بی کرانه‌ی گسستن ِ زنجیر
در دادگاهی که نویی
امیر ِ جدید!
*
پیرِ ما گفت:
کار،
کار ِ دانایی ما نیست
ساز ِ سرنوشتت را
تاریخ می‌نوازد
تاریخ بیقراری‌ها
تاریخ ِ داد و ستد
تاریخ ِ دهان‌های گرسنه
تاریخ ِچشم‌های خیس ِ حسرت بار،
در افقی گُم
تاریخ ِ کودکان کار
ومردمان بیکار
تاریخ ِروئیاهای بزرگ
وآرزو‌های له شده
تاریخ ِ رنج و کار
و قتلگاه ِ مردم هشیار
*
پیرِ ما گفت:
گل همین جاست
این جا یرقص
امیر ِ جدید!
حلاج وار
حتی،
درپای دار


۱۱/۱۰/۲۰۱۷ - پاریس

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
*خطاب آنتونیو گرامشی است به کارگران؛ طبقه‌ای که سرنوشت محتومش ورق زدن تاریخ است تا جهانی نو درفکند!

 

منبع:پژواک ایران