برآ ای درخشان ترین آته ایسم
حسین مشرف

شب. شب. شب. وبازهم شب.

هست ظلمات و قساوت.

وجباریت شب.

پیکرهای  خونین و لخت افتاده برخاک.

وموج موج یاوه سرایان سالمند و نورسیدگان به نوارسیده ازهرسو.

انبوه خرمگس ها.

وانبوه خر ها ویابو ها.
انبوه دیوانه نمایان چهارزانو نشسته برخرها ویابو ها.

بارویاهایی در خرجین های بسیار بزرگ خود.

هرگزانسان این همه خردربین انسان ها ندیده بود!

هرگزانسان این همه گرگ هم دربین انسان ها ندیده بود!

 

__ معنای جهان نمی تواند این باشد که تو،

آنچه بینی شب باشد وظلمات .

وآنچه بشنوی یاوه باشد وستایش جهالت.

به زندگی سوگند،

روح قدرتمند زندگی نمی تواند اینگونه بیمارگونه باشد،

که یاران خرد،

درانزوا،

        ش ...  

              ک...

س...

              ت  ....  .... ه ...     

 

بسته و زخمی وتبدارباشند،

وملول از کشتارها

 

 

شب. شب. شب. وبازهم شب.

دردا ودریغا که اکنون،

آنچه می بینیم شب است وظلمات.

وآنچه می شنویم یاوه است وخرافات پیچیده درچرت وپرت.

موهومات خوشه ای.

بلغور های ادامه دار.

آنچه رسما می فرمایند،

جفنگ است ولاطايلات .

صف پلیدی ها ومحدودیت ها.

صدایی هم که می شنویم،

صدای رسا ودلکش زندگی نیست،

زوزه گرگان تبه کاررمه دریده است،

که دردور دیگری از ریا وفریب جمع شده اند،

تابافرصت های طلایی، خودرا وفرصت ها ی خودرارا طلایی ترکنند.

جمع شده اند،

جمع شده اندتا بی صداها وباصداهاوچشم بسته گان راببلعند.

 

رعد.رعد.رعد. وبرق.

فصل رعد وبرق است.

دررعد وبرقی

نوشته ای روی شب را روشن کرد:

بقعه طلا بارگاه طلا.

- نوش جانتان!

 

سال نو

بلع نو

قمع نو

خیزش نو

امید نو

جمع نو

جلاد نو

سامان نو

سال نو با سال نو مبارک باد گفتن به چه کسانی نو می شود؟

 

نکاه کن.خوب نگاه کن!

به اندیشه سوگند که با پروازاندیشه

[ ابری سیاه و دهشتناک از نوعی الیگارشی خواهی دید

ابری بلعنده و درنده.

پیتون و بوآیی.

 

 

آسمان صاف نیست.

رعد. رعد. رعد.

خوب گوش کن!

عده ای به همدیگر شادباش می گویند ومی گویند

[سال نو مبارک بادا!اگرچه درپایان دسامبر نیستم.

گوییا باور به پایان سال ندارند

گوییا هرلحظه سالی برایشان است با

[سال نو مبارک باد سال نو مبارک باد

 

نگاه کن!

خوب نگاه کن که چگونه اجزاء وابعاد بزرگی ازقلب و مغز الیگارشی [ ازفلسفه تقدیری شکل گرفته است

خوب درآیینه نکاه کن تا ببینی که ما

[ چگونه در زرورق های الهی پیچیده شده ایم.

پیچاپیچ.جوش داده شده . وچکش تقدیر خورده.

باچسب تقدیر.

کبوتری دردهان مارپیتون

زمین دردهان الیگارک ها.

نام پیتون شهرتان چیست ؟

- امید.

_ عجب! پیتون ندارید؟

می فرمایید انسان شر است؟

 

 

سرزن ای گرامی ترین ای آته ایسم!

برآای خورشید تابان ماتریالیسم!

دل من از مذاهب زده شد.

وازخیلی چیزهای دیگر.

پلیدی ها و محدودیت ها.

واز خیلی دیدگاه ها.

 

 

برآای جذابیت پنهان و آشکارای زندگی!

برآو بالاتر و بالاتر آای گرامی ترین ای آته ایسم!

تا پیش از آنکه خودکاملا انکارشویم،

چیزهایی را که وجودندارند را،

سرافرازانه وسرسختانه،

انکارکنیم،

تاآسمان بشریت ستاره باران ودرخشان شود!

ای دوست! ای یار! ای تابناک ترین ماتریالیسم!

برآ! نزدیک و نزدیک ترآ!

دستانت را بادستان بشریت گره زن!

تا شکفتن بشریت زیباترین شکفتن هستی شود!

با اتحادی مقدس،

HOLLY ALIANCE

اتحاد مقدس انسان و علم!

 

 

 دسامبر 2021

                                                              حسین مشرف

       HOSSEIN  MOSHRE                                                   

منبع:پژواک ایران


فهرست مطالب حسین مشرف در سایت پژواک ایران 

*برآ ای درخشان ترین آته ایسم [2022 Jan] 
*میدان بزرگ کابل [2021 Sep] 
*و طناب‌های دار را برای جانیان تاریخی بردند! [2021 Jun] 
*و کلمه جنایت شد! [2021 Jun] 
*حاج سیاح آیا تو ... [2021 Jun] 
*یادواره کشتارتابستان ۱۳۶۷ ایران.عکس.حسین مشرف-2 [2020 May] 
*تابستان ۱۳۶۷یاد باد! عکس .حسین مشرف-1 [2020 May] 
*نقض واقعی بشر [2020 Mar] 
*اکنون جهان شاهد نوع دیگری ازرشد ابعاد بربریت مدرن است [2020 Feb] 
*جعبه سیاه جامعه [2020 Jan] 
*پاسخ تاریخی سیف فرغانی به جنایتکاران تاریخی  [2019 Dec] 
*سرود مادری از مادران داغدارتابستان ۶۷  [2019 Nov] 
*خوی بهايم  [2019 Sep] 
* جلادان رسمی وغیررسمی  [2019 Jul] 
*بانوی سرخ پوش میدان فردوسی تهران‎ [2019 May] 
*تابستان 1367 [2019 Mar] 
*آن ساعت [2019 Mar] 
*سنگسار چرخ [2019 Mar] 
*جنایات اطلس [2019 Mar] 
* در سوگ دوست و مبارزی برجسته صارم الدین صادق وزیری  [2018 Apr] 
*چرا با پیام ۱۷ اندیشمند برجسته ایران مخالفم؟ [2013 Feb] 
*مشعل‌ها و سایه‌ها، حسین مشرف [2011 Apr] 
*هرگونه شکنجه ،اذيت وآزار، واعدام احتمالی عبدالمالک ريگی و ديگر زندانيان سياسی را به سهم خود تقبيح می کنم  [2010 Feb] 
*زندانیان سیاسی ایران آزاد باید گردند، محمد یوسف رشیدی آزاد باید گردد [2010 Jan]