کشتار سال شصت و هفت
علی گوشه

 شعر و موسیقی: دکتر علی گوشه   

https://www.youtube.com/watch?v=VUUUMABeQg0

  

کشتار سال شصت وهفت

 

بسال شصت وهفت کشتند و کشتند

گهی تک تک گهی رج رج بکشتند

جوانان را به چوب دار بستند

به رگبار مسلسل ها به بستند

چه پا ها و جه سر ها که شکستند

هزاران مادران در غم نشستند

زمین خاوران گلگون ز خون شد

هزاران لاله ها از خاک برون شد

به جای هر جوانی که بکشتند

دوصد لاله زخاکش بر شکفتند

خمینی  آن دروغ پرداز ماهر

بگفتا خدعه کردم من به ظاهر

رئیسی قاضی القضات ملعون

 دو دستش تا به آرنج غرقه در خون

کنون ملت اسیر چنگ گرگ است 

که در تاریخ چنین گرگی ندیده است

اگر خواهید رها گردید ز چنگش 

بجنبید و شوید یکسو به جنگش

چو خرم دین وآرش همچو کاوه

 کنید این گرگ وحشی پاره پاره

بکوبید بر سرش با مشت قانون

رها سازید وطن از شر طاعون

دکتر علی گوشه 

منبع:پژواک ایران