«سرخ»
زهره مهرجو

 

چه زیباست سرخ

باشکوه و پرصداست، سرخ

سرخ جریان مدام زندگی،

سرخ بیگانه با هر چه بیهودگی.

 

سرخ، گل همیشه تازۀ باغ رنگ هاست،

سرخ، تجسم بی نظیرِ عشق و مهربانی هاست.

 

سرخ، تردید نمی شناسد!

در کتاب رنگین تاریخ

اعتمادِ رأی خوبی هاست؛

پر از حماسه های بلند و کوتاه

تهور و پرصداست سرخ...

 

وقتی که زندگی در خموشی

رو به زوال می رود؛

سرخ از حقیقت

سخن می گوید!

 

سرخ، گاه غمگین و پر ز درد است

مثل بودن کوتاه شقایق

در شبان سرد طوفان زا ...

و دامنه های خونین سوگوار

پس از هجوم وحشیانۀ باد.

 

خشم سرخ، از ستم و نابرابری هاست

سازش ناپذیر و سهمگین

سرخ، اسارت کبوتران

و مرگ شقایق ها را ..

باور نمی کند؛

برمی خیزد...

و قلمرو حاکمان را

به لرزه می فکند! ...

 

و در راه خویش

سرخ نمی هراسد

و خستگی را ..

هیچ، نمی شناسد!

 

*  *  *

سرخ؛ مثل خون جاری

در شریان عظیم هوشیاری،

زنده.. پویا ..

در ستیز با نابرابری ها

با نهایتِ تاریکی -

در اوج بی پناهی ها!

 

سرخ؛ مثل قلب طپندۀ انقلاب

منسجم

آماده برای بازتابِ هر ضربه،

سترگ

شکوهمند ..

زندگی بخش ..!

 

رنگ شادی هاست سرخ ..

پرطراوت و چالاک

رهایی بخش ..

امید فرداهاست سرخ!

منبع:پژواک ایران


فهرست مطالب زهره مهرجو در سایت پژواک ایران