تناقضی به نام رأی اعتراضی و گفتگوئی دوجانبه پیرامون آن!
تقی روزبه

 

مقدمه: در پی درج مقاله"واقعا به چه کسی باید تبریک گفت؟!"* بحث و گفتگوی زیر، پیرامون معنا و مفهوم"رأی اعتراضی" در ذیل آن صورت گرفت. یک نظر با پذیرش سطح و گونه ای از اعتراض در برخی از رأی دادن ها و نه الزاما در همه آن ها، آن را یک پدیده پارادوکسال و دارای ماهیت منتاقض می داند (از سوی  من)، نظردیگر وجود رأی اعتراضی را تنها به شکل تحریم و قابل سازمان یابی مستقل موردتصدیق قرار می دهد (اصغرایزدی). برهمین اساس تبیین های متفاوتی از این نوع اعتراضات- مثلا در مورداعتراض88-  وجوددارد.

از آن جا که برخی توجیهات و دستاویزهای نظری نسبت به "رأی اعتراضی" و حضوربخش های گاها وسیعی از مردم (ناراضی) در انتخابات ضددموکراتیک و نمایشی و مهندسی شده رژم، هم چون دامچاله ای برای خزیدن برخی نیروهای مدعی اپوزیسیون (شبه اپوزیسیون) به آغوش رژیم عمل می کند، بحث و واکاوی این معضل و اتخاذتاکتیک های اصولی و مؤثر در برخوردبا آن از جانب اپوزیسیون ضدسیستم دارای اهمیت است. تقلیل و فرموله کردن چنین مشارکتی صرفا به "رأی اعتراضی" و "نه" به نظام و یا به جناح بدتر در برابرجناح بد، بدون در نظرگرفتن همه جوانب و پی آمدهای آن و مشخصا نادیده گرفتن وجه مهمی چون تزریق"مشروعیت" به نظام، آن هم در شرایطی که رژیم در فازانحطاط نهائی خود، در پارادایم اسلام سیاسی قراردارد و به شدت فرسوده و بحران زده و در اوج گندیدگی و ارتجاعیت است، و به این گونه دوپینگ های سیاسی و داغ کردن تنورانتخاباتی برای تأمین بقاءخودنیازمنداست، سرانجامی جزغلطیدن به گرداب معرکه گیری های انتخاباتی رژیم ندارد. بحث حول مفهوم"رأی اعتراضی" و رابطه اش با تحریم موضوع این گفتگوی دوجانبه است:


اصغرایزدی: مشتاقان شرکت در انتخابات رژیم کارخود را می کنند و افشا کارزارهای انتخاباتی آن ها کاری درست است. در نوشته تو پرسشی طرح کرده ای: " بر این اساس این پرسش مطرح می شود که آیا آن (مشارکت گسترده ) را باید فرصتی برای مشروعیت یابی رژیم بشمارآورد یا فرصتی برای مشروعیت زدائی از آن؟. آیا کسی در جهان حکومتی مستبد را می شناسد که از خیل مشارکت گسترده باصطلاح شهروندانش در انتخابات تحت کنترل و مهندسی شده که اساس آن را تمکین به مقررات و باید و نبایدهای نظام باهدف مشروعیت بخشیدن و بازتولیدخود تشکیل می دهد، ناخرسند و ناخشنودباشد و به آن نبالد؟ " این پرسش را باید یک سوزن به تحریم کنندگانی تلقی کرد که در فردای انتخابات، شرکت گسترده ونتایج انتخابات را به عنوان " نه اعتراضی و سیلی به ولایت فقیه و... " مورد تحسین قرار می دهند.

 

تقی روزبه: روی نکته حساسی انگشت گذاشته ای که واقعیت داشته و بیان گردوگانگی و التقاط دومشی متضاد در مورد آن نوع موضع گیری ها بوده است. اما در گذر از این التقاط بنظرم دو مسأله را باید از هم تفکیک کرد: نخست موضع نیروهای ضدنظام و سیستم حاکم است که خط اصلی اشان همانا مقابله با سیاست بازتولیدمشروعیت رژیم و نافرمانی در برابرفراخوان رژیم برای مشارکت و یا همان تحریم بوده است و از همین منظر سعی می کنند که اعتراض مردم از چهارچوب سیستم فراتر برود. اما نکته دوم، واقعیت موجود، یعنی رأی بخش مهمی از مردم شرکت کنننده است که می تواند و نه البته الزاما حامل نوعی اعتراض و نه به رژیم باشد. رویکردی که در ذات خود متناقض و دوگانه است هم با مشارکت خودمشروعیت می دهد و هم در عین حال حامل نوعی رأی اعتراضی هم باشد. مثل سال 88 که نزدیک بود کل رژیم را کن فیکون کند. لازم نیست که ما با دفاع از مواضع درست و اصولی خود حتما وضعیت واقعی و متناقض و التقاط آن را نفی کنیم. از قضا چنین دوگانگی می تواند چاپائی برای پیشبردخط اصولی و درست تاکتیک تحریم سیستم باشد. چنین تناقض در واقعیت عینی است و ربطی به منطق ما ندارد. ما می توانیم ضمن تبلیغ سیاست خود به محدودیت ها و دوگانگی و خطرات این گونه رأی ها متناقض اگر عنصراعتراضی در آن وجودداشته باشد تأکید کنیم. نکته دیگری هم که مطرح است این است که جناح حاکم به تدریج با انباشت تجربه خود بویژه پس از 88 صحنه آرایش انتخاباتی را چنان مهندسی می کند که دیگرحتی رأی های اعتراضی هم آن دردسرهای گذشته را ایجاد نکند، که البته تبعات دیگری برای رژیم دارد که خارج از بحث ماست. اکنون چنان مهندسی و کانالیزه می کند و جاشنی "نه" را در می آورد که دیگر از قدرت باصطلاح دوگانه دوره اصلاحات و یا بهره گیری از فشارپائین و چانه زنی در بالا... و.این جور چیزها خبری نیست. عواملی که ممکن بود تعادل مستقررژیم را تاحدی بهم بریزد، رژیم بدل آن را می زند. یعنی اکنون رأی اعتراضی (درانتخابات پیشارو) هم اگر وجود داشته باشد بدلیل نحوه کانالیزه کردن آن عملا سترون و مسدودشده و محل بروز در سازوکارسیستم پیدا نمی کند، که چنین آرائی بطریق اولی در خدمت بازتولیدسیستم است.

 

اصغرایزدی: بحث را بر روی این نکته متمرکز می کنم که: " آیا رأی بخش مهمی ازمردم شرکت کننده می تواند حامل نوعی اعتراض و نه به رژیم هم باشد"؟ این پرسش ناظر برآن است که آیا رای مردم حامل چنین اعتراضی است یا پس از نتیجه انتخابات چنین تفسیری به رای مردم نسبت داده می شود؟ برای من رای اعتراضی در کشورهای دموکراتیک سرمایه داری قابل فهم است، به این معنا که گاهی انتخاب کنندگان برای تنبیه و اعتراض به سیاست های احزاب، رای خود را به حزب رقیب می دهند؛ نمونه آن همین انتخابات مناطق فرانسه که در دور اول باعث پیروزی حزب ماری لوپن شدند. اما در ایران، ما نه با رای اعتراضی بلکه مردم بد را به بدتر ترجیح می دهند و بد را انتخاب می کنند. از انتخابات دوره پنجم مجلس که لیست واحد و"یکپارچگی" رژیم از هم شروع به پاشیدن گذاشت و کارگزاران سازندگی اعلام موجودیت کرد، صحنه انتخابات به صحنه جدال جناح های حکومتی تبدیل شده و انتخابات بین جناح ها معنا پیدا کرده است. واقعیت آن است شرکت بخش مهمی از مردم در انتخابات برای مشروعیت بخشیدن به رژیم نیست ( این بهره ای است که رژیم از آن می برد و به رغم خواسته یا نخواسته مردم حامل مشروعیت بخشیدن به رژیم هم هست و در عین حال به تعمیق شکاف در رژیم یاری می رسانند) وهم چنین رای برای انتخاب بد در مقابل بدتر نشانه رای اعتراضی نیست. ما ابتدا این فرض را برای خودمان می گذاریم که چون رهبرنظام به جناحی تعلق خاطر دارد پس عدم رای مردم به کاندیدای ریاست جمهوری و یا لیست کاندیداهای مجلس موردنظررهبر نشانه اعتراض و نشانه نه به رژیم است. از مجلس پنجم و تمام انتخابات ریاست جمهوری از دوره خاتمی تا کنون ما با پدیده بد وبدتر مواجه بوده ایم. چه انتخاب خاتمی در برابر ناطق نوری؛ چه انتخاب احمدی نژاد در دور اول( اگر تقلب نشده باشد) و چه انتخاب روحانی در مقابل سایرکاندیدا ها مبتنی بر انتخاب بین بد و بدتر از نگاه مردم شرکت کننده درانتخابات بوده است. محتوی رای اعتراضی قائل شدن برای شرکت گسترده مردم (دور از انتظار) و یا واکنش گسترده آنها در مقابل تقلب( سال ٨٨) بیان "وضعیت واقعی و متناقض و التقاط " واقعیت نیست. در سال ٨٨ جنبش اعتراضی مردم واکنشی در مقابل تقلب بود و این که انتخاب بدآنها را دستگاه ولایت فقیه بر نتافت و این نکته نه در محتوی رای مردم بلکه اعتراض به دغلکاری رژیم بود. آیا اگر دستگاه ولایت به رای مردم احترام می گذاشت و موسوی رئیس جمهور شناخته می شد ما می توانستیم از نه به رژیم و رای اعتراضی صحبت کنیم؟ رژیم یک انتخابات بین جناح های حکومتی را سازمان می دهد و مردم هم از روی استیصال و به ناچار برسرانتخاب بین بد وبدتر قرار می گیرند، چه اعتراضی می تواند دراین چارچوب خودنمائی کند؟

 

 واقعیت آن است چون ما تحریم کنندگان نمی خواهیم استیصال مردم را به رسمیت بشناسیم و چون نمی خواهیم به مشروعیت بخشیدن به رژیم در حرکت انتخاباتی مردم اذعان کنیم، پس شرکت گسترده مردم در انتخابات را به رای اعتراضی تاویل می کنیم. اما از خودمان سوال نمی کنیم که اگر مردم هم آگاه هستند و هم قدرت آن را دارند که یک رای اعتراضی و یک "نه با شکوه" به رژیم تحویل دهند، چرا به تحریم گسترده روی نمی آورند؟ ما در کشوری هستیم که شرکت در انتخابات اجباری نیست و نمی توان شرکت گسترده را به خاطرخوردن مهر در شناسنامه توجیه کنیم، پس آن چه باقی می ماند همانا یک انتخاب بین بد و بدتر است. بنظرمن اصلاح طلبان حکومتی منطق قوی تری برای شرکتشان در انتخابات دارند: آنها اگر نتوانند کاندیداهای خود را به مجلس بفرستند تلاش می کنند که نگذارند مجلس کاملا در اختیارجناح اصول گرایان قرار گیرد و شرکت آنها دارای یک هدف روشن است. ما زمانی حق داریم از رای اعتراضی صحبت کنیم، که بر مبنای اعتراض به توانیم شرکت در انتخابات را سازمان بدهیم و این تنها می تواند با دعوت مردم در اعتراض به نظارت استصوابی و یک تحریم گسترده معنا داشته باشد؛ و نه این که پس از مشخص شدن نتایج آرا ( حال واقعی یا تقلب) و یا با دیدن جنبش اعتراضی(سال٨٨) برای آن محتوی نه به رژیم قائل شویم و آن را به عنوان رای اعتراضی مصادره به مطلوب کنیم. چنین کاری نه نشانه "وضعیت واقعی و متناقض و التقاط " واقعیت، بلکه نشانه فرصت طلبی سیاسی است( از بکار بردن این اصطلاح معذرت می خواهم اما نخواستم خودم را سانسور کنم و می دانم تو آن را به خودت نمی گیری و مخاطب آن نظر است و نه فرد).

 

تقی روزبه: نظرم را در موردنکاتی که مطرح کرده ای می نویسم. مسأله ای که رویش انگشت گذاشته ای حساسند و مهم، و خمیر باصطلاح آب بر می دارد:

اگر رأی اعتراضی در اروپا معنا دارد، به گمانم در ایران تحت شرایط سرکوب شدید قاعدتا می تواند معنای بیشتری داشته باشد در عین حال که حالت و شکل غیرشفاف و پیچیده ای بخود می گیرد. چون بهرصورت در اروپا بدلیل وجود آزادی بیشتر امکان گزینش های متفاوتی در برابرمردم وجود دارد هم گزینه های انتخابی و هم حتی گزینه های غیرانتخاباتی مثل اعتراضات و اعتصابات ... در آن جا باصطلاح دردیگ بازاست و بخارتولیدشده راه خروج یافته و متصاعد می شود ولی در شرایط کشورهائی استبدادی چون کشورایران دراین دیگ بازنیست و انباشت بخاراعتراضات وجود دارد.

در اصل در کشورهائی چون ما نارضایتی ها در وسعت بیشتری تولید و انباشته می شوند (مگر این که تصور کنیم که در سطح کلان وعمومی جامعه ناراضی و بحرانی نیست که البته شواهد و فاکت های زیادی برخلاف چنین تصوری به وجودانواع بحران های دردناک و عمومی دلالت دارند). اساسا انرژی اعتراضی هم تولید می شوند و هم نابودشدنی نیستند، اما می شود توسط حکومت بخشا آن ها را جابجا و باصطلاح مهندسی کرد و این کاری است که رژیم می کند، اما بدون تاوان هم نیست. از آن جا که در ایران هیچ روزنه ای بیرون از منافذالبته کنترل شده سیستم بازنیست (مگر شرایط خاصی که دیگ منفجر شود) و از آنجا که رژیم در انتخابات ادواری خود با تعبیه فیلیترهائی آن انرژی را بخشا به میان جناح هایش منحرف می کند، تا از شدت و حدت انفجای آن کاسته شده و اجازه ندهد به شکل قطب مخالف سیستم متراکم و منفجرشود، لاجرم جناح بندی ها و خصومت ها و نزاع های آن ها در اثروروداین پس آب های اعتراضی، در حالت عادی و متعارف خود نیستند. یعنی رژیم با شکاف های عجیب و غریب درونی و غیرمتعارفی مواجه می شود.

نتیجه ورود این پس آب های اعتراضی به درون رژیم (پس از عبور از فیلترهای متعدد) به چندین شکل و عمدتا به چهارشکل خود را نشان می دهد که معمولا به این شکل و حدت در جوامع متعارف نیستند : الف یک نزاع مداوم و سنگین فرسایشی و پایان ناپذیر بین جناح ها که بخشا حاصل انکسارنارضایتی و بحران عمومی جامعه است. مثل دعواهای اکنون روحانی که و رهبرکنونی که درهر موردی از حکومت قانون تا گزینش پست ها و سیاست های اقتصادی و سیاسی و... جاری است. دوم و مهم تر از اولی، سرکوب مداوم جناح های درونی و آن هائی که بیش از همه حامل باراعتراضی جامعه هستند و آن را باصطلاح نمایندگی می کنند، توسط جناح حاکم ( که از خاتمی ممنوع التصویر تا موسوی و کروبی و صدها زندانی و تا رفسنجانی که تهدید به تکه پاره شدن می شود و فرزندانش دستگیر و خلع صلاحیت و ... می شوند و حتی به نوعی احمدی نزاد و یارانش که وقتی فیلش یادهندوستان کرد و با رهبری زاویه پیداکرد، تا حدی مغضوب شد و نتوانست خود و بویژه یارانش را از پی آمدهای موج بلندمنازعات در امان نگهدارد). سومین شکل بروزآن که مهمترینش هست لبریزشدن اعتراضات است در شرایطی که حاملین آن ها در قدرت بطورکامل زمین گیر و فلچ می شوند. این حادثه در 76عملا به شکل نوعی نافرمانی درونی رژیم یعنی تحصن نمایندگان مجلس و ترورحجاریان و. .. و مهم تر از آن به شکل قیام و حرکت اعتراضی 18 تیر در پی حمله به دانشگاه همراه شد. البته در وسط این موج های بلند انواع موج های کوچک تر اعتراضی نیز همواره وجود اشته اند. در سال 88 نیز وقتی جناح حاکم به تقلب و دستبردرأی اعتراضی مردم مبادرت ورزید که در واقع شکلی از سرکوب "رأی اعتراضی" مردم بود، با موج بلندحرکت های مستقیم و خیابانی مردم که 8 ماه طول کشید مواجه شد. یعنی رأی اعتراضی بالقوه ظرفیت فراروی از چهارچوب سیستم را دارد. البته همه این ها مثل همه این گونه جنبش ها از مسائل ملموس و دستاویزهائی چون حمله به کوی یا دستبرد به رأی و یا مثلا در تونس کشته شدن دستفروش و... . .. شروع می شود. اما اولا این دستاویزها بیشتر بهانه و یا حکم چاشنی انفجار را دارند و ثانیا عموما به دلیل عمق استراتژیک اعتراض ها از موردها فراتر می روند و لبریز می شوند و به شعارهای علیه سیستم و مرگ بر ولایت فقیه و... منجر می شوند. و بالاخره باید به چهارمین ویژگی مهم آن ها اشاره کنم، به حذف و نازک شدن ساختارحاکمیت هم چون کنده شدن لایه های پیاز که در غرب و در شرایط متعارف، طبقه حاکم دچارچنین خوره ای نمی شود. از"انقلاب" بهمن تا کنون در نتیجه این نوع حذف و کنده شدن هر لایه در بزنگاه های بحران، بدنه رژیم نازک و نازک ترشده است که من آن را بیماری خودخوارگی رژیم نامیده ام. بنظرم مهندسی سرکردگان نظام که از یکسو کانالیزه کردن به درون است و از سوی دیگر سرکوب خودی هائی که حامل باراعتراضی هستند (این هر دو مکمل هم هستند و ویژگی رژیم، هم راز بقائش هستند و هم رازخودخوارگی و نازک شدن ساختارحاکمیت) گرچه از قطب بندی بزرگ جامعه علیه نظام حتی الامکان جلوگیری کرده و صفوف آن را آشفته می کند، اما در عین حال درست بدلیل همان ورودانرژی اعتراضی ( البته باید گفت بخشی از آن به شکل پس آب ها و فیلترشده) نظم و سوخت و سازطبیعی سیستم را مختل کرده و آن را به بیماری خودخوارگی و خشکیدن و لاغرشدن مداوم پایه های وجودی خویش و لاجرم ُترد و شکننده شدنش سوق داده است.

 

واژگانی مثل انتخاب بد و بدتر و استیصال و غیره در جای خود (به عنوان توصیف وضعیت گذرا) شاید نادرست نباشند، اما قادر نیستند که صورت بندی روندهای عمومی و سیرتضادهای جامعه و انباشت نارضایتی عمومی و نحوه بروزات این انرژی را که نمی توان زائل و خنثی ساخت توضیح دهند. بنظرم قبل از هرگونه ارزش گذاری روی کلمات، ابتدا باید روندهای عمومی چون انباشت نارضایتی و نحوه مبارزه جامعه که حول فرمول بندی منازعه نظارت ناپذیری رهبر (و استبدادمطلقه) از یکسو و ایجاددولت"قانون" و «ولایت مشروطه» از سوی دیگر تعریف می شود و چهارچوب و مضمون منازعه جناح ها و طبقه حاکمه و بخشی معینی از جامعه را  در برمی گیرد، انگشت تأکید نهاد. محتوای این فرمول بندی در قلمروخود غلط نیست اما در چهارچوب حفظ سیستم و تعدیل و مشروط کردن آن است. فرمول بندی رادیکال و چپ از صورت بندی تضادهای جامعه متفاوت است که خارج از بحث ماست.

 

البته همانطور که قبلا هم نوشتم تصدیق رأی اعتراضی و پی آمدهای آن نمی تواند به معنی تأییداین نوع اعتراض مهندسی شده باشد. چرا که روانه کردن آب به باتلاق است و تاکتیک ما باید در بیرون از حاکمیت برای شکل گیری دوقطبی جامعه اعتراضی و حاکمیت باشد و در این موردمشخصا تحریم. بنظرم صرفنظر از واژه ها، مهم آن است که حرکت خزنده و زیرچتراین یا آن جناح و باند را نباید به مفهوم پیوستن بخش مهمی از مردم به نظام و تؤسعه پایگاه رژیم که البته منظورتوهم نیست، در نظرگرفت. برعکس، آنان این پتانسیل و ظرفیت بالقوه را دارند که با استناد به تجربه و فرجام آن و گشوده شدن راه های نوین پیشروی، به صفوف مستقل ضدرژیم به پیوندند. یعنی بسرعت از شکاف حاکمیت فراتر بروند و به حرکت علیه کل سیستم به پیوندند و در نتیجه روح و راستای برخورد و انتقادما به این بخش باید از این زاوبه باشد و نه راندن به دامن رژیم بلکه جداکردن از آن. ما باید منادی چنین صدائی باشیم و سترونی و سترون سازی این گونه رأی دادن ها را با استنادبه تجربه و پی آمدهای عینی اش افشاء کنیم. بنیادتاکتیک ما شکل دادن به قطب مردمی در برابرحاکمیت باشد که تحریم حلقه ای است در این راستا.

 

در انتها به سه نکته گذرا اشاره می کنم:

اگر رژیم در 88 از تقلب (گسترده) استفاده کرد اکنون با استفاده کامل از حربه گیوتین، حذف کاندیداها را در پیش گرفته است. این یعنی رژیم قادر نیست بدون ایجادبحران مهندسی بکند. این که پی آمد این خلع صلاحیت فله ای چه باشد قابل بحث است.

دوم آن که توازن و تعال کفه ترازو حتی در مقیاس درون حاکمیت به ضررطرفداران و جناح ولایت مطلقه در حال یهم خوردن است، گواین که اهرم های اصلی قدرت در دست آن هاست. این که کوبیدن به طبل ولایت مطلقه و کنترل(کامل) هردو مجلس در این وضعیت شکننده چه عواقبی دارد موضوعی است که باید آن را دنبال کرد. ما نمی دانیم که بحران و انرژی اعتراضی و تضادها از کجا و چکونه می توانند سربلندکنند. مهم آن است که بدانیم که جامعه در پیچ و تاب است و نه در آرامش.

مسأله سوم آن که عوامل پیچیده ای درجهان امروز هم چون ظروف مرتبطه روی هم تأثیر می گذارند. مسأله امنیت و نگرانی از تکراروضعیت سوریه و غیره هم در رفتارمردم عمل می کنند که باید برای آن ها نیز پاسخ های سنجیده ای یافت.

 

نکته پایانی. در نوشته تو آمده مردم اگر رأی اعتراضی داشتند می توانستند آن را به شکل یک "نه" باشکوه تحریم ابراز بدارند. بنظرم مسأله به این سادگی ها نیست. خردعمومی پیچیده تر از این حرف هاست. مردم و این خردعمومی درک می کنند که اولا یک نه پرشکوه و تکان دهنده می تواند کل وضعیت مستقر و آرامش موجود را بهم بریزد (با توجه به ابعادبحران ها و وضعیت اقتصادی و فشارهای جهانی که منجر به عقب نشینی رژیم در موردموضع مهمی چون هسته ای شده و نیز تهدیدها و خطرهای منطقه در حال اشتعال و امکان تشدیدمجددفشارهای جهانی ...). ثانیا این خردعمومی می داند که این نه پرشکوه بطوراجتناب ناپذیر با بهم ریختن وضعیت کنونی و تغییرصورت مساله، باید گام و گام های بعدی را بردارد که هنوز در موردآن ها تصویر و چشم اندازروشنی ندارد و نگران است که با بهم ریختن وضعیت مستقر آیا دچارسرنوشت سوریه و عراق و افغانستان و یمن و ترکیه و... نخواهد شد؟. ... این ها مسائل واقعی هستند که ذهن مردم را بخودمشغول کرده است..... مردم فی الواقع به شدت سیاسی هستند و با این مسائل درگیر.... پس از تجربه انقلاب مصادره شده بهمن 57 و بویژه شرایط وحشتناک منطقه ای که در آن بسر می بریم و با شناخت ماهیت بشدت ارتجاعی و خشن و سخت جانی حاکمیت، تجربه مردم بیشتر از آن است که مثل برخی کشورهای منطقه به پرش در تاریکی تن بدهند. جامعه ما به نقشه راهی روشن و سنجیده و آرایشی متناسب با آن برای خروج و رهائی از این مخمصه ای که در آن گرفتارآمده؛ بشدت نیازمنداست، که البته کسی نمی تواند از بیرون آن را به ارمغان بیاورد. اگر رژیم به قبل از دوران مشروطیت یعنی بی قانونی و استبدادمطلقه بازگشته است، جامعه بشدت انباشته از آروزها و نیازها و فرهنگ (هم طراز) جهان اکنون است. بهمین دلیل شکاف و نارضایتی هم در اوج است.

 

اصغرایزدی: من با کامنت هائی که نوشته ای و مقایسه ای که میان اشکال بروز نارضایتی و اعتراض در کشورهای دمکراتیک سرمایه داری و تفاوت آن با کشور استبداد‌زده ایران کرده ای و تمامی رشته نکات مهمی که بر آنها انگشت گذاشته و توضیح داده ای اختلافی با نظر تو ندارم؛ اما فکر می کنم متمرکز بر پرسش من و بحث ما ندارد. بحث بر سر اشکال بروز نارضایتی نیست که می تواند اشکالی همچون اعتصاب تظاهرات نوشتن طومار و شورش و اشغال خیابان و میدان و ... به خود گیرد. بحث بر سر این هم نیست که کارزارهای های انتخاباتی می تواند آمیخته ای از گره ‌خوردگی جنبش اجتماعی اعتراضی و شرکت در رای دادن باشد( سال ٧٦ و سال٨٨)، بحث صرفا بر نکته ای است که به عنوان "رای اعتراضی" به نتایج انتخابات، در ایران، خصلت بندی می شود. در کامنت هائی که نوشته ای این نکته بحث را، با مسایل دیگر و نارضایتی و دغلکاری و مهندسی انتخابات توسط رژیم و جنبش های اعتراضی قبل و بعداز انتخابات به صورت یک پاکت بسته‌بندی می کنی که حاصل آن در محاق قرار گرفتن پرسش رای اعتراضی است. بحث اصلی آن است که آیا در سه انتخابات تیپیک سال ٧٦ (خاتمی و ناطق نوری)؛ سال ٨٨(موسوی و احمدی نژاد) و سال ٩٢(روحانی و جلیلی و شرکا) می توان آراء مردم را به عنوان رای اعتراضی به رژیم و مشخصا رای نه به رهبر تلقی کرد یا آراء مردم یک انتخاب بین بد و بدتر بوده است؟ ممکن است گفته شود که هم انتخابی بین بد و بدتر بوده و هم یک رای اعتراضی به رهبر جمهوری اسلامی؟ می دانیم که شرکت در انتخابات و دادن رای برای انتخاب بین بد وبدتر صورت می گیرد و اصلاح طلبان و ذوب شدگان شرکت و دادن رای در انتخابات این‌کاره هستند و به عنوان تاکتیک در تمامی روند انتخابات از ثبت نام کاندیداها و اعتراض به نظارت استصوابی، دادن لیست کاندیداها و بلاخره رفتن پای صندوق رای شرکت در انتخابات را سازمان می دهند. پرسش آن است که رای اعتراضی در انتخابات را چگونه می توان به مثابه یک تاکتیک سازمان داد و نه به عنوان تفسیر نتیجه انتخابات آن را خصلت بندی کرد؟ بنظر من این فقط تاکیک تحریم انتخابات است که می توان آن را به عنوان اعتراض خصلت‌بندی کرد. شرکت کردن و یا مشارکت در سازماندهی جنبش اعتراضی در روند پیش و یا بعداز انتخابات از مقوله " رای اعتراضی" قابل تفکیک است و نباید آن‌ها را اینهمانی پنداشت. شکل دیگر پرسش می تواند این گونه طرح شود: یک نیروی سیاسی باور‌مند به تحریم، چگونه می تواند رای اعتراضی را سازماندهی کند؟ تکیه بر روی اقدام رای است، نه اشکال دیگر اعتراضات . اگر مردم را به شرکت در رای دادن(هر نوع رای؛ مثلا دادن رای سفید) دعوت کند، تحریم را نقض کرده است؛ اگر رای دادن برای پس راندن هر چه بیشتررقبا باشید و امکان جوشیدن دیگ(برای اصلاح‌طلبان) نباشد، اصلاح طلبان می توانند ادعا کنند که با سازماندهی شرکت مردم در انتخابات و دادن رای باعث شده اند که به شکاف های درون حاکمیت بدمند، اما قابل فهم نیست که از یک سو نتوان شرکت مورد نظر خود را در رای دادن(رای اعتراضی) سازمان داد و از سوی دیگر نتایج حاصل از انتخابات را به عنوان رای اعتراضی خصلت بندی کرد. تمام بحث این است: به من بگو چگونه رای اعتراضی را بمثابه یک تاکتیک(سیاست) انتخاباتی سازمان می دهی تا آنگاه بپذیرم تفسیر نتایج انتخابات به عنوان یک رای اعتراضی معنا دارد؟! برای نتایج انتخابات با تفسیر رای اعتراضی، اعتراض و شورشی در نمی گیرد این تقلب ( واقعی یا غیر واقعی) در نتایج انتخابات است که می تواند مستعد اعتراض گسترده و شورش شود؛ اعتراض به نتایج انتخابات، با خصلت بندی انتخابات با مفهوم رای اعتراضی، دو چیز متفاوت است

 

تقی روزبه: نوشته ای شکل دیگر پرسش می تواند این گونه طرح شود: یک نیروی سیاسی باور‌مند به تحریم، چگونه می تواند رای اعتراضی را سازماندهی کند؟. بنظرمن یک اقدام قاطع و مستقیم توسط بخشی از مردم – مثلا کنش تحریم- نمی تواند و نباید موجب نادیده گرفته شدن سطوح نازل تراعتراضی توسط بخش ها و لایه های دیگرجامعه که خود را به شکل اعتراض غیرمستقیم و خزنده و التقاطی نشان می دهد باشد. رویکردهای مردم در این مورد هم مثل هر پدیده گسترده اجتماعی فقط یا سفیدسفید یا سیاه سیاه نیست، بلکه بخشا خاکستری است. چنین حالت های انتقالی و التقاطی برخلاف اشکال انتزاع شده دو قطبی سفید و سیاه در زندگی واقعی عملا وجود دارند که باید بتوانیم در وضعیت مشخص آن ها را توضیح دهیم و برخوردمتناسبی با آن بدون آن که دچارتناقض منطقی و رفتاری بشویم، در راستای شکل بخشیدن به قطب مستقل مردمی در برابرنظام حاکم داشته باشیم. در شرایطی که مردم از اوضاع ناراضی باشند و امکان و توان حرکت مستقیم علیه رژیم را بهردلیل در خود نه بینند به این گونه اقدامات التقاطی- نه فقط در عرصه انتخابات و سیاست بلکه درهمه عرصه های دیگر- متوسل می شوند و پشت بد علیه جناج بدتر و قلدرتر سنگر می گیرند و چه بسا در فرصتی دیگر از ظرفیت و محدوده آن جناح هم فراتر بروند. مثل 78 و 88 .... که هم از خاتمی و هم از موسوی فراتر رفتند. می گوئی عوامل ثانوی مثل تقلب و یا حمله به دانشگاه باعث آن اعتراضات و قیام ها شدند. اما بنظرمن مسائلی مثل قیام و اعتراض های گسترده بدون انباشت پتانسیل لازم در طی یک دوره طولانی و ناشی از فاکتورها و روندهای عمومی، قادر به چنین فورانی نیستند. آن عوامل ثانوی بیشتر نقش چاشنی و دستاویز را دارند و به تنهائی قادر به توضیح این نوع رویدادها نیستند. می گوئی اگر واقعا اعتراضی وجود داشته باشد، باید بتوان آن را مستقلا سازمان داد. بلی، اگر اعتراضی خالص یا عمدتا خالص وجود داشته باشد این سخن درستی است. اما اگر این اعتراض بشکل خزنده و غیرمستقیم (بوساطت سنگرگرفتن پشت جناحی) آن گونه که من باور دارم، یعنی عنصراعتراضی در ترکیب با عناصردیگر و چه بسامتضاد و به شکل معجونی تناقض آمیز و ناهمساز و التقاطی باشند، آنگاه تنها می توان آن را به شیوه غیرمستقیم و پیچیده سازمان داد. لازمه و پیش شرط این سازماندهی جداکردن عنصراعتراضی از عناصر ناهمسازدیگر (مثل دخیل بستن به جناحی از ...) از طریق نقدکنش و تجربه و ارتقاء آگاهی از یکسو و سازماندهی مستقیم قطب مستقل (منظورم توسط کنشگران و فعالان جنبش) و جلب آن ها به صفوف این قطب از سوی دیگراست. البته اگر رژیم و اصلاح طلبان دست بالا را داشته باشند، آن ها این التقاط را به شیوه خود و با هدف سترون سازی وجه اعتراضی آن سازماندهی می کنند. اما همانطور که در نوشته قبلی اشاره کردم کانالیزه کردن این عنصراعتراضی به درون تضادهای حاکمیت برای آن ها در عین حال خالی از تبعات نیست که به شکل افزوده های چندگانه مطرح شده در آن نوشته خود را نشان می دهند. و همین افزوده ها دلیل آن است که این گونه رأی ها را بدلیل داشتن پتانسیل نارضایتی مشکل بتوان صرفا در معادله بد و بدتر گنجاند و به سطح آن تقلیل داد، گو این که سواربر آن و دیگرسازوکارهای رژیم است. مهم آن است که در نظرداشته باشیم نارضایتی موجود در جامعه وقتی در شرایط تحت سرکوب امکان خروج طبیعی نداشته باشد از این کانال ها و منافذ بیرون می زنند و اگر آن را نبینیم نه فقط غافلگیر می شویم بلکه ممکن است از غنای تاکتیکی لازم و دو وجهی یعنی ترکیب همزمان سازماندهی مستقیم با اقدامات معطوف به فرارویاندن حرکت غیرمستقیم و خزنده بخش های دیگر جامعه به حرکت مستقیم که لازمه بسیج گسترده توده ای علیه استبدادمطلق است، غفلت ورزیم.

 

این پرسش و انتقادتو نسبت به رویکردی که از یک سو از سرنگونی دم می زند و از سوی دیگر رأی مردم را با نه اعتراضی به نظام خصلت بندی می کند، وارداست. چرا که منطق آن ها در ذات خود، دارای تناقض و دوگانگی است و باید این پرسش را همواره در مقابل آن ها قرار داد. اما تفاوت مهمی وجود دارد بین خصلت بندی رأی مردم با نه اعتراضی با خصلت بندی آن به شکل رأی متناقض و دوگانه ای که با مهندسی رژیم در خدمت مشروعیت بخشی رژیم و تقویت و بازتولیداقتدار آن قرامی گیرد. ایندو کاملا متفاوت از هم و با نتایج متفاوتی هستند: یعنی یکی با مثبت انگاشتن عملکردآن، حمایت گرانه است و دیگری با رویکردانتقادی به آن همراه است. اولی ( در مواجه با واقعیت متناقض) در منطق خود هم دارای دوگانگی است، دومی در مواجه با تناقض واقعیت از منطق یگانه برخورداراست.

نکته نهائی، این که این وضعیت متناقض را با چه واژگانی توصیف کنیم، دارای اهمیت ثانوی است. بنظرم توصیف واقعیت با کلماتی چون استیصال و امثال آن تمرکزش بیشتر از منظر پدیدارشناسی (مشاهده وجه بیرونی پدیده، آن هم در حوزه روان شناختی است) تا از منظر باصطلاح هستی شناسی. در هرحال آن ها در برابرهم نیستند و هرکدام وجوه متفاوتی از واقعیت موجود را تبیین می کنند. چه بسا واقعیت در برگیرنده جمع آن ها باشد.


اصغرایزدی: بنظر می رسد تلاش ما برای تمرکز بر فهم و واکاوی" رای اعتراضی" نتیجه ای ببار نمی آورد. منظورم نه دستیابی به همفکری بلکه تصدیق مشترک بر این که: نکته موردپرسش چیست؟ نگاه کن به این قسمت از کامنت آخری که نوشته ای. من پرسیده بودم: " یک نیروی سیاسی باور‌مندبه تحریم، چگونه می تواند رای اعتراضی را سازماندهی کند؟"( و با این پرسش و در ادامه بحثهای قبلی خواسته بودم نشان دهم که به جز تحریم، شکل دیگری برای سازماندهی رای اعتراضی قابل تصور نیست)؛ و تو پاسخ داده ای: " بنظرمن یک اقدام قاطع و مستقیم توسط بخشی از مردم – مثلا کنش تحریم- نمی تواند و نباید موجب نادیده گرفته شدن سطوح نازل تر اعتراضی توسط بخش ها و لایه های دیگرجامعه که خود را به شکل اعتراض غیرمستقیم و خزنده و التقاطی نشان می دهد باشد." پرسش من ناظر بر "رای/ تحریم" - که هردو از یک جنس هستند- است که با پسوند" اعتراضی" خصلت بندی می شود؛ و پاسخ تو بر اشکال مختلف بروز نارضایتی و اعتراض است؛ و تمام کامنت خود را برای توضیح اشکال، سطوح و گستردگی مختلف بروز نارضایتی و اعتراض صرف کرده ای! بحث بر سر این نیست که تحریم فقط می تواند بیان اعتراض باشد؛ بلکه بحث آن است که فقط تحریم می تواند بیان"رای اعتراضی" باشد. اما بنظر می رسد در جائی دیگر از کامنت خودت نکته اصلی پرسش را مد نظر قرار داده ای. منظور این تکه از نوشته تو است: "ا ین پرسش و انتقادتو نسبت به رویکردی که از یک سو از سرنگونی( البته من نوشته بودم از تحریم) دم می زند و از سوی دیگر رأی مردم را با نه اعتراضی به نظام خصلت بندی می کند، وارداست... اما تفاوت مهمی وجود دارد بین خصلت بندی رأی مردم با نه اعتراضی با خصلت بندی آن به شکل رأی متناقض و دوگانه ای که با مهندسی رژیم در خدمت مشروعیت بخشی رژیم و تقویت و بازتولیداقتدار آن قرامی گیرد." بسیار خوب ، پس روشن است که تو رای مردم را نه با پسوند " اعتراضی" – که آن را قابل انتقاد می دانی- بلکه این رای را با " متناقض و دوگانه " خصلت بندی می کنی ؛ و این خصلت بندی " متناقض و دوگانه" را نه در تحلیل بلکه در خود واقعیت مد نظر داری. اجازه بده این "متناقض و دوگانه" را کمی واکاوی کنیم. پیدا است که یک جنبه از این تناقض و دوگانگی "به مشروعیت بخشی رژیم" مربوط می شود- طبیعی است آن بخش از رای دهندگان که حامی رژیم و جناح های مختلف آن هستند، رای آنها با انگیزه مشروعیت به رژیم همراه است؛ اما آن بخش از مردم که به رغم آن که جمهوری اسلامی را نمی خواهند، نه با خواست مشروعیت دادن به رژیم، بلکه با انگیزه ها و اهداف دیگری در رای دادن شرکت می کنند – و رژیم هم شرکت مردم در انتخابات – در تمام مراحل انتخابات- تماما به حساب مشروعیت خود تفسیر می کند. جنبه دیگراین "تناقض و دوگانگی" چه می تواند باشد. این جنبه می تواند همانا انتخاب بین " بد و بدتر"باشد. پس حتی اگر بپذیریم می توان فهم رای مردم را با " تناقض و دوگانگی" خصلت بندی کرد، اما رای مردم را نمی توان به عنوان" رای اعتراضی" خصلت بندی کرد؛ و تمام بحث برای این نتیجه گیری است. به این خاطر است که کسانی که مردم را به تحریم فرا می خوانند و درفردای انتخابات، به تکریم مردم دست می زنند و از رای آنها به عنوان "رای اعتراضی" فضیلت می سازند، از یک سردرگمی در رنجند!
سخن آخر با تو است و با تشکر که به این بحث ادامه دادی!

 

تقی روزبه: تا آن جا که به نیروهای رادیکال و ضدسیستم مربوط می شود تحریم آن ها "نه" به سیستم است و نمی توان آن را با "رأی اعتراضی" معادل و فرمول بندی کرد و نتیجه گرفت: تحریم= "نه" اعتراضی. "رأی اعتراضی"، رأی

اعتراضی است و نه بیش و نه کم. تحریم "نه به رأی" است و نه، رأی نه! "نه" اعتراضی یک پارادوکس است.

 

واقعا به چه کسی باید تبریک گفت؟!

http://taghi-roozbeh.blogspot.de/2016/01/blog-post_13.html#more

 

*- این معضلی است که بخشی از مدعیان و شبه اپوزیسیون هم در گیرآن هستند.  نمونه مضحک آن را می توان مثلا در موردابراهیم یزدی دبیرکل نهضت آزادی که در فراخوان به به مشارکت صددرصدی در یک انتخابات مهندسی شده، آن هم از نوع کاملش شیرجه رفته بود و البته هم چنان در همان آب شنا می کند، مشاهده کرد؛ که وقتی با حذف همه کاندیداهای معدودخود مواجه شد ناپرهیزی کرده و در طی سخنانی غیرمتعارف که قاعدتا خود بیش از هرکسی به غیرجدی بودن آن واقف است،از دولت روحانی در خواست کرد که در اعتراض به چنین ردصلاحیت های گسترده از برگزاری انتخابات به عنوان اهرم فشاربه شورای نگهبان استفاده کند!. تجربه ای که حتی دولت خاتمی هم به خود جرئت آن را نداده و حتی سرپیچی شماری از مجریان انتخاباتی و فرمانداران خود را که در آن زمان در اعتراض به ردصلاحیت ها خواهان عدم برگزاری انتخابات مهندسی شده بودند، درهم شکست. در نوشته ای دیگر مشارکت در چنین نمایش مضحکی را هم چون بازگشت و اصابت بوم رنگ پرتاب شده به صورت خود این شبه اپوزیسیون نامیده بودم. مشارکت تنی از اعضای سرشناس جهبه ملی در داخل (از جمله آقای پاوند که برآن بود اصلاح طلبان اکثریت مجلس را بدست خواهند آورد) و حشمت اله طبرزدی تحت عنوان استفاده از حق شهروندی و این که از جانب جبهه همبستگی شرکت می کند و بعدالیست جداگانه ای از کاندیداهای موردنظرخود را خواهند داد، نمونه دیگری از این  گونه کنش گری دوگانه و شبه اپوزیسیونی را به نمایش گذاشتند. البته این گونه پرتاب شدن به آغوش انتخابات برای این ها بدون تاوان هم نیست. چنانکه  در موردجهبه ملی منجر به دوشقه شدن آن و اخراج نام نویسی کنندگان ازسوی بخش مقیم خارج این جریان شد و در موردطبرزدی او در پی ردفله ای و بدون تعارف حاکمیت، خواهان برگزاری "انتخابات" موازی شد. فعالان و مدافعان کمپین تغییرچهره مردانه مجلس نیز که تمامی کاندیداهایشان ردصلاحیت شدند، ظاهرا در حال برداشتن گام دوم خود بسوی باتلاق هستند. آن ها ناگزیرند از سنگر واژگان پرطمطراق و بی محتوا بیرون آمده و با ورود به عرصه گزینش از میان  گزین شدگان نظام، و از میان بد و بدتری که در آن حتی خود بد ها نیز در مقیاس گسترده نتوانستند از تیغ نظارت بگذرند، و لاجرم ازمیان معادله "بدترها در برابربدترین ها" برگزیند تا باین ترتیب بتوانند به وظایف "شهروندی و رویکردمشارکت محورخود" وفادار بمانند.

 در حقیقت همه این نوع جریان ها با نوشیدن جرعه ای از "می" مشارکت در "انتخابات" و در ساختارقدرت به هر قیمتی، به وضعیتی چون معلق شدن در زمین و آسمان دچار شده اند که در صورت اصرار بر مشارکت به هرقیمت،  تاوان سنگین تری خواهند پرداخت که مصداق آش نخورده و دهان سوخته خواهد بود. خاطرشیوه ناردست و آن نوع کنشگری که برای  تحقق برابرحقوقی زنان و مردان موردادعای خود، پیشه کرده اند.

 

حضور همه جانبه ملی گراها، نهضت آزادی و ملی مذهبی ها در انتخابات:

http://melimazhabi.com/%d8%ad%d8%b6%d9%88%d8%b1-%d9%87%d9%85%d9%87-%d8%ac%d8%a7%d9%86%d8%a8%d9%87-%d9%85%d9%84%db%8c-%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%87%d8%a7%d8%8c-%d9%86%d9%87%d8%b6%d8%aa-%d8%a2%d8%b2%d8%a7%d8%af%db%8c-%d9%88-%d9%85/

 

بیانیه همبستگی از سوی جبهه همبستگی...، پیرامون حضور در فرمانداری برای اسم نویسی انتخابات:

https://www.facebook.com/heshmat.tabarzadi/posts/10208669940526372

 

 

منبع:پژواک ایران


تقی روزبه

فهرست مطالب تقی روزبه در سایت پژواک ایران 

*حضور ظریف در اتاق تهاتر سران ۷ قدرت بزرگ غرب و سورپرایز مکرون!  [2019 Aug] 
*خاتمی و این بار‎ ‎حضوری کمیک در صحنه سیاسی!‏  [2019 Jul] 
*شکارجاسوسان یا نمایش اقتدارکاذب؟  [2019 Jul] 
*توپ و تشرهای خامنه ای و مسکوت گذاشتن موضوع مذاکره با آمریکا!‏  [2019 Jul] 
*آیا تلاش تازه مکرونبرای گشودن پنجره تازهای برای مذاکره بین ایران و آمریکا شانس موفقیت دارد؟  [2019 Jul] 
*مرگ خمینی و نقش رفسنجانی در برافراشتن فرانکشتاینی به نام خامنه ای!  [2019 Jun] 
*آیا باید در انتظار«سیل» سیاسی هم باشیم؟!‏  [2019 Apr] 
*پارادوکسی بنام «دولت فمینیستی»!‏  [2019 Mar] 
*طیف بندی گفتمانی و چند چالش مهم جنبش زنان!‏  [2019 Mar] 
*به بهانه استعفا و بازگشت‎ ‎ظریف:‏ بحران در فرایند باز تولید قدرت!‏  [2019 Mar] 
*«هویت ایرانی» به مثابه برابرنهاد«هویت دینی» به چه معناست؟ [2019 Feb] 
* وقتی حرکت بر لبه تیغ، تبدیل به پیش رعشه های یک برجام دوم و موشکی می شود! [2019 Jan] 
*نمایش اقتدار یا زوال اقتدار؟ قهرمانیا ضدقهرمان؟ [2019 Jan] 
*کنکاشی پیرامون جنبش جلیقه زردها، ماهیت و پی آمدها  [2019 Jan] 
*جنبش های اجتماعی-طبقاتی، شیفت پارادایم دولت های اجتماعی ترازنوین، و ابداع سیاستی بدیل! [2018 Dec] 
*جنبش های اجتماعی-طبقاتی، شیفت پارادایم دولت های اجتماعی ترازنوین، و ابداع سیاستی بدیل! [2018 Dec] 
* اسلاوی ژیژک در حسرت یک ترامپ چپ!  [2018 Nov] 
*رویش گفتمان ضدسرمایه داری و درس های بزرگ مبارزه پرشکوه کارگران هفت تپه! [2018 Nov] 
*نتیجه انتخابات میان دوره ای آمریکا و پی آمدها، و چشم اندازبحران سرمایه داری؟ [2018 Nov] 
*با تصمیم به خروج دولت آمریکا از پیمان موشک های هسته ای میان برد، جهان به کدام سو می رود؟  [2018 Oct] 
* قدرت بحران و بحران قدرت! [2018 Oct] 
*جنبش اعتراضی معلمان و تقابل دو گفتمان!  [2018 Oct] 
*روحانی؛ تغییرشیفت از گفتاردرمانی به امیددرمانی!  [2018 Oct] 
*‍سرنوشت برجام: در پاسخ به پرسش های ندای آزادی تارنمایجنبش جمهوری‌خواهان دموکرات و لائیک ایران [2018 Sep] 
*واکنش یک معلم آزاده، به آلترناتیوسازی های از بالا و به سلطنت طلبان! [2018 Sep] 
* شوخی تاریخ!  [2018 Sep] 
* کنسرت های رایگان خیابانی و الزامات آن!  [2018 Sep] 
*رئیس جمهورسرسپرده، و بحران بازتولیدقدرت در جمهوری اسلامی [2018 Sep] 
*رضاپهلوی و ابتذال گفتمانی!‏  [2018 Aug] 
*پنج نکته پیرامون فراربه جلوی خامنه ای و پس زمینه های آن [2018 Aug] 
*نمایش گوشه ای از سترونی پاره ای از مدعیان «براندازی» که نتوانسته اند امیدی برانگیزند! [2018 Jul] 
*ترامپ و سودای نظم جهانی جدید!‏ [2018 Jul] 
* ‏«برگزیت» و کنترل بحران به شیوه انگلیسی!‏  [2018 Jul] 
*دولت آمریکا و حباب سیاسی مجاهدین خلق!  [2018 Jul] 
*وقتی اصلاح طلبان به فکر«نجات کشور» می افتند!‏  [2018 Jun] 
*درآستانه دیدارترامپ و اون: ‏ دیدارتاریخی یا ضدتاریخی؟  [2018 Jun] 
*نمایشنامه ظهورمجددمومیائی ها!‏ مسعودرجوی دوباره زنده شد و پیام داد! [2018 Jun] 
*مطرح شدن خطرانقلاب سیاسی و اجتماعی در خبرگزاری جمهوری اسلامی!‏  [2018 Jun] 
*وقتی سرمایه داری غرق در بحران با ستایش ازیک اقتصاددان«مارکسیست» به آسیب شناسی خود می پردازد! [2018 Jun] 
*معنای‎ ‎عروج مقتداصدر!‏ ‏  [2018 May] 
*نگاهی به پی آمدهای خروج آمریکا از برجام، بن بست رژیم حاکم بر ‏ایران و حساسیت اوضاع!‏  [2018 May] 
*به جنبش ها خیره شویم و از آن ها بیاموزیم!‏  [2018 May] 
* چرخش بزرگ اروپا و پی آمدهای آن! آیا ما با پیمان سایکس-پیکوی جدیدی مواجه هستیم؟! [2018 Apr] 
*دو عنصراصلی کنشگری خلاق در شرایط حساس کنونی! [2018 Apr] 
*سفسطه یا یک گزاره علمی؟!‏ [2018 Apr] 
*برند«چپ» و نشست کلن‎!‎ [2018 Apr] 
*آیا در ایران انقلاب رخ نخواهد داد؟ و رابطه «راهی دیگر» با چپ سنتی! [2018 Mar] 
*کیش شخصیت و معنای« سوسیالیسم با طعم چینی»! [2018 Mar] 
*جنبش زنان در مصافی بزرگ با آزار و خشونت جنسی، و با ترامپیسم هم چون نمادی از ادغام مردسالاری و قدرت! [2018 Mar] 
*احمدی نژاد در نقش چوپان دروغگو، که یک بار راست گفت و کسی باورنکرد؟! [2018 Mar] 
*میزگردبی بی سی و میزانسن طنزآمیزی که حضورفرخ نگهدار و مخمل باف بر دوضندلی مقابل هم بوجودآورد!  [2018 Feb] 
*چهلمین سالگرد۲۲بهمن در سه پرده!  [2018 Feb] 
*عقب نشینی های مهندسی شده؟ [2018 Feb] 
*نگاهی به چهار رویکرد و چند نکته!‏ [2018 Jan] 
*بحران های سرمایه داری و مجمع جهانی سرمایه داران (داووس)‏  [2018 Jan] 
*سند تصویری انتخاب خامنه ای به رهبری و مضحکه تاریخ!‏  [2018 Jan] 
* نگاهی به مختصات، چالش ها و شرایط حاکم بر جنبش اعتراضی، بیم ‏ها و امیدها!-بخش اول [2018 Jan] 
*بین سرخوردگی از صندوق رأی تا اعتراضات خیابانی، فاصله چندانی ‏نیست!‏  [2017 Dec] 
*چرا ترامپ، اکنون، بیت المقدس را پایتخت اسرائیل اعلام کرد؟ [2017 Dec] 
*‎ پایان یک خودفریبی بزرگ‎!‎‏ لحظه مواجهه با حقیقت تلخ‎!‎ [2017 Dec] 
*به استقبال شانزده آذر-روزدانشجو- برویم! [2017 Dec] 
*رویکردهای تازه و خطرناک حکومت اسلامی!‏ ‏  [2017 Dec] 
*حق تعیین سرنوشت از منظررویکرد سوم [2017 Nov] 
* انقلاب اکتبر و ادعای کودتا! [2017 Nov] 
* آغازدوره پسابرجام؟ آرامش قبل ازطوفان؟  [2017 Oct] 
* گزارش گزارشگرویژه: یک گام مهم و به جلو در مطرح شدن جهانی کشتارتابستان ۶۷ [2017 Sep] 
*جهان به کدام سو می رود-2* [2017 Sep] 
*انقلاب اسلامی و محلل هایش! [2017 Aug] 
*جهان به کدام سومی رود؟ نگاهی به چالش ها و صورت بندی آن ها [2017 Aug] 
*وعده های انتخاباتی روحانی، تبی که خیلی زود به لرزنشست! [2017 Aug] 
*بی بی سی و آینده جناح اقتدارگرا [2017 Jul] 
*فرصتی تازه برای زنده کردن و زنده نگهداشتن حافظه تاریخی [2017 Jul] 
*اهمیت چالش در گرفته پیرامون نظریه ولایت الهی و منشأمشروعیت حاکمان [2017 Jul] 
* سعید حجاریان و تقلب در «انتخابات»، سه نکته و یک نتیجه!‏  [2017 Jun] 
*به بهانه انتشاراسنادکودتای ۲۸ مرداد و سه نکته ناقابل! [2017 Jun] 
*نگاهی به دورویکرد «دانشجوئی» و «روشنفکردینی»  [2017 Jun] 
* عملیات تروریستی داعش در تهران، نظم ترامپی و فضای تیره حاکم بر منطقه!‏  [2017 Jun] 
*انتخابات و چندنکته تلگرافی!:‏ آیا در رژیم اسلامی ما با نوعی آپارتاید انتخاباتی مواجهیم [2017 May] 
*اقتصادی سیاسی بحران و منازعات درونی و نگاهی به ‏آخرین تحولات صحنه «انتخابات» [2017 May] 
*اندرمعنای کنشی به نام رأی دادن! [2017 May] 
*جنبش کارگری وعروج پارادایم جدیدنئولیبرالیسم هارو مهاجم! [2017 May] 
*انتخابات اروپا و نیاز چپ به رویکرد و فیگوری متفاوت!‏  [2017 Apr] 
*ورود غافلگیرانه احمدی نژاد به صحنه «انتخابات» و ترک برداشتن صلابت اقتداررهبر!  [2017 Apr] 
* نقش زنان در قافله تمدن و رهائی [2017 Mar] 
*چهاردلیل برای تهدیدمداوم ایران توسط ترامپ!‏ ‏  [2017 Feb] 
* ایران، نخستین آماج تهدیدهای ترامپ!‏  [2017 Feb] 
*آمریکا و نقل مکان سیاست به خیابان!‏  [2017 Jan] 
*درنگی به چند ویژگی گزارش امسال آکسفام  [2017 Jan] 
*خدمات رفسنجانی«متأخر» به نظام! اعتراضات در مراسم تشییع، و یک جمع بندی [2017 Jan] 
* هیولای ولایت مطلقه، و نقش هاشمی رفسنجانی در برساختن آن!‏ [2017 Jan] 
*گورخوابی و پسوندمتجاهر!‏  [2017 Jan] 
*ادعای پیروزی رژیم در جنگ حلب و سیاست معطوف به باتلاق!‏  [2016 Dec] 
*نگاهی به دو رویداد:‏ روزدانشجو و چالش های جنبش دانشجوئی!‏  [2016 Dec] 
* بحران های جهانی و رویکردجدیدهاوکینگ!‏ [2016 Dec] 
*فیدل کاسترو، و تجربه قرن بیستم!‏ و نگاهی به برخوردبی بی سی با آن [2016 Nov] 
* نگاهی به بحران انتخاباتی آمریکا از منظری دیگر و سه مطالبه اصلی بدیل!‏ [2016 Nov] 
*بازتابی از انتخابات آمریکا در میان صفوف چپ  [2016 Nov] 
*نگاهی فشرده به مختصات صحنه انتخاباتی آمریکا در روزهای پایانی  [2016 Nov] 
*انتخابات آمریکا و استریپتیزسیاسی!‏ [2016 Oct] 
* آیا دولت-ملت پدیده و مفهومی است ایستا یا در حال تحول و دگردیسی؟ [2016 Oct] 
*موسیقی به دار!‏  [2016 Oct] 
*نگاهی دو انتقاد به مقاله «همکاری گسترده رژوا و دولت آمریکا، و چالشی که این جنبش را تهدید می کند» [2016 Oct] 
*ابداع واژه جدیدی بنام«ورزشکارنما»!‏  [2016 Sep] 
*پرونده جنایت کهریزک، با این نوع ترفندها پاک شدنی نیست!‏  [2016 Sep] 
*بررسی اهمیت سند شنیداری مربوط به فاجعه 67 برای جنبش دادخواهی، از ‏خلال نقد سه رویکرد به آن ‏  [2016 Aug] 
*نگاهی به ابعادبحران ترکیه و پی آمدها! [2016 Jul] 
*چه کسی می گوید مسعودرجوی زنده نیست؟! [2016 Jul] 
*آزاد شدن جعفرعظیم زاده، و درسهای یک آزمون موفق! [2016 Jul] 
* نگاهی به همه پرسی بریتانیا و چالش های مترتب برآن! [2016 Jun] 
*نگاهی به دو رویداد: گفتمان شلاق! [2016 Jun] 
*فائزه و زندانی بهايی؛ صدای شکستن یک تابو! [2016 May] 
*بحران ونزوئلا و فرجام خرده پارادایم سوسیالیسم دولتی سوار بر جنبش های اجتماعی!  [2016 May] 
*بحثی پیرامون بسط مبارزه طبقاتی به حوزه قدرت! [2016 May] 
* چهارگزاره در بسط مفهوم مبارزه طبقاتی  [2016 May] 
*حفره های بزرگ یک تحلیل از انتخابات 7 اسفند-بخش اول [2016 Apr] 
*جنبش دادخواهی و نقاط آسیب پذیر! [2016 Apr] 
*بحران سرمایه داری و ضرورت خوانش جدید از رهائی! [2016 Apr] 
* احساس خطرخامنه ای از کجا سرچشمه می گیرد؟! [2016 Mar] 
*در زیرپوست تهران چه می گذرد: 7 اسفند و آن چه که در تهران بزرگ اتفاق افتاد! بخش1 [2016 Mar] 
*اندرمعنای کنشی بنام رأی دادن!  [2016 Feb] 
*انتخابات و اسب تروائی که قراراست حماسه بیافریند! [2016 Feb] 
*ادعای انفعالی بودن تاکتیک تحریم و چندگزاره غلط! [2016 Feb] 
*تناقضی به نام رأی اعتراضی و گفتگوئی دوجانبه پیرامون آن! [2016 Feb] 
*تراب حق شناس و درس بزرگ زندگی! [2016 Jan] 
*تاکتیک تحریم، پرسش ها و انتقادها! [2016 Jan] 
* واقعا به چه کسی باید تبریک گفت؟! [2016 Jan] 
* کم لطفی به اهمیت حربه مؤثری به نام تحریم! [2016 Jan] 
*نقدانباشت قدرت و پاسخ به چندپرسش و انتقاد! [2015 Dec] 
*بازگشت به گذشته، به مارکس، به 150 سال پیش، به چه معناست؟! [2015 Dec] 
* نشست پاریس، و مانیفست «کنش برای توقف جنایات اقلیمی» [2015 Dec] 
*جهان در لبه پرتگاه بحران زیست محیطی، و نگاهی به ریشه ها! [2015 Dec] 
*گزارش آژانس، و حسرت حماسه هسته ای! [2015 Dec] 
*داعش و فریاد آی دزد آی دزد رژیم! [2015 Nov] 
*فاجعه پاریس، بحران سوریه، داعش، ریشه ها و بدیل؟ [2015 Nov] 
*اعتراف عجیب رفسنجانی، و دلایل این اعتراف؟ [2015 Oct] 
*بازهم در موردپارادوکسی بنام «دولت سوسیالیستی» و در پاسخ به یک مدافع آن! [2015 Oct] 
*رژیم فعالان کارگری و مدنی را هدف گرفته است، با پیوستن به یکدیگر صدای اعتراض خود را بلندترکنیم! [2015 Sep] 
*آیا قدرت ماهیت طبقاتی ندارد؟ [2015 Sep] 
*«دولت جهانی سوسیالیستی» یک تناقض تمام عیار!  [2015 Sep] 
*تراژدی بحران پناهندگی و ریشه ها! [2015 Aug] 
*تضادبنیادی ولایت فقیه با حکومت قانون! [2015 Aug] 
*پنج دلیل برای تبرئه رسوای سعیدمرتضوی! [2015 Aug] 
*چهارمؤلفه جنگ قدرتی که در ورای دستگیری یک آقازاده جریان دارد! [2015 Aug] 
*توده های مردم تاریخ سازند یا موجوداتی پراکنده و محکوم به لولیدن در گنداب ها؟! [2015 Aug] 
*به نام چپ و به کام راست، نمایشنامه یک عروج و سقوط! [2015 Jul] 
*آغازشمارش معکوس مذاکرات هسته ای در وقت اضافی! [2015 Jul] 
*تصویب نسخه جدیدریاضت اقتصادی و این بار با طعم خودی! [2015 Jul] 
*نه مردم یونان، جان تازه ای به رؤیای اروپای اجتماعی می دمد! [2015 Jul] 
*نگاهی به پیچ و خم های همه پرسی یونان و ماهیت خرده پارادایم دولت های متکی بر جنبش های اجتماعی [2015 Jul] 
*آیا از اتاق مذاکرات هسته ای دودسفید برخواهد خاست یا دودسیاه؟ [2015 Jun] 
*اخراج دسته جمعی خبرنگاران بخش کارگری ایلنا و نقش مافیائی "خانه کارگر"! [2015 Jun] 
*مرعوب شدگی مدافعان سرنگونی یا تلاش برای سترون سازی اپوزیسیون انقلابی، کدامیک؟! [2015 Jun] 
*آقای شهردار از «اوین جدید» چه خبر؟! [2015 May] 
*اوج گیری جنبش مطالباتی و اهمیت هم بستگی بخش های مختلف نیروی کار!- بخش دوم [2015 May] 
*درام واقعی که هرروز در برابرمان به نمایش در می آید! [2015 Apr] 
*رویدادتاریخی یا ضدتاریخی؟! [2015 Apr] 
*پیام این شعله های سرخ فام آتش؟! [2015 Mar] 
*جنبش زنان وضرورت عبور از چندین گسست مهم! [2015 Mar] 
*معضلات بزرگی که رهبرنظام اسلامی ناگزیراست در واپسین سال های عمرخود با وجودبیماری و کهولت سن با آن ها دست و پنجه نرم کند! بخش یک [2015 Mar] 
*خودکامگی در اوجی تازه! [2015 Feb] 
*جدائی دین از دولت یا دین از سیاست؟ کدامیک؟! [2015 Feb] 
*پرش حزب چپ یونان -سی ریزا- به سکوی قدرت، و دام آخر! [2015 Jan] 
*اسلاوی ژیژک فیلسوفی آزادیخواه یا اقتدارگرا؟- بخش پایانی [2015 Jan] 
*شعارمحاکمه در«دادگاه قانونی» بازی در زمین جناح حاکم است! [2015 Jan] 
*اسلاوی ژیژک فیلسوفی آزادیخواه یا اقتدارگرا؟ [2015 Jan] 
*روایت دیگری از ادعای مرگ جنبش دانشجوئی: دانشگاه مرد؛ زنده باد «دانش»گاه!  [2014 Dec] 
*جنبش دانشجوئی در ِاغماء؟! [2014 Dec] 
*نگاهی به جنبش دانشجوئی در سه پرده! [2014 Dec] 
*ما جزأ دموکراسی بی دولت را در روژاوا ایجادکرده ایم! [2014 Dec] 
*جنبش ضدنژادپرستی در آمریکا، ژرفش شکاف ها و دو پیام مهم نهفته در آن!  [2014 Nov] 
*درنگی بر معنای سوگ و تجمع های گسترده مردم به مناسبت مرگ مرتضی پاشائی! [2014 Nov] 
*انتخابات میان دوره ای آمریکا و چرخش به راست! [2014 Nov] 
*سیاست اشاعه ترس و شوک درمانی رژیم را درهم بشکنیم! [2014 Oct] 
*یک دقیقه سکوت برای سگی که آزاد زیست و آزادمرد!*  [2014 Oct] 
*احتمال وقوع فاجعه سقوط شهرکوبانی! [2014 Oct] 
*در کشاکش بین وظایف دامادی و فرمان فیلترینگ، و پرده برداری از سه خطرعمدها [2014 Oct] 
*آیا هشدار به احتمال وقوع جنگ جهانی سوم را باید جدی گرفت؟!  [2014 Sep] 
*کشف تؤطئه، و بحران جانشینی! [2014 Sep] 
*دولت اسرائیل و «قدرت مشرف بر زندگی» [2014 Sep] 
*برشی از شورش سیاهان آمریکا با شعار «دست ها بالا، شلیک نکن»!  [2014 Aug] 
*استیضاح وزیرعلوم: زورآزمائی دوجناح برای کنترل دانشگاه ها! [2014 Aug] 
*رابطه سازمان یابی افقی ودموکراسی مستقیم ومشارکتی [2014 Aug] 
*خاورمیانه و بحران زایمان! [2014 Jul] 
*انتخابات پارلمان اروپا، زمین لرزه و پی آمدها! [2014 Jun] 
*سخنان دور از انتظار فیروزآبادی و چالش های جدید! [2014 May] 
*سخنان دور از انتظارفیروزآبادی و چالش های جدید!  [2014 May] 
*جنبش لغواعدام و گام های تازه! [2014 May] 
*از تحرک «دلواپسان» تا فعال شدن دولت پنهان! [2014 May] 
*آیا بسوی شکل گیری یک طبقه کارگر جهانی پیش می رویم؟!* [2014 Apr] 
*تعرض ارتجاع حاکم به حقوق شهروندان را درهم بشکنیم! [2014 Apr] 
*شکست حزب سوسیالیست فرانسه شوکی تازه به یک رویکرد کهنه! [2014 Apr] 
*سال نو، پیام و ضدپیام ومحورهای پیشروی [2014 Mar] 
*وجه بین المللی بحران اوکراین و پی آمدها [2014 Mar] 
*تبعیض بر زنان و رابطه آن با سایرتبعیض های اجتماعی [2014 Mar] 
*آیا دلایل ارائه شده برای تغییرنام سازمان کارگران انقلابی به سازمان راه کارگر پذیرفتنی هستند؟! [2014 Feb] 
*انقلاب بهمن و سه سؤال کلیدی (بخش اول) [2014 Feb] 
*رژیم ایران نگران شکسته شدن فضای امنیتی حاکم برجامعه! [2014 Feb] 
*پرده برداری از یک هیولای واقعی! [2014 Feb] 
*حضورچالش برانگیز هنرمندان در سخنرانی روحانی! [2014 Jan] 
* آش چنان شورشد که فریادروحانی هم درآمد!  [2014 Jan] 
*قطعه ای از شیدائی و جنون جمعی برآمده از دخمه تاریخ! [2014 Jan] 
*ایران در آئینه سال جدیدمیلادی! [2014 Jan] 
*دعوای سرمایه داران آمریکا و «پاپ مارکسیست»! [2013 Dec] 
*نگاهی به شرایط حاکم برجنبش کارگری  [2013 Dec] 
* 16 آذر و رویش جوانه های جنبش دانشجوئی! [2013 Dec] 
*آن چه که در صد روزاول روشن شد! [2013 Nov] 
*چالش های نفس گیرمذاکرات هسته ای و چشم اندازآن! [2013 Nov] 
*کردستان را اعدام نکنید! بلوچستان را اعدام نکنید! ایران را اعدام نکنید! [2013 Nov] 
*مکثی پیرامون دوموضوع: جعلیات سیزده آبان، و مدیریت لبخند دیپلماتیک برای خارج و خشونت در داخل! [2013 Nov] 
*دامنه رسوائی و خشم ناشی از شنود فراگیرجهانیان هم چنان بالامی گیرد! [2013 Oct] 
*نگاهی فشرده به دومسأله: بحران مهاجرت و یک شبه فتوای فاشیستی  [2013 Oct] 
*دور دوم مذاکرات هسته ای و چالش ها! [2013 Oct] 
*جنگ قدرت، وزیرامورخارجه را روانه بیمارستان کرد! [2013 Oct] 
*پس لرزه های تماس تلفنی اوباما و روحانی! [2013 Sep] 
*تحولات اخیر و تأثیر«نرمش قهرمانه» برچالش هسته ای! [2013 Sep] 
*دردفاع از فراخوان به کارگران برای چاره یابی و اهمیت این نوع فراخوان ها! [2013 Sep] 
*از «جیمی کراسی» تا «روحانی کراسی»! [2013 Sep] 
*یک پیروزی دیگر! [2013 Sep] 
*به صدا درآمدن طبل جنگ و ضرورت فعال شدن جنبش ضد جنگ و ابرقدرت افکارعمومی! [2013 Sep] 
*پایدار باد خاطره جان باختگان تابستان سیاه 67! [2013 Sep] 
*شمارش معکوس برای حمله به سوریه؟ [2013 Aug] 
*از گفتمان«اصلاح طلبی» تا گفتمان«اعتدال» فاصله زیادی نیست!  [2013 Aug] 
*وضعیت مصر در حالت دراماتیک! [2013 Aug] 
*سعیدحجاریان کاتولیک تر از پاپ و در نقش یک پنبه زن! [2013 Aug] 
*بحران بازتولید و کابینه نجات! [2013 Aug] 
*از مهندسی انتخابات تا مهندسی کابینه [2013 Aug] 
*هنرِبرقدرت یا هم آغوش ِبا قدرت؟! [2013 Jul] 
*«شگون» پیوند گفتمان اعتدال با روحانیت  [2013 Jul] 
*توپ در زمین کیست؟ رفسنجانی و اصلاح طلبان یا خامنه ای؟ [2013 Jul] 
*انقلاب مصردر فازجدید و سه ویژگی آن! [2013 Jul] 
*نقش شبح تحریم در"انتخابات" [2013 Jun] 
* نگاهی به صف آرائی ها و چالش های صحنه "انتخابات" در آستانه دقیقه 90 [2013 Jun] 
*پروازشبحی برفراز "انتخابات"! [2013 Jun] 
*گفتگو با نشریه نگاه بخش نخست [2013 Jun] 
*نقدی به یک گفتار تلویزیونی(2) [2013 May] 
*پیرامون نظرخواهی بی بی سی درباره"مسأله اصلی انتخابات چیست"؟ [2013 May] 
*"انتخابات" و سه حلقه تاکتیکی مرتبط با آن [2013 May] 
*"انتخابات" و به صحنه آمدن محتوای گندیده نظام! [2013 May] 
*اتحاد جمهوری خواهان پس از ده سال [2013 May] 
*نام نویسی رفسنجانی و شوک حاصل از آن درمیان صفوف حاکمیت! [2013 May] 
*تحریم گسترده انتخابات یک گزینه واقعی و مؤثر! [2013 May] 
*آیا بسوی تعین یافتن یک طبقه کارگر جهانی پیش می رویم؟! [2013 May] 
*نگاهی به یک حرکت و تاکتیک موفق و الهام بخش! [2013 Apr] 
*مرگ تاچر یا تاچریسم؟  [2013 Apr] 
*در پاسخ به دو انتقاد  [2013 Apr] 
* سازها راباید دوباره کوک کرد! [2013 Apr] 
*پیام نوروزی خامنه ای، و«ضد پیام»! [2013 Mar] 
*چه کسی مشغول تدارک «فتنه» ۹۲ است؟! [2013 Mar] 
*درددل حضرت آقا! [2013 Mar] 
*بازهم در اهمیت مطالبات معیشتی و جنبش مطالباتی [2013 Mar] 
*انتخابات نمایشی و برچسب نافرمانی مدنی! [2013 Mar] 
*بادبان ها را باید در کدام جهت برافراشت؟ [2013 Feb] 
*نگاهی به یگ گفتگو و دو رویکرد متضاد در برابر اتحادیه ها! [2013 Feb] 
*در جمهوری اسلامی هتل ها به زندان ها رشک می برند! [2013 Feb] 
*انتخابات ریاست جمهوری و نعل وارونه رژیم (بخش اول) [2013 Jan] 
*پرتگاهی به نام شکاف بین حداقل دستمزد و خط فقر‎ [2013 Jan] 
*نقش روبه گسترش کارگران در جنبش مطالباتی- ضداستبدادی  [2012 Dec] 
*پاسخی کهنه به یک سؤال قدیمی :"آیا دوران سرمایه داری به پایان رسیده است"؟* [2012 Dec] 
*انقلاب مصر، آموزه ها و مهم ترین ویژ گی ها [2012 Dec] 
*تظاهرات کارگری هم زمان در 23 کشور اروپائی، و نقاط قوت و ضعف آن [2012 Nov] 
* جرمش این بود که اسرار هویدا می‌کرد: [2012 Nov] 
*تصویب برنامه بسته ریاضتی با وجود اعتصاب سراسری و محاصره پارلمان، و یک پرسش چالش برانگیز [2012 Nov] 
*انتخابات آمریکا و کانونی شدن جدال ها حول طبقه متوسط! [2012 Nov] 
*بحرانی که از کنترل سران حکومت خارج می شود! [2012 Oct] 
*خود خوارگی، مهم ترین دشمن حکومت اسلامی! [2012 Oct] 
*موج بلند بحران، ویژگی ها و پی آمدهای آن(1) [2012 Oct] 
*حذف نام مجاهدین از لیست سازمان های تروریستی و ادعای بهم خوردن توازن قوا! [2012 Oct] 
*اوج گیری جنگ قدرت و دستگیری فرزندان رفسنجانی! [2012 Sep] 
*منشورها و بازارمکاره سیاست! [2012 Sep] 
*چپ و چرخه بازتولید موقعیت بورژوازی! [2012 Sep] 
*برای مقابله با بحران پراکندگی از کجا باید شروع کرد؟ [2012 Sep] 
*طناب دار بر گلوی دموکراسی! [2012 Aug] 
*موقعیت چپ در ایران؟ بحران تئوریک؟ بحران هویت؟ پایگاه اجتماعی؟ گسست­ها و اتحادها؟ * [2012 Jul] 
*یک استدلال و هزار اما و اگر [2012 Jul] 
*نشست کلن: آزمون جدید؟ امیدها و چالش ها؟ [2012 Jul] 
*شکست طرح آتش بس کوفی عنان(نماینده سازمان ملل) وخطرگسترش جنگ داخلی در سوریه  [2012 Jun] 
*از"مرکوزی" تا "مرکولاند" وتوهماتی که به نام چپ رادیکال پراکنده می شود! [2012 May] 
*جنبش های جدید حامل چه پارادایمی هستند؟  [2012 May] 
*چاووش خوان، و آوای مرگ جمهوری اسلامی!  [2012 May] 
*انتخابات فرانسه وچپ گروگان گرفته شده! [2012 May] 
*تراژدی خودکشی داروسازبازنشسته یونانی،ادعانامه ای علیه نظام سرمایه داری! [2012 Apr] 
*دخیل بستن رفسنجانی به خمینی درآستانه برگزاری مذاکرات هسته ای [2012 Apr] 
*جدی میگم! سلاح هسته ای وحرمت فتوا! [2012 Apr] 
*مارش جهانی روزکارگر با شعاراعتصاب عمومی و یک روزبدون نودونه درصدی ها! [2012 Mar] 
*چگونه سالی ؟! [2012 Mar] 
*نگاهی به چندچالش پیشاروی جنبش زنان [2012 Mar] 
*بروزلحظه تاریخی درهمکاری اصلاح طلبان وسازمان اکثریت! [2012 Mar] 
*پی آمدهای نمایش انتخاباتی رژیم! [2012 Mar] 
*سخنی پیرامون اعتراضات 25 بهمن [2012 Feb] 
*جنگ و تحریم گسترده به مثابه دواستراتژی متفاوت یا دووجه یک استراتژی؟ [2012 Feb] 
*اعتصاب یکپارچه ومیلیونی کارگران نیجریه دولت را واداربه عقب نشینی کرد! [2012 Jan] 
*رابطه سازمان یابی افقی ودموموکراسی مستقیم ومشارکتی [2012 Jan] 
*تقابل دواستراتژی: « تحریم گسترده نفتی وبانکی وتهدیدات نظامی» و «تهدید در برابر تهدید» [2011 Dec] 
*پس از9 سال جنگ معلوم شد که طالبان دشمن آمریکا نبوده است! [2011 Dec] 
*معترضان جهان؛ چهره سال مجله تایم؛ مردم سوژه گی! [2011 Dec] 
*جنبش وال استریت وشعاراشغال کنگره! [2011 Dec] 
* "انتخابات" مجلس شورای اسلامی واهمیت یک جنبش تحریم گسترده [2011 Dec] 
*اقدام درخشان والهام بخش کارگران ایران خود رو دراعتراض به تغییرارتجاعی قانون کار  [2011 Nov] 
*به مناسبت يک ماهگی جنبش: جنبش وال استريت،ازتصرف فضا-مکان ها تا فلج سازی سازوکارهای سيستم!  [2011 Nov] 
*بار دیگر آوای شوم جنگ طلبی! [2011 Nov] 
*سکولاریسم و"اسلام اخلاقی" آقای سروش! [2011 Nov] 
*اهمیت کنشگری مادران پارک لاله [2011 Nov] 
*آیا لیبی واقعا "آزاد"شد؟  [2011 Oct] 
*جنبش اشغال وال استریت، و برخی ویژگی های جنبش های جدید [2011 Oct] 
*یک ارزیابی ازاعتصاب کارگران پتروشیمی ماهشهر واهمیت آن [2011 Oct] 
*معلمان و شعاربرابری جنسیتی به عنوان شعارسال تحصیلی جدید  [2011 Oct] 
*جنبش دانشجوئی وضرورت درهم شکستن تهاجم رژیم به محیط های آموزشی! [2011 Sep] 
*گفتمان «دموکراتیک» یا سوسیالیستی، کدامیک؟! [2011 Sep] 
*اسپانیا، دموکراسی وتصویب برنامه ریاضت اقتصادی [2011 Sep] 
*میراث خمینی برای جانشینان خود [2011 Sep] 
*لیبی: باچشمی گریان وبا چشمی خندان! [2011 Aug] 
*انگلیس: شورش طردشدگان وبه حاشیه رانده شدگان! [2011 Aug] 
*دراهميت جنبش حق انتخاب سبک زندگی(1)  [2011 Aug] 
*گذشت آمنه وخشونت نهادی شده درقانون قصاص [2011 Aug] 
*رابطه جنبش و "چه بایدکرد"! [2011 Jul] 
*دیواربرلین ونعل وارونه سران گروه8 پیرامون تحولات منطقه [2011 Jun] 
*زایش وزوال اسطوره ها درعصرنوین  [2011 Jun] 
*تاکتیک، وحکمت های نهفته در یک نظرسنجی! [2011 Jun] 
*تاکتیک های گشاینده وتاکتیک های بازدارنده [2011 Jun] 
*انقلاب پاسخ است یا سؤال؟ [2011 Jun] 
*جنبش با کدام گفتمان ؟ [2009 Aug] 
*"اوبامای" وال استریت و "اوبامای" مردم کوچه وخیابان [2008 Nov] 
*یک نافرمانی باشکوه! [2008 Oct] 
* آزمون جنبش زنان درمقابله با [2008 Sep] 
*یک جمع بندی فشرده ازچالش های کارگری وراه های برون رفت ازآن [2008 May] 
*"انتخابات"رسوا وپرازتقلب! [2008 Mar] 
*مارش عظیم تحریم کنندگان ومعضل صندوق های خالی! [2008 Mar]